Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 14. Світове господарство
Читайте также:
  1. Господарство трипільців
  2. Господарство.
  3. Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин.
  4. Зелене господарство.
  5. Місцеве господарство і місцеві фінанси
  6. Політичний устрій, господарство та вірування слов’ян.
  7. Розділ 5 СУЧАСНЕ СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
  8. Світове господарство.
  9. Світове господарство: його сутність та структура. Міжнародний поділ праці і спеціалізація
  10. Тема 1.4 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

План лекції

1. Основні риси світового господарства та закономірності його розвитку

2. Теорії міжнародної економіки.

3. Міжнародний поділ праці

4. Глобалізація світової економіки.

5. Економічна інтеграція.

6. Рух капіталу

7. Світова валютна система.

8. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство

План семінарського заняття

1. Поняття світового господарства, його сфери, етапи становлення. Міжнародні економічні відносини.

2. Теорії міжнародної економіки абсолютних та порівняльних переваг у міжнародній торгівлі

3. Міжнародний поділ праці

4. Глобалізація світової економіки. Міжнародні торгівельні організації

5. Інтернаціоналізація і економічна інтеграція.

6. Наслідки експорту капіталу

7. Міжнародна міграція робочої сили

8. Світова валютна система.

9. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство

Запитання та завдання для самостійної та індивідуальної роботи та обговорення на семінарських заняттях:

 

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

§ Світове господарство, § світові ринки, § міжнародні економічні відносини, § диференціація країн, § розвинуті країни, § країни, що розвиваються; § країни з перехідною економікою, § інтернаціоналізація, § глобалізація, § міжнародний поділ праці, § абсолютні та порів­няльні переваги в міжнародній торгівлі, § міжнародна спеціалізація виробництва (предметна, подетальна, технологічна), § міжнародна кооперація, § рівень відкритості еко­номіки, § економічна інтеграція, § види інтеграційних об’єднань (зона вільної торгівлі, митний союз, економічний союз, повна інтеграція), § інтеграційні об’єднання, § транснаціональні корпорації (ТНК), § торгівельна політика, § лібералізм (фрітрейдерство - вільна торгівля), § протекціонізм, § торго­вельні обмеження, § мито (преференційне, договірне, генеральне, загороджувльне), § ставки мита, § тарифні бар’єри, § нетарифні бар’єри, § міжнародні торгівельні організації (СОТ/ ГАТТ), § міжнародні валютно-фінансові організації (МВФ, Світовий банк, ЄБРР), § вивоз капіталу, § міжнародний кредит, § Libor (London interbank offered rate), § кредитна лінія, § зв’язана кредитна лінія, § міжнародна технічна допомога, § консультаційні послуги, § міжнародна фінансова допомога, § прямі та портфельні інвестиції, § інвестиційний клімат, § інвестиційний ризик, § міграція робочої сили, § міграційна політика (імміграційна та еміграційна), § імміграційні квоти, § трансфер технологій, § світова валютна система, § паритет, § валюта, § конвертованість / неконвертованість валюти, § валют­ний курс, § плаваючі та фіксовані валютні курси, § золотий стандарт, § золотодивізний стандарт, § золотовалютний стандарт, § валютна система плаваючих курсів, § колективні валюти, § міжна­родні галузеві об'єднання, § платіжний баланс країни, § вільні економічні зони.

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань1. Охарактеризуйте світовий товарний ринок, його функції і фактори розвитку, провідні тенденції розвитку світової торгівлі.

2. Розкрийте сутність класичних і сучасних теорій зовнішньої торгівлі.

3. Розкрийте сутність та причини вивозу капіталу з країн-донорів та його приймання в країнах-акцепторах.

4. Охарактеризуйте форми вивозу капіталу (підприємницького, кредитного, торгівельного - інвестиції, кредити, економічна допомога).5. Охарактеризуйте способи вивозу підприємницького капіталу.

6. Охарактеризуйте сутність міжнародного кредиту, його принципів, джерел та форми надання.

7. Охарактеризуйте сутність та причини міжнародної міграції робочої сили.

8. Розкрийте типи міграційної (імміграційної та еміграційної) політики

9. Охарактеризуйте соціально-економічні наслідки міжнародної міграції для країн-експортерів та країн-імпортерів робочої сили.

10. Охарактеризуйте сутність та форми міжнародних науково-технічних зв’язків.

11. Опишіть еволюцію світової валютної системи:

12. Наведіть приклади вільноконвертованих, частково конвертованих і неконвертованих валют.

13. Вкажіть послідовність етапів розвитку міжнародної валютної системи:

14. Назвіть приклади країн з сільськогосподарськими галузями міжнародної спеціалізації.

15. Назвіть приклади країн, де галузями міжнародної спеціалізації є гірничодобувна і чорна металургія.

16. Назвіть приклади країн, де розвинені машино- , приладо-, автомобілебудування. Про що свідчить така струтура промисловості країни?

17. Наведіть приклади міжнародних економічних відносин з вашого життєвого досвіду.

18. Охарактеризуйте основні елементи світового господарства.

19. Назвіть суб'єктів міжнародних економічних відносин і поясніть взаємодію на різних господарських рівнях.

20. Обгрунтуйте значення міжнародною поділу праці для розвитку світового господарства.

21. Охарактеризуйте основні потоки міграції трудових ресурсів в ХХ -поч. ХХІ ст. Проаналізуйте позитивні і негативні наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів.22. Охарактеризуйте країни, що мають закриту економіку.

23. Охарактеризуйте фактори, які зумовили розвиток галузей міжнародної спеціалізації країн.

24. Що має зробити держава для залучення іноземних інвестицій і чи має вона це робити?

25. Дайте визначення понять "міжнародна торгівля", "імпорт", "експорт", "світова ціна".

26. Назвіть відомі вам форми державного регулювання міжнародної торгівлі.

27. Назвіть основні форми протекціонізму. Назвіть основні складові державної політики протекціонізму в Україні.

28. Поясніть твердження: "На механізм ціноутворення впливає наявність або відсутність конкурентного середовища на ринку товару"

29. Проаналізуйте проблеми, які виникають через зниження/підвищення ввізного мита.

30. Порівняйте вплив на економіку тарифів і квот на імпорт.

31. Порівняйте, який вплив має експорт на економіку індустріально розвиненої країни і слаборозвиненої країни.

32. Охарактеризуйте етапи розвитку міжнародної валютної системи.

33. Охарактеризуйте міжнародну валютну систему золотого стандарту.

34. Охарактеризуйте міжнародну золотовалютну систему.

35. Охарактеризуйте міжнародну валютну систему плаваючих курсів.

36. Охарактеризуйте Європейську валютну систему.

37. Порівняйте переваги і недоліки золотовалютного стандарту і системи плаваючих курсів".

38. Поясність зв'язок динаміки валютного курсу гривні та інфляції в Україні.

39. Поясніть зв'язок валютного курсу гривні і стану торгівельного балансу України.

40. Назвіть регіональні економічні обёєднання, до яких входить Україна.

41. Назвіть міждержавні галузеві організації. До яких з них входить Україна?

42. Назвіть провідні міжнародні економічні об'єднання.

43. Охарактеризуйте основні цілі міжнародних інтеграційних утворень. Наведіть приклади.

44. Охарактеризуйте особливості різних форм міжнародної економічної інтеграції.

45. На прикладах виділіть спільні риси для інтеграційних утворень різних регіонів.

46. Визначте переваги і недоліки участі країн у регіональних інтеграційних об'єднаннях.

47. Визначте роль регіональних інтеграційних об'єднань у розвитку світового господарства.

48. Проаналізуйте роль міждержавних галузевих об'єднань у розвитку світового господарства.

49. Обгрунтуйте необхідність інтеграції України в систему міжнародних господарських зв'язків. Які проблеми можуть виникли на цьому шляху?

50. Поясніть вигоди і недоліки для сильних і слабких сторін економічних об'єднань.

51. Доведіть, що процеси міжнародної економічної інтеграції є необхідною складовою розвитку світової економіки.

52. Охарактеризуйте особливості та проблеми валютної ситеми України.

53. Охарактеризуйте проблеми при зниженні або збільшенні імпортного мита на певні товари.

54. 3апропонуйте шляхи інтенсифікації економічних відносин України за такими напрямками (векторами): а) україна - Євросоюз; 6) україна-СНД.

55. Ваш населений пункт (місто, район) прагне до економічної інтеграції з іншими країнами. оясніть, у яких формах це може здійснюватися, що для цього треба зробити.

Запитання:

1. Що стало причиною завершення процесу формування світового господарства саме на межі ХІХ-ХХ сг.?

2. Охарактеризуйте етапи розвитку, які пройшло світове господарство: функціонально (світової торгівлі, іноземних інвестицій, економічної інтеграції) та історично (І – формування, експорт капіталу, монополізація, колонізація, світові війни; ІІ – протистояння систем, ліквідація колоній, інтеграційні процеси; ІІІ – глобалізація).

3. Охарактеризуйте сфери світового господарства: виробничо-інвестиційну, науково-технічну, міжнародної торгівлі, міжнародну валютно-фінансову.

4. Охарактеризуйте параметри, за якими країни класифікують в світовому господарстві (рівень індустріального розвитку, структура економічних відносин, рівень і якість життя населення; участь держави в міжнародному поділі праці).

5. Що таке "валютний курс", "конвертованість валюти"

6. В чому проявляється інтернаціоналізація господарського життя в сучасних умовах?

7. Які основні тенденції зміни товарної та географічної структури світового товарообігу?

8. Які основні переваги та недоліки різних способів організації світової валютної системи?

9. Чим викликана необхідність інтеграції економіки України у світове господарство?

10. В чому особливості створення зовнішньоеко­номічного сектору в трансформаційних економіках?

11. Які наслідки міжнародної міграції кадрів для України?

12. В чому проявляється природні порівняльні переваги України?

13. Які економічні проблеми отримала у спадок Україна від СРСР?

14. З яких факторів слід виходити, аналізуючи набуті порівняльні переваги України?

15. У чому суть механізму зовнішньоекономічних зв'язків та зов­нішньоекономічної політики України?

16. Чим відрізняються вільноконвертовані і неконвертовані валюти?

17. З якими міжнародними фінансово креди організаціями співпрацює наша країна?

18. Чому виникла потреба у створенні міжнародних грошей.

19. Що таке міжнародна ліквідність країни і які засоби її забезпечують.

20. Що таке "валюта"?

21. Які функції валютного курсу?

22. Як впливають зміни валютного курсу на експортно-імпортні операції в Україні?

23. Що таке "резервна валюта". Які валюти відносяться до резервних.

24. Для чого застосовуються міжнародні гроші?

25. Як пов'язані курси гривні, долара, євро. Чому курс валют може різко змінюватися?

26. Чим зумовлений поділ валют на вільноконвертовані, частково конвертовані і неконвертовані. Наведіть приклади кожної з них?

27. Для чого потрібні золотовалютні резерви у центральних банках кожної країни.

28. Що таке "міжнародна валютна система"?

29. Які основні форми міжнародних відносин?

30. Який вплив здійснює міжнародний рух капіталу на розвиток світового господарства?

31. Чому в сучасному світі більшість країн прагнуть до розвитку міжнародних економічних відносин?

32. Які вигоди для країни має її відкрита економіка.

33. Чому економіка України поки що не відповідає умовам участі у в інтеграційних утвореннях Європи.

34. Що, на вашу думку, можна зробити для покращання ефективності міжнародних економічних відносин України.

35. Яке значення має перехід багатьох країн, що розвиваються до економіки відкритого типу?

36. Які основні види товарів експортують розвинені країни?

37. Які основні види товарів експортують країни, що розвиваються?

38. Які фактори зумовлюють участь країни у міжнародник торгівлі?

39. Як впливає імпорт на розвиток економіки країни?

40. Чи може країна не приймати участь у міжнародній торівлі?

41. У чому різниця між імпортним тарифом та імпортною квотою?

42. У яких економічних умовах демпінг може бути найефективнішим?

43. Чим відрізняються внутрішнй попит і пропозиція від міжнародного попиту та міжнародної пропозиції?

44. У чому відмінність впливу митних тарифів на економіку великої і малої країни.

45. Чому зовнішня торгівля життєво необхідна для України?

46. Які фактори обмежують розвиток максимального міжнародного поділу праці.

47. У чому різниця політики вільної торгівлі і протекціонізму?

48. Які позитивні і негативні наслідки вузької спеціалізації країн на світовому ринку.

49. Які причини зумовлюють труднощі для лібералізації зовнішньої торгівлі.

50. Які фактории впливають на формування курсу валюти?

51. На які макроекономічні показники впливає валютний курс?

52. Які основні способи регулювання валютного курсу?

53. Яким чином стан валютного курсу впливає на стан економіки в Україні.

54. Чи правильне твердження: "Економічна інтеграція - це відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у кожній з національних економік".

55. Чи правильне твердження: "Митний союз являє собою угоду двох або кількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу".

56. Чи входить Україна до митних або валютних союзів?

57. Що таке міжнародна економічна інтеграція?

58. На якому рівні економічної інтеграції країни-учасниці передають ряд політико-економічних функцій загальним органам управління?

59. Які фактори перешкоджають міжнародній інтеграції?

60. Що таке спільне підприємство?

61. Які причини зумовлюють процеси міжнародної економічної інтеграції?

62. Чим зумовлені відмінності форм і рівнів міжнародної економічної інтеграції?

63. Чому географічна близькість країн - одна з причин утворення інтеграфійних угрупувань?

64. Яка мета створення і сучасний склад ЄС?

65. Коли і з якою метою було створено НАФТА?

66. Які повноваження мають наднаціональні утворення країн-учасниць інтеграційних угрупувань? Наведіть приклади.

67. Чи зацікавлені, на вашу думку, країни, що розвиваються, в інтеграції?

68. Яке значення мають спеціальні економічні зони для розвитку національної економіки?

69. Яким чином поєднуються спільні й національні економічні інтереси в рамках міжнародної інтеграції?

70. Чому не всі країни Європи входять до Євросоюзу?

71. Чи є Україна є членом Міжнародного валютного фонду?

72. Чи вірне твердження: "Входженню України в Європейські світові економічні структури перешкоджає насамперед недосконалім українського законодавства в сфері економіки"?

73. 3 якими країнами Європи найтісніше взаємодіє Україна?

74. Які вигоди для України дає зовнішня торгівля?

75. Чи вірне твердження, що для пожвавлення внутрішнього ринку треба відмінити всі митні обмеження?

76. Чому Україна має найбільше економічних зв'язків саме з СНД?

77. У які країни Україна здійснює прямі інвестиції. Чим це може бути зумовлено?

78. Від яких факторів залежить конвертованість національної валюти України?

Підготуйте есе-дослідження доповідь на тему:

1. Альтернативність суспільного розвитку світу.

2. Місце України в міжнародному русі капіталу.

3. Зміни внаслідок вступу України до СОТ.

4. Основні форми зовнішньоекономічних відносин України - її конкурентні переваги, слабини і перспективи розвит­ку зовнішньої торгівлі.

5. Галузі міжнародної спеціалізації України.

6. Напрями товарообміну України з іншими країнами (за вибором). Які з них життєво необхідні, а які невиправдані?

7. Основні принципи уругвайського і дохійсього етапів переговорів діяльності СОТ.

8. Сучасні тенденції іноземних прямих інвестицій.

9. Тенденції міграції робочої сили. Місце України в міжнародній міграції робочої сили.

10. Нелегальна міграція трудових ресурсів - одна з найболючіших проблем у багатьох країнах Європи в т.ч. і в Україні. Проаналізуйте її наслідки для нашої країни, запропонуйте власні шляхи її вирішення.

11. Внутрішні і міжнародні умови формування зовнішньоекономічного сектору в Україні.

12. Доведіть залежність між рівнем розвитку національної економіки та структурою зовнішньої торгівлі країни.

13. До якого інтеграційного угруповання Європи могла б входити Україна і за яких умов?

14. Аргументи "за" і "проти" проведення протекціоністської політики.

15. Наслідки підвищення і падіння світових цін на нафту у 2007-2008 роках для України, Росії, Польщі.

16. Охарактеризуйте ефективність різних бар'єрів, що обмежують імпорт в Україну (стандарти якості, санітарні та екологічні вимоги, адміністративні заборони на продаж певних видів товарів тощо).

17. Історія створення ГАТТ / СОТ, їх напрями і принципи діяльності.

18. Шляхи збільшення позитивного сальдо торговельного балансу України.

19. Необхідність стабільної валюти в Україні.

20. Сприятливий інвестиційний клімат.

21. Пільги і гарантії держави іноземним інвесторам.

22. Спеціальні (вільні) економічні зони в Україні.

23. Спеціальні (вільні) економічні зони світу.

24. Напрями і принципи діяльності міжнародних міжнародних валютно-фінансових організацій – МВФ, Світо­вого банку, ЄБРР тощо.

25. Основні форми економічного співробітництва України з країнами СНД.

26. Екологічні й соціально-економічні проблеми переважання в структурі експорту сировинної продукції, а в структурі імпорту - споживчих і стратегічних товарів (палива, енергоносіїв, продукції точного машинобудування та хімічної промисловості).

27. Провідні між­народні регіональні економічні об'єднання (ЄС, НАФТА та ін.) і галузеві (ОПЕК).

28. Соціальні й економічні проблеми розвитку інтеграційних процесів.

29. Проаналізуйте інформаційне повідомлення: "ПРОБЛЕМА ГАЗОВИХ БОРГІВ ПРАКТИЧНО ВИРІШЕНА: Упродовж одного-двох тижнів усі питання врегулювання боргу України перед Росією за газ "мають бути вирішені шляхом передачі російській стороні облігацій компанії "Нафтогаз України", випущених згідно з європейськими вимогами". У чому сутність описаного шляху розв'язання проблеми. Як це відобразиться на загальній сумі зовнішнього боргу України. Хто цей борг буде сплачувати і яким чином. У чому вигоди для обох сторін у використанні таких підходів. Запропонуйте власні шляхи подолання проблеми.

ГРА

І. Експерти прогнозують довгостроковий спад економічної активності у країнах - головних торгових партнерх України. Ви - член українського уряду, який обговорює новий імпортний тариф. Який вид імпортних мит ви рекомендуєте у цій ситуації? На які товари? Чому?

ІІ.Українські виробники продовольчих товарів несуть збитки через великий їх імпорт. Який метод торгової політики - торговий тариф, імпортну квоту чи бюджетну субсидію українським фермерам ви запропонували б застосувати для обмеження імпорту і чому? Як це співвідноситься з нормами ВТО, членом якого є Україна?

ІІІ. У 2002 р. уряд США запровадив 40 % імпортний тарим на металургійну продукцію. На фоні світового перевиробництва сталі виникла загроза втрати 30 тис. робочих місць у цій галузі. Оскільки імпортна продукція дешевша і високоякісна, інші протекціоністські заходи результату не дали - збанкрутували 31 фірма. Запрпооонуйте протекціоністські заходи державі та проаналізуйте їх ефективність.

IV. Товариш запитує у вас поради, яку валюту йому купити на заощаджені 200 грн. Що ви йому порадите і чому?

V. На початку 90-х років уряд України обговорював, як найкраще контролювати експорт стратегічно важливих сировинних товарів. Було висунуто пропозиції:

а) ввести експортні квоти і доручити Мінекономіки розподіляти їх між виробниками;

б) ввести експортний тариф;

в) ввести експортні квоти і конкурсний продаж ліцензій на право експорту товару в рамках квоти.

Проаналізуйте ефективність цих пропозицій.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 73; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.052 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты