Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначте, яке з положень правильне, а яке помилкове. 1. Зниження цін зменшує попит на гроші і підвищує процент­ну ставку.
Читайте также:
  1. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
  2. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
  3. На завершення заняття спробуйте підвести його загальні підсумки та зробити висновки, наприклад, шляхом з'ясування, які з розглянутих вище ідей та положень мають сучасне значення.
  4. Обговорення головних теоретичних положень
  5. Обговорення головних теоретичних положень
  6. Обговорення головних теоретичних положень
  7. Обговорення головних теоретичних положень
  8. Обговорення головних теоретичних положень
  9. Обговорення головних теоретичних положень

1. Зниження цін зменшує попит на гроші і підвищує процент­ну ставку.

2. За рівноважного ВВП зай­нятість завжди повна.

3. Підвищення курсу національ­ної валюти стимулює зрос­тання експорту і, отже, збільшує сукупний попит.

4. Крива сукупного попиту має додатний нахил.

5. Форму кривої сукупного попи­ту можна пояснити ефектом доходу та ефектом заміщення.

6. Криві сукупного попиту і су­купної пропозиції переміщу­ються під дією цінових чинників.

7. Збільшення держвидатків прямо розширює су­купний попит.

8. Усі чинники, які змінюють природний рівень вироб­ництва, переміщуватимуть криву довгострокової сукупної пропозиції вліво або вправо.

9. Підвищення ефективності національної економіки озна­чає, що крива довгострокової сукупної пропозиції пере­міщується вліво.

10. Цінові чинники визначають нахил короткострокової кри­вої АS.

11. Для країни із низькими се­редніми темпами інфляції крива сукупної пропозиції у короткостроковому періоді є відносно положистою.

12. Реальні змінні впливають на сукупну пропозицію у ко­роткостроковому періоді і не вшивають у довгостроковому.

13. За класичним підходом, зміни в сукупному попиті по­значаються на рівні цін, але не впливають на обсяг національного виробництва і зай­нятість.

16. За песимістичної оцінки спо­живачами своїх майбутніх доходів крива сукупного по­питу переміщуватиметься вправо.

17. За Кейнсом, економічна рівновага завжди досягається за при­родного обсягу виробництва.

18. Висновки класичного та кейнсіанського підходів щодо впливу стабілізаційної політики на національну еко­номіку збігаються.

19. Найглибша відмінність між класичним та кейнсіанським підходами у різному тлумаченні поведінки сукуп­ного попиту.

20. Переміщення кривої сукупного попиту вправо на горизон­тальному відрізку кривої ко­роткострокової сукупної про­позиції не впливає на ди­наміку реального ВВП.

21. Крива сукупного попиту має від'ємний нахил.

22. Крива сукупної пропозиції на її класичному відрізку горизонтальна.

23. При підвищенні сукупного попиту на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції зростають ціни і реальний обсяг ВНП.

24. Ефект багатства - неціновий фактор динаміки сукупного попиту.

25. Криві сукупних попиту та пропозиції переміщуються під дією цінових факторів.

26. Економічна рівновага досягає­ться, коли витікання з потоку «видатки-доходи» дорівнюють ін'єкціям у цей потік.

27. За інших рівних умов збільшен­ня чистого експорту країни збільшує реальний обсяг її ВВП.

28. Збільшення інвестицій у запа­си спонукає фірми збільшува­ти зайнятість.

29. Збільшення будь-якого компо­нента сукупних видатків спричиняє більший при­ріст рівноважного обсягу ви­робництва.

30. За повної зайнятості мульти­плікатор не працює.

31. Повний мультиплікатор завжди більший за простий.

32. Мультиплікатор відкритої економіки більший за муль­типлікатор закритої еко­номіки.

33. Якщо фактичний обсяг вироб­ництва більше видатків, інвестиції у запаси зменшуватимуться.

34. Для подолання рецесійного розриву треба зменшити сукупні видатки.

35. На національну економіку у стані повної зайнятості сприятливо впливає підвищення рівня за­ощаджень, тоді як на депре­сивну економіку - зниження цього рівня.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты