Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 9. макроекономічні показники національної економіки. ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ. Зайнятість та безробіття.
План лекції

1. Показники обсягу національного виробництва.

2. Методологія обчислення ВВП.

  1. Економічні коливання та їхні причини. Суть і фази ділового циклу.
  2. Концепції економічних коливань.

 

План семінарського заняття

1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) - номінальний і ре­альний, природний. ВВП-розрив.

2. Ме­тоди розрахунку ВВП. Інші показники національного обсягу виробництва.

3. Зведення номінального ВВП до реального ВВП.

4. Економічні коливання та їхні причини. Суть і фази ділового циклу.

5. Залежність між зміною обсягу національного виробництва і зміною рівня безробіття.

6. Концепції економічних коливань.

7. Види безробіття його причини, способи зменшення. Соціально-економічні втрати від безробіття. Не­гнучкість заробітної плати та її основні причини. Рівень зайнятості, безробіття.

 

Запитання та завдання для самостійної роботи та обговорення на семінарських заняттях:

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

§ валовий внутрішній про­дукт (ВВП); § ВВП номінальний; § ВВП реальний; § ВВП потенціальний; § ВВП природний; § ВВП-розрив; § кінцеві товари і послуги; § проміжні товари і послуги; § додана вартість; § подвійний раху­нок; § споживчі видат­ки (С); § тіньова еко­номіка; § доход (Y); § поточні ціни; § постійні ціни; § (виробничий, розподільчий, видатковий ме­тоди обчислення ВВП); § національний доход (НД); § економічна те­риторія; § державні за­купівлі товарів і послуг (G); § інвестиційні ви­датки (І); § види безробіття (структурне, фрикційне, циклічне, кон’юнктурне (циклічне), сезонне, приховане, часткове, добровільне), § безробітні; § валові інвестиції; § чисті інвестиції; § амортизація; § чистий експорт (Х); § повна зайнятість; § природна норма безробіття; § рівень без­робіття; § індекс спожив­чих цін (ІСЦ); § price consumer index (PCI); § дефлятор ВВП (дфВВП); § індекс цін виробників; § субсидії; § трансфертні платежі (трансферти); § споживчий кошик; економічні ко­ливання; § діловий цикл; § короткостроковий діловий цикл; § середньостроковий діловий цикл; § довгостроковий діловий цикл; § закон Оукена; § депресія; § рецесія; § надлишкова зайнятість; § часткова зай­нятість (без­робіття); § пожвавлення.

1. Різниця між природним і фактичним ВВП.

2. Товари і послуги для подальшого оброблення чи пере­роблення.

3. Особи, що не мають роботи, але ак­тивно її шукають, а також ті, хто тим­часово увільнений і чекає виклику на роботу.

4. Підсумування видатків домогосподарств, фірм, уряду та іноземців на купівлю кін­цевої продукції, виготовленої в країні.

5. Сума усіх факторних доходів резидентів.

6. Видатки фірм на машини, ус­таткування, інструменти, виробничі будівлі тощо.

7. ВВП при природній нормі безробіття.

8. ВВП у постійних цінах.

9. Рівень зайнятості, за якого немає циклічного безробіття.

10. Ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у межах еконо­мічної території країни протягом пев­ного періоду часу, - як правило, року.

11. Безробіття, пов'язане з короткостроко­вими економічними коливаннями.

12. ВВП у поточних ринкових цінах.

13. Товари і послуги для спо­живання, а не для перепродажу чи по­дальшого перероблення.

14. Вартість річного обсягу кінцевих то­варів і послуг, вироблених із ресурсів, що належать резидентам країни, неза­лежно від того, де ці ресурси застосо­вують - у національній економіці чи за кордоном.

15. Визначення суми доданої вартості, ство­реної у національній економіці на всіх стадіях виробництва товарів і послуг.

16. Рівень безробіття за повної зайнятості.

17. Безробіття через добровільну зміну працівниками місця роботи і тимчасове звільнення.

18. Різниця між вартістю вироблених фір­мою товарів і послуг та вартістю сиро­вини та матеріалів, придбаних у по­стачальників.

19. ВВП за вира­хуванням його частини, необхідної для відшкодування капітальних благ, зношених у процесі його виробництва.

20. Видатки домогосподарств на купівлю товарів тривалого й короткострокового вжитку та на оплату послуг.

21. Видатки уряду та місцевих органів вла­ди на купівлю кінцевих продуктів і на наймання працівників у державний сектор.

22. Територія, на яку поширюються повно­важення уряду країни і в межах якої людські ресурси та інші фактори ви­робництва, товари і гроші можуть вільно переміщуватися.

23. Підсумування усіх доходів від виробництва всього обсягу продукції конкретного року, плюс амортизація та непрямі податки.

24. Безробіття через зміни у структурі попиту на споживчі товари і у технологіях виробництва.

25. Незареєстрована економічна діяль­ність

26. Урядові виплати домогосподарствам і підприєм­ствам, замість яких не отримують товари та послуги.

27. ВВП за вирахуванням амортизації.

28. Урядові платежі, що надаються окремим підприєм­ствам і домогосподарствам, які виробляють або спожива­ють певні товари та послуги.

29. Експорт мінус імпорт.

30. Різниця між повною ринковою вартістю товарів (послуг) і матеріальними витратами на їх вироблення.

31. Індекс, що показує, як змінюється ціна певного "рин­кового кошика" за визначений період.

32. Фактичні ціни року, який береться за базовий.

33. Фактичні ціни певного року.

34. Вкладення коштів на придбання основного капіта­лу, зміну запасів оборотних фондів та чисте придбання цінностей.

35. Періодичні зміни в обсязі національно­го виробництва, зайнятості й доходах.

36. Впорядковане в часі підвищення або зниження у межах календарного року рівня ділової активності.

37. Рівень ділової активності впродовж кількох чи кільканадцяти років.

38. Неглибокий і нетривалий спад.

39. Глибокий і тривалий спад.

40. Бурхливе піднесення.

41. Початок піднесення, що настає після спаду.

42. Зростання загального рівня цін в економіці країни.

43. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП, яке виникає внаслідок циклічного безробіття.

44. Зайнятість в умовах природного безробіття (6%) і виробництва ВВП на потенційному рівні.

45. Фаза економічного циклу, яка настає після закін­чення фази пожвавлення і відображає збільшення вироб­ництва порівняно з попереднім циклом.

46. Фаза економічного циклу, яка настає після закін­чення фази падіння і створює передумови для пожвав­лення виробництва.

47. Цикл розвитку економіки, в межах якого періоди піднесення виробництва чергуються з періодами падіння.

48. Фаза економічного циклу, яка настає після закін­чення фази депресії і створює передумови для піднесен­ня виробництва.

49. Реальний ВВП, який досягається в умовах повної зайнятості робочої сили.

50. Безробіття, яке виникає внаслідок невідповідності між попитом і пропозицією на робочу силу за професією, кваліфікацією, географічними та іншими ознаками.

51. Фаза економічного циклу, яка є наслідком падіння сукупного попиту і супроводжується скороченням ви­робництва, зростанням безробіття.

52. Безробіття, яке є необхідною умовою для нормаль­ного розвитку ринку праці і складається із фрикційного та структурного безробіття.

53. Безробіття, яке виникає внаслідок добровільної зміни місця праці.

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

1. Охарактеризуйте основні методи обчислен­ня ВВП.

2. Чому обчислення ВВП за доходами важко застосувати для реалій України?

3. Які особливості розрахунку ВВП стосовно продажу уживаних речей, невиробничих фінансових операцій, приватних трансфертів?

4. Чим відрізняються проміжні і фінішні товари?

5. Для чого і як обчислюють ВНП, ЧВП, НД?

6. Чим відрізняються між собою ВВП і ВНП? Що означає ВВП > ВНП і ВВП < ВНП?

7. Хто такий резидент країни, що таке економічна територія країни?

8. У чому різниця між номінальним і реаль­ним ВВП?

9. Як розраховують індекс цін ВВП (дефлятор ВВП)?

10. Чим відрізняються розрахунок індексу споживчих цін (ІСЦ) та дефлятора ВВП? Які вади мають ці показники?

11. Яим відрізняється практика розрахунку ІСЦ та РСІ (prise consumer index)?

12. Як обчислюють реальний обсяг ВВП за допомогою дефлятора ВВП?

13. Що таке природний ВВП? Що таке ВВП-розрив?

14. Чи можна для умов України розрахувати рівень природного безробіття?

15. Чим викликається безробіття з погляду класичної теорії?

16. Розкрийте сутність основних положень кейнсіанської теорії безробіття.

17. Що таке економічний цикл?

18. Розкрийте зміст фаз економічного циклу.

19. Назвіть основні причини економічних циклів ко­ливань в економіці.

20. Як поділяються економічні цикли за тривалістю?

21. Які макроекономічні показники є індикаторами циклічного розвитку економіки?

22. Назвіть основні види безробіття та розкрийте їх зміст.

23. Що визначають терміни "повна зайнятість" і "не­повна зайнятість"?

24. Що таке природна норма безробіття і як вона ви­значається?

25. Як обчислюється рівень безробіття?

26. Проаналізуйте причини безпрецедентного зростання прихованого безробіття в пострадянських країнах.

27. Як обчислюються витрати реального ВВП внаслі­док циклічного безробіття?

28. Дайте визначення інфляції.

29. Як обчислюється темп інфляції?


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 95; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты