Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗначення якого з показників зменшується після настання фази підйому і зростає після настання фази падіння?
Читайте также:
  1. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  2. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  3. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  4. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  5. Аналіз показників виробничої програми готелю
  6. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  7. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  8. Види культурних норм та їх суспільне призначення
  9. Види обліку і їх призначення
  10. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря

а) рівень цін; б) абсяг товарних запасів в обробній промисловості;

в) обсяг ВВП; г) середня тривалість робочого тижня.

У чому сутність поняття "зайнятість"?

а) праця в особистому підсобному та домашньому гос­подарстві;

б) участь працездатного населення у створенні мате­ріальних благ;

в) участь працездатного населення у створенні мате­ріальних і духовних благ, в інших видах суспільно корис­ної праці, яка дає доход; г) праця людей взагалі.

31. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а) раціонального розподілу робочої сили; б) використання робочої сили за професією;

в) відсутності безробіття; г) відсутності циклічного безробіття.

За яких умов виникає безробіття?

а) збігання пропозиції робочої сили з попитом на неї;

б) на ринку праці попит на робочу силу менше пропозиції;

в) економіка країни перебуває у кризовому стані; г) міграція робочої сили.

33. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:а) структурне; б) фрикційне; в) циклічне; г) природне.

34. Якщо працівник втратив роботу у зв'язку зі ско­роченням обсягу виробництва, то виникає безробіття:а) природне; б) циклічне; в) структурне; г) фрикційне.

35. Фактичний ВВП дорівнює потенційному при наяв­ності лише безробіття:

а) фрикційного й циклічного; б) структурного.

в) фрикційного й інституціонального; г) природного.

36. Відставання фактичного ВВП від потенційного спричинюється безробіттям:

а) циклічним; б) природним; в) структурним, г) фрикційним.

Яка основна причина безробіття в Україні?

а) надто низька заробітна плата; б) глобальна криза в економіці;

в) неефективна економічна політика держави; г) структурна перебудова виробництва.

Які чинники безпосередньо впливають на зростан­ня зайнятості населення країни?

а) низька заробітна плата; б) раціональне використання робочої сили;

в) розширення виробництва за рахунок екстенсивних факторів;

г) збільшення обсягів виробництва за рахунок інтен­сивних факторів.

Хто регулює зайнятість і розподіл робочої сили в соціально орієнтованій ринковій економіці?

а) держава та відповідні органи соціального захисту населення;

б) ринок праці, біржі праці; в) підприємці й профспілки; г) політичні партії.

Що не простежується у фазі спаду?

а) домогосподарства купують менше споживчих товарів; б) усі твердження правильні;

в) скорочуються інвестиційні видатки фірм на маши­ни та устаткування;

г) спадає попит на робочу силу; д) зменшуються запаси товарів на складах;


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 54; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты