Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЯВИЩУ
Читайте также:
  1. В состав каких горных пород входят перечисленные минералы в качестве породообразующих? Дайте сравнительную оценку их устойчивости при выветривании и растворении
  2. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  3. Визначення бюджету просування
  4. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  5. Визначення величини базових змінних витрат підприємства
  6. Визначення величини базових постійних витрат підприємства
  7. Визначення відстаней до небесних світил
  8. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  9. Визначення геологічних показників результатів ГРР
  10. Визначення дальності до цілей

1. Графічне зображення взаємозв'язку між кількістю товарів і послуг, яку по­купці хочуть придбати, та загальним рівнем цін.

2. Загальний обсяг товарів і послуг, який хочуть придбати покупці за даних цін.

3. Графічне зображення взаємозв'язку між кількістю товарів і послуг, яку ви­робники готові виробити, та загаль­ним рівнем цін.

4. Одночасне зростання в національній економіці рівня цін і рівня безробіття.

5. Національна економіка, що вийшла за природний рівень виробництва.

6. Обсяг національного виробництва за природної нор­ми безробіття.

7. Обсяг ВВП, за якого сукупний попит дорівнює су­купній пропозиції.

8. Екзогенні події, що спричиняють рап­тові зміни у витратах виробництва.

9. Екзогенні події, що перемішують кри­ву сукупного попиту.

10. Майже горизонтальна частина кривої сукупної пропозиції, на якій рівень цін помітно не змінюється, якщо змі­нюється обсяг реального ВВП.

11. Дуже крутий або вертикальний відрізок кривої сукупної пропозиції, на якому зростає рівень цін, а реальний обсяг виробництва майже не змінюється.

12. Відрізок кривої сукупної пропозиції, де збіль­шення обсягу національного вироб­ництва супроводжується зростанням цін.

13. Період, за який ціни і зарплата гнучкі і не змінюються зі зміною сукупного попиту.

14. Період, протягом якого ціни, зарплата пристосову­ються до нових умов, викликаних зміною сукупного по­питу та сукупної пропозиції.

15. Змінні, які підвищують або знижують витрати на одиницю продукції неза­лежно від змін обсягу національного виробництва.

16. Змінні, котрі зі збільшенням обсягу національного виробництва сприяють або протидіють зростанню витрат на одиницю продукції та підвищенню цін.

17. Ціновий чинник сукупного попиту, який опосеред­ковує вплив цін на сукупний попит шляхом зміни чис­того експорту.

18. Ціновий чинник сукупного попиту, який опосеред­ковує вплив цін на сукупний попит шляхом зміни відсот­кової ставки комерційних банків.

19. Ціновий чинник сукупного попиту, який опосеред­ковує вплив цін на сукупний попит шляхом зміни ре­альної вартості фінансових активів з фіксованим номі­нальним доходом.

20. Чинники, які впливають на сукупний попит і су­купну пропозицію за певних товарних цін і тому зміщу­ють їх криві у відповідний бік: вправо або вліво.21. Будь-яке доповнення до споживчих видатків на купівлю продукції, виго­товлену в країни.

22. Багаторазовий вплив, який зміна су­купних видатків здійснює на рівноваж­ний ВВП.

23. К, на який треба помножити зміну в сукупних видатках для визна­чення підсумкової зміни рівноважного ВВП.

24. Загальна сума видатків усіх покупців на кінцеві товари і послуги, вироблені національною економікою.

25. Будь-яке витрачання доходу не для купівлі вироблених у країні кінцевих товарів і послуг.

26. Обсяг національного виробництва, якому відповідають сукупні видатки, достатні для закупівлі усієї продукції, виготовленої у поточному періоді.

27. Інвестиції, породжені зростанням реального ВВП.

28. Визначення рівноважного ВВП через виявлення такого його реального обся­гу, за якого сукупні видатки дорівню­ють національному продукту.

29. Визначення рівноважного ВВП через виявлення такого його реального обся­гу, за якого величина вилучень дорівнює величині ін'єкцій.

30. Намагання суспільства більше заощаджувати, яке обертаєть­ся для економіки країни зменшенням реального ВВП і таким чином призводить до зниження можливості збільшувати заощадження в майбутньому.31. Частина поточного доходу, яка не спрямовується на сукупні витрати.

32. Інвестиції, які підприємства вкладають в товарні запаси при економічній нерівновазі.

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

1. Хто формує сукупний попит і пропозицію?

2. Як змінюється сукупний попит під впливом ціно­вих факторів? Покажіть криву сукупного попиту.

3. Розкрийте сутність основних цінових факторів.

4. Якими чинниками пояснюється спадний характер кривої сукупного попиту?

5. Чим відрізняються чинники, що обумовлюють спадний характер кривої індивідуального і сукупного попиту?

6. Назвіть основні нецінові фактори і поясніть особ­ливість їхнього впливу на сукупний попит і пропозицію.

7. Як змінюється положення кривої сукупного попи­ту під впливом нецінових факторів.

8. Охарактеризуйте горизонтальний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

9. Охарактеризуйте висхідний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

10. Охарактеризуйте вертикальний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

11. Охарактеризуйте ситуацію, коли збурення сукупного попиту припадає на горизонтальний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

12. Охарактеризуйте ситуацію, коли збурення сукупного попиту припадає на висхідний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

13. Охарактеризуйте ситуацію, коли збурення сукупного попиту припадає на вертикальний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

14. Які наслідки виникають в економіці, якщо рівно­вага в ній порушується через падіння попиту?15. Які проблеми виникають в економіці, якщо рівно­вага в ній порушується внаслідок зменшення сукупної пропозиції?

16. Сформулюйте закон Сея.

17. В чому Кейнс не погоджується з Сеєм.

18. Що означає короткостроковий і довгостроковий період з точки зору мікроекономіки і макроекономіки

19. Чому ми розглядаємо обсяг виробництва як виробничу функцію у короткостроковому періоді.

20. Що встановив Кейнс стосовно стану зайнятості при встановленні рівноваги АD і AS.

21. За яких умов у реальному економічному кругообігу забезпечується рівновага? На яких ринках вона повинна встановлюватися?

22. Накресліть графік сукупних видатків. Чому дорівнює його нахил?

23. Що означає стан економіки, який відповідає точкам лівіше і правіше рівноважного доходу?

24. Якими методами можна визначити рівноважний ВВП у реальній економіці?

25. Поясніть на моделі "витрати-випуск", яку роль відіграють інвестиції у товарні запаси, якщо фактичні сукупні витрати не дорівнюють виробле­ному ВВП.

26. За яких умов досягається рівноважний ВВП у мо­делі "витрати-випуск" ("кейнсіанський хрест")?

27. Що ви розумієте під термінами "вилучення" та "ін'єкції"?

28. При якому співвідношенні між заощадженнями й інвестиціями забезпечується рівноважний ВВП у моделі "вилучення - ін'єкції"?

29. За яких умов досягається рівновага на ринку грошей (по­зичкового капіталу)? Що відбувається при її порушенні? Як вона відновлюється?

30. За яких умов досягається рівновага на ринку праці? Що відбувається при її порушенні? Як вона відновлюється? Чи це можливо? Якщо ні, то що заважає цьому?

31. Що таке ефект «храповика».

32. Розкрийте сутність ефекту мультиплікатора видатків.

33. Розкрийте сутність ефекту акселератора інвестицій.

33. У 2002 р. держвитрати на оборону США склали $451 млрд. Як така політика держави впливає на сукупний попит і пропозицію в економіці.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты