Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДо проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
  5. Алгоритм роботи
  6. Алгоритм роботи
  7. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  8. Апаратні засоби роботи з відео
  9. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  10. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.

Методичні вказівки

Відповідно до навчальних планів студентів лікувальних факультетів дисципліна «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» складається з двох модулів, в кожному з яких 60 годин практичних занять. У з'вязку з цим кожен модуль налічує 20 практичних занять по 3 академічні години кожне. З 20 занять одне відводиться під модульний контроль.

Максимална кількість балів за поточну діяльність – 120, тому мксимальна оцінка за кожне заняття - 6 балів. Таким чином, за 19 практичних занять сту-дент отримує 114 балів. Щє 6 балів студент отримує за самостійну позаауди-торну роботу, темою якої може бути: ”Истоія розвитку мікробіології“, ”Морфологія та систематика найпростіших“, або інші питання, які не війшли до практичних занять.

Запропоновані методичні розробки передбачають наступний план прове-дення занять. На початкузаняття перевіряється вхідний рівень знань-умінь (перевірка виконання домашнього завдання за еталонами відповідей). Потім шляхом тестового контролю перевіряється засвоєння необхідного теоретичного матеріалу. Розуміння методики проведення дослідів з’ясовується у ході опиту-вання. Після цього студенти приступають до практичних завдань, хід виконан-ня яких контролюється викладачем. Отримані результати фіксуються у прото-колі, проводиться їхній аналіз, робляться висновки, які заносяться до протоко-лу. Для узагальнення та систематизації отриманих теоретичних знань та прак-тичних навичок, студенти виконують навчаючі завдання, отримані результати обговорюються. Заняття завершується підведенням підсумків самостійної та аудиторної роботи студентів, оцінка студента виводиться на підставі результа-тів всіх видів робіт з опрацювання даної теми.

Пропонуємо таку методику оцінювання знань, умінь та практичних нави-чок студетів. Студенти, які виконали менше 50% тестів, або не представили результатів виконання практичних завдань отримують оцінку „2”, тобто 0 балів. Оцінку „3” (2 бали) студенти отримують при виконанні 50-70% тестів та наявності оформленого протоколу роботи, якщо вони не брали участі в усному опитуванні та обговоренні навчаючих завдань, або давали помилкові відповіді. Оцінку „4” (4 бали) студенти отримують при виконанні не менше 70% тестів, наявності оформленого протоколу роботи, якщо вони дають правильну розгор-нуту відповідь на одне з обговорюваних питань. Оцінку „5” (6 балів) студенти отримують при виконанні не менше 80% тестів, безпомилковому виконанні практичних завдань та оформленні їх результатів, а також за умов активної участі у обговоренні теоретичних та практичних питань. 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты