Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За якими критеріями можна класифікувати цілі органі зації?
а) рівень ієрархії;

б) часовий період;

в) сфера діяльності;


 


Розділ З


Визначення місії та цілей організації


 


г) характер діяльності; ґ) зміст діяльності.

5. За характером діяльності організації цілі поділяють на такі
види:

а) зростання;

б) стабільності;

в) маркетингові;

г) скорочення;
ґ) фінансові.

6. Встановлення цілей передбачає проходження таких стадій:

а) встановлення індивідуальних цілей та задач як інстру
менту забезпечення їх виконання;

б) проведення SWOT-аналізу;

в) побудова ієрархії цілей;

г) встановлення загальної мети організації;

ґ) виявлення та аналіз тенденцій зміни оточення організації.

7. Сформульовані цілі управління повинні відповідати таким
вимогам:

а) конкретність та вимірюваність;

б) жорсткість щодо шляхів їх досягнення;

в) реальність, досяжність;

г) гнучкість;

ґ) орієнтація на високий результат, успіх.

.

8. "Дерево цілей" трактують як:

а) графічне зображення зв'язків організації із зовнішнім
середовищем;

б) розподіл обов'язків в апараті управління організацією;

в) графічне зображення співпідпорядкованості цілей, що
демонструє розподіл загальної мети на підцілі, завдан
ня й окремі операції.

9. Централізований підхід до формулювання цілей передбачає:

а) формулювання вищим керівництвом головних цілей організації, а на їх основі вибір цілей нижчими рівнями управління;


б) формулювання цілей нижчими рівнями, які потім ви
ступають основою для головних цілей;

в) формулювання цілей як багатоітераційний процес;

г) вище керівництво розробляє цілі для кожного рівня
і вимагає точного їх виконання.

10. Враховуючи зв'язок між цілями: а) збільшення рентабельності активів; і б) збільшення коефіцієнта оборотності активів, сформулюйте їх характеристику:

а) комплементарність;

б) індиферентність;

в) конфліктність;

г) конфліктно-індиферентність.

Питання для поглибленої самоперевірки знань

1.Перелічіть основні елементи місії організації. З якою ме
тою організація формулює свою місію?

2. Інтереси яких груп беруть до уваги при формулюванні кре
до організації?

3. Як би Ви сфомулювали місію підприємства, якщо б у Вас
з'явилася можливість зайнятися підприємницькою діяльністю?

4. Оцініть правильність вислову: "Ціль є вихідним, момен
том, будь-якої управлінської дії, а також лежить в основі побудо
ви критеріїв оцінки діяльності організації".

5. Які особливості процесу визначення цілей у системах дов
гострокового і стратегічного планування?

6. Які основні ознаки класифікації цілей організації?

7. На яких принципах базується, оцінка якості сформульова
них цілей організації?

8. З яких етапів складається процес визначення цілей? Який
з них, на Вашу думку, має особливе значення?

9. Сформулюйте основні правила побудови "цільового карка
су організації".

10. Оцініть переваги та недоліки трьох можливих підходів до визначення цілей організації.


Розділ З
Визначення місії та цілей організації


 


Практичні завдання

1. Розробіть можливу місію та сформулюйте кілька основних
цілей для Вашого навчального закладу.

2. Розробіть місію для фармацевтичного підприємства, яке ви
робляє та збуває ліки і має мережу власних аптек.

3. Під час визначення цілей організації виникає проблема ви
бору найважливіших. Запропонуйте систему цільових орієнтирів
організації і визначте рівень їх пріоритетності. Які найістотніші
чинники впливають на вибір?


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 102; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты