Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЙ семестр. Кредитно-економічний факультет
Читайте также:
  1. II курс (1 семестр)
  2. II семестр – срок сдачи контрольных работ до 1 апреля текущего учебного года.
  3. II семестр.
  4. В соответствии с БРС ФГОС-3 итоговая оценка по курсу определяется суммой баллов, полученных за семестр (50 Баллов) и баллов, полученных на экзамене (50 Баллов).
  5. ВТОРОЙ СЕМЕСТР
  6. Для заочной формы обучения, 4 семестр
  7. Для заочной формы обучения, 7 семестр
  8. для студентов I курса (II семестр) на 2014–2015 учебный год
  9. За 2 семестр
  10. Задания для семестровой (контрольной) работы

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кредитно-економічний факультет

Кафедра банківської справи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково –

педагогічної роботи

________________А.М.Колот

“____”__________________2014р.

 

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з науки

«ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ»

для студентів ІУ курсу

напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит “

спеціалізація «Фінанси», «Кредит»

 

Завідувач кафедри банківської справи

______________А.М. Мороз

“_____”_______________2014 р.

 

Начальник навчально-

методичного відділу

______________Т.В. Гуть

“_____”_______________2014 р.

 

Київ КНЕУ 2014


 

 

ЗМІСТ

 

ЗМІСТ

1. Вступ 3

2. Тематичний план 5

3. Зміст за темами 5

4. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять[1] 18

5. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання 36

6. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період 46

7. Графіки індивідуально-консультативної роботи (за формами навчання) 53

8. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 54

9. Карти самостійної роботи студента (за формами навчання) 66

10. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

з науки 70

10.1. Порядок поточного оцінювання знань студентів (денна форми навчання 70

10.2. Підсумкове оцінювання знань студентів 86

11. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання 90

12. Зразки екзаменаційних білетів 95

13. Список рекомендованої літератури 98

 

ВСТУП

Наука «Операції банків і небанківських кредитних установ» посідає важливе місце у навчальному процесі і належить до прикладних дисциплін у підготовці фахівців з фінансів та кредиту. Наука логічно продовжує та розвиває зміст інших дисциплін фінансово-кредитного циклу, які вивчалися на попередніх та будуть вивчатися на наступних етапах підготовки фахівців з фінансів та кредиту.

Метою нормативної науки є надання студентам теоретико - методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навиків щодо функціонування банків та небанківських кредитних установ, а також здійснюваних ними операцій.Завдання науки полягає в тому, щоб дати студентам знання методики та практичне вміння виконувати конкретну роботу, пов’язану з найпоширенішими операціями банків та небанківських кредитних установ.

Наука «Операції банків і небанківських кредитних установ» тісно пов’язана з такими науками та дисциплінами, як «Гроші та кредит», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Банківська система», «Фінансовий облік в банках», «Аналіз діяльності кредитних установ» та ін.

 

 

Тематичний план НАУКИ

«Операції банків і небанківських кредитних установ»

2.1. Тематичний план науки для студентів, що навчаються за спеціалізацією «Кредит»

Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції Практичні ІКР СРС ПК Контактні заняття ІКР СРС ПК
Тема 1 - -
Тема 2 - -
Тема 3 - -
Тема 4 - -
Тема 5 - -
Тема 6 - -
Тема 7 - -
Тема 8 - -
Тема 9 - -
Разом годин

 2.2. Тематичний план науки для студентів, що навчаються за спеціалізацією «Фінанси»

Назва теми   Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції Практичні ІКР СРС ПК Контактні заняття ІКР СРС ПК
Тема 1 - -
Тема 2 - -
Тема 3 - -
Тема 4 - -
Тема 5 - -
Тема 6 - -
Тема 7 - -
Тема 8 - -
Тема 9 - -
Разом годин

3. Зміст за темами

Тема 1. Кредитні установи на ринку фінансових послуг

Предмет, мета, завдання і роль науки «Операції банків і небанківських кредитних установ». Кредитні установи: сутність та місце серед фінансових посередників. Банки і небанківські кредитні установи як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Фінансова і банківська послуги. Види послуг, які надаються банками і небанківськими кредитними установами. Взаємозв’язок послуг та операцій кредитних установ. Ринок послуг банківських і небанківських кредитних установ та його регулювання. 

Тема 2. Операції з формування банківських ресурсів

Економічна сутність і структура банківських ресурсів. Власний капітал банку та його місце в сукупних ресурсах банку. Функції та класифікація власного капіталу банку. Формування власного капіталу банку. Регулятивний капітал банку, його сутність та призначення. Вплив регулятивного капіталу на формування власного капіталу банку.

Поняття залучених ресурсів банку. Види вкладів та їх характеристика. Договірне регулювання вкладних (депозитних) операцій.

Поняття та класифікація запозичених ресурсів банку. Міжбанківський кредит та його роль у формуванні банківських ресурсів. Рефінансування банків Національним банком України. Запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань.

Тема 3. Операції банків з обслуговування грошового обороту

Основи організації безготівкового грошового обороту. Види рахунків, що можуть відкриватися банками своїм клієнтам. Принципи організації банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

Безготівкові міжгосподарські розрахунки, їх сутність та специфіка організації в товарних і нетоварних операціях. Платіжні інструменти та їх класифікація. Форми розрахунків за видами документів та способами платежів. Характеристика окремих форм безготівкових розрахунків: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; платіжними вимогами; векселями та ін. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування. Організація розрахунків з використанням платіжних карток. Поняття та види платіжних карток, їх переваги та роль в організації грошового обороту. Види операцій банків з платіжними картами. Характеристика фінансових та не фінансових операцій з платіжними картками. Особливості функціонування НСМЕП.

Поняття касових операцій, їх призначення та роль у діяльності банків і їх клієнтів. Класифікація касових операцій банків. Порядок приймання банками готівки від клієнтів: через прибуткові каси, інкасаторські служби, підприємства зв’язку, банкомати.

Порядок видачі банками готівки клієнтам: через видаткові каси; банкомати. Забезпечення касової діяльності банку.

Тема 4. Кредитні операції банків

Класифікація банківських кредитів. Принципи й умови кредитування. Кредитний договір.

Оцінювання кредитоспроможності позичальника. Форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком. Кредитний ризик та способи його мінімізації.

Порядок надання і способи погашення кредитів. Плата за кредит та її диференціація. Етапи процесу банківського кредитування.

Контокорентний кредит і кредити «овердрафт». Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу. Споживчі та іпотечні кредити. Особливості кредитування сільськогосподарських виробників. Особливості операцій з довгострокового кредитування. Лізингові, факторингові, форфейтингові операції банків.

Кредитний моніторинг. Проблемні кредити. Кредитні санкції.

Тема 5. Операції банків з цінними паперами

Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів. класифікація операцій банків з цінними паперами. Банки в ролі емітентів, інвесторів, позичальників, фінансових посередників та інфраструктурних учасників ринку.

Емісія банками цінних паперів. інвестиційні операції банків з цінними паперами. Характеристика банківських портфелів цінних паперів. Ризики, притаманні інвестиційній діяльності банків, та методи управління ними. Заставні операції банків із цінними паперами.

Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів. Діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність.

Тема 6. Операції банків в іноземній валюті

Сутність операцій банків в іноземній валюті. Особливості правового регулювання операцій банків в іноземній валюті. Класифікація операцій банків в іноземній валюті. Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті.

Торговельні операції банків в іноземній валюті. Форми розрахунків між юридичними особами-резидентами і юридичними особами-нерезидентами під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності за торгівельними операціями. Характеристика операцій, пов’язаних з використанням у міжнародних розрахунках: банківських переказів, інкасо, документарних акредитивів. Контроль уповноважених банків за міжнародними розрахунковими операціями своїх клієнтів.

Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків. Приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків. Перекази іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.

Операції банків з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку. Характеристика порядку здійснення операцій, пов’язаних з купівлею, продажем та обміном іноземної валюти.

 

Тема 7. Операції з надання окремих видів банківських послуг

Гарантійні послуги банків. Класифікація банківських гарантій. Авалювання та акцептування векселів банками.

Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків.

Довірчі послуги банків. Класифікація довірчих послуг.

Послуги банків зі зберігання цінностей.

Послуги банків з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. Фінансовий інжиніринг.

Тема 8. Операції небанківських кредитних установ

Сутність та принципи діяльності кредитної спілки. Майно кредитної спілки. Капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки. Операції кредитних спілок та їх характеристика.

Ломбарди та правові основи їх діяльності. Власні та залучені ресурси ломбарду. Ломбардна операція. Порядок видачі кредитів та оформлення застави. Супутні послуги ломбарду.

Фінансові компанії: сутність та операції.

Тема 9. Операції кредитних установ із забезпечення фінансової стійкості

Фінансова стійкість кредитної установи та способи її забезпечення. Операції із формування резервів (загальних, спеціальних, обов’язкових). Операції із підтримання ліквідності. Операції із забезпечення регуляторних вимог (норм).

 


4. Плани семінарських (практичних) занять

 

4.1.1. Плани семінарських (практичних) занять для студентів денної форми навчання, що навчаються за спеціалізацією «Кредит»

й семестр

 

План заняття №1- Семінар розгорнута-бесіда

Завдання: сформувати у студента

Ø знання особливостей та сучасних тенденцій розвитку фінансового ринку та місця кредитних установ;

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері діяльності кредитних установ;

Ø обізнаність та толерантне ставлення до культурного різноманіття народів в процесі надання фінансових та банківських послуг;

Ø здатність до критичного мислення, генерування креативних ідей відносно регулювання ринку банківських послуг та послуг небанківських кредитних установ та вирішення важливих проблем розвитку кредитних установ на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо існуючих кредитних установ;

Ø здатність до аналізу та синтезу технологій надання різноманітних фінансових та банківських послуг;

Ø вміння працювати в міжнародному середовищі та застосовувати знання щодо діяльності кредитних установ на практиці;

Ø вміння аналізувати статистичні та фінансові звіти банків і небанківських кредитних установ;

Ø вміння оцінювати якісний та кількісний склад банків і небанківських кредитних установ в кредитній системі;

Ø здатність виконувати аналітичні розрахунки щодо складання рейтингів банків і небанківських кредитних установ;

Ø вміння оцінювати якісний та кількісний потенціал банків і небанківських кредитних установ;

Ø вміння оцінювати різні види послуг банків і небанківських кредитних установ;

Ø вміння аналізувати ефективність організаційної структури банків і небанківських кредитних установ.

План виконання завдання:

Ø усне опитування у форматі семінару – розгорнутої бесіди;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності кредитних установ на ринку фінансових послуг;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо класифікації кредитних установ та послуг, що вони надають;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо ліцензування діяльності кредитних установ;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань регулювання діяльності кредитних установ;

Ø нормативні акти уповноважених органів (НБУ, Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України) щодо ліцензування діяльності банків та інших кредитних установ небанківського типу.

 

План заняття №2- міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø знання особливостей та сучасних тенденцій формування банківських ресурсів і власного капіталу, зокрема;

Ø здатність до аналізу та синтезу;

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування банками ресурсів, в тому числі власного капіталу;

Ø обізнаність та толерантне ставлення до культурного різноманіття народів в процесі формування ресурсів банку;

Ø здатність до критичного мислення, генерування креативних ідей відносно формування банками ресурсів, та власного капіталу, зокрема;

Ø здатність до вирішення важливих проблем у сфері формування банківських ресурсів та власного капіталу, зокрема;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію щодо складу та структури банківських ресурсів, власного капіталу, порядку їх формування та порядку розрахунку регулятивного капіталу;

Ø здатність до аналізу та синтезу при дослідженні питань формування та використання банківських ресурсів, та власного капіталу, зокрема;

Ø вміння працювати в міжнародному середовищі з приводу розв’язання питань формування банківських ресурсів і власного капіталу, зокрема, а також вміння застосовувати дані знання на практиці;

Ø вміння аналізувати структуру ресурсної бази банку, власного капіталу, регулятивного капіталу;

Ø здатність розробляти ресурсний план банку та контролювати його виконання;

Ø вміння оцінювати прибутковість банківського капіталу.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку формування банківських ресурсів, власного капіталу та регулятивного капіталу банків;

Ø презентація за результатами мині – кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань формування банківських ресурсів, власного капіталу та регулятивного капіталу банку;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань формування банківських ресурсів, власного капіталу, регулятивного капіталу банку;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø баланс конкретного банку;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку формування банківських ресурсів, власного капіталу та регулятивного капіталу банків;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку формування банківських ресурсів, власного капіталу та регулятивного капіталу банків.

План заняття №3- міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Завдання: сформувати у студента

Ø знання особливостей та сучасних тенденцій формування резервного капіталу та використання банківського прибутку;

Ø здатність до аналізу та синтезу;

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування резервного капіталу та використання банківського прибутку;

Ø обізнаність та толерантне ставлення до культурного різноманіття народів в процесі формування резервного капіталу банку;

Ø здатність до критичного мислення, генерування креативних ідей відносно формування резервного капіталу та використання банківського прибутку , зокрема;

Ø здатність до вирішення важливих проблем у сфері формування резервного капіталу та використання банківського прибутку, зокрема;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію щодо складу та структури резервного капіталу та використання банківського прибутку;

Ø здатність до аналізу та синтезу при дослідженні питань формування та використання резервного капіталу та використання банківського прибутку, зокрема;

Ø вміння працювати в міжнародному середовищі з приводу розв’язання питань формування резервного капіталу та використання банківського прибутку, зокрема, а також вміння застосовувати дані знання на практиці;

Ø вміння аналізувати структуру резервного капіталу та банківського прибутку;

Ø вміння оцінювати прибутковість банківського капіталу.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо формування і використання резервного фонду, фондів банку спеціального призначення та прибутку банку;

Ø презентація за результатами міні-кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо формування і використання резервного фонду, фондів банку спеціального призначення та прибутку банку;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо формування і використання резервного фонду, фондів банку спеціального призначення та прибутку банку ;

Ø експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø баланс конкретного банку;

Ø законодавчі акти з питань формування та використання резервного фонду, фондів банку спеціального призначення та прибутку банку;

Ø нормативні акти НБУ щодо формування та використання резервного фонду, фондів банку спеціального призначення та прибутку банку.

План заняття №4 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування залучених ресурсів банку;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку депозитних банківських послуг та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо залучених ресурсів банків;

Ø вміння контролювати дотримання правил відкриття, ведення та закриття поточних та депозитних рахунків клієнтів банку в національній та іноземній валюті (в тому числі карткових, інвестиційних, накопичувальних тощо);

Ø вміння контролювати дотримання правил відкриття, ведення та закриття кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО в національній та іноземній валюті;

Ø вміння оцінювати поточний стан поточних і кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО;

Ø вміння виконувати операції з відкриття та ведення поточних, депозитних рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО банків-контрагентів в національній та іноземній валюті.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо видів вкладів та договірного регулювання вкладних (депозитних) операцій;

Ø презентація за результатами міні-кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо: поняття залучених ресурсів банку; видів вкладів; договірного регулювання вкладних (депозитних) операцій;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо видів вкладів та договірного регулювання вкладних (депозитних) операцій;

Ø експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань видів банківських вкладів та договірного регулювання вкладних (депозитних) операцій банку;

Ø нормативні акти НБУ щодо видів банківських вкладів та договірного регулювання вкладних (депозитних) операцій банку.

План заняття №5– міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування запозичених ресурсів банку;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку міжбанківських кредитів та вирішувати важливі проблеми розвитку запозичення ресурсів банками на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо міжбанківських кредитів;

Ø вміння оцінювати потребу банку в ліквідних коштах;

Ø вміння аналізувати якість управління ліквідністю банку;

Ø вміння виконувати операції банку із надання та отримання ресурсів на міжбанківському кредитному ринку, із отримання та погашення кредитів центрального банку, операції банку на ринку державних цінних паперів, операцій щодо емісії власних цінних паперів та щодо підтримки ліквідності балансу банку.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо міжбанківського кредитування, рефінансування банків Національним банком України та запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань;

Ø презентація за результатами міні-кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо: міжбанківського кредитування, рефінансування банків Національним банком України та запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо поняття та класифікації запозичених ресурсів банку, міжбанківського кредитування, рефінансування банків НБУ та запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань;

Ø експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань міжбанківського кредитування, рефінансування банків Національним банком України та запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань;

Ø нормативні акти НБУ щодо міжбанківського кредитування, рефінансування банків Національним банком України та запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань.

План заняття № 6 – семінар-дискусія

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері розрахунково-касового обслуговування клієнтів банків;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг у сфері розрахунково-касового обслуговування клієнтів та вирішувати важливі проблеми розвитку цих послуг на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів існуючих банків;

Ø вміння оформляти відкриття та закриття поточних рахунків клієнтів у національній та іноземній валюті (в тому числі карткових, інвестиційних, накопичувальних тощо);

Ø вміння оформляти відкриття та закриття кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО у національній та іноземній валюті;

Ø вміння контролювати дотримання правил відкриття, ведення та закриття поточних рахунків клієнтів банку в національній та іноземній валюті (в тому числі карткових, інвестиційних, накопичувальних тощо);

Ø вміння контролювати дотримання правил відкриття, ведення та закриття кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО в національній та іноземній валюті;

Ø вміння оцінювати поточний стан поточних і кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО;

Ø вміння контролювати проведення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів та аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку при проведенні розрахункових операцій в національній та іноземній валюті і дохідність цих операцій.

 

План виконання завдання:

Ø усне опитування у формі семінара-дискусії;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків.

 

План заняття № 7 – робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері банківських послуг щодо безготівкових міжгосподарських розрахунків;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг з приводу безготівкових міжгосподарських розрахунків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо операцій банків зі здійснення безготівкових розрахунків;

Ø вміння оцінювати безготівкові міжгосподарські розрахункові можливості банків;

Ø аналізувати інформацію про використання окремих платіжних інструментів, форм і способів безготівкових грошових розрахунків у діяльності банку;

Ø вміння оцінювати якість дистанційного обслуговування клієнтів банками, аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку при проведенні розрахункових операцій в національній та іноземній валюті;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил проведення безготівкових міжгосподарських розрахунків;

Ø вміння здійснювати безготівкові міжгосподарські розрахункові.

 

План виконання завдання:

Ø робота в малих творчих групах;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø презентація за результатами роботи в малих творчих групах;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків.

 

План заняття № 8 – робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері правил здійснення розрахунків платіжними дорученнями та з використанням інших видів платіжних документів в банках;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно удосконалення безготівкових розрахунків банків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо розрахунків платіжними дорученнями та з використанням інших видів платіжних документів в банках;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків;

Ø вміння виконувати безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків;

Ø вміння аналізувати дохідність безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків.

 

План виконання завдання:

Ø робота в малих творчих групах;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø презентація за результатами роботи в малих творчих групах;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків.

 

План заняття № 9 –міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері розрахунків платіжними картками;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку платіжних карток та вирішувати важливі проблеми розвитку розрахунків платіжними картками на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо розрахунків платіжними картками;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів;

Ø вміння виконувати операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів;

Ø вміння аналізувати дохідність операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів.

 

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з використанням платіжних карток;

Ø презентація за результатами міні – кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань здійснення операцій банків з використанням платіжних карток;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення операцій банків з використанням платіжних карток;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø ілюстративний матеріал у вигляді зразків платіжних карток;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення операцій банків з використанням платіжних карток;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з використанням платіжних карток.

 

План заняття № 10 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері касових операцій банків;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку касових операцій банків та вирішувати важливі проблеми розвитку касових операцій банків на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо різних видів касових операцій банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення готівкових операцій;

Ø вміння оцінювати безпеку та ефективність касових операцій банків;

Ø вміння аналізувати касові заявки клієнтів для прогнозування касових оборотів банку, розробляти проекти прогнозів касових оборотів банку;

Ø вміння виконувати операції з приймання та видачі готівки через каси банку;

Ø вміння контролювати своєчасність задоволення потреб клієнтури банку у готівкових коштах та оприбуткування готівки, що надходить в каси банку;

Ø вміння розробляти проекти впровадження передового досвіду організації готівкового грошового обігу.

 

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою;

Ø презентація за результатами міні – кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань здійснення касових операцій банків;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення касових операцій банків;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø ілюстративний матеріал у вигляді касових документів;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою.

План заняття №11 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері кредитних операцій банків;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку кредитних операцій банків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо різних видів кредитних операцій банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення видачі, оцінки і погашення кредитів;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення видачі, оцінки і погашення кредитів;

Ø вміння виконувати операції з видачі, оцінки і погашення кредитів;

Ø вміння аналізувати дохідність кредитних операцій банків.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності банків України в сфері кредитування;

Ø презентація за результатами міні – кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань організації кредитних операцій в банку;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань організації кредитного процесу у банку;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø зразок кредитного договору банку;

Ø законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків України в сфері кредитування;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання кредитних операцій банків в Україні.

 

План заняття №12 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері оцінки кредитного ризику банків;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно методів мінімізації кредитного ризику банків та вирішувати важливі проблеми розвитку технологій оцінки кредитного ризику банків на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо рівня кредитного ризику банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення оцінки ризику окремого кредиту, визначення розрахункової суми резерву на покриття можливих втрат за кредитними операціями, дотримання встановлених вимог щодо формування та використання резерву на покриття можливих втрат за активними операціями банку;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення оцінки ризику окремого кредиту, визначення розрахункової суми резерву на покриття можливих втрат за кредитними операціями, дотримання встановлених вимог щодо формування та використання резерву на покриття можливих втрат за активними операціями банку;

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання ризиків кредитних операцій банку;

Ø презентація за результатами мині – кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань ризиковості кредитних операцій банку;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань кредитного ризику банку;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø внутрішньобанківські положення про управління кредитним ризиком у банку;

Ø законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків в сфері кредитування;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання ризиків кредитних операцій банків;

 

План заняття №13 – робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері оцінки кредитоспроможності позичальника;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно оцінки кредитоспроможності позичальника та вирішувати важливі проблеми розвитку технології оцінки кредитоспроможності позичальника на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо технологій оцінки кредитоспроможності позичальника в банках;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення оцінки кредитоспроможності позичальника-юридичної особи, позичальника-фізичної особи, позичальника-банку;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення оцінки кредитоспроможності позичальника-юридичної особи, позичальника-фізичної особи, позичальника-банку;

Ø вміння виконувати оцінку кредитоспроможності позичальника-юридичної особи, позичальника-фізичної особи, позичальника-банку.

План виконання завдання:

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення оцінки кредитоспроможності комерційними банками;

Ø робота в малих творчих групах;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення оцінки кредитоспроможності позичальників;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань оцінки кредитоспроможності позичальників;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø методика оцінки фінансового стану позичальників банку;

Ø законодавчі акти з питань кредитної діяльності банків;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання здійснення оцінки кредитоспроможності комерційними банками в Україні.

 

План заняття №14 – ділова гра

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері форм забезпечення зобов’язань позичальників перед банками;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно кредитного моніторингу банків та вирішувати важливі проблеми розвитку технологій надання і способів погашення кредитів банків на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо особливостей кредитних операцій банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення оцінки форм та способів забезпечення кредитів у національній та іноземній валюті, дотримання вимог щодо оформлення, надання та погашення кредитів різних видів, оцінки фактичного стану зберігання застави за різними видами кредитів банку, цільового використання кредитів банку, своєчасності погашення кредитів банку;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення оцінки форм та способів забезпечення кредитів у національній та іноземній валюті, дотримання вимог щодо оформлення, надання та погашення кредитів різних видів, оцінки фактичного стану зберігання застави за різними видами кредитів банку, цільового використання кредитів банку, своєчасності погашення кредитів банку;

Ø вміння виконувати оцінку форм та способів забезпечення кредитів у національній та іноземній валюті, дотримання вимог щодо оформлення, надання та погашення кредитів різних видів, оцінку фактичного стану зберігання застави за різними видами кредитів банку, цільового використання кредитів банку, своєчасності погашення кредитів банку;

Ø вміння аналізувати дохідність кредитних операцій банку, оцінювати ефективність кредитних операцій банку, виявляти проблемні кредити.

План виконання завдання:

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання кредитних операцій банків;

Ø ділова гра з організації процесу прийняття та розгляду заявок на кредит;

Ø усне опитування щодо проблемних питань повернення банківських кредитів;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань забезпечення, порядку видачі і погашення кредитів;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø внутрішньобанківські положення щодо організації кредитного процесу в банку;

Ø законодавчі акти з питань регулювання кредитних операцій банків;

Ø нормативні акти НБУ щодо забезпечення банківських кредитів, кредитного контролю і управління проблемною заборгованістю.

План заняття № 15 – робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері надання споживчих кредитів банками;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку споживчих кредитів банків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо надання банківських споживчих кредитів;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення оформлення, надання та погашення споживчих кредитів;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо оформлення, надання та погашення споживчих кредитів;

Ø вміння виконувати оформлення, надання та погашення споживчих кредитів;

Ø вміння аналізувати дохідність споживчих кредитів для банку.

План виконання завдання:

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо організації і здійснення споживчого і іпотечного кредитування в комерційних банках;

Ø робота в малих творчих групах;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань споживчого і іпотечного кредитування;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань організації і здійснення споживчого і іпотечного кредитування;

Ø експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань регулювання кредитних операцій банків;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання діяльності банків в сфері споживчого і іпотечного кредитування.

 

План заняття №16 – семінар-дискусія

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу операцій банків у сфері вексельного обігу;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно облікових кредитів банків і операцій з кредитування під заставу векселів та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо банківських операцій у сфері вексельного обігу;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення операцій у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів;

Ø вміння виконувати операції у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів;

Ø вміння аналізувати дохідність операцій банку у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів.

План виконання завдання:

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання кредитних операцій банків з векселями;

Ø усне опитування у форматі семінару –дискусії;

Ø обговорення (захист) рефератів щодо проблемних питань здійснення банками кредитних операцій з векселями;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з кредитних операцій банків з векселями;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø типові форми документів, що використовуються банками при здійсненні операцій з комерційними векселями;

Ø законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків в сфері кредитування і вексельного обігу;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення кредитних операцій банків з векселями.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.199 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты