Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСемінарське заняття № 10
Читайте также:
  1. VI. Основні етапи заняття
  2. Вибір, підготовка й заняття вогневої позиції
  3. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  4. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  5. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  6. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  7. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  8. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  9. Діагностування готовності до заняття
  10. Для проведення практичного заняття із студентами 1 курсу

Тема: «Сучасна світова філософія»

Філософія сьогодні є засобом критичного аналізу, усвідомлення найзначніших, універсальних процесів і проблем, від яких залежить розви­ток сучасної цивілізації. Все більшого значення в осмисленні світу на­буває принцип єдності протилежностей, їх гармонійного поєднання для усвідомлення загальнолюдських інтересів і цінностей, для відвер­нення загрози самознищення людства, для збереження життя на пла­неті.

Аналізуючи сучасний стан світової філософії, слід мати на увазі, що в існуючих концепціях знайшли специфічне відображення, по-перше, суперечності нинішнього суспільства і, по-друге, об'єктивні тенденції розвитку сучасного світу в цілому: проблеми людини, культури, гло­бальні проблеми і т.д. Тому основне завдання сучасної філософії - вивчення глибинних зрушень у культурі, динаміки співвідношень між різними її сферами (наука, технологія, політика, мораль та ін.) в усьому їх різнобарв'ї та суперечливій взаємодії різних пластів. Сучасна філосо­фія містить у собі широкий спектр проблем і підходів до їх вирішення, насущні проблеми життя і, особливо, проблему людини. Можна виді­лити три ідеї, які мали вплив на філософську думку XX ст. По-перше, людина - це істота, яка володіє даром створювати символи. Жодна жива істота на землі не будує між собою і природою символічного середовища. Це здатна робити тільки людина (Е.Кассірер). По-друге, людина, отримавши відносну самостійність від природи, набула мож­ливості саморозвитку, перевтілення (М.Шеллер). По-третє, спонтанність людської природи, здатність людини змінювати людське буття ніби знову відтворює саму людину не тільки духовно і екзистенціальне, а i як біологічний вид (Е.Фромм).

Сучасна філософія характеризується наявністю великої кількості різноманітних напрямків та шкіл зі своїми специфічними ідеями, принципами, підходами до реалій життя.

Сучасність у філософії має свій внутрішній масштаб. За звичкою, початком сучасного етапу вважають кінець XIX ст., коли з'явилися "некласичні" форми філософствування, що стали в Європі домінуючи­ми на початку XX ст.

 

 

План

1. Характерні риси сучасної західної філософії, етапи її розвитку. Критичний перегляд принципів і традицій класичної філософії кінця ХІХ – початку ХХ століття. 2. Позитивізм, його історичні форми. 3. Проблема знання і мови у філософії. Неопозитивізм (Л. Вітгенштейн, В. Карнап, Б. Рассел). 4. Структуралізм (К. Леві-Строс, М. Фуко). 5. Герменевтика (Г.Гадамер, П. Ріккерте). 6. Екзистенціалізм та його різновиди. 7. Фрейдизм та неофрейдизм. 8. Персоналізм і неоперсоналізм. 9. Неотомізм.

Мета вивчення теми:виділити і охарактеризувати основні періоди становлення сучасної філософії; здійснити критичний перегляд принципів і традицій класичної філософії кінця ХІХ − початку ХХ століття; дати об’єктивну оцінку марксистській філософії, розкрити її структуру, проблеми; проаналізувати різновиди філософії екзистенціалізму, персоналізму, філософської антропології, філософські напрями томізму, неотомізму, фрейдизму, неофрейдизму; виявити зв’язок сучасної філософії із болючими проблемами сучасної суспільної історії; осмислити значення сучасної філософії для власної теоретичної і практичної діяльності.Ключові терміни і поняття з теми:агностицизм, апріорні синтетичні судження, розсудок та розум, „річ у собі”, „річ для нас”, агностицизм, антиномії, трансцендентальний ідеалізм, абсолютна ідея, категоричний імператив, предмет та об’єкт, суб’єкт, „Я” – не „Я”, „філософія тотожності”, антропологічний принцип, діалектична логіка.

Контрольні запитання1. У чому найістотніша відмінність філософських течій кінця XIX − поч. XX ст. від класичної філософії?

2. У чому суть концепції «воля замість розуму» в некласичній філо­софії?

3. Назвіть основні напрями і школи сучасної світової філософії.

4. Дайте загальну характеристику позитивізму як філософсько-те­оретичної і методологічної течії. Які історичні форми розвитку він проходить?

5. Що таке позитивізм і яка його проблематика?

6. Визначте філософсько-світоглядні засади «філософії життя».

7. У чому полягає метод феноменологічної редукції Е. Гуссерля?

8. Порівняйте герменевтику з класичною теорією пізнання.

9. Філософія екзистенціалізму, її витоки і сучасні форми.

10. Дайте загальну характеристику і визначте основні характерні особливості релігійної філософії.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 45; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты