Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСписок літератури. 1. Андерсен П. Размышления о западном марксизме. 1. Андерсен П. Размышления о западном марксизме
Читайте также:
  1. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  2. БИБЛИОГАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  4. Библиографический список
  5. Библиографический список
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  9. Библиографический список
  10. Библиографический список

1. Андерсен П. Размышления о западном марксизме. На путях исто­рического материализма / Пер. с англ. − М.: Интер − Версо, 1991.

2. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Каль­ний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. − К.: Вища шк., 1995. − Розділ 4.

3. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського, Г. І. Горак та ін. − К.: Либідь, 1994. − Лекція 12.

4. Зарубіжна філософія XX ст.: У 6 кн. / Ред. кол.: Г. І. Волинська, С. О. Кичигин, М. Ф. Тарасенко. − К.: Довіра, 1993. − Кн. 6.

 


Семінарське заняття № 11,12

Тема: «Онтологія»

Для того, щоб визначити частини теоретичної філософії, яка містить в собі розділи про буття (онтологія) та пізнання (епістемологія) дуже часто використовують термін "метафізика" Цей термін виник випадково, як назва, яка була дана трактатам Аристотеля їх редактором Андроніком. Сам Аристотель називав свої твори "первісною філософією". Теми первісної філософії: фундаментальні питання буття; природа причинності; знання. Основні категорії метафізики: сутність та явище; можливість та дійсність; ціле та частина.

Онтологія - це частина філософії, яка розглядає проблему буття, природу становлення та існування.

Космологія - це частина філософії, в якій вивчаються Всесвіт як ціле та його частини, вона прагне пояснити становище Всесвіту, як результат необхідного та закономірного розвитку,

Буття - це філософська категорія, яка позначає існуючу реальність. Буття протиставляється Небуттю.

Сутність та явище - це категорії, які відображують процеси пізнання та практичної діяльності. Сутність - внутрішній зміст предмету. Явище - виявлення предмету. Можливість та дійсність - це категорії, які характеризують становлення предмету. Можливість - це тенденція розвитку, умови цього розвитку. Дійсність – результат реалізації можливості, об'єктивно існуючий предмет.

Кількість - категорія, яка відображує загально однорідне в предметах, з допомогою якого ці предмети порівнюються, ділимість на частини.

Якість - категорія, яка відображує особливості предмету,йоговизначеність.

Детермінізм - філософське вчення про об'єктивний, закономірний зв'язок та обумовленість явищ матеріального та духовного світу. Центральним ядром детермінізму є положення про існування причинності, тобто такого зв'язку явищ, в якої одне явище (причина) за обумовлених обставинах з необхідності породжує інше явище (слідство).Розвиток - спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних об'єктів. Переходом від нижчого до вищого, від менш досконалого до більш досконалого.

План

1. Категорії «існування», «субстанція», «буття». 2. Буття – центральна категорія онтології. 3. Матерія як філософська категорія. 4. Рух як властивість буття. Рух і розвиток. 5. Простір і час як форми буття.

Мета вивчення теми:виявити особливості проявів філософського мислення у сфері осмислення засад дійсності; прослідкувати, як при осмисленні буття проявляються такі важливі риси філософського мислення, як граничний рівень узагальнення, його принциповий людиноцентризм та ін.; ознайомитись із найпершими філософськими категоріями, що застосовуються при визначенні буття та його атрибутів; окреслити найважливіші особливості сучасної наукової картини світу.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты