Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 2. Суспільно-політичний устрій і право Стародавньої Індії
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  3. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  4. I.4.1) Обычное право.
  5. I.4.4) Магистратское право.
  6. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II. Политико-правовое учение Петра Алексеевича Кропоткина
  9. II. Право частной собственности
  10. II.6.2.) Организация и правоспособность корпораций.

1. Цивільне право

2. Загальна характеристика, система і зміст БГБ

3. Основні інститути БГБ. Юридичні особи

4. Договори і зобов'язання з недозволених дій

5. Право власності та володіння

6. Шлюб і сім'я

7. Характерні риси спадкового права

8. Наступні зміни до БГБ

9 Торговельне право

10. Кримінальне право

11. Трудове і соціальне законодавство

Тема 17. Японія

1. Переворот Мейдзі 1868 р

2. Адміністративні і соціально-правові реформи

3. Утворення політичних партій

4. Конституція 1889 р

5. Урядова влада і центральна адміністрація

6. Конституція 1947 р

7. Японія: від аутсайдера до лідера

8. Право

Тема 18. Веймарська республіка в Німеччині

1. Крах кайзерівської Німецької імперії

2. Встановлення революційних органів влади

3. Веймарська Конституція 1919 р

4. Політичний режим Веймарської республіки

5. Встановлення режиму фашистської диктатури

5.1. Механізм фашистської диктатури

5.2. Державне регулювання економіки у фашистській Німеччині

5.3. Армія

6. Повоєнний розвиток Німеччини

Тема 19. Сполучені Штати Америки в XX ст

1. Регулююча роль держави США в сфері економіки

і соціальних відносин

1.1. Закон Шермана

1.2. Акт про прискорення розгляду і вирішення процесів по справедливості...

1.3. Закон про створення Міністерства торгівлі і праці

1.4. Створення Федеральної резервної системи (ФРС)

1.5. Закон Клейтона 1914 р

1.6. Закон про контроль над виробництвом, сировиною і паливом

1.7. «Новий курс» Ф. Рузвельта

1.8. Закон Тафта-Хартлі 1947 р

1.9. Законодавство 60-х років у рамках програми «боротьби з бідністю» Л. Джонсона.

2. Основні зміни в державному апараті.

2.1. Поправки до Конституції США.

Реформи виборчого права.

2.2. Закон проти расової дискримінації.

2.3. Закон про громадянські права.

2.4. Закон про виборчі права..

3. Еволюція американського федералізму

4. Зростання бюрократичного апарату

5. Діяльність правоохоронних органів

ТЕМА 20. Франція в XX ст

1. Третя республіка та її падіння

2. Четверта республіка.

3. П'ята республіка.

 

Володимир Павлович Глиняний

Історія держави і права зарубіжних країн

Навчальний посібник

Підписано до друку 22.06.2005 р Формат 84x108 1/32. Папір офсетний. Друк офсетний 06л.-вид. арк. 42,95. Тираж 3000 прим. Зам. № 2305.Віддруковано з оригінал-макета видавництва «Істина» (свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 521 від 05.07.2001 р.) у ВАТ "Видавництво "Київська правда". 04136, Київ-136, вул. Маршала Гречка, 13.

Редактор — Рожанська Н.О. Коректор — Оленченко І.В. Комп'ютерна верстка — Фесенко В.В.

Підписано до друку 22.06.2005 р Формат 84x108 1/32. Папір офсетний. Обл.-вид. арк. 42,95. Тираж 3000 прим. Зам. № 2305.

Віддруковано з оригінал-макета видавництва «Істина»

Тема 2. Суспільно-політичний устрій і право Стародавньої Індії

1. Історичні умови виникнення рабовласницької держави і права в Індії та основні джерела для вивчення цього періоду («Веди», матеріали епічних оповідей «Махабхарати» і «Рамаяни»).

2. Державний устрій в імперії маурьїв.

3. Основні риси права Стародавньої Індії.

3.1. Загальна характеристика законів Ману.

3.2. Регулювання майнових відносин за законами Ману.

3.3. Регулювання шлюбно-сімейних відносин за законами Ману.3.4. Злочини і покарання за законами Ману.

3.5. Судовий процес за законами Ману.

Література до теми:

Всемирная история. — М., 1956. — Т. 1. — С. 597-603. Всемирная история. — М., 1956. — Т. 2. — С. 542-545, 551-553, 567-569.

Жидков О. А., Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. — Т. 1. — С. 42-48, 51-58, 62-68.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права зарубежных стран. - М., 1984. — С. 27, 28, 30-32.

Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права. - М., 1996. - С. 28-42, 51-58.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты