Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонтроль. Робота системи управління охороною праці базується на повній достовірній інформації про стан охорони праці на підприємстві
Читайте также:
  1. I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
  2. II семестр – срок сдачи контрольных работ до 1 апреля текущего учебного года.
  3. II часть контрольного задания
  4. II. Контроль исходного уровня знаний студентов, полученных при подготовке дома (опрос, программированный контроль).
  5. II. Контроль прибутковості.
  6. III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
  7. III. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ.
  8. III. О Германии. Политические и экономические принципы, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в начальный контрольный период
  9. III. Тестовый контроль знаний
  10. IV-1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1.

 

Робота системи управління охороною праці базується на повній достовірній інформації про стан охорони праці на підприємстві. З цією метою здійснюється контроль за станом охорони праці.

Контроль це функція, яка виконує стабілізуючу роль в системі управління. Контроль і спостереження за станом охорони праці на підприємстві направлені на виявлення відхилень від вимог правил, норм, стандартів, інструкцій і законодавства з охорони праці з метою прийняття відповідних мір до їх усунення. Види контролю і спостережень здійснюють керівники підприємства і його підрозділів, робочі, а також відомчі, профспілкові, державні органи і прокуратура. Тобто відносно підприємства можна говорити про внутрішній та зовнішній контроль.

Внутрішній контроль за станом охорони праці на підприємстві повинен носити плановий і системний характер для своєчасного отримання інформації про виробничі об'єкти, і полягати в об'єднанні різних видів контролю, які мають свої особливості:

- попереджувальний контроль - проводиться працівниками підприємства спільно з профспілковими організаціями (при необхідності із залученням сторонніх організацій) на стадії проектування, будівництва і введення в експлуатацію нових (реконструйованих) об'єктів виробничого призначення, нових технологій і зразків нової техніки;

- адміністративно-громадський контроль - здійснюється на всіх рівнях управління підприємством, керівниками структурних підрозділів, функціональними службами за участю уповноважених трудових колективів з питань охорони праці і представників профспілкової організації;

- оперативний контроль - здійснюється відповідними контролюючими службами підприємства (служба охорони праці, санітарно-промислова лабораторія і т. п.).

Також до внутрішнього контролю на підприємствах відноситься паспортизація умов праці і санітарно-гігієнічних умов в цехах і на ділянках; атестація робочих місць за умовами праці; контроль з боку уповноважених трудових колективів з питань охорони праці; профспілковий контроль.

Основною формою контролю за станом охорони праці прийнятий адміністративно-громадський (триступеневий) контроль:

I ступінь контролю здійснюється щоденно безпосереднім керівником робіт (начальником виробничої ділянки, майстром, бригадиром) і представником трудового колективу; перед початком робіт перевіряється готовність працівників до трудової діяльності, стан робочих місць, відповідність засобів виробництва вимогам охорони праці, наявність засобів захисту; порушення фіксуються в журналі поточного контролю;ІІ ступінь здійснюється два рази на місяць керівником підрозділу спільно з технічними спеціалістами (наприклад, начальник цеху спільно з механіком, технологом, енергетиком, інженером з ОП та ін.) і представником колективу підрозділу; перевіряється організаційно-технічне забезпечення охорони праці і робота I ступеня;

ІІІ ступінь здійснюється один раз у місяць власником або уповноваженою ним особою спільно з головними спеціалістами (наприклад, головний інженер спільно з головним механіком, головним технологом, керівником відділу ОП та ін.) і представником колективу підприємства; перевіряється організаційно-технічне забезпечення охорони праці на підприємстві та робота І та ІІ ступенів.

У сучасних соціально-економічних умовах власник має право розробляти методи і форми контролю, що діють в межах підприємства і мають статус стандарту підприємства, оскільки форма триступеневого контролю дуже формалізована, вимагає перевірки всіх чинників і заповнення безлічі документів, дані яких практично не впливають на кінцевий результат. Така форма контролю є економічно і практично невигідною для підприємства.Окрім внутрішнього контролю щодо стану охорони праці і функціонування системи управління охороною праці, на підприємствах здійснюється зовнішній контроль:

- внутрівідомчий контроль – здійснюється посадовими особами, уповноваженими представниками вищестоящої організації або установи (міністерство, інші центральні органи виконавчої влади і т. п.) на підприємствах, що знаходяться у сфері галузевого органу управління охороною праці;

- регіональний контроль – здійснюється посадовими особами, уповноваженими представниками і службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на підприємствах, що знаходяться у сфері регіонального органу управління охороною праці;

- комплексні перевірки, цільові перевірки – здійснюють уповноважені органи і посадові особи центральних і місцевих органів виконавчої влади, в т.ч. органів державного нагляду за охороною праці, органів місцевого самоврядування, виконавських органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання;

аудиторські перевірки – здійснює Держнаглядохоронпраці через мережу своїх експертно-технічних центрів з метою зовнішнього контролю і функціонуванням системи управління охороною праці на підприємствах.

Крім того, в практичній діяльності для створення ефективної системи контролю доцільно користуватися принципами контролю, які запропонував Луіс Аллен:

1) принцип мінімуму причин – істотний вплив на кінцевий результат виробничого процесу надає лише невелике число чинників;

2) принцип точки контролю – найбільш ефективний контроль є в точці прикладання зусилля.

Стосовно охорони праці принципи можна інтерпретувати так:

1) винуватцями більшої частини нещасних випадків, помилок, порушень є невелика кількість працівників (не всі вузли машин, не всі засоби виробництва і т. п.);

2) небагато працівників (операцій, вузлів машин, ділянок і т. п.) регулярно створюють серйозні труднощі.

На цих двох моментах і повинна бути зосереджена увага керівників підрозділів та дільниць.

У кожному підрозділі необхідно розробляти найбільш прийнятні для конкретних умов форми контролю. Системи контролю можуть відрізнятися за формою,але повинні мати єдині принципи.

Для практичної оцінки стану охорони праці на підприємстві використовують узагальнений показник, що характеризує: дотримання вимог безпеки праці працівниками; безпеку виробничого устаткування; виконання планових заходів щодо охорони праці.

Узагальнений коефіцієнт рівня охорони праці розраховується за формулою:

Ко.п= (Кд.п.+ Кб + Кв.п) / 3 , (1.1)

 

де Кд.п. – коефіцієнт дотримання правил охорони праці працівниками, який дорівнює відношенню числа працівників, що дотримуються правил безпеки, до загального числа працівників на підприємстві за звітній період;

Кб – коефіцієнт безпеки виробничого устаткування, який дорівнює відношенню кількості виробничого устаткування, що повністю відповідає вимогам безпеки, до загальної кількості устаткування на підприємстві за звітній період;

Кв.п – коефіцієнт виконання планових робіт, який дорівнює відношенню кількості виконаних заходів з охорони праці до загальної кількості запланованих заходів за звітній період.

Узагальнений коефіцієнт по підприємству Ко.п1.

Цей коефіцієнт можна також розраховувати для окремих підрозділів підприємства. На узагальнений коефіцієнт орієнтуються при плануванні робіт з охорони праці на кожний наступний рік з метою подальшого покращення стану охорони праці на підприємстві, для чого приймають його середньомісячне значення минулого року, збільшене на 5%. Якщо не був досягнений нормативний рівень, коефіцієнт зберігається на наступний рік. При перевищенні нормативного рівня на 5% на наступний рік планується зберегти його фактичне досягнуте значення. При досягненні Ко.п = 1 підприємство чи його підрозділ матеріально стимулюється за добру роботу з охорони праці.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты