Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФізичні властивості
Читайте также:
  1. Будова кристалів. Фізичні типи ґраток
  2. Венера та її фізичні характеристики
  3. Види й властивості інформації
  4. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  5. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  6. Відношення еквівалентності та порядку, їх властивості. Впорядковані множини. Зв'язок відношення еквівалентності з розбиттям множини на класи, що попарно не перетинаються.
  7. Властивості відносин.
  8. Властивості збіжних послідовностей
  9. Властивості множини невід’ємних раціональних чисел.
  10. Властивості реальних газів, рідин і твердих тіл

Розрізняють - к л а с і ф і к в ц і й н і, о с н о в н і, ф і з и ч н і та п о х і д н і .

К л а с и ф і к а ц і й н і - це зерновий склад для великоуламкових та піщаних та число пластичності—для глинистих. Зернові або гранулометричні (див. Табл.7.2.Зст. 78.)

П л а с т и ч н і с т ь—спроможність під дією зовнішніх сил змінювати свою форму без розривів та тріщин та іі зберігати. Визначається числом пластичності Ip, де

Іp= Wl—Wp

Wl—вологість гр. на межі текучості,

Wp--- - - - - - - - - - - - розкочування

Чим більше Іp , тим пластичніший грунт, при Ip<1 - непластичні, при Ip>1 –пластичні, глинисті. Збільшення глинистих частинок підвищує Іp, в залежності від значення якого глинисти гр. поділяють на три типи: супіски( 1< Іp=< 7 ), суглинки ( 7 <Іp <= 17), глини –Іp > 17. Вологість грунту визначае його стан, чисельна характеристика якого - консистенція—І1 визначається за формулою:

Il=W-Wp/ (Wl-Wp)

W—природна вологість.

Існують наступні різновидності глинистих гр. за консистенцією:

С у п і с к и:

тверді. . . . . . … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . Іl < 0

пластичні. . . . ……….. . . . . . . . . . . . .. 0 < Іl < 1

текучі…………………… ………………………… Іl> 1

С у г л и н к и та г л и н и

тверді…………………………………………………….. Іl< 0

напівтверді………………………………………………0 <Іl < 0,25

тугопластичні………………………………………… 0,25<Іl < 0,5

м’якопластичні…………………………………………0,5 <Іl< 0,75

текучопластичні……………………………………… 0,75<Іl< 1

текучі……………………………………………………………Іl>1

П о р и с т і с т ь грунту ( n ) - сумарний об’єм всіх пор в одиниці об’єму грунту і визначається за формулою:

n= Vp/Vs.100%

Vp—об’єм пор в грунті, Vs=об’єм грунту ( твердої фази і пор),

К о е ф і ц і є н т п о р и с т о ст і е визначаеєься відношенням:

e=Vp/ Vg

Де Vg—об’єм твердих частинок. Якщо грунт складається з Vg та Vp тоді Vg+ Vp=1 або Vp=1- Vg ,

тоді

e=Vp/ (1- Vp) і Vp=e/(1+e ) а Vg=1/(1+e)

Показники пористості використовуються для розрахунків водопроникності, стисливості та інш. Так в Табл.7.3(Ц ст.123). приведений росподіл піщаних грунтів за характером складання.

Табл.7.3

 

Щільне Середн. Щільність Пухке

Гравелисті крупні мен. 0,55 0,55-0,7 біл.0,7

та середн. крупності

Дрібні мен. 0,6 0,6-0,75 біл.0,75

Пилвлуваті мен.0,6 0,6-0,8 біл. 0,8

 

Щ і л ь н і с т ь —відношення маси гр.ms до об’єму грунту Vs і визначається за формулою:

ρ=ms/Vs

Де ρ - щільність грунту; ms - маса грунту та води, Vs - об’єм грунту.

Щ і л ь н і с т ь ч а с т и н о к грунту визначається відношенням:

Щ і л ь н і с т ь с у х о г о грунту ρd визначається за формулою:

ρd=md /Vs

Щільність визначають за методом різального кільця та парафінування. Іноді при розрахунках основ та фундаментів використовують питому вагу γ==10ρ в н/см3 вона величина йновірна, тому використовують методи математичної статистики при її візначенні можуть також використовувати пікнометричні методи.В о л о г і с т ь грунтів -фізична характеристика. Розрізняють вагову вологість W та об’ємну Wv .

W= (ms –md ) /md .100%; Wv=(Vs-Vd ) /Vd.100%

 

Wsat=Vp. ρw/Vg. ρs=e ρw/ ρs

де Wsat - повна вологомісткість; ρw - щільність води.

Водоносною вологістю або с т у п е н е м в о л о г о с т і наз. відношення

Sr=W/Wsat=W ρs/ (e ρw)

Нескельні крупно уламкові та піщані гр. поділяються на маловологі (Sr<0,5). вологі 0,5<Sr<0,8) і насичені водою (0,8 <Sr< 1)

Між фізичнимі характеристиками існує певний зв’язок, наприклад:

e=ρsd -1 або e=ρs(1+0,01W)/(ρ – 1)

Т е п л о ф і з и ч н і в л а с т и в о с т і. Тепловий режим товщі грунтів у земляному полотні і в основах аеродромних та дорожних

споруд має великий вплив на їхню стійкість. Він характеризується такими важливими теплофізичними властивостями, як теплоємкість,

теплопровідність, температуропровідність.

 

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 53; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты