Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІсторична ретроспектива розвитку правової охорони авторського права
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  7. II. Сучасний стан розвитку освіти
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. Ius gentium и его роль в истории права
  10. IV.2.1) Понятие и классификация исков частного права.

Виникнення правової охорони об'єктів авторського права має свою цікаву історію та різні передумови, що сприяли її становлен­ню та розвитку в країнах світу. Починаючи зі стародавніх часів ми­стецтво займало особливе місце у житті суспільства, відображаючи та закріплюючи культурні традиції, етнос того чи іншого народу. Історії відомі факти культурної величі Стародавньої Греції та Риму, в яких мистецтво посідало у суспільному житті чільне місце, а творці мали відповідні авторські права. В Афінській республіці існувало право на захист цілісності твору і заборона вносити до нього зміни (2300 років тому). А у 330 р. до н. є. був прийнятий за­кон, який забороняв під час переписування текстів трагедій відо­мих авторів, а також акторам, які грали у цих трагедіях, вносити зміни до оригіналу твору (офіційного тексту), який, у свою чергу, зберігався в офіційному архіві. Римські автори мали право прийма­ти рішення щодо оприлюднення своїх творів, а плагіат піддавався засудженню громади. У стародавньому світі питання, пов'язані з інтелектуальною власністю, перебували у сфері загального права власності, тобто автори літературних творів, скульптури, творів


архітектури виступали власниками своєї інтелектуальної, творчої діяльності, а тому вони могли будь-яким чином вирішувати долю свого твору (наприклад, відчужувати його шляхом продажу)1.

Наступним етапом розвитку охорони авторського права є ви­никнення привілеїв. їх появі передувало створення у XV ст. в Англії друкарського верстата, що, у свою чергу, викликало появу нових професій — друкарів і книгопродавців. Ці підприємці інве­стували значні кошти на купівлю паперу, на купівлю або виготов­лення друкарських верстатів, а також на наймання робочої сили з метою відшкодувати в майбутньому свої затрати та отримати пев­ний прибуток. Слід зазначити, що у той період часу діяльність, пов'язана з інвестуванням коштів у друкування та продаж книг, була досить небезпечним та ризикованим заняттям, яке могло призвести до банкрутства. Це пояснювалося відсутністю будь-якої форми охорони авторського права, а також адекватного захисту від недобросовісної конкуренції — виготовлення та продажу незакон­них копій друкованої продукції.

Таким чином, під тиском підприємців на королівську владу з'являються привілеї, які надавалися королями (в Англії і Франції) або князями (Німеччина). Ці привілеї давали бенефіціаріям ви­ключні права на відтворення і поширення друкованої продукції. Привілеї надавалися на обмежений час, проте на час їх чинності їхні володільці мали певні засоби захисту від недобросовісної кон­куренції — штраф, арешт, конфіскація підробних копій книг, стяг­нення збитків. Система привілеїв, яка проіснувала до кінця XVIIст., заклала основи для формування сучасної правової систе­ми охорони авторських прав2. Після закінчення дії привілеїв пра­вова охорона авторських прав а Англії, Франції та Німеччині пішла різними шляхами, що визначили події історико-політич-ного розвитку цих країн.Переламним етапом у формуванні системи правової охорони авторських прав в Англії стало 10 квітня 1710р.— день, який озна­менувався закінченням дії привілеїв та появою Статуту королеви

1 Дроб'язко В. С, Дроб'язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник — К.:
Юрінком Інтер, 2004. - С 24.

2 Основи інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. — С. 31—32.


 


ПО


Ill


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты