Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність. Апеляційну палату Держдепартаменту затверджено наказом МОН України № 47 від 28 січня 2002 р.
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
  2. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
  3. В – Індивідуальні розділи курсу
  4. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  5. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  6. Власність як економічна категорія. Історичні типи та форми власності.
  7. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  8. Держави та її положення на світовій арені
  9. Динаміка як розділ механіки. Інерція. Маса тіла
  10. Дифракційна решітка. Кутова дисперсія і роздільна здатність дифракційної решітки

Апеляційну палату Держдепартаменту затверджено наказом МОН України № 47 від 28 січня 2002 р.

Департаментом ведуться Реєстр патентних повірених, Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, Реєстр комп'ютерних програм тощо.

У складі Державного департаменту інтелектуальної власності працюють державні інспектори з питань інтелектуальної влас­ності. Вони є посадовими особами Департаменту і здійснюють державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, а також у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування.

Держдепартаментом видаються офіційні бюлетені «Промисло­ва власність», «Авторське право і суміжні права».

До сфери управління Держдепартаменту інтелектуальної влас­ності належать такі установи:

? Український інститут промислової власності (Укрпатент);

? Українське агентство з авторських і суміжних прав;

? Державне підприємство «Інтелзахист»;

? Інститут інтелектуальної власності і права.

Український інститут промислової власності (Укрпатент)— дер­жавне підприємство, створене на підставі наказу МОН України № 175 від 7 червня 2000 р. Укрпатент створений на базі Державно­го патентного відомства України та державного підприємства «Інститут промислової власності»1.

Український інститут промислової власності є державним підприємством, яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуаль­ної власності Міністерства освіти і науки України, засноване на державній власності і створене на базі Державного патентного відомства України і Державного підприємства «Інститут промис­лової власності». Укрпатент є єдиним в Україні органом, що проводить експертизу заявок на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і

1 Офіційний сайт Укрпатенту: http://www.ukrpatent.org


Глава 3. Система правової охорони та захисту результатів...

послуг, топографії інтегральних мікросхем, зазначення походжен­ня товарів тощо) на відповідність умовам надання правової охоро­ни, виносить рішення щодо видачі охоронних документів, забез­печує здійснення державної реєстрації об'єктів промислової влас­ності та офіційної публікації відомостей про них. Головними завданнями інституту є:— приймання заявок на видачу охоронних документів на
об'єкти промислової власності, проведення експертизи заявок на
об'єкти промислової власності на відповідність їх умовам надання
правової охорони, забезпечення здійснення державної реєстрації
об'єктів промислової власності і змін їх правового статусу та
офіційної публікації відповідних відомостей;

— участь у розробці пропозицій формування державної політи­ки у сфері охорони промислової власності, заходів щодо її реаліза­ції та здійсненні цих заходів;

— участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законо­давства у сфері охорони промислової власності;

— забезпечення, в межах своїх повноважень, виконання міжна­родних зобов'язань України у сфері охорони промислової власності, участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України з питань охорони промислової власності;

— участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань охорони промислової власності;

— забезпечення здійснення державної реєстрації договорів про передачу права власності на об'єкти промислової власності, що охороняються в Україні, та договорів про видачу дозволу (ліцензійних договорів) на їх використання;— забезпечення виконання завдань Державної програми інфор­матизації України в частині, що стосується промислової власності;

— інформаційне забезпечення функціонування державної сис­теми охорони промислової власності: створення, актуалізація та забезпечення функціонування патентно-інформаційної бази, не­обхідної для проведення експертизи, та довідково-пошукового апарату;

— забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацією про об'єкти промислової власності;


 
Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність

— забезпечення формування фондів національної патентної
документації в органах державної системи науково-технічної
інформації України;

— проведення науково-дослідних робіт і підготовка пропозицій зпитань удосконалення методології проведення експертизи, підвищення її якості, юридичного та технологічного забезпечення;

— участь у судових справах стосовно об'єктів промислової влас­ності;

— матеріально-технічне і методологічне забезпечення у сфері охорони промислової власності.

З метою полегшення патентного пошуку в системі створено Патентно-інформаційну базу експертизи (ШБ) та Фонд патентної документації громадського користування (ФГК).

Патентно-інформаційна база експертизи (ПІБ) являє собою пошуковий фонд патентної документації для службового користу­вання, призначений для визначення рівня техніки під час прове­дення кваліфікаційної експертизи заявок на винаходи. ШБ ство­рено згідно з постановою Верховної Ради України № 3769 «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23 грудня 1993 р. і введено в дію з 1 липня 1997 р. ПІБ комплектується національною патентною документа­цією та зарубіжними патентно-інформаційними продуктами, здебільшого на сучасних електронних носіях (оптичних дисках CD-ROM та DVD-ROM), патентних відомств провідних країн та міжнародних організацій інтелектуальної власності (ЄПВ, ВОІВ). Наявна у фонді документація має значну ретроспективу. Загаль­ний обсяг колекції CD-ROM та DVD-ROM у ПІБ станом на 2 жовтня 2006 р. налічувала понад 11 270 дисків.Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) призначений для забезпечення доступу широкого кола громадсь­кості до патентної інформації, необхідної для вивчення та аналізу в процесі створення, правової охорони та використання об'єктів промислової власності. Розпочав функціонування у жовтні 1999 р. Із квітня 2001 р. Фонд патентної документації громадського кори­стування увійшов до складу Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» ДП «Український інститут


Глава 3. Система правової охорони та захисту результатів...

промислової власності». Комплектування ФГК здійснюється з урахуванням державної політики, зорієнтованої на інноваційний шлях розвитку України. Фонд містить патентну документацію 64 країн світу та чотирьох міжнародних і регіональних організа­цій1.

Станом на 1 жовтня 2006 р. (з 2002 р.) в Україні всього видано 179 303 охоронних документи, з них: 81315 патентів на винаходи; 17 555 патентів на корисні моделі; 12 845 патентів на промислові зразки; 67 583 свідоцтва на знаки для товарів і послуг; 5 свідоцтв на топографії інтегральних мікросхем2.

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послугстворено у травні 2001 р. як філію державного підприємства «Український інститут промислової власності». Головною метою створення Центру стало забезпечення реальних механізмів спри­яння винахідницькій та інноваційній діяльності. Робота Центру полягає у наданні різноманітних послуг у сфері інтелектуальної власності. Фахівці Центру здійснюють пошук інформації щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг; патентні дослідження щодо виявлення порушен­ня прав власників чинних охоронних документів; патентні дослі­дження для визначення тенденцій розвитку об'єктів господарської діяльності; переклади патентних документів з іноземних мов та на іноземні мови тощо.

Українське агентство з авторських і суміжних правє основною ланкою охорони авторських прав. Українське агентство з авторсь­ких та суміжних прав є державним підприємством, що створене за наказом Міністерства освіти і науки України «Про створення дер­жавного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» № 177 від 7 червня 2000 р. на базі Державного

1 Патентна документація представлена на паперовому та електронному носіях. Значну ча­
стину фонду складають офіційні патентні бюлетені патентних відомств переважно на папе­
ровому носієві. Описи до патентів на винаходи промислово розвинених країн представлені
па CD-ROM та DVD-ROM з ретроспективою 10—20 років і більше. Загальний обсяг фонду
на оптичних носіях станом на 2 жовтня 2006 р. становить понад 11 300 примірників. //
http://www.sdip.gov.ua.

2 Промислова власність у цифрах: Показники діяльності Державного департаменту інтелек­
туальної власності та Державного підприємства «Український інститут промислової влас­
ності» за 9 місяців 2006 р. — К., 2006. — С 13.


 
Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність

агентства України з авторських і суміжних прав і є його правонас­тупником, засноване на державній власності.

Агентство створене з метою управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав у сфері:

—драматичних прав;

—музичних прав (публічне виконання та механічне відтворення);

 

— літературних прав, включаючи наукові статті, монографії, переклади;

— прав на твори скульптури, графіки, живопису, фотогра­фічних творів;

 

— аудіовізуальних та кінематографічних прав. Українське агентство з авторських та суміжних прав здійснює:

— оформлення матеріалів державної реєстрації;

 

— реєстрацію правовласників та об'єктів охорони авторських прав;

— укладання з користувачами ліцензійних угод на відповідне використання об'єктів інтелектуальної власності — музичних, драматичних, літературних, аудіовізуальних, візуальних (скульпту­ра, графіка, живопис, фотографія) творів;

— збір, розподіл та виплату авторської винагороди;

— проведення розрахунків з авторами інших країн світу, неуря­довими та іншими організаціями за угодами із зарубіжними ав­торськими товариствами про взаємне представництво інтересів;

— ведення обліку користувачів авторських прав та суміжних прав;

— правовий захист авторських прав;

— проведення заходів щодо запобігання порушенню прав ав­торів і власників суміжних прав;

— судова практика.

На міжнародному рівні Українське агентство з авторських та суміжних прав співробітничає:

— з авторсько-правовими організаціями зарубіжних країн по взаємному представництву інтересів;

— з іноземними видавцями щодо перекладу та видання інозем­ними мовами і розповсюдження в усьому світі українських науко-


Глава 3. Система правової охорони та захисту результатів...

вих і науково-прикладних журналів, періодичних видань, учбових посібників та літератури, книг із питань історії та культури.

Інститут інтелектуальної власності і правазаснований у 1996 р. із метою виконання спільного рішення Комісії з питань науки та освіти Верховної Ради України і Міністерства України з питань на­уки, техніки та промислової політики «Щодо створення національ­ної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони інтелектуальної власності». Інститут є структурною складовою Національної системи охорони інтелекту­альної власності, головним завданням якого є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелек­туальної власності, а також установ, організацій і підприємств усіх форм власності. Діяльність інституту безпосередньо координується Державним департаментом інтелектуальної власності.

Інститут має ліцензії Міністерства освіти і науки України на право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням другої вищої освіти за спеціальністю «Інтелектуальна власність» на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки спеціалістів та магістрів. Міністерством освіти і науки України Інститут акреди­товано за IV рівнем.

До основних напрямів діяльності інституту належать підготов­ка фахівців з вищою освітою в галузі інтелектуальної власності (друга вища освіта); підвищення кваліфікації фахівців із питань інтелектуальної власності в умовах формування ринкової еко­номіки на базі досвіду вітчизняного та міжнародного права; спів­робітництво з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, розташованих на території України та зарубіжних країн у підготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів з організації правової охорони та ефективного використання інте­лектуальної власності тощо.

Державне підприємство«Інтелзахист» створене відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 серпня 2002 р. № 449. Підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України та підпо­рядковане Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.


 
Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність

Підприємство створене з метою удосконалення організації ви­дачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуаль­них творів та фонограм, а також посилення захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

Основними завданнями підприємства є:

— організація і забезпечення ведення Єдиного реєстру одержу­вачів контрольних марок для маркування примірників аудіовізу­альних творів та фонограм;

— забезпечення процесу видачі контрольних марок для марку­вання примірників аудіовізуальних творів та фонограм;

— участь у реалізації Департаментом державної політики щодо легалізації програмного забезпечення;

— здійснення інших заходів, пов'язаних із захистом прав інте­лектуальної власності.

Водночас сфера інтелектуальної власності не обмежується діяльністю вищезазначених органів. У відносинах щодо об'єктів права інтелектуальної власності беруть участь як органи державної влади, так і наукові установи, недержавні організації тощо.

Міністерство юстиції Українибере участь у розробці проектів за­конів та підзаконних актів із питань інтелектуальної власності, координує законотворчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства ЄС.

Міністерство внутрішніх справ Україниздійснює заходи з попе­редження та розкриття злочинів, пов'язаних із порушенням прав інтелектуальної власності, бере участь у створенні та вдоскона­ленні необхідної для протидії цим порушенням законодавчої бази.

У 2001 р. було створено Управління по боротьбі із правопору­шеннями у сфері інтелектуальної власності і високих технологій ДДСБЕЗ МВС України. Відповідні підрозділи були створені і на регіональному рівні. Основними напрямами роботи створених підрозділів є запобігання та викриття фактів незаконного тиражу­вання і розповсюдження контрафактної аудіовізуальної продукції, неліцензійного комп'ютерного програмного забезпечення, а та­кож виробництва і розповсюдження фальсифікованої продукції з незаконним використанням товарних знаків відомчих вітчизня­них та зарубіжних виробників.


Глава 3. Система правової охорони та захисту результатів...

Антимонопольний комітет Українизабезпечує захист від недобро­совісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням об'єктів інтелектуальної власності. Органи Комітету розглядають справи про порушення антимонопольного та конкурентного зако­нодавства, ухвалюють обов'язкові для виконання рішення про припинення порушень, накладають штрафи у випадках, передба­чених законодавством, надсилають правоохоронним органам матеріали про порушення законодавства, що містять ознаки злочи­ну та рекомендації щодо заходів, спрямованих на запобігання скоєння правопорушень.

Державна митна служба Українизабезпечує реєстрацію пере­міщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, та здійснює комплекс передбачених за­конодавством заходів із недопущення переміщення через митний кордон України товарів, виготовлених із порушенням прав інте­лектуальної власності. Порядок подачі та розгляду заяви, порядок ведення реєстру визначаються Кабінетом Міністрів України. Після реєстрації відповідного товару у реєстрі спеціально уповно­важеного центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи митні органи України вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів.

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації Україниздійснює державний контроль за дотриманням законодав­ства України про захист прав споживачів, а також про рекламу в цій сфері.

До наукових установ,діяльність яких безпосередньо пов'язана з правовими дослідженнями проблем сфери інтелектуальної влас­ності, належать, зокрема, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, а також Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України.

НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты