Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність.
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
  2. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
  3. В – Індивідуальні розділи курсу
  4. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  5. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  6. Власність як економічна категорія. Історичні типи та форми власності.
  7. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  8. Держави та її положення на світовій арені
  9. Динаміка як розділ механіки. Інерція. Маса тіла
  10. Дифракційна решітка. Кутова дисперсія і роздільна здатність дифракційної решітки

№ 582 від 29 травня 2001 р. і є державною науковою установою (за­снованою на державній власності), що здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері інтелектуальної влас­ності, бере участь у розробці проектів законів та інших норматив­но-правових актів з питань інтелектуальної власності, готує екс­пертні висновки з питань інтелектуальної власності.

В інституті проводяться наукові, судові експертні дослідження, економіко-правові дослідження при розподілі прав на об'єкти інтелектуальної власності за умови їх комерціалізації, досліджу­ються правові проблеми забезпечення інноваційної діяльності то­що.

Зі сферою інтелектуальної власності пов'язана і діяльність ряду недержавних організацій,які умовно можна поділити на дві групи.

Перша група — творчі громадські об'єднання: Національна спілка письменників України, Національна спілка кінемато­графістів України, Національна спілка театральних діячів України, Національна спілка архітекторів України, Національна спілка ху­дожників України, Національна спілка майстрів народного мис­тецтва України, Спілка фотохудожників України, Спілка дизай­нерів України, Національна спілка композиторів України, Всеук­раїнська музична спілка, Всеукраїнська спілка кобзарів, Національна ліга українських композиторів, Національна спілка журналістів України, Спілка рекламістів України, Український фонд культури.

Друга група — організації, що спеціалізуються на сфері інтелек­туальної власності: Всеукраїнська асоціація патентних повірених, Українська група Міжнародної асоціації з охорони промислової власності (АІРРІ), Всеукраїнська громадська організація «Ан-типіратський союз України», Українська юридична група, Коа­ліція з питань захисту прав інтелектуальної власності (CIPR), Агентство захисту прав України, Авторсько-правове товариство, Українська асоціація власників товарних знаків, Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності тощо.

Слід відзначити, що в Україні поступово збільшується кількість спеціалізованих видань, присвячених сфері інтелектуальної влас­ності. Зокрема, сюди слід віднести науково-практичні журнали


Глава 3. Система правової охорони та захисту результатів...

«Інтелектуальна власність»1, «Теорія і практика інтелектуальної власності»2, науково-популярний, науковий журнал «Винахідник і раціоналізатор»3 тощо.На сьогодні перед системою правової охорони та захисту інте­лектуальної власності стоїть питання вдосконалення механізмів захисту прав інтелектуальної власності. До проблем, що стоять перед системою, належать: відсутність належної координації діяльності органів державного управління; недостатня ефек­тивність діяльності структур, що забезпечують захист прав інте­лектуальної власності; неузгодженість законодавства, що регулює сферу інтелектуальної власності тощо.

Створення ефективної системи охорони інтелектуальної влас­ності має винятково велике значення для подальшого розвитку України, що повинне базуватися на знаннях. Ця комплексна про­блема потребує об'єднання зусиль держави, усіх органів державної влади та інститутів громадянського суспільства.

Питання для самоконтролю:

1. Коли було видано перше свідоцтво на об'єкт промислової власності
в Україні?

2. Розкрийте історичні аспекти становлення авторського права в
Україні протягом XX ст.

3. Які органи, що входять до системи державної охорони інтелектуаль­ної власності, ви можете назвати?4. Які завдання стоять перед Державним департаментом інтелектуаль­ної власності?

5. Діяльність яких органів державної влади пов'язана зі сферою інте­лектуальної власності?

6. Які недержавні інституції, діяльність яких пов'язана зі сферою інте­лектуальної власності, ви можете назвати?

1 Сайт науково-практичного журналу «Інтелектуальна власність»:
http://www.intelvlas.com.ua.

2 Науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» видається НД1
інтелектуальної власності АПрН України: http://www.ndiiv.org.ua.

3 Сайт науково-популярного, наукового журналу «Винахідник і раціоналізатор»:
www.vir.ukrsmb.info.


Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власністьРекомендована література до розділу:

1. Атаманова Ю. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-

правового регулювання. — X.: ДИВ, 2004.

2. Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собствен-

ность. Законодательство и практика его применения. — М.: Юристь, 2002.

3. Введение в интеллектуальную собственность. — ВОИС, 1998.

4. Дроб'язко В. С, Дроб'язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч.

посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. 5.Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи ко­дификации. Сборник статей / Исслед. центр частного права. — М.: Статут, 2005.

6. Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади та практика. — Т. 1:

Право інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.

7. Карпухина С. И. Защита интеллектуальной собственности и патентове-

дение. — М: Международные отношения, 2004.

8. Школаюк С. /., НикифорчукД. П., Томма Р. П., Барко В. І. Протидія зло-чинам у сфері інтелектуальної власності (статті 176, 177, 227, 229 КК України): Науково-практичний посібник. — К.: КНТ, 2006.

9. Основи інтелектуальної власності. — К.: Юридичне видавництво «Ін

Юре», 1999.

10. Охорона інтелектуальної власності: Нормативно-правові акти /За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

11. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, В. О. Жа­ров, В. О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002.

12. Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. Випуск перший, випуск другий, випуск третій: НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України. — К.: ТОВ «Чех», 2004, 2005.

13. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих
навч. закладів. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Видавничий Дім «Ін
Юре», 2004.

14. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодав­
ство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца,
С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово»,
2006.


Глава 3. Система правової охорони та захисту результатів...

15. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК «Велби», 2004.

16. Сусліков Л. М., Дьордяй В. С. Патентознавство: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.

17. ЦибульовП. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., СуініЮ. Управління інте­лектуальною власністю / За ред. П. М. Цибульова. — К.: К.І.С, 2005.

18. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2-х т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Вид. 2-е доп. і перероб. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.


 
Глава 4. Поняття авторського права


Розділ II Авторське право і суміжні права

Глава 4 Поняття авторського права


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты