Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності. • застосування активних форм роботи з раціоналізаторами;
• застосування активних форм роботи з раціоналізаторами;

• система навчання, обмін досвідом, надання тем для розробки;

 

? активна популяризація раціоналізаторства, чітка організація, відкритий доступ до необхідної інформації;

? підтримка нормальних відносин між адміністрацією і праців­никами, у тому числі в особі профспілок, тому що успішне здійс­нення таких програм можливе лише в атмосфері співробітництва.

§ 2. Поняття та критерії охороноздатності раціоналізаторської пропозиції

Як уже зазначалося, поряд із винаходами та корисними моделя­ми велику роль у науково-технічному прогресі відіграють раціона­лізаторські пропозиції. Вони є найбільш масовим об'єктом прав інтелектуальної власності (технічної творчості). За їхньою допомо­гою вносяться удосконалення до вже відомих технологічних, технічних чи організаційних рішень, здійснюється модернізація діючого обладнання, усуваються недоліки в роботі конструкторів, проектувальників тощо.

Законодавче визначення раціоналізаторської пропозиції даєть­ся у главі 41 «Право інтелектуальної власності на раціоналіза­торську пропозицію» ЦК України. Згідно зі ст. 481 раціоналіза­торською є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.

Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріаль­ний об'єкт або процес.

Аналогічне поняття раціоналізаторської пропозиції містилося і у п. 9 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів прав промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні 1992 р. Відповідно до нього раціоналізаторською визнається пропозиція, що є новою і корисною для юридичної особи, якій вона подана, і передбачає створення чи зміну конструкції виробів, технології виробництва і застосовування техніки або складу матеріалу.

У наведених визначеннях не тільки вказуються критерії охоро­ноздатності, а й перераховуються конкретні види пропозицій, які


Глава 23. Права на раціоналізаторські пропозиції

можуть бути визнані раціоналізаторськими. До таких критеріїв на­лежать: технологічне, технічне або організаційне рішення; новиз­на; корисність. Проаналізуємо їх детальніше.

Передусім раціоналізаторська пропозиція відповідно до ст. 481 ЦК України має бути спрямована на створення або зміну ор­ганізаційного заходу, конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної техніки або складу матеріалу. Цей критерій є родо­вим і має комплексний характер. З одного боку, він означає, що пропозиція повинна містити конкретне рішення задачі, а не про­сту її постановку. Раціоналізатор повинен дати конкретні вказівки про те, що і як треба зробити, аби одержати бажаний результат. Не визнаються вирішенням завдання пропозиції, які лише констату­ють ту чи іншу проблему, обмежуються вказівкою на доцільність якогось заходу або на позитивний ефект, що може бути отриманий від її реалізації. Раціоналізаторська пропозиція має містити прин­ципове рішення, конкретизоване настільки, щоб воно не виклика­ло жодних припущень, розкривало суть авторського задуму і не вимагало додаткової доробки творчого характеру. Ця умова буде виконана, якщо в пропозиції і матеріалах, які її пояснюють, є дані, необхідні і достатні для практичного здійснення пропозиції за допомогою відомих організаційних та технологічних прийомів, а також прийомів конструювання чи проектування.Водночас названий критерій охороноздатності потребує, щоб вирішення завдання мало технологічний, технічний чи організа­ційний характер. Інакше кажучи, зі всієї маси ділових пропозицій, Що можуть принести підприємству реальну користь, раціоналіза­торськими визнаються лише ті, які вирішують практичні завдання за допомогою технологічних, технічних чи організаційних засобів. У самому законодавстві вказуються окремі види технологічних, технічних чи організаційних рішень. До них належать: створення чи зміна конструкції виробів або застосовуваної техніки; створен­ня чи зміна режиму організації діяльності юридичної особи або технології виробництва; зміна складу матеріалу.Другим критерієм охороноздатності раціоналізаторської про­позиції є її новизна. На відміну від винаходів і корисних моделей, які повинні мати світову новизну, для раціоналізаторських пропо-


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты