Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПравові засоби захисту комерційної таємниці
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Апаратні засоби роботи з відео
  3. ВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ. ЗАСОБИ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.
  4. Види адміністративних правовідносин
  5. Вимоги до системи пожежного захисту
  6. Вимоги, заходи та засоби протипожежного режиму
  7. Граматичні засоби стилістики. Вибір роду, числа, відмінка іменника у фаховому тексті.
  8. Групування у правовій статистиці.
  9. Екологічні правовідносини та їх відмінні риси від суміжних правовідносин: підстави виникнення, змінення та припинення екологічних правовідносин
  10. ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ.

В Україні передбачено усі можливі засоби захисту комерційної таємниці, включаючи цивільно-правові, адміністративно-правові та кримінально-правові засоби за її розголошення.

Зокрема, відповідно до статей 610, 623 ЦК України захист прав на комерційну таємницю можливий судом шляхом: визнання прав на комерційну таємницю; припинення дій, що порушують право на комерційну таємницю; компенсації моральної шкоди; стягнен­ня з особи, яка порушила право, завданих збитків, включаючи згідно зі ст. 203 ЦК неодержані кредитором доходи, які він одер­жав би, якби зобов'язання було виконане боржником.

Адміністративне законодавство не передбачає відповідальності за порушення режиму комерційної таємниці, а концентрується на відповідальності за недобросовісну конкуренцію.

Так, Законом України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р.1 закріплено поняття інформації та встановлено підстави та розміри адміністративної відповідальності за здійснен-


 


1 Гладишенко М. Правові та організаційні аспекти діяльності підприємця для захисту ко­мерційної таємниці // Персонал. - 2005. — № 3. - С. 53.


' Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. № 2210-111 // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2001. - № 12. - Ст. 64 (з наступними змінами).


Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

ня дій, що являють собою порушення у сфері економічної конку­ренції.

Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р.1 під недобросовісною конку­ренцією розуміють будь-які дії у конкуренції, що суперечать прави­лам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяль­ності.

Глава 4 цього Закону присвячена питанням неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. Зокрема, відповідно до ст. 16 Закону неправомірним збиранням ко­мерційної таємниці вважається добування протиправним спосо­бом відомостей, що відповідно до законодавства України станов­лять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).

Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої осо­би без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять ко­мерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю) (ст. 17).Під схиленням до розголошення комерційної таємниці Закон(ст. 18) розуміє спонукання особи, якій були довірені у встановле­ному порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків відомості, що відповідно до законодавства України ста­новлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, як­що це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).

Неправомірним використанням комерційної таємниці є впрова­дження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваже­ної на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

1 Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. / № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - № 36. - Ст. 164 (з на­ступними змінами).
Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності

Вчинення вищезазначених дій тягне за собою накладання Ан-тимонопольним комітетом України штрафів, передбачених цим Законом, а також адміністративну, цивільну та кримінальну відпо­відальність у випадках, передбачених законодавством.

Зокрема, відповідно до ст. 1643 «Недобросовісна конкуренція» Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так са­мо імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені тягне за собою накладення штрафу від ЗО до 44 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, тягне за собою накладення штрафу від п'яти до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отримання, використання, розголошення комерційної таєм­ниці, а також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця тягне за со­бою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, становить склад злочину, передбаченого ст. 231 Кримінального ко­дексу України.

Відповідно до неї умисні дії, спрямовані на отримання відомо­стей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спри­чинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, карають­ся штрафом від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або поз­бавленням волі на строк до трьох років.Відповідно до ст. 232 КК України умисне розголошення ко­мерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою


 
Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяль­ності, карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавлен­ням волі на той самий строк.

В цілому можна зазначити, що можливість застосувати різно­манітні засоби правового захисту дозволяє особам, що пра­вомірно володіють комерційною таємницею, захистити порушені інтереси.

Питання для самоконтролю:

1. Яким чином формувався інститут комерційної таємниці у світі?

2. Які вимоги стосовно секретної інформації та нерозкритої інфор­мації закріплені актами міжнародного законодавства?

3. Що розуміє Цивільний кодекс України під поняття комерційної таємниці?

4. Яким чином співвідноситься комерційна таємниця з недобро­
совісною конкуренцією?

5. Які правові засоби захисту порушених прав на комерційну таємни­
цю ви можете назвати?

Рекомендована література до глави:

1. Андрощук Г. А., Крайнев П. П. Экономическая безопасность пред­приятия: Защита коммерческой тайны. — К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.

2. Андрощук Г. О. Конкурентне право: Захист від недобросовісної кон­куренції: Навч. посібник. — К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002.

3. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: Пробле­ми вступу до СОТ. Матеріали слухань у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України / Упоряд. Г. О. Андрощук. — К.: Парламентське видавництво, 2002.

4. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-е, перероб. і допов. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.


Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності

5. Жаров В. О. Інтелектуальна власність в Україні: Правові аспекти на­буття, здійснення та захисту прав. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000.

6. Журик Ю. В. Розгляд антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. — Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2006.

7. Калюжний Р. А., Швець М. Я. Інформаційне суспільство: Дефіні­ції. — К.: Інтеграл, 2002.

8. Мэгс IT. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. — М.: Юрист, 2000.

9. Шкіфоров Г. К, Нікіфоров С. С. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці. — К.: Олан, 2001.

 

10. Охорона інтелектуальної власності: Нормативно-правові акти / За ред. О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

11. Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита. — М.: ЗАО «Бизнес-школа», Интел Синтез, 1997.

12. Основи інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре»,

1999.

13. Практика защиты коммерческой тайны в США. Руководство по защите Вашей деловой репутации. — М.: СП «CROCUS International», 1993.

14. Байрактар Д. Д. Кримінальна відповідальність за розголошення комерційної таємниці // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем: Матеріали міжнародної наукової конфе­ренції. - К., 2000.

15. Марущак А. Алгоритм створення та збереження комерційної таєм­ниці суб'єкта господарювання: Правові засади // Інтелектуальна влас­ність. - 2006. - № 3. - С 29-32.

16. Стройко И. Охрана коммерческой тайны предприятия // Менед­жер по персоналу. — 2006. — №2. — С. 6—9.


 
Розділ VI

Договори у сфері інтелектуальної власності


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты