Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 2.1. Тести
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Б – тести для контролю.
  3. Б – тести для контролю.
  4. Б – тести для контролю.
  5. Б – тести для контролю.
  6. Билет № 41. Методы биотестирования: по хлорелле, по инфузориям, система эколюм, по дафниям, по цианобактериям
  7. Биоиндикация и биотестирование.
  8. Биотестирование
  9. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  10. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .

1.Об’єкт що заміщується при моделюванні – це…

а) зразок;

б) модель;

в) оригінал;

г) система.

 

2. Якщо елементи поставлені в однозначну відповідність, то система вважається:

а) ізоморфною;

б) гіперсистемою;

в) гомоморфною;

г) адекватною.

 

3. Моделювання, що ґрунтується на мисленному зв’язку між об’єктами – це…

а) аналогове моделювання;

б) ідеальне моделювання;

в) формалізоване моделювання;

г) образне моделювання.

 

4. Об’єкт будь-якої природи, що відображає або відтворює досліджуваний об’єкт – це

а) оригінал;

б) модель;

в) проект;

г) система

 

 

5. Рівень механізації та автоматизації виробництва характеризується такими показниками:

а) ступінь охоплення робітників механізованою працею;

б) частка прогресивних видів у загальній кількості;

в) частка обсягу продукції, що виробляється за допомогою автоматизованих засобів праці;

г) правильна відповідь а і в.

 

6. До загальних показників, що характеризують організаційно-технічний рівень підприємства відносять:

а) ритмічність виробництва, стабільність кадрів, ступінь застосування обладнання ;

б) творчу активність персоналу, використання робочого часу, технічну озброєність праці;

в) коефіцієнт спеціалізації виробництва, коефіцієнт використання засобів праці, коефіцієнт ритмічності виробництва;

г) правильна відповідь а і б

 

7. Розрізняють такі види матеріальних моделей:

а) формалізовані, неформалізовані;

б) математичні, вербальні, фізичні;

в) геометричні, фізичні, аналогові;

г) правильна відповідь відсутня.

 

8. Якими показниками характеризується ступінь технічної оснащеності праці:

а) продуктивність праці;

б) фондоозброєність;

в) середній строк експлуатації;

г) правильна відповідь відсутня;

9. До основних видів математичного моделювання належать:

а) статистичні, аналітичні;

б) комп’ютерні, числові;

в) діагностичні, аналітичні;

г) аналітичні, комп’ютерні;

 

10. Відповідно до класифікації засобів моделювання ідеальні моделі бувають:

а) фізичні, геометричні;

б) вербальні, знакові;

в) формальні, неформальні;

г) образні, імітаційні.

 

11. Математична модель – це:а) знакова модель досліджуваної системами, складена мовою математики;

б) модель ідеальних образів досліджуваних об’єктів;

в) модель системи знаків в сукупності з правилами їх перетворення;

г) правильна відповідь відсутня.

 

12. Аналогове моделювання ґрунтується на:

а) ідеальному зв’язку між об’єктами;

б) наявності подібності між об’єктами різної фізичної природи, тобто на аналогії між моделлю та оригіналом;

в) системі знаків або образів, разом з якими задаються правила їхнього перетворення й інтеграції;

г) всі відповіді вірні

 

13. Метою моделювання організаційних проектних рішень виступає:

а) розробка математичних методів, на основі яких можна оцінити ефективність функціонування організаційних підсистем;

б) впровадження заходів, запропонованих в організаційних проектах, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства;

в) вірна відповідь а і б;

г) ефективне функціонування підприємства;

14. Традиційно під “моделюванням” розуміють:

а) сукупність математичних методів відтворення моделей;

б) сукупність методів вивчення складного об’єкта шляхом його заміни більш зручним для дослідження об’єктом;в) об’єкт будь-якої природи, що відображає або відтворює досліджуваний об’єкт;

г) правильна відповідь відсутня.

 

15. Яким з принципів повинні відповідати моделі об’єктів організаційного проектування:

а) адекватності моделі;

б) багатозначності;

в) об’єктності;

г) всі відповіді правильні;

 

16. За способом реалізації моделі поділяються на:

а) матеріальні, ідеальні;

б) прямі, опосередковані;

в) репродуктивні, ретроспективні;

г) економічні, математичні.

 

17. До загальних показників, що характеризують організаційно- технічний рівень підприємства відносять:

а) стабільність кадрів, технічна озброєність кадрів, ритмічність виробництва;

б) рівень заборгованості, частка ручної праці;

в) коефіцієнт суміщення професій, коефіцієнт кваліфікованого рівня керівників, службовців;

г) правильна відповідь а і б.

 

18. Теоретичною основою організаційної діагностики підприємства є:

а) теорія економічних циклів;

б) теорія управління;

в) теорія менеджменту;

г) вірна відповідь а і б.

19. Методологічною основою організаційної діагностики є:

а) логіка;

б) теорія управління;

в) теорія маргіналізму;

г) теорія прийняття рішень.

 

20. Які завдання вирішує організаційна діагностика:

а) контролювання, мотивування, деталізація;

б) визначення проблеми і їх усунення;

в) пропозиція методів, моделей для усунення проблем;

г) розпізнавання симптомів, факторів і причин організаційних проблем.

 

21. Показник прогресивності технології – це…

а) енергоозброєності праці;

б) середній строк експлуатації;

в) надійність і довговічність;г) коефіцієнт використання сировини і матеріалів.

 

22. Який метод в організаційному проектуванні передбачає встановлення нових взаємозв’язків з іншими виробничо-комерційними системами, формування нових лідерів і нового покоління працівників:

а) метод організаційної інтеграції;

б) метод ідентифікації у глобальному середовищі ;

в) метод функціонального моделювання;

г) метод організаційного моделювання.

 

23. Фаза циклу організації, при якій результатом є оцінка сформованої системи та визначення необхідності її подальшої корекції:

а) фаза проектування;

б) технологічна фаза;

в) рефлексивна фаза;

г) фаза становлення.

24. Система найбільш загальних принципів, положень, методів, що становлять основу конкретної науки або дисципліни –це:

а) концепція;

б) методологія;

в) предмет;

г) об’єкт.

 

25. Який принцип вимагає участі в проектуванні всіх працівників, діяльність яких прямо або побічно залежить від результатів вирішення проблеми?

а) принцип першого керівника;

б) принцип безперервного проектування;

в) принцип експансії проектування;

г) принцип рівності можливостей.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 56; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты