Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 4.4 Ситуаційна задача
Читайте также:
  1. III. Задача
  2. III. Задача
  3. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  4. IV. Работа над задачами.
  5. IV. Работа над задачами.
  6. IV. Работа над задачами.
  7. IV. Работа над задачами.
  8. IV. Работа над задачами.
  9. Ordm;. Задача Дарбу.
  10. V. Работа над задачами.

Досвід ефективного керівництва

Менеджмент - це не тільки наука, а й мистецтво. Популярно його можна пояснити на прикладі приготування їжі. Деякі господині чітко дотримуються рекомендацій рецептури, а більшість додає спеції за своїм смаком. Щось подібне відбувається і в керуванні. Вивчивши теорію, керівник застосовує її принципи з огляду на власні смаки, здібності, завдання і можливості. Про свій досвід менеджера розповідає Ігор Чернов, директор зі збуту ВАТ “Видавництво “Бліц-Інформ”. Підприємство повноцінно функціонує і розвивається завдяки маркетингу, виробництву, роботі з персоналом та фінансово-економічній діяльності. Маркетинг - це дослідження, збут або продаж, а також інформація. Для ви­робництва потрібні обладнання, сировина, технічний прогрес і взаємодія з маркетингом. На всіх цих етапах бере участь персонал, який треба правильно підбирати і яким треба вміти керувати. Кінцева мета – результат фінансово-економічної діяльності, зокрема прибуток.

Таблиця 4.1

Основні функції менеджменту

Функції менеджменту Маркетинг Виробництво Персонал Фінансово- еконо-мічна діяльність
Планування Дослідження, реклама, збут Обсяг виробництва, послуг, товарів, продуктивність Підбір кадрів, кваліфікація, функції, обов'язки, права Затрати, доходи, прибуток
Організація роботи Діяльність з отримання інформації та збуту Технологія вироб­ництва, обладнання, матеріали, транспорт Виконання обов'язків Облік затрат, платежів, аналіз
Мотивація (стимулю-вання) Використання прийомів та методів для збільшення збуту Використання тех­нологій, які підви­щують продуктив­ність праці Премії, відрядна оплата, вирішення соціальних питань Ефектив-ність керування фінансами

 

Продовження таблиці 4.1

Функції менеджменту Маркетинг Виробництво Персонал Фінансово- еконо-мічна діяльність
Контроль Терміни отримання інформації (її обсяг, достовір-ність); обсяг збуту товарів, послуг у натуральних показниках Показники про­дуктивності, обсяг виробництва товарів, послуг Якість виконання робіт; індиві-дуальні результати Зіставлення реальних і планових показників

 Виробництво нагадує чорну скриньку. На вході до нього -завдання, на виході - результат. Таблиця дає змогу контролювати і планувати все, що відбувається всередині скриньки, практично на кожному етапі. І результат можна спрогнозувати з великою достовірністю.

Таблицею Чернова користуються так. Для постійного контролю над виробництвом керівнику треба заповнити кожну клітинку, починаючи, звичайно, з планування. Перше питання: "Що робити?" Орієнтиром тут є мета фінансово-економічної діяльності. У правому верхньому кутку таблиці записують бажані витрати, доходи та прибуток.

Визначивши мету, формують можливі шляхи її досягнення. Для цього у стовпці Маркетинг записують можливий набір дій, використовуючи різні канали інформації (обговорення проблеми зі спеціалістами, пресу, рекламу, літературні джерела тощо). Проаналізувавши ситуацію, застосовують кілька альтернативних варіантів. У стовпці Виробництво визначають набір дій, які забезпечують виконання кожного з визначених варіантів. У стовпці Персонал записують обчислену потребу в працівниках щодо кожного з названих варіантів. На цій стадії формують конкретний склад працівників для виконання поставлених завдань, визначають їхню кваліфікацію, розписують функції, обов'язки, делегують повноваження.Наступний етап - організація роботи. У стовпці Маркетинг записують конкретні заходи з дослідження, реклами і збуту. У стовпці Виробництво визначають матеріальне забезпечення; налагодження технологічного процесу виготовлення продукції; у стовпці Персонал - виконання конкретними людьми і підрозділами своїх обов'язків з питань маркетингу, виробництва і фінансів. Фінансово-економічна діяльність на цьому кроці передбачає облік затрат аналіз роботи підприємства.

Далі йде етап мотивації та стимулювання. Тут у стовпці Маркетинг завдяки застосуванню конкретних стимулів визначають способи швидкого просування товарів та послуг до споживача. У стовпці Виробництво визначаю конкретні технології, які підвищують продуктивність та забезпечують зростання обсягів виробництва; у стовпці Персонал - умови максимально швидкого і якісного виконання роботе оплату праці, умови преміювання працівників, вирішення соціальних та побутових питань, моральне стимулювання тощо. У фінансово- економічній діяльності відображають загальну суму додатковихзатрат та їхній перелік за структурними підрозділами виробничого процесу.

Завершальний етап - контроль. Тут записують перші контрольні показники. На стадії маркетингу зазначають терміни отримання керівниками чи виконавцями конкретної інфор­мації. Контроль виробництва забезпечений показниками кількості виготовленої продукції за певний період. Роботу персоналу оцінюють за персоніфікованими результатами кожного працівника. Кінцевий результат контролю ви­значають шляхом зіставлення реальних і планових показників видатків та доходів. Якщо реальні показники витрат будуть перевищувати заплановані обсяги, то потрібно повернутись до початкового етапу планування й у стовпці Маркетинг розглянути додаткові варіанти досягнення мети та виконати повторно всі розрахунки щодо цього варіанта.Після детального заповнення всіх варіантів таблиці аналізують їхню взаємодію як по горизонталі, так і по вертикалі. На підставі детальних розрахунків роблять потрібні зміни.

Керівники, яким підпорядковано кілька підрозділів, ділять кожну клітинку на мініклітинки, у яких фіксують контрольні цілі, завдання і терміни, а також виконавців.

Важливість цієї системи організації роботи, на думку Чернова, полягає в тому, що, попередньо аналізуючи різні варіанти і систематизуючи їх, учасники процесу ліпше усвідомлюють свої завдання, відшукують внутрішні резерви та оптимальні форми взаємодії з іншими працівниками. Вони відчувають свою значимість та безпосередню причетність до отримання кінцевих результатів.

Запитання для обговорення

1. Сформулюйте позитивні сторони запропонованої таблиці керівництва виробництвом продукції.

2. Чи можна розширити таблицю Чернова і за допомогою яких складових менеджменту?

3. Порівняйте запропоновану таблицю керівництва Чернова з відомими вам ситуаційними підходами до керівництва.

 


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты