Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Юридичний факультет

Кафедра екологічного права

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана з навчальної роботи

____________ доц. Лотюк О.С

«____»____________2014 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Для студентів магістрів

 

напрям підготовки 6030401 «Право»

спеціальність 6.060100 «Правознавство»

спеціалізація «Правознавство»

 

 

КИЇВ – 2014

 

Робоча програма «Актуальні проблеми екологічного права України»

для студентів магістрів напряму підготовки 6030401 «Право»,

спеціальнoстi 6060100 «Правознавство»

«19» вересня 2013 р., 104с.

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Д.ю.н.,проф. Балюк Г.І.

Д.ю.н.,проф.Краснова М.В.

К.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

К.ю.н., доц. Євстігнєєв А.С.

К.ю.н., доц. Позняк Е.В.

К.ю.н., ас. Бевз О.В.

К.ю.н., ас. Власенко Ю. Л.

Ас. Шомпол О.А.

Лектори:

д.ю.н., проф. Балюк Галина Іванівна,

к.ю.н.,доц. Краснова Марія Василівна,

к.ю.н., доц. Ковальчук Тетяна Григорівна,

к.ю.н.,доц. Позняк Еліна Владиславівна,

Викладачі:

к.ю.н., ас. Бевз Олена Володимирівна,

к.ю.н., ас. Власенко Юлія Леонідівна,

к.ю.н., доц. Євстігнєєв Андрій Сергійович,

ас. Слєпченко Анжела Анатоліївна,

к.ю.н., ас. Сушик Ольга Володимирівна,

к.ю.н., ас. Шараєвська Тетяна Анатоліївна,

ас. Шомпол Олена Анатоліївна,

Ас. Шоха Тетяна Петрівна.

 

 

Робоча програма дисципліни „Актуальні проблеми екологічного права”

затверджена на засіданні кафедри екологічного права

 

Протокол № 1 від “19” вересня 2013 року

 

Завідувач кафедри екологічного права ______________ (Краснова М.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» ___________________ 20___ року

 

 

Протокол № 1 від “19” вересня 2013 року

Голова науково-методичної комісії ________________ (Безклубий І.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

 

© д.ю.н.,проф. Балюк Г.І., 2014 рік

© д.ю.н.,проф. Краснова М.В., 2014 рік

© к.ю.н., доц. Євстігнєєв А.С., 2014 рік

© к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г., 2014 рік

© к.ю.н., доц. Позняк Е.В., 2014рік

© к.ю.н., ас. Бевз О.В., 2014рік

© к.ю.н., ас. Власенко Ю.Л.,2014рік

© ас. Шомпол О.А., 2014рік

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна "Актуальні проблеми екологічного права"

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр права» галузі знань Юридичні науки з напряму підготовки «Право» 6.030401, спеціальності - «Правознавство» 6.060100.

Дана дисципліна нормативна за спеціальністю (спеціалізацією) -6.060100 „Правознавство”.

Викладається у Ісеместрі на Ікурсімагістратурив обсязі – 144 год. (4-ох кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні – 34 год, самостійна робота – 76 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни– підготувати фахівців з правознавства та дати знання про актуальні проблеми екологічного права та шляхи їх правового регулювання.

Завдання– спрямувати на розширення студентами-магістрами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання проблем, які виникають у процесі реалізації норм екологічного законодавства, щодо регулювання відносин у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки громадян. В умовах інтеграції до світових процесів вирішення екологічних проблем, адаптації вітчизняного екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу, гармонізації із екологічним законодавством зарубіжних країн, формування нових стратегічних засад національної екологічної політики, викладання спеціального курсу дозволить підготувати високопрофесійних фахівців, здатних брати участь в удосконаленні системи екологічного законодавства та його окремих галузей, інститутів і підінститутів, сприяти при прийнятті виважених екологічно значимих рішень, формувати ефективне застосування положень екологічного законодавства у природоохоронній, правоохоронній та правозахисній практиці

Структура курсу складається з ІІІ модулів, а саме: Змістового модулю 1. Науково-теоретичні проблеми становлення і розвитку екологічного права України, Змістового модулю 2. Науково-практичні проблеми становлення і розвитку природоресурсного та природоохоронного права, Змістового модулю 3. Науково-практичні проблеми забезпечення екологічної безпеки.

Предметом цієї дисципліни є науково-теоретичні положення еколого-правового спрямування, норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні екологічні відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 1)положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, здатних регулювати відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, в тому числі положення земельного, водного, лісового, фауністичного, гірничого, атмосфероохоронного, природно-заповідного, курортного, рекреаційного законодавства, законодавства про екологічну мережу України, законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки України, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про основи національної безпеки”, „Про екологічний аудит”, ”Про екологічну експертизу” та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують екологічні відносини; 2) досягнення доктрини екологічного права;

вміти:застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати предмет та об’єкт еколого-правового конфлікту, обсяг прав та обов´язків суб’єктів екологічних відносин, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних ситуаціях. Повинен вміти аналізувати науково-теоретичні положення еколого-правового спрямування.

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму). Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми екологічного права” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку обов'язкових навчальних курсів вищого навчального закладу.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Для успішного засвоєння знань за цією програмою студентами необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного та інших.

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 7, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8 – 14, а у змістовний модуль 3 (ЗМ3) - теми 15 - 23. Обов’язковим для заліку є отримання на практичних заняттях мінімум 10.

 

Оцінювання за формами контролю[1]: (як приклад)

ЗМ1 ЗМ ХХ ЗМ ХХХ
Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів Min. – __ бали Max. – __ балів
Усна відповідь
Доповнення
експрес-опитування
самостійна робота
Тестування
індивідуальні завдання (в т.ч. реферат )
Модульна контрольна робота 1
Модульна контрольна робота 2
Модульна контрольна робота 3
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 1–мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум 10 балів для одержання заліку студент зобов’язаний до початку залікового тижня підвищити свій рейтинг, інакше такий студент до заліку не допускається. Студенти, які набрали за семестр необхідну кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни, що перевищують 60% від розрахункового рейтингу з дисципліни, мають можливість не складати залік, а отримати залік автоматично, відповідно до набраної кількості балів. За своїм бажанням студент може складати залік з метою підвищення рейтингу з дисципліни. Студенти, які протягом навчального семестру набрали кількість балів, що менше 60% від розрахункового рейтингу з дисципліни (40 балів), зобов’язані складати залік.

Для студентів, які під час складання заліку набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 60 балів для одержання заліку обов’язково мають у двотижневий термін перескласти його.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

 

При простому розрахунку отримаємо:

  Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 Змістовий модуль3 залік Підсумкова оцінка
Мінімум
Максимум

При цьому, кількість балів:

· 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

· 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

· 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

· 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

· 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

· 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

· 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

 

Шкала відповідності(за умови іспиту)

 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 не задовільно
1 – 34    
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 Зараховано
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
1 – 59 не зараховано

Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 109; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты