Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль 2. Науково-практичні проблеми становлення і розвитку природоресурсного та природоохоронного права.
Тема 8. Актуальні проблеми земельного права України (5 год.)

Поняття ''земля'' i ''земельна дiлянка'' та їх спiввiдношення. Поділ земель на категорії. Реалiзацiя принципу цiльового використання земель. Правовий режим земельних ділянок, віднесених до декiлькох категорiй земель.Проблеми змiсту прав на землю. Реалiзацiя норми ''власнiсть зобов'язує''. Проблеми дублювання та колiзiї повноважень органів управління в сфері використання та охорони земель. Проблеми органiзації та ведення державного земельного кадастру. Проблеми квалiфiкацiї деяких видів земельних правопорушень (самовільне зайняття земельної ділянки, псування та забруднення земель та iн). Особливості правового режиму окремих категорій земель.

 

Тема 9. Актуальні проблеми водного права України (6 год.)

Поняття вод та водного об’єкта. Спiввiдношення правового режиму вод, водного об’єкта та земельної ділянки водного об’єкта.

Особливості та спiввiдношення використання вод та водокористування.

Особливості правового регулювання використання водних об’єктів для різних потреб.

Спiввiдношення правового режиму підземних вод та надр. Правові аспекти охорони вод.

 

Тема 10. Актуальні проблеми лісового права України (6год.)

Актуальні проблеми формування лісового права України як самостійної галузі права, його місце в системі екологічного права України. Доктринальні підходи до визначення предмету лісового права України. Співвідношення понять "ліс", "лісові землі", "земельна лісова ділянка", "землі лісогосподарського призначення". Проблеми реалізації права загального та спеціального лісокористування. Вдосконалення системи управління в сфері лісокористування. Проблеми кваліфікації лісових правопорушень. Формування інституту юридичної відповідальності за лісові правопорушення.

 

Тема 11. Актуальні проблеми фауністичного та права України (8 год.)

Науково-теоретичні проблеми формування предмету фауністичного права України.

Правові проблеми управління та регулювання в сфері використання, охорони та відтворення тваринного світу.

Проблеми правового регулювання використання тваринного світу в Україні.

Правові проблеми окремих видів спеціального використання тваринного світу.

Проблеми правового регулювання охорони, відтворення та використання рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин.

Правові проблеми відповідальності за порушення законодавства у сфері використання, охорони та відтворення тваринного світу.

 

Тема 12. Актуальні проблеми надрового права України (6 год.)

Актуальні проблеми формування надрового права України як самостійної галузі права, науки, навчальної дисципліни.

Еколого-правова концепція кодифікації законодавства про надра.

Проблеми організаційно-інституційного забезпечення розвитку гірничодобувної галузі України.

Еколого-правові проблеми використання та охорони надр в сучасних умовах державотворення.

Проблеми забезпечення додержання законності в галузі використання та охорони надр України.

 

Тема 13. Актуальні проблеми атмосфероохоронного права України (8 год.)

Науково-теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку атмосфероохоронного права. Проблеми розвитку атмосфероохоронного законодавства в руслі імплементації положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї. Проблеми правового забезпечення участі України в міжнародному співробітництві з питань охорони атмосферного повітря, озонового шару та запобігання змінам клімату.

Проблеми інституційного забезпечення охорони атмосферного повітря. Проблеми правового і структурно-функціонального забезпечення стандартизації та нормування у сфері охорони атмосферного повітря. Правові проблеми вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони та використання атмосферного повітря, регулювання впливу на погоду і клімат та забезпечення екологічної безпеки в господарській діяльності. Правові проблеми державного обліку у галузі охорони атмосферного повітря. Правові проблеми контролю й нагляду у сфері охорони атмосферного повітря.

Проблеми формування економіко-правового механізму в галузі охорони атмосферного повітря і забезпечення заходів із запобігання змінам клімату. Перспективи розвитку правових засад екологічного страхування, екологічного аудиту та екологічного стимулювання у сфері охорони атмосферного повітря.

Проблеми формування інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря. Проблеми систематизації правопорушень, пов’язаних із негативним впливом на атмосферне повітря та клімат.

 

Тема 14. Науково-методологічні проблеми формування та розвитку ландшафтного права України (8 год.)

Науково-теоретичні та історико-правові передумови формування правового режиму природно-заповідного фонду як об’єкта правового регулювання, охорони та використання. Розвиток наукової думки щодо особливостей правових режимів курортів та природних ресурсів лікувально-оздоровчих й рекреаційних зон і територій. Особливості правового режиму ландшафтів, водно-болотних угідь та територій, що перебувають у стані консервації. Проблеми становлення та розвитку природно-заповідного, курортного, рекреаційного та ландшафтного права, визначення їх співвідношення з природоохоронним і екологічним правом. Науково-правові проблеми формування законодавства про національну екологічну мережу України.

Проблеми зонування окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду й інших особливо охоронювальних об’єктів та територій, встановлення охоронних зон навколо них. Проблеми реалізації громадянами права на використання природних корисних властивостей окремих об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів та територій. Проблеми правового забезпечення зеленого, сільського та екологічного туризму як видів рекреаційного природокористування.

Проблеми інституційного забезпечення охорони і використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій. Перспективи вдосконалення функціонально-правового забезпечення охорони і використання природно-заповідного фонду інших особливо охоронювальних об’єктів і територій.

Проблеми економіко-правового стимулювання охорони і ефективного використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій. Перспективи економіко-правового забезпечення заходів з формування національної екологічної мережі.

Проблеми систематизації порушень природно-заповідного, курортного, рекреаційного, ландшафтного законодавства та законодавства про національну екологічну мережу. Проблеми вдосконалення способів (методів) обчислення шкоди, заподіяної об’єктам природно-заповідного фонду та іншим особливо охоронювальним об’єктам та територіям.

 

 

Змістовий модуль 3. Науково-практичні проблеми забезпечення екологічної безпеки в Україні.

 

Тема 15. Науково-практичні засади правового забезпечення екологічної безпеки в сучасних умовах в Україні (6 год.)

Історичні та соціально-економічні передумови правового забезпечення екологічної безпеки. Місце екологічної безпеки в екологічній політиці держави. Об'єктивні та суб’єктивні фактори формування права екологічної безпеки України: проблеми та перспективи. Проблема правового забезпечення правовідносин в сфері екологічної безпеки. Проблеми визначення та класифікації екологічного ризику у правовідносинах екологічної безпеки. Проблеми кодифікації законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки.

Проблеми структурно-правової організації забезпечення екологічної безпеки. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми реалізації та захисту.

 

Тема 16. Проблеми правового регулювання та забезпечення екологічної безпеки в сфері здійснення різних видів небезпечної діяльності (4 год.)

Поняття, правова характеристика та види екологонебезпечної діяльності (ЕНД). Особливості суб'єктно-об'єктного складу еколого небезпечної діяльності. Правове регулювання ідентифікації діяльності як еколого небезпечної. Основні напрямки вдосконалення правового регулювання здійснення екологічно небезпечної діяльності різних ступенів ризику. Адміністративні на економічні заходи обмеження екологічно небезпечної діяльності. Правова відповідальність за порушення законодавства про екологічно небезпечну діяльність.

Тема 17. Проблеми правового забезпечення безпеки та якості продуктів харчування (5 год.)

Проблеми екологічної безпеки та якості продуктів харчування як об’єкта правового регулювання. Проблеми правових процедур забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування. Проблеми впровадження принципів НАССР як засобу забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування.

Проблеми впровадження системи управління якістю та систем екологічного управління у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування. Правові проблеми здійснення державного контролю у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування. Правові проблеми дозвільної системи у сфері поводження з продуктами харчування, які містять ГМО. Правові проблеми маркування продуктів харчування, які містять ГМО та виготовлення без застосування ГМО. Проблеми міжнародно-правового регулювання поводження з ГМО.

Тема 18. Проблеми правового забезпечення біологічної та генетичної безпеки (5 год.)

Правове поняття біологічної безпеки як складової екологічної безпеки

Правове регулювання забезпечення біобезпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності в Україні.

Актуальні проблеми правового регулювання поширення ГМО в Україні та Європі.

Тема 19. Проблеми правового забезпечення екобезпеки при поводженні з небезпечними речовинами (5 год.)

Проблеми законодавчого визначення джерел екологічної небезпеки. Теорії небезпечної речовини та діяльності.Проблеми законодавчого визначення "небезпечна речовина" та формування обґрунтованої класифікації небезпечних речовин.Поняття, сучасна правова природа та види організаційно-правових форм поводження з небезпечними речовинами.Проблеми класифікації та правової актуалізації переліку небезпечних речовин, що перевозяться різними видами транспорту.Проблеми забезпечення екологічної безпеки при поводженні з радіоактивнимиречовинами.Проблеми законодавчого визначення та класифікації відходів. Проблеми сучасних організаційно-правових форм поводження з відходами та їх відповідність класифікації відходів.Проблеми створення дієвих правових моделей поводження з пестицидами та агрохімікатами та власності на них.

Тема 20. Актуальні проблеми правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій (5 год.)

Науково-теоретичні проблеми формування права забезпечення безпеки права України. Правові проблеми системності законодавства у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій. Проблеми удосконалення правового регулювання державного управління та регулювання у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних населення за надзвичайних екологічних ситуацій як інституту екологічного екологічних ситуацій. Проблеми удосконалення правового регулювання функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. Проблеми посилення превентивної функції законодавства в сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій. Проблеми юридичної відповідальності в сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

Тема 21. Правові проблеми становлення біоправа в Україні (3 год.)

Світовий досвід правового регулювання відношення до живого. Право стосовно свійських тварин. Правовий захист тварин, які використовують в сільському господарстві та для видовищних цілей. Правове регулювання використання тварин в експериментах.

Правове регулювання відношення до живого в Україні. Захист тварин від жорстокості. Правовий захист тварин згідно з Законом України „Про захист тварин від жорстокого поводження”, а також згідно Закону України „Про ветеринарну медицину”. Нормативно-правові акти, які регулюють використання тварин в експериментах. Участь України в міжнародно-правових угодах щодо захисту живого у природі. Нормативно-правове регулювання в сфері захисту живого природних екосистем.

Тема 22. Еколого-правові проблеми трансплантології та клонування (3 год.)

Зародження трансплантології як науки в Україні і державах Європи (друга половина ХІХ – початок ХХ століть). Розвиток трансплантології в період існування СРСР та в пострадянський період в Україні. Основні положення Закону України „”. Юридичні аспекти трансплантології. Межі допустимої трансплантології. Трансплантологія та екологічне і кримінальне право України.

Еколого-правові та біомедичні проблеми трансплантології. Екологічні проблеми ймовірні при створенні трансгенних тварин в якості донорських органів. Правові проблеми пересадки органів тварин людині. Правові проблеми клонування людини з метою одержання донорських органів.

Правові аспекти можливих наслідків втілення в клінічну практику нових способів тривалого зберігання пересаджених органів. Правові проблеми подальшого розвитку трансплантології.

Тема 23. Актуальні проблеми формування та розвитку міжнародного екологічного права в сучасних умовах (6 год.)

Генеза розвитку передумов та чинників міжнародно-правового співробітництва у галузі екології. Науково-теоретичні проблеми формування системоутворюючих чинників міжнародного екологічного права. Особливості об’єктів міжнародного екологічного права. Поняття та зміст міжнародного екологічного права. Особливості міжнародних екологічних правовідносин та їх класифікація в сучасних умовах.

Особливості джерел міжнародного екологічного права: поняття та види. Поняття та види принципів і пріоритетів міжнародного екологічного права. Співвідношення загально правових та спеціальних принципів міжнародного екологічного права.

Система міжнародного екологічного права. Науково-теоретичні проблеми співвідношення міжнародного екологічного та внутрішньодержавного права. Участь України у міжнародно-правовому співробітництві у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення міжнародної екологічної безпеки.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 73; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты