Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні проблеми становлення і розвитку екологічного права України
Тема 1Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах (5 год.)

Наукові концепції взаємодії суспільства і природи в умовах соціально-екологічної кризи та їх вплив на формування науки екологічного права.

Генетичні засади суспільної екологічної саморегуляції у правосвідомості Українського народу.

Трансформація соціальних регуляторів взаємодії суспільства і природи. Актуальність наукового опосередкування форм взаємодії суспільства і природи та їх закріплення в сучасному екологічному праві. Формування відновлювальної (відтворювальної) форми взаємодії суспільства і природина засадах положень Концепції сталого розвитку.

Стратегія національної екологічної політики як державно-правовий засіб оптимізації форм взаємодії суспільства і природи. Наукові засади екологічної конфліктології. Роль екологічного права у здійсненні національної екологічної політики. Механізм правового забезпечення національної екологічної політики.

 

Тема 2. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права України (7 год)

Науково-правові засади становлення екологічного права. Особливості предмета і метода екологічного права як основних критеріїв виділення його в окрему галузь права. Перспективи розвитку наукових підходів до предмета і методів екологічного права. Поняття екологічного права та питання його співвідношення з іншими галузями права. Комплексний характер, єдність та системність екологічного права.

Теоретичні аспекти поняття об’єктів екологічного права та їх класифікації. Суспільно-правові передумови формування обґрунтованого суб’єктного складу екологічних правовідносин. Принципи та функції екологічного права, проблеми наукового обґрунтування.

Система джерел екологічного права: класифікація, сучасний стан та перспективи розвитку. Диференціація, інтеграція та комплексність як тенденції щодо розвитку екологічного права. Співвідношення екологічного права та законодавства.

Поняття та розвиток природоресурсного права. Джерела природоресурсного права. Наукові підходи до питань систематизації природоохоронного права. Право екологічної безпеки: науково-правовий аспект.

Проблеми систематизації екологічного законодавства в сучасних умовах.

 

Тема 3. Становлення і розвиток еколого-правових наукових шкіл в Україні (6 год.)

Поняття та загальна характеристика сучасних наукових шкіл екологічного права. Гуманістична школа екологічного права КНУ імені Тараса Шевченка. Еколого-правова наукова школа Інституту держави і права ім. Корецького (персоналії та наукові доробки).

Еколого-правова наукова школа Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого (персоналії та наукові доробки). Еколого-правова наукова школа Одеської національної юридичної академії (персоналії та наукові доробки).

Еколого-правова наукова школа Львівського національного університету ім. Івана Франка (персоналії та наукові доробки). Зарубіжна наука екологічного та природоохоронного права: основні напрями, результати та значення для вітчизняної науки екологічного права. Перспективи розвитку наукових еколого-правових досліджень.

 

Тема 4. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку (6 год.)

Становлення та принципи концепції сталого розвитку.

Міжнародно-правові джерела щодо сталого розвитку та його екологічної складової.

Законодавче впровадження в Україні екологічної складової сталого розвитку.

Міжнародно-правові напрямки співпраці України щодо реалізації екологічної складової сталого розвитку.

 

Тема 5. Проблеми правового забезпечення екологічних правовідносин в Україні (17 год.)

Лекція 1. Проблеми правового забезпечення екологічних відносин в Україні про екологічні права (2 год.)

Проблеми становлення та розвитку науки про екологічні права та обов’язки громадян. Екологічні права та обов’язки громадян – центральний інститут екологічного права: проблеми формування та розвитку.

Місце екологічних прав та обов’язків громадян у системі конституційних прав та обов’язків. Системний характер екологічних прав та обов’язків громадян.

Юридичні ознаки екологічних прав та обов’язків громадян. Проблеми реалізації права громадян на екологічну безпеку. Проблеми гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян. Проблеми правових форм участі громадськості в прийнятті важливих рішень у сфері охорони довкілля.

Лекція 2. Проблеми правового регулювання (забезпечення) правовідносин екологічного управління в Україні (2 год.)

Проблеми становлення та розвитку теорії екологічного управління (тектоекології) в науці екологічного права. Характеристика правових форм та видів екологічного управління в контексті Концепції сталого розвитку.

Проблеми інституційного та функціонально-правового забезпечення екологічних правовідносин.

Проблеми екологічного планування, прогнозування та еколого-інформаційного забезпечення як функцій екологічного управління. Правові проблеми техніко-юридичного регулювання екологічних правовідносин: юридична природа екологічної стандартизації та нормування. Проблеми вдосконалення дозвільної системи у галузі екології. Процедурно-правові проблеми здійснення екологічного контролю і нагляду, оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та екологічної експертизи. Проблеми розвитку управлінсько-правових засад екологічного моніторингу, аудиту, менеджменту і сертифікації.

Проблеми організаційно-правового забезпечення ведення природоресурсових кадастрів. Проблеми розвитку правових засад ресурсовпорядження як функції екологічного управління. Організаційно-правові, економічні та спеціально-наукові проблеми обліку природних ресурсів, об’єктів підвищеної небезпеки та інших об’єктів та факторів.

Перспективи вдосконалення законодавства у сфері екологічного управління з урахуванням міжнародних стандартів.

 

Лекція 3. Проблеми правового регулювання (забезпечення) екологічних правовідносин економіко-правового механізму в Україні (1 год.)

Проблеми поняття та системи правовідносин економіко-правового механізму в науці екологічного права. Питання диференційної ренти в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Проблеми ефективності дії міжнародних принципів застороги та “забруднювач платить” в економіко-правовому механізмі в галузі екології. Особливості механізму встановлення та справляння плати за спеціальне використання природних ресурсів.

Правові проблеми формування механізму стимулювання екологічно спрямованої діяльності. Проблеми та перспективи використання ринкових механізмів у сфері реалізації правовідносин екологічного стимулювання. Перспективи правового забезпечення фінансування природоохоронних заходів.

Проблеми екологічного страхування та екологічного аудиту в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Перспективи вдосконалення правового регулювання відносин з екологічного страхування та перестрахування екологічних ризиків.

 

Тема 6. Передумови подальшого розвитку екологічного права України (3год.)

Соціально-екологічна криза як передумова подальшого розвитку екологічного права України.

Державна екологічна політика як передумова подальшого розвитку екологічного права України.

Законодавче закріплення основних засад державної екологічної політики України. Специфічні риси сучасного екологічного права України.

 

Тема 7. Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в сучасних умовах державотворення (8 год.)

Формування інституту відповідальності в науці екологічного права. Поняття та види відповідальності за екологічним законодавством. Науково-правові засади еколого-правової відповідальності. Підстави виникнення та форми позитивної відповідальності за екологічним законодавством.

Ефективність адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення екологічного законодавства. Проблеми дисциплінарної відповідальності в галузі екології. Роль природоохоронних та правоохоронних органів у виявленні екологічних правопорушень.

Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення екологічного законодавства. Проблеми способів (методів) компенсації шкоди за екологічним законодавством. Правові аспекти абсолютної (суворої) відповідальності в екологічному праві.

Особливості відповідальності за порушення екологічних прав громадян. Роль судової практики в удосконаленні юридичної відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства.

Перспективи систематизації правових норм про відповідальність за екологічним законодавством.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 53; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты