Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Науково-теоретичні проблеми становлення і розвитку екологічного права України
 

Тема 1. Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах (5 год.)

Лекція 1. Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах (1 год.)

Наукові концепції взаємодії суспільства і природи в умовах соціально-екологічної кризи та їх вплив на формування науки екологічного права.

Генетичні засади суспільної екологічної саморегуляції у правосвідомості Українського народу.

Трансформація соціальних регуляторів взаємодії суспільства і природи. Актуальність наукового опосередкування форм взаємодії суспільства і природи та їх закріплення в сучасному екологічному праві. Формування відновлювальної (відтворювальної) форми взаємодії суспільства і природина засадах положень Концепції сталого розвитку.

Стратегія національної екологічної політики як державно-правовий засіб оптимізації форм взаємодії суспільства і природи. Наукові засади екологічної конфліктології. Роль екологічного права у здійсненні національної екологічної політики. Механізм правового забезпечення національної екологічної політики.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Генеза наукових концепцій взаємодії суспільства і природи.

2. Екологічна парадигма в звичаях, традиціях та морально-етичних засадах праукраїнців та інших народів світу.

3. Антропоцентричний та біоцентричний підходи до розуміння взаємодії суспільства і природи та формування на їх засадах сучасної екологічної політики.

4. Сучасні публічно-правові (колективні) та приватно-правові (індивідуальні) імперативи взаємодії людини та довкілля на території України.

 

Контрольні запитання та завдання:

1. Розкрити зміст сучасних концепцій взаємодії суспільства і природи.

2. Дати правову характеристику основним програмним документам в сфері екології, які визначають екологічну політику України.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 4-7.

Додаткові джерела: 6,9,14,17, 171.

Нормативно-правові акти: 1, 13, 21, 77, 92, 93, 157, 203.

 

Тема 2. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (7 год.)

Лекція 1. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (1 год.)

Науково-правові засади становлення екологічного права. Особливості предмета і метода екологічного права як основних критеріїв виділення його в окрему галузь права. Перспективи розвитку наукових підходів до предмета і методів екологічного права. Поняття екологічного права та питання його співвідношення з іншими галузями права. Комплексний характер, єдність та системність екологічного права.

Теоретичні аспекти поняття об’єктів екологічного права та їх класифікації. Суспільно-правові передумови формування обґрунтованого суб’єктного складу екологічних правовідносин. Принципи та функції екологічного права, проблеми наукового обґрунтування.

Система джерел екологічного права: класифікація, сучасний стан та перспективи розвитку. Диференціація, інтеграція та комплексність як тенденції щодо розвитку екологічного права. Співвідношення екологічного права та законодавства.

Поняття та розвиток природоресурсного права. Джерела природоресурсного права. Наукові підходи до питань систематизації природоохоронного права. Право екологічної безпеки: науково-правовий аспект.

Проблеми систематизації екологічного законодавства в сучасних умовах.

 

Практичне заняття 1. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (2 год.)

1. Розвиток науки екологічного права.

2. Формування наукових положень про предмет і метод екологічного права.

3. Співвідношення екологічного права з іншими галузями у системі національного права.

4. Система об’єктів екологічного права та перспективи її розширення.

5. Теоретико-правові аспекти принципів та функцій екологічного права.

6. Систематизація екологічного законодавства на сучасному етапі його розвитку.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та види джерел екологічного права України.

2. Диференціація, інтеграція та комплексність як тенденції щодо розвитку екологічного права України.

3. Співвідношення екологічного права та законодавства України.

Контрольні запитання та завдання:

1. Розкрити зміст екологічної функції держави в умовах глобалізації.

2. Визначити та запропонувати найбільш ефективні, на вашу думку, способи та шляхи удосконалення екологічного законодавства.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-8

Додаткові джерела: 3,6,12,25,27,30,31,68,171,227,293,336,357,410

Нормативно-правові акти: 1, 3-7, 39, 70, 95, 96, 157, 179, 319, 320

 

 

Тема 3. Становлення і розвиток еколого-правових наукових шкіл в Україні (7 год.)

Лекція 1. Становлення і розвиток еколого-правових наукових шкіл в Україні (0год.)

Поняття та загальна характеристика сучасних наукових шкіл екологічного права. Гуманістична школа екологічного права КНУ імені Тараса Шевченка. Еколого-правова наукова школа Інституту держави і права ім. Корецького (персоналії та наукові доробки).

Еколого-правова наукова школа Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого (персоналії та наукові доробки). Еколого-правова наукова школа Одеської національної юридичної академії (персоналії та наукові доробки).

Еколого-правова наукова школа Львівського національного університету ім. Івана Франка (персоналії та наукові доробки). Зарубіжна наука екологічного та природоохоронного права: основні напрями, результати та значення для вітчизняної науки екологічного права. Перспективи розвитку наукових еколого-правових досліджень.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Правове регулювання природоресурсних відносин в працях вчених –правників дореволюційного періоду.

2. Правове регулювання природоохоронних відносин в працях вчених –правників дореволюційного періоду.

3. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки в працях представників Гуманістичної школи екологічного права КНУ імені Тараса Шевченка.

4. Проблеми правового регулювання використання природних ресурсів в працях представників наукової школи Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

5. Проблеми природоохоронного права в працях представників наукових шкіл Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого та Одеської національної юридичної академії.

Контрольні запитання та завдання:

Назвіть основні напрями досліджень представників наукової школи екологічного права КНУ імені Тараса Шевченка.

Рекомендована література:

Основні джерела: 4-8

Додаткові джерела:6,60,63,168,169,170,174,272,284

Нормативно-правові акти: 1, 13, 21, 77, 93, 157, 204

 

Тема 4. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку (6 год.)

Лекція 1. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку (2 год.)

Становлення та принципи концепції сталого розвитку. Міжнародно-правові джерела щодо сталого розвитку та його екологічної складової. Законодавче впровадження в Україні екологічної складової сталого розвитку. Міжнародно-правові напрямки співпраці України щодо реалізації екологічної складової сталого розвитку.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Історичні передумови становлення принципу сталого розвитку.

2. Сталий розвиток, як системоутворюючий принцип міжнародного екологічного права та законодавства.

3. Основні міжнародні конференції, що стосуються сталого розвитку.

4. Роль конференції ООН в Ріо-де- Жанейро (1992) та основні її положення щодо сталого розвитку.

5. Роль Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в Йоханнесбурзі (2002р.) на шляху до подолання екологічної кризи.

6. Механізм реалізації положень міжнародних конференцій щодо сталого розвитку на національному та міжнародному рівнях.

Контрольні запитання та завдання:

Розкрити основний зміст принципу сталого розвитку та визначити його місце в системі принципів екологічного права.

Рекомендована література:

Основні джерела:4,5,6,7, 334,

Додаткові джерела: 66

Нормативно-правові акти: 1, 21, 14, 28, 170, 179, 311, 312, 317, 319, 323.

Тема 5. Проблеми правового забезпечення екологічних правовідносин в Україні (17 год.)

Лекція 1. Проблеми правового забезпечення екологічних відносин в Україні про екологічні права (2 год.)

Проблеми становлення та розвитку науки про екологічні права та обов’язки громадян. Екологічні права та обов’язки громадян – центральний інститут екологічного права: проблеми формування та розвитку.

Місце екологічних прав та обов’язків громадян у системі конституційних прав та обов’язків. Системний характер екологічних прав та обов’язків громадян.

Юридичні ознаки екологічних прав та обов’язків громадян. Проблеми реалізації права громадян на екологічну безпеку. Проблеми гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян. Проблеми правових форм участі громадськості в прийнятті важливих рішень у сфері охорони довкілля.

 

Практичне заняття (1 год.)

1. Історичні засади формування інституту екологічних прав та обов’язків громадян.

2. Місце екологічних прав та обов’язків громадян у системі конституційних прав та обов’язків.

3. Система гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян.

 

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Еколого-правова норма: особливості змісту та структури.

2. Сучасна еколого-правова термінологія: проблеми точності, гуманізму та спеціальності.

3. Оптимальні форми закріплення еколого-правових приписів.

4. Система сучасного екологічного законодавства України: особливості та взаємозв’язок із іншими галузями законодавства.

5. Проблеми кодифікації еколого-правових норм.

6. Оптимізація, гармонізація та уніфікація екологічного законодавства України у контексті міжнародних зобов’язань та acquis communautaire.

7. Правозастосовчі акти у екологічній сфері: правова природа та проблема єдності форми. Форми та значення договірних джерел екологічного права.

8. Екологічні права та обов’язки громадян – центральний інститут екологічного права.

9. Розвиток науки про екологічні права та обов’язки громадян.

10. Місце екологічних прав та обов’язків громадян у системі конституційних прав та обов’язків.

11. Юридичні ознаки екологічних прав та обов’язків громадян.

12. Системний характер екологічних прав та обов’язків громадян.

Контрольні запитання та завдання:

Визначити види екологічних прав, свобод і обов'язків громадян та гарантії їх реалізації і захисту.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-8

Додаткові джерела:16,81,113,221,225,259,266,267,281,282,340,356,462,485, 511, 515, 584

Нормативно-правові акти: 1, 2-9, 11, 21, 39, 70, 77, 157

 

Лекція 2. Проблеми правового регулювання (забезпечення) правовідносин екологічного управління в Україні (2 год.)

Проблеми становлення та розвитку теорії екологічного управління (тектоекології) в науці екологічного права. Характеристика правових форм та видів екологічного управління в контексті Концепції сталого розвитку.

Проблеми інституційного та функціонально-правового забезпечення екологічних правовідносин.

Проблеми екологічного планування, прогнозування та еколого-інформаційного забезпечення як функцій екологічного управління. Правові проблеми техніко-юридичного регулювання екологічних правовідносин: юридична природа екологічної стандартизації та нормування. Проблеми вдосконалення дозвільної системи у галузі екології. Процедурно-правові проблеми здійснення екологічного контролю і нагляду, оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та екологічної експертизи. Проблеми розвитку управлінсько-правових засад екологічного моніторингу, аудиту, менеджменту і сертифікації.

Проблеми організаційно-правового забезпечення ведення природоресурсових кадастрів. Проблеми розвитку правових засад ресурсовпорядження як функції екологічного управління. Організаційно-правові, економічні та спеціально-наукові проблеми обліку природних ресурсів, об’єктів підвищеної небезпеки та інших об’єктів та факторів.

Перспективи вдосконалення законодавства у сфері екологічного управління з урахуванням міжнародних стандартів.

 

Практичне заняття (1 год.)

1. Правові проблеми теорії екологічного управління (тектоекології).

2. Проблеми інституційно-правового забезпечення екологічних правовідносин.

3. Проблеми функціонально-правового забезпечення екологічних правовідносин.

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

1. Проаналізувати стратегію екологічного управління в національній політиці України.

2. Розглянути правові проблеми професійного забезпечення системи екологічного управління.

3. Окреслити коло організаційно-правових проблем, пов’язаних з формуванням системи органів державного управління у галузі екології.

4. Проаналізувати організаційно-правові проблеми управління в галузі екології, яке здійснюють органи місцевого самоврядування (самоврядного управління).

5. Дослідити правові засади відомчого, виробничого та корпоративного екологічного управління та визначити проблеми їх співвідношення між собою.

6. Виявити правові проблеми системності контрольно-наглядової діяльності у сфері екології.

7. Проаналізувати історично-правові передумови та перспективи розвитку правового статусу громадських інспекторів з охорони довкілля.

8. Виявити теоретичні та організаційно-правові проблеми формування механізму стандартизації і нормування.

9. Проаналізувати принципи формування дозвільної системи у сфері екології та запропонувати перспективи її вдосконалення.

10. Провести класифікацію дозволів (ліцензій) у галузі екології з урахуванням положень екологічного, господарського та ін. галузей законодавства: проблеми теорії і практики.

11. Дослідити розвиток еколого-правової думки щодо екологічної експертизи та формування екологічної експертології.

12. Визначити правові проблеми оцінки впливу на довкілля (ОВНС) та державної екологічної експертизи.

13. Проаналізувати проблеми ефективності правової організації екологічної експертизи як функції управління у галузі екології.

14. Окреслити коло проблем реалізації права громадян на участь в державній, громадській та інших екологічних експертизах.

15. Визначити перспективи правового регулювання державної екологічної експертизи в системі державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва.

16. Дослідити проблеми співвідношення виробничого управління у галузі екології та екологічного менеджменту.

17. Розглянути правові проблеми забезпечення екологічного менеджменту як гарантії ефективності екологічно спрямованих заходів при здійсненні господарської та іншої діяльності.

18. Проаналізувати економіко-правові та організаційно-управлінські проблеми екологічного аудиту.

19. Дослідити перспективи вдосконалення нормативно-правових засад ведення кадастрів природних ресурсів та комплексних об’єктів еколого-правової охорони й використання.

 

Лекція 3. Проблеми правового регулювання (забезпечення) екологічних правовідносин економіко-правового механізму в Україні (1 год.)

Проблеми поняття та системи правовідносин економіко-правового механізму в науці екологічного права. Питання диференційної ренти в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Проблеми ефективності дії міжнародних принципів застороги та “забруднювач платить” в економіко-правовому механізмі в галузі екології. Особливості механізму встановлення та справляння плати за спеціальне використання природних ресурсів.

Правові проблеми формування механізму стимулювання екологічно спрямованої діяльності. Проблеми та перспективи використання ринкових механізмів у сфері реалізації правовідносин екологічного стимулювання. Перспективи правового забезпечення фінансування природоохоронних заходів.

Проблеми екологічного страхування та екологічного аудиту в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Перспективи вдосконалення правового регулювання відносин з екологічного страхування та перестрахування екологічних ризиків.

 

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Виявити перспективи розвитку економіко-правових важелів екологічної політики у контексті принципу сталого розвитку.

2. Проаналізувати правові проблеми визначення джерел фінансування екологічно спрямованих заходів.

3. Проаналізувати правові форми обов’язкових (податкових) платежів у галузі екології: проблеми теорії і практики.

4. Дослідити проблеми запровадження екологічних податків та зборів та їх справляння.

5. Дослідити проблеми ефективності запровадження платних управлінських послуг як елемента економіко-правового механізму в галузі екології.

6. Проаналізувати правові проблеми здешевлення кредитів для здійснення природоохоронних заходів як важливого елемента системи стимулювання у галузі екології.

7. Окреслити коло правових проблем, пов’язаних з плануванням та фінансуванням природоохоронних заходів з Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

8. Розглянути правові проблеми економічного забезпечення процедури організації та проведення екологічної експертизи (державної, громадської та інших).

9. Дослідити правові проблеми розвитку обов’язкового та добровільного екологічного страхування як окремих його організаційно-правових форм.

10. З’ясувати принципи та функції екологічного страхування як складової економіко-правового механізму в галузі екології: проблеми їх реалізації та практичного застосування.

11. Визначити перспективи формування механізму правового забезпечення екологічного аудиту.

12. Визначити місце і роль лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин та на утворення й розміщення відходів у економіко-правовому механізму в галузі екології.

13. Окреслити коло правових проблем, пов’язаних із залученням екологічних „зелених” інвестицій в охорону довкілля в рамках міжнародного співробітництва України та інших держав.

14. Проаналізувати історико-правові проблеми відображення в законодавстві засад позабюджетного фінансування екологічно спрямованих заходів та ефективності їх запровадження в сучасних умовах.

Контрольні запитання та завдання:

Дати характеристику та розкрити зміст елементів економічного механізму в галузі екології.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-9

Додаткові джерела: 1,6,285,353,422,428,457,462,479,482,589

Нормативно-правові акти: 1, 2, 21, 24, 25, 27, 32, 66, 73, 80, 83, 227, 315.

 

Тема 6. Передумови подальшого розвитку екологічного права України (3 год.)

Лекція 1. Передумови подальшого розвитку екологічного права України (0 год.)

Соціально-екологічна криза як передумова подальшого розвитку екологічного права України. Державна екологічна політика як передумова подальшого розвитку екологічного права України. Законодавче закріплення основних засад державної екологічної політики України. Специфічні риси сучасного екологічного права України.

Практичне заняття. Передумови подальшого розвитку екологічного права України (1 год.)

1. Екологічна функція держави як одна з основних функцій державної політики України.

2. Основні засади державної екологічної політики України.

3. Основні програмні документи, що визначають напрями державної політики в галузі екології.

4. Екологічні програми: поняття та види.

5. Основні специфічні риси екологічного права України на сучасному етапі його розвитку.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Поняття „екологізації” за основними програмними документами в галузі екології.

2. Проаналізувати Закон України « Про основні засади (стратегію) екологічної політики до 2020 року» як основний програмний документ в сфері екології.

3. Основні напрями державної політики у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: аналіз актуальності на сьогоднішній день.

4. Концепція національної екологічної політики на 2000-2015 роки: шляхи реалізації.

5. Принципові засади державної екологічної політики, передбачені Законом „Про основи національної безпеки України”.

6. Конфліктність інтересів (економічних і екологічних) як особлива риса екологічного права.

7. Глобальність проблем екологічного права в сучасному світі та шляхи їх подолання.

 

Контрольні запитання та завдання:

Запропонувати шляхи та напрями розвитку екологічного права України

Рекомендована література:

Основні джерела: 4-9

Додаткові джерела: 4, 6, 17, 44, 171, 492, 557

Нормативно-правові акти: 1-140

 

Тема 7. Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в сучасних умовах державотворення (8 год.)

Лекція1. Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в сучасних умовах державотворення (2 год.)

Формування інституту відповідальності в науці екологічного права. Поняття та види відповідальності за екологічним законодавством. Науково-правові засади еколого-правової відповідальності. Підстави виникнення та форми позитивної відповідальності за екологічним законодавством.

Ефективність адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення екологічного законодавства. Проблеми дисциплінарної відповідальності в галузі екології. Роль природоохоронних та правоохоронних органів у виявленні екологічних правопорушень.

Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення екологічного законодавства. Проблеми способів (методів) компенсації шкоди за екологічним законодавством. Правові аспекти абсолютної (суворої) відповідальності в екологічному праві. Особливості відповідальності за порушення екологічних прав громадян. Роль судової практики в удосконаленні юридичної відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства.

Перспективи систематизації правових норм про відповідальність за екологічним законодавством.

 

Практичне заняття (2 год.)

1. Проблеми поняття відповідальності в екологічному праві.

2. Проблеми видів відповідальності в науці екологічного права.

3. Поняття, види та структура екологічної шкоди в науці екологічного права.

4. Соціально-правові аспекти відповідальності в сфері екології.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Проблеми посилення превентивної та виховної функції юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

2. Розвиток вчення про еколого-правову відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

3. Роль правоохоронних органів в попередженні екологічних правопорушень.

4. Проблеми зменшення „латентності” екологічних правопорушень.

5. Еколого-правова культура як засіб зменшення екологічних правопорушень.

6. Екологічний правопорядок: від концепції до реалізації в конкретних суспільних відносинах.

 

Контрольні запитання та завдання:

Розкрити зміст та особливості еколого-правової відповідальності за порушення екологічного законодавства.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-9

Додаткові джерела:13, 49, 55, 64, 112, 114, 194, 278, 279, 288, 313, 314, 315, 338, 500

Нормативно-правові акти: 1, 2, 21, 50, 71, 73, 74, 82, 91, 121, 124, 125, 131, 143, 209.

1.2.Контрольні запитання до змістового модуля І.

1. Соціально-правове підґрунтя становлення спеціального еколого-правового регулювання у період інтенсивного розвитку промисловості (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст).

2. Сучасні концепції взаємодії суспільства та природи.

3. Концепція сталого розвитку та правові форми її втілення у міжнародному праві та праві України.

4. Поняття екологічної складової концепції сталого розвитку в Україні.

5. Поняття, ознаки та види об'єктів екологічного права.

6. Стан та перспективи розвитку предмету екологічного права як комплексної галузі права.

7. Гуманістична школа екологічного права КНУ ім. Т. Шевченка.

8. Харакеритстика наукових напрямків Харківської, Львівської та Одеської шкіл екологічного та земельного права. Науковий доробок школи екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

9. Школа правової охорони природи та її погляди на предмет екологічного права.

10. Наукові витоки екологічного права у працях його фундаторів.

11. Реалії та перспективи розширення об'єктного кола екологічних правовідносин.

12. Концепція права екологічної безпеки та її вплив на розвиток екологічного права України.

13. Диференціація та інтеграція як тенденції розвитку екологічного права.

14. Перспективи систематизації законодавства України: можливі шляхи та форми.

15. Екологізація галузевого законодавства у контексті інтеграції правової системи України.

16. Поняття та ознаки екологічних прав громадян.

17. Поняття та зміст права громадян на безпечне для життя та здоров'я довкілля.

18. Формування системи екологічних прав громадян.

19. Правові форми та проблеми реалізації права громадян на екологічну інформацію.

20. Правові форми та проблеми реалізації права громадян на участь у прийнятті еколого-значимих рішень.

21. Особливості судового захисту екологічних прав громадян та його ефективність.

22. Правова природа, поняття та види гарантій екологічних прав громадян.

23. Система правових титулів використання природних ресурсів: проблеми вдосконалення.

24. Поняття та особливості змісту права власності на природні ресурси.

25. Співвідношення права власності на природні ресурси із правом природокористування.

26. Поняття та зміст, проблеми визначення кола об'єктів та суб'єктів права загального природокористування.

27. Тенденції розвитку правових форм природокористування: науково-практичні погляди.

28. Поняття та елементи економіко-правового механізму в галузі екології.

29. Проблеми формування та ефективного використання природоохоронних державних та недержавних фондів (коштів).

30. Проблеми оподаткування еколого-значимої діяльності.

31. Новітні тенденції розвитку економіко-правового механізму у сфері екології (міжнародна торгівля викидами, екологічне кредитування).

32. Правова природа екологічного страхування його значення у системі екологічного права.

33. Поняття та правова природа соціального управління у сфері екології.

34. Система органів державного контролю у сфері екології: проблеми координації.

35. Правові проблеми здійснення ефективного громадського екологічного контролю.

36. Поняття екологічного ліцензування як функції управління, юридичного складу та гарантії екологічних прав громадян.

37. Поняття та юридичне значення нормування та стандартизації у галузі екології.

38. Юридична відповідальність як специфічний стан екологічних правовідносин.

39. Концепція еколого-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності.

40. Держава у відносинах еколого-правової відповідальності.

41. Особливості майнової відповідальності у галузі екології. Специфіка абсолютної відповідальності.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 81; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты