Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФункції господарсько-правової відповідальності, їх відображення в теорії права і науці господарського права, класифікація.
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальні поняття про основи теорії горіння.
  2. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  3. I.2.1) Понятие права.
  4. I.2.3) Система римского права.
  5. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  6. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  7. II. Обязанности и права призывников
  8. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  9. II.3. Закон как категория публичного права
  10. III. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Для більш повного розуміння сутності господарсько-правової відповідальності, механізму її дії безумовно важливо вияснити, у чому полягають функції цієї відповідальності. Їх не слід ототожнювати з цілями відповідальності. Останні – це суб'єктивно бажаний (усвідомлюваний) результат, а функції, вважає В. Мамутов, визначаються як об'єктивно досягнуті наслідки дії правових норм.

Порівнюючи фактичні результати їх дії з тим еталоном, в якості якого виступають цілі, можна робити висновок про ефективність тих чи інших норм щодо відповідальності, тобто збіг чи незбіг результатів дії цих норм з їх цілями.

Хоча питання про функції відповідальності досліджено в літературі досить грунтовно, проте нерідко може траплятися різний підхід до їх градації.

Так, наприклад, А. Биков вважає, що застосовувані в господарських відносинах засоби відповідальності виконують стимулюючу, компенсаційну і виховну функції.

М. Брагінський стверджує, що санкція виконує стимулюючу роль лише до моменту порушення договору. Після того, як договір виявився порушеним, функції покликані бути вже джерелом відшкодування збитків для потерпілої сторони і одночасно сигналом про незадовільну роботу порушника договору.

В. Овсієнко вважає, що стимулююча функція є родовою (загальною) для всіх господарсько-правових санкцій. Однак кожна з них (або їх група), на його думку, виконує щодо боржника або кредитора хоча б частково, кілька видових функцій, але при цьому одна з них завжди залишається головною: або штрафною, або правоохоронною, або компенсаційною, або обліково-інформаційною.

Ну думку С. Братуся, заходи матеріальної відповідальності мають на меті перш за все відновлення майнового становища потерпілого.

Дискусії виникають в науковому середовищі і щодо таких двох функцій — стимулюючої і компенсаційної, точніше навколо того, яка з них є головною, провідною, з деяких інших питань.

Функції господарсько-правової відповідальності — це напрямки її дії, той господарський результат, що настає в результаті застосування господарсько-правової відповідальності.

І якщо І. Булгакова стверджує, що господарсько-правова відповідальність виконує такі основні функції, як компенсаційно-відновлювальну, попереджувальну і сигналізаційну, то, на наш погляд, буде більш правильним погодитися з О. Вінник у тому, що господарсько-правовій відповідальності притаманні як загальні (характерні для будь-якої юридичної відповідальності), так і спеціальні функції (є притаманними переважно для господарсько-правової відповідальності).Відповідно, до категорії перших (загальних) належать попереджувально-стимулююча, штрафна (функція покарання за правопорушення), до категорії других (спеціальних) — компенсаційно-відновлювальна, інформаційна, сигналізаційна. Попереджувально-стимулююча функція господарсько-правової відповідальності (як і будь-якої юридичної) проявляється в тому, що не лише застосування господарсько-правової відповідальності, а й сама загроза її застосування примушує учасників господарських відносин (насамперед суб'єктів господарювання) діяти правомірно, аби уникнути негативних наслідків у результаті застосування такої відповідальності.

Ця функція однаковою мірою притаманна всім видам та формам господарсько-правової відповідальності (господарсько-правовим санкціям).

Штрафна функція (функція покарання за вчинення правопорушення) незначною мірою характерна для господарсько-правової відповідальності, хоча в певних випадках відіграє значну роль (сплата штрафної неустойки, яка передбачає і сплату суми неустойки, і повного відшкодування збитків; в окремих випадках це можуть бути господарсько-адміністративні штрафи за заборонені законом дії у сфері економічної конкуренції, якщо вона створила лише загрозу, обмеження конкуренції на ринку, не завдавши шкоди її учасникам).Компенсаційно-відновлювальна функція як провідна (на наш погляд) в системі функцій полягає у відновленні порушеного правопорядку й усуненні наслідків неправомірної поведінки суб'єкта господарювання. Завдяки застосуванню господарсько-правової відповідальності неправомірна діяльність припиняється, деформовані господарські зв'язки нормалізуються, спричинена шкода компенсується, порушені права відновлюються, обов'язки виконуються, нездійснені платежі спрямовуються за призначенням, неправомірно отримані доходи вилучаються і т. ін.

Ця функція притаманна усім видам та формам господарсько-правової відповідальності, але найбільше - відшкодуванню збитків, штрафним санкціям (сплаті неустойки).

Сигналізаційна функція проявляється в тому, що застосування до суб'єкта господарювання господарсько-правової відповідальності є сигналом для нього про необхідність поліпшення своєї роботи з метою уникнення в майбутньому втрат від застосування такої відповідальності, а для контрагентів такого господарюючого суб'єкта - сигналом про необхідність зважити доцільність продовження з ним договірного зв'язку або розірвання існуючого.

Роль інформаційної функції полягає в інформуванні учасників господарського життя про негаразди в діяльності їх партнерів (якщо до останніх застосовуються господарсько-правові санкції контролюючими органами, контрагентами тощо), а відтак - в доцільності корегування своїх відносин з ними. Застосування таких санкцій до самих учасників господарського життя надає їм відповідну інформацію про можливі негаразди у власній діяльності (і відповідно - необхідності її поліпшення) або порушення їх прав та законних інтересів (якщо санкції застосовуються неправомірно) і необхідності вжиття відповідних заходів.А. Шпомер виокремлює ще таку функцію як регулююча (адміністративна) – це кінцева функція господарських санкцій. Через застосування санкцій до суб’єктів господарювання здійснюється вплив з боку державних органів на порушників існуючого порядку господарської діяльності. Поведінка господарюючих суб’єктів залежить від загрози застосування і виконання санкцій. Крім того, розпорядження своїми правами і виконання обов’язків суб’єктами господарювання в майбутньому залежить від застосування і виконання щодо них господарських санкцій у минулому.

 

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть ознаки господарсько-правової відповідальності.

2. Назвіть принципи господарсько-правової відповідальності.

3. Дайте визначення господарським санкціям.

4. Назвіть види господарських санкцій.

5. Що таке функції „господарсько-правової відповідальності”?

6. Назвіть функції господарсько-правової відповідальності.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Зробіть порівняльну таблицю видів господарських санкцій.

2. Охарактеризуйте господарську відповідальність за різними ознаками.

3. Зробіть порівняльну характеристику господарсько-правової відповідальності з іншими видами відповідальності.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты