Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДошкiльних, загальноосвiтнiх та iнших навчальних
Читайте также:
  1. Види навчальних (аудиторних) занять: лекція, лабораторне, практичне, семінарське та індивідуальне заняття, консультація.
  2. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.
  3. Класифікація навчальних карт
  4. Лабораторні приміщення науково-дослiдних інститутів, випробувальних пожежних лабораторій та вищих навчальних закладів МНС України
  5. Нормативні документи, що регулюють навчання, практичну підготовку, порядок відрахування та поновлення студентів у вищих навчальних закладах
  6. Оголошення та представлення теми та очікуваних навчальних результатів (інтерактивні вправи „Мікрофон" ,"Незакінчені речення", „Очікування").
  7. Система акредитації освітньо-професійних програм навчання та навчальних закладів
  8. Становлення економічної історії та історії економічної думки як самостійних наук зумовило їх викладання в європейських вищих навчальних закладах як окремих навчальних дисциплін.
  9. Типи вищих навчальних закладів України

закладiв системи загальної середньої освiти

1. Загальнi положения

1.1. Психологiчвий кабiнет дошкiльних, загальноосвiтнiх та iнших нанчальних закладiв системи загальнї середнъої освiти (далi — навчальних закладiв) — це спецiально обладнане примищення для здiйснения професiйної дiяльностi практичного психолога (соцiальною педагога).

1.2. В кабiнетi забезпечуеться своєчасне i систематичне вивчекая психофiзичного, соцiального розвитку дiтей та учнiв, мотивiв iх поведінки i дiяльностi з урахуванням вiкових, iнтелектуальних, фiзичних, статевих та iнших iндивiдуальних особливостей. Кабiнет дiє з метою виявлення i створення оптимальних соцiально-психологiчних умов для розвитку i саморозвитку дiтей та учнiв, сприяє виконанню освiтнiх i виховних завдань нанчальних закладiв.

1.3. Робота в психологiчному кабiнетi здiйснюється вiдповiдно до Положения про психологчну службу системи освiти України, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти України від 03.05.1999 р. № 127 iз змiнами i доповненнями у тiсному взаємозв’язку з iншими нанчальними кабiнетами, з використанням техичких засобiв, методичного, довiдковою та роздаткового матерiалу.

1.4. Навчальний заклад забезпечуе органiзацiйнi, фiнансовi та матерiальнi умови, необхiдні для функцiонування психологiчною кабiнету. Примищення, обладнання, майно кабiнету утримуеться нанчальним закладом на безстроковому користуваннi та оперативному управлiннi.

1.5. У психологичному кабiнете можуть видаватися користувачам додатковi платнi послуги згiдао з законодавством України.

1.6. Дане Положення є обов’язковим для навчальних закладiв незалежно вiд форм власностi i визначає загалънi вимоги до розташувания обладнання, оформлення псяхологiчного кабiнету та ведення документаiї.

1.7. Дiяльнiсть у психологiчному кабiнетi регламентується законами України, iншими законодавчими актами, нормативно-правовими документами психологічної служби системи освiти України, затвердженими в установленому порядку навчальними програмами i планами, а також цим Положенням.

 

2. Призначення психихологічного кабiнету та вимоги до його оформлення

Психологiчний кабiнет повивен мати два примiщення: робочий кабiнет практичного психолога (соцiального педагога) та навчальний кабiнет.2.1. Рабочий кабiнет практичного психолога (соцiального педагога) призначений для проведення iндивiдуальної психодiагностичної, корекційно-відновлювальної та розвявальної роботи; iндивідуальної консультаційної роботи з учнями (дiтьми), педагогічними працiвниками, а також для підготовки до занять, тренiнгiв, виступiв; обробки результатів психодіагностичких обстежень та оформлення висновків i рекомендацій.

Рабочий кабiнет розташовується в зручному для вiдвiдувачів мисцi. На вхiдних дверях закрiплюється табличка “Практичний психолог” (“Соцiальний педагог”), на видному мiсцi — графiк роботи, затвердженний керiвником навчального закладу.

Під робочий кабiнет відводиться кiмната площею не менше 12 кв. м.

2.2. Навчальний психологiчний кабiнет призначений для проведення занять з дiтьми та учнями (навчальнi курси, факультативнi заняття, психологічні гуртки, практикум, тренiнги); групової дiагностичної, розвивальної та психокорекцiйної роботи з учнями (дiтьми), психологiчної просвiти педагогiчних працiвникiв, батькiв; систематичного підвищення рiвня психологічної культури всiх учасникiв навчально-виховного процесу.Навчальний психологiчний кабнет розташовується поруч з робочим кабiнетом практичного психолога (соцiального педагога). На вхідних дверях закрiплюється табличка з назвою “Навчальний психологiчний кабiнет”.

2.3. Оформления психологiчного кабiнету повинно вiдповiдати рекомендонаним санiтарно-гігієнічним, технiчним нормам (освiтленостi, температури, вологості, швидкості руху повітря) та естетичним вимогам.

Психологiчний кабiнет розташовується в примiщеннях з достатнім природним та штучним освiтленням, звуковою ізоляцiєю, необхідною кiлькiстю розеток. Кiмнати повинні забезпечувати психотерапевтичний ефект. Пiвищенню комфортностi сприяють кiмнатнi рослини, акварiуми, зображення природи тощо.

Для кращого розсiювання та вiдбиття свiтла рекомендуеться стелю фарбувати у бiлий колiр.

Якщо вiкна у примiщеннi виходять на сонячний бiк, то стiни краще оформляти у прохолоднi тони: блакитний, зеленуватяй, салатний. Для примiщень з вiкнами, орiентованими на пiвнiч, пiвнiчний захiд, пiвничний схiд бiлъше пiдходять кольори теплої гами: жовтуватий, свiтло-рожевий, пiсковий. Пiдлога, незалежно вiд матерiалу., з якого вона зроблена, повинна мати темніший колiр, ніж стіни.

Приміщення слід оформляти з урахуванням вимог сучасного дизайну. При оформленні психологічного кабiнету рекомендується створеннякольорово-світової композиції з урахуванням психофизiологiчного ефекту кольорiв.

 

3. Матеріально-технічне оснащення

3.1. Робочий кабiнет практичного психолога (соцiального педагога) рекомендується укомплектувати:

меблями: письмовий та журнальний стл, стільцi, 2-3 крiсла, шафи секцiйнi для зберiгання книг, навчально-методичних матерiалiв, довідково-інформацiйної документацiї, архiву тощо;сейфом для зберiгання облiково-статистичної документацiї та докумектацii для службового використання, аудiо-вiдео касет, дискет тощо;

килимами для пiдлоги та пилососом для їх чищення;

оргтехнiкою: комп’ютером, принтером, лiцензованим програмним забезпеченням, сканером, ксероксом, телевiзором, диктофоном, аудiо-вiдеотехнiкою з достатньою кількістю касет, дiагностичними засобами, проекцiйною апаратурою та пристроями для її використання (екран, заашторювання, пульт дястацiйного управлiння та iн.), кольорово-освiтлювальною системою, освіжувачем та іонізатором повітря, засобами зв’язку тощо;

канцелярськими приладдями: папером (бiлим та кольоровим) форматом А4, блокнотом А3, флiп-чартом, маркерами, фломастерами, матерiалами для творчих занять (клей, пластилiн, фарби, iграшки, ляльки та інш.) тощо.

3.2. Обладнання навчального психологiчного кабінету. Робочi мiсця учнiв (дiтей) i практичного психолога (соцiального педагога) обладнуються вдповідно до вимог наукової організації працi, ергономiки, з дотриманням правил технiки безпеки. Вони обладнуються з урахуванням специфiки дiяльстi кабiнету;

психодiагностична робота, викладання навчальних курсiв, пхологічна просвiта учасникiв навчально-виховною процесу. Робочi мiсця учнiв (дiтей) - столи, якi зручно перемiщувати по кабiнету. З шаф найбiльш зручними є секцiї, що мають пересувнi полички i напiвполички;

психологiчнi тренiнги, практикуми, розвантаження, психотерапiя. Приміщення устатковується 10—15 м’якими крiслами з високими пiдголовниками i вмонтованими в них гнiздами для підключення індивідуальних наушникiв, килимом для пiдлоги, природно-декоративними елементами (рослини, акварiум, фонтани) тощо.

Навчалий психологічний кабінет багатопрофльного використання може обладнуватись i iншим устаткуванням, виходячи iз сцецифiки дiяльностi та функцiонального призначення.

3.3. Психологiчний кабiнет оснащуеться комплектами пiдручникiв по класам (групам), навчально-методичних посiникiв, методичких рекомендацiй, затверджених навчальних програм, фахових перiодичних видань (журнали “Практична психологiя та соцiальна робота”, “Журнал для батькiв”, “Обдарована дитина” та iн.), тестових методик, бланкiв, допоміжних матерiалiв.

3.4. Облiк товарно-матерiальних цiнностей психологiчного кабiнету навчальних закладiв здійснюється в установленому порядку.

 

4. Матерiали та докумектацiя кабiиету.

Матерiали та документацiя психологiчного кабiнету роздiляється за категорiями:

1. Нормативно-правова.

2. Навчально-методична.

3. Довiдково-iнформацiйна.

4. Облiково-статистична.

5. Для службового використання.

4.1. До нормативно-правових документiв належать: закони України, постанови Верховної Ради України, Кабiнету Миністрiв Україви, накази; розпорядження, Положення Мiнiстерства освiти i науки України, управлiнь (вiддiлiв) освiти i науки місцевих державних адмінiстрацiй щодо дiяльності психологiчної служби системи освiти України.

4.2. До навчально-методичних матерiалiв належать: пiдручники, навчально-методичнi посiбники, збiрники методичних рекомендацiй, навчальнi програми (плани), фаховi перiодичнi видання тощо.

4.3. До довiдково-iнформацiйних матерiалiв належать: матерiали науково-практичних конференцiй, семiнарiв, нарад, тематичнi проспекти (буклети), доповiдi, виступи на педрадах, навчально-тематичнi плани роботи з учнями (дiтьми), педагогiчними працiвниками, батьками тощо.

4.4. До облiково-статистичних документiв належать: облiк товарво-матерiальних цiнностей психологічного кабiнету, плани роботи практичного психолога (соціальног педагога): на рiк (мисяць), форми статистичної звітності встановленного зразка тощо.

4.5. До матерiалiв для службового використання належать: iндивiдуальнi картки психолого-педагогiчного дiагностування, журнали iндивiдуальних консультацій, протоколи корекційно-вiдновлювальної та розвивальної роботи, матерiали психолого-педагогiчних консилiумiв, тексти (ключi) тестових методик, опитувальники, анкети бланки вiдповiдей тощо.

Доступ до облiково-статистичних документiв та документiв для службового використання регулюється завідуючим психологiчним кабiнетом вiдповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офiцiйних звернень правоохоронних i судових органiв).

Крiм того, в психологiчному кабiнетi мае бути наступна iнформацiя:

список телефонiв (адреси) мiсцевих спеціалізованих центрiв, служб, консультацiй медико-психологiчного профiлю;

телефони (адреси) районного (міського), обласного центрив практичної психологiї і соцiальної роботи (методистiв-психологiв).

 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты