Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Смертність за причинами
 

Наведені вище кількісні показники рівня та динаміки смертності дають лише загальну характеристику факторів смертності, тобто сукупності умов життя населення, що впливає на його тривалість. Більш детальну оцінку можна одержати за допомогою якісних показників, що характеризують смертність населення за окремими причинами.

Причини смерті – це безпосередні події, що призвели до смерті людини – хвороби, патології, травми, а також обставини нещасного випадку із смертельним результатом, насильницька смерть, самогубство.

Причина, за якою наступила смерть, встановлюється відповідним медичним закладом або лікарем. При цьому встановлюється одна основна, або первинна причина смерті, яка записується у свідоцтво про смерть.

За сучасними правилами демографічної та медичної статистики, первинна причина смерті встановлюється відповідно до Міжнародної класифікації хвороб, травм і причин смерті (МКХ), яка, починаючи з 1893 р. регулярно розробляється, переглядається та затверджується відповідними міжнародними організаціями.

У нашій країні часткова реєстрація смертності за причинами почалася з 1902 р. Регулярна ж реєстрація була введена лише у 1925 р. і тільки з 1958 р. вона охопила сільську місцевість. До 1965 р. реєстрація здійснювалася за власною класифікацією, а після 1965 р. – за класифікацією, розробленою на базі Міжнародної класифікації хвороб 7-го перегляду.

Зараз в Україні розробка даних про смертність за причинами проводиться відповідно до номенклатури, що базується на Міжнародній статистичній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям, 10-го перегляду, прийнятій Міжнародною організацією охорони здоров'я у 1989 р. До неї входять 21 клас хвороб і причин смерті.

У таблиці 7.4 наводиться перелік основних класів хвороб і причин смертності , що використовуються сучасною статистикою в Україні.

Таблиця 7.4

Перелік класів причин смерті,

прийнятих МКХ 10-го перегляду (1989 р.)

Клас І Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
Клас ІІ Новоутворення
Клас ІІІ Хвороби крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму
Клас IV Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
Клас V Розлади психіки та поведінки
Клас VI Хвороби нервової системи
Клас VII Хвороби вуха та соскоподібного відростку
Клас VIII Хвороби системи кровообігу
Клас IX Хвороби органів дихання
Клас X Хвороби органів травлення
Клас XI Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
Клас XII Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
Клас XIII Хвороби сечевостатевої системи
Клас XIV Ускладнення при вагітності, пологах та у післяпологовому періоді
Клас XV Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді
Клас XVI Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Клас XVII Неуточнені та невідомі причини смерті
Клас XVIII Зовнішні причини смерті

Для визначення загальних тенденцій розвитку смертності та зручності користування класифікацією усю різноманітність причин смерті сучасна статистика зводить до таких основних груп:

1. Інфекційні та паразитарні хвороби.

2. Новоутворення.

3. Хвороби системи кровообігу.

4. Хвороби органів дихання.

5. Хвороби органів травлення.

6. Нещасні випадки, отруєння і травми.

7. Інші причини, психічні захворювання, голод тощо.

Для вивчення смертності населення за причинами у статистиці використовуються загальні, вікові та часткові коефіцієнти смертності.

Загальні коефіцієнти смертності за причинами обчислюються як відношення чисел померлих від даних причин до середньої чисельності населення:

(7.9)

де: Мі – число померлих за і-ою причиною.

На відміну від загальних коефіцієнтів смертності, вони розраховуються не на 1000, а на 100000 населення. Коефіцієнти смертності за причинами – адитивні, тобто їх можна складати, тому що вони мають загальний знаменник. Сума усіх коефіцієнтів за причинами дорівнює загальному коефіцієнту смертності:

(7.10)

У таблиці 7.5 наводяться значення коефіцієнтів смертності за окремими причинами в Україні.

Таблиця 7.5

Смертність населення за причинами в Україні, 2007 р.

  Померлих, на 100 тисяч жителів
Всього 1640,3
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 36,1
Новоутворення 193,6
Хвороби системи кровообігу 1033,4
Хвороби органів дихання 53,9
Хвороби органів травлення 72,2
Зовнішні причини смерті 141,9

 

Більше ніж 80 % смертності населення України припадає на три класи причин смерті: хвороби системи кровообігу, новоутворення, нещасні випадки, отруєння та травми. Ці причини смерті в значній мірі обумовлені образом життя людей, відношенню їх до свого здоров'я.

Загальні коефіцієнти смертності залежать від складу населення за віком, оскільки є хвороби та причини смерті, що притаманні лише конкретній віковій групі (дитячі хвороби, хвороби похилого віку, причини смерті, пов’язані з травматизмом на виробництві і т. ін.). Тому на практиці обчислюють вікові коефіцієнти смертності за причинами, розрахунок яких проводиться аналогічно загальним як відношення кількості померлих за даною причиною у віці "х" до середньої чисельності населення даного віку:

(7.11)

Аналогічно можна розрахувати коефіцієнти смертності за причинами для окремих контингентів населення (наприклад, працездатного віку, жінок репродуктивного віку тощо).

Слід пам'ятати, що усі коефіцієнти смертності, у тому числі і за причинами смерті, розраховуються окремо для чоловіків і жінок.

Високий рівень смертності в Україні за окремих причин наочно видно у порівнянні з деякими європейськими країнами (таблиця 7.3)

Таблиця 7.6

Смертність населення за причинами в Україні та країнах Європи

Країна Деякі інфекційні та паразитарні хвороби Злоякісні новоутво­рення Хвороби системи кровообігу Хвороби органів дихання Хвороби органів травлення Зовнішні причини смерті
Україна 31,9 159,9 801,6 44,0 59,0 130,3
Австрія 2,8 127,2 204,1 15,9 24,0 38,5
Білорусь 34,0 143,1 591,9 40,5 25,4 154,0
Італія 5,4 133,9 174,5 20,7 20,4 28,6
Німеччина 7,9 141,1 211,2 18,2 27,9 29,4
Польща 5,9 180,1 324,2 15,9 30,5 53,3
Росія 22,6 128,1 530,9 45,7 46,5 177,8
В. Британія 5,1 142,7 181,8 34,4 25,8 25,6
Франція 7,4 141,6 118,1 19,3 23,6 48,4

Запитання для самоконтролю

1. Демографічне поняття смертності.

2. Система статистичних показників смертності.

3. У чому полягають особливості розрахунку коефіцієнта смертності немовлят?

4. У чому сутність індексного методу аналізу динаміки смертності?

5. Що таке "надсмертність" і як вона вимірюється?

6. Який порядок обчислення коефіцієнтів смертності за причинами?


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 109; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты