Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПри max 40 балах
Донецьк 2012


УДК 340.12(072) Рекомендовано до друку

ББК 67.3 я73 методичною радою ДЮІ ЛДУВС

протокол №1 від 07.09.2009

Іванов І.В., Павленко П.І., Стрельник О.Л., Гончаров А.В. Навчально-методичні матеріали з курсу “Теорія держави та права” для студентів та курсантів 1-го курсу денної форми навчання зі спеціальностей «Правознавство» та «Правоохоронна дыяльнысть» (бюджетна та госпрозрахункова форми навчання). – Донецьк, 2012 - 57 с.

Навчально-методичні матеріали містять зміст навчальної дисципліни «Теорія держави та права», плани семінарських занять, основні терміни та поняття курсу, питання для самостійної роботи, питання до модульних контролів, питання до іспиту, список рекомендованої літератури. Матеріали розраховані на студентів та курсантів денної форми навчання Донецького юридичного інституту МВС України.

 

Рецензенти

 

Пашутін В.В. –кандидат юридичних наук, доцент

(Донецький юридичний інститут);

Волвенко П.В. –кандидат юридичних наук

(Донецький державний університет управління).

 

 

© І.В. Іванов, П.І. Павленко, О.Л.Стрельник, А.В. Гончаров

© Донецький юридичний інститут

 

ЗМІСТ

 

Вступ 4

1. Тематичний план дисципліни 5

2. Бальна шкала рейтингової оцінки 6

3. Критерії оцінювання знань студентів та курсантів 7

4. Заліковий модуль 1 (Загальна теорія держави)9

Тема 1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права 9

Тема 2. Походження держави та права 11

Тема 3. Сутність і типологія держав 13

Тема 4. Форма держави 15

Тема 5. Механізм та функції держави 18

Тема 6. Політична система суспільства 20

Тема 7. Правова держава, громадянське суспільство, громадянин 22

Модульний контроль № 1 25

5. Заліковий модуль 2 (Загальна теорія права) 26

Тема 8. Поняття права. Право в системі соціальних норм 26

Тема 9. Норми права 28

Тема 10. Правотворчість. Джерела права 31

Тема 11. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки та види 34

Тема 12. Система права та законодавства 36

Тема 13. Правові відносини. Юридичні факти 39

Тема 14. Реалізація та застосування права. Тлумачення норм права 41

Тема 15. Правосвідомість 43

Тема 16. Механізм правового регулювання. Законність 45Тема 17. Правопорушення та юридична відповідальність 47

Тема 18. Правові системи сучасності 49

Модульний контроль № 2 52

 

6. Перелік питань до підсумкового контролю (екзамен) 54

7. Загальний перелік нормативних актів, рекомендованих до вивчення 56

 


ВСТУП

Предмет курсу. Теорія держави та права (ТДП) – це навчальна дисципліна, предметом якої є загальні закономірності функціонування держави та права як соціальних явищ.

Метою курсу є, по-перше, вивчення базового загальноюридичного понятійного апарату; по-друге, вивчення головних положень загальної теорії держави, теорії права та ознайомлення з основними підходами до їх розв’язання, по-третє, з’ясування логічних зв’язків між теоретичними положеннями та практичними аспектами застосування права.

Завдання курсу: засвоєння загальноправового понятійного апарату та головних положень теорії держави і теорії права; вивчення основних шкіл (теорій) правознавства; з’ясування положень теорії та техніки тлумачення норм права у правозастосовній практиці; вивчення структури та загальних закономірностей функціонування правової системи держави, аналіз проблем її функціонування.Структура курсу. Відповідно до мети курсу його структура складається із 2 залікових модулів (М. 1. «Теорія держави», М. 2. «Теорія права»), що охоплюють 18 тем із доктринальних та прикладних питань.

Зміст. Навчально-методичні матеріали містять тематичний план дисципліни, бальну шкалу рейтингової оцінки, критерії оцінювання знань студентів та курсантів, розподіл дисципліни на змістовні модулі, перелік питань модульного контролю та іспиту, загальний перелік нормативних актів, судової практики та літератури, рекомендованих до вивчення. Кожна тема модуля має план семінарських занять, завдання для самостійної роботи, запитання та практичні завдання, рекомендовану літературу (нормативні джерела, судову практику, наукову та навчально-методичну літературу).

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу «Теорія держави та права» для курсантів денної форми навчання

Тема Кількість годин Форма контролю
Усього Лекції Семінари СР Індивідуальні
Заліковий модуль 1 (1 семестр)
Тема 1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права     Усне опитування, виконання індивідуальних завдань, доповіді, складання схем, реферати
Тема 2. Походження держави та права    
Тема 3. Сутність і типологія держав    
Тема 4. Форма держави    
Тема 5. Механізм та функції держави    
Тема 6. Політична система суспільства    
Тема 7. Правова держава, громадянське суспільство, громадянин    
Разом з модуля 1     Залік
Заліковий модуль 2 (2 семестр)
Тема 8. Поняття права. Право в системі соціальних норм       Усне опитування, виконання індивідуальних завдань, доповіді, складання схем, реферати
Тема 9. Норми права    
Тема 10. Правотворчість. Джерела права    
Тема 11. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки та види   сам  
Тема 12. Система права та законодавства.    
Тема 13. Правові відносини. Юридичні факти    
Тема 14. Реалізація та застосування права. Тлумачення норм права    
Тема 15. Правосвідомість   сам  
Тема 16. Механізм правового регулювання. Законність   сам  
Тема 17. Правопорушення та юридична відповідальність    
Тема 18. Правові системи сучасності   сам сам  
Разом з модуля 2      
Усього   Іспит
               

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу «Теорія держави та права» для студентів денної форми навчання

 

Тема Кількість годин Форма контролю
Усього Лекції Семінари СРС Індивідуальні
Заліковий модуль 1 (1 семестр)
Тема 1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права     Усне опитування, виконання індивідуальних завдань, доповіді, складання схем, реферати
Тема 2. Походження держави та права    
Тема 3. Сутність і типологія держав    
Тема 4. Форма держави    
Тема 5. Механізм та функції держави    
Тема 6. Політична система суспільства    
Тема 7. Правова держава, громадянське суспільство, громадянин    
Разом з модуля 1     Залік
Заліковий модуль 2
Тема 8. Поняття права. Право в системі соціальних норм       Усне опитування, виконання індивідуальних завдань, доповіді, складання схем, реферати
2 семестр          
Тема 9. Норми права    
Тема 10. Правотворчість. Джерела права    
Тема 11. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки та види    
Тема 12. Система права та законодавства.    
Тема 13. Правові відносини. Юридичні факти    
Тема 14. Реалізація та застосування права. Тлумачення норм права    
Тема 15. Правосвідомість   сам  
Тема 16. Механізм правового регулювання. Законність   сам  
Тема 17. Правопорушення та юридична відповідальність    
Тема 18. Правові системи сучасності    
Разом з модуля 2      
Усього   Іспит
               

 

2. БАЛЬНА ШКАЛА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ

 

Оцінка за шкалою ECTS Визначення За нац. системою За системою ДЮІ
А Відмінно 5 (відмінно) 90 ‑ 100
ВС Добре 4 (добре) 75 ‑ 89
DE Задовільно 3 (задовільно) 60 ‑ 74
FX Незадовільно – потрібно доопрацювати основні питання курсу 2 (незадовільно) 35 ‑ 59
X Незадовільно – необхідний обов’язковий повторний курс 1 ‑ 34

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТА КУРСАНТІВ

І СЕМЕСТР НАВЧАННЯ Заліковий модуль «Загальна теорія держави»   ІІ СЕМЕСТР НАВЧАННЯ Заліковий модуль «Загальна теорія права»
Вид роботи Бали Вид роботи Бали
Семінарські заняття* Семінарські заняття*
Модульний контроль Модульний контроль
Самостійна робота** Самостійна робота**
Контроль участі*** Контроль участі***
ЗАЛІК - ЕКЗАМЕН
ВСЬОГО ЗА М1 ВСЬОГО ЗА М2

* – оцінювання знань курсантів та студентів на семінарських заняттях здійснюється за шкалою 5,4,3,0:

5 – відмінно (відповідь чітка, логічна, обґрунтована з наведеними прикладами);

4 – добре (відповідь чітка та логічна з деякими негрубими помилками);

3 – задовільно (відповідь розкриває питання частково з великою кількістю помилок);

0 – незадовільно (відсутність відповіді).

Відсутність на семінарському занятті з неповажних причин «Н» та отримання незадовільної оцінки «0» ОБОВ’ЯЗКОВО повинні бути опрацьовані у встановлений термін.

Обрахування успішності (кількості балів) курсанта, студента на семінарських заняттях здійснюється за такою формулою:

К = сума отриманих оцінок (балів) * 30 =
округлити (0,6*кількість групових занять)*5

 

 

Система оцінювання знань курсантів та студентів з дисципліни «Теорія держави та права» передбачає право кожного курсанта та студента на відпрацювання інших пропусків занять.

** САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання самостійної підготовки із залікового модулю «Загальна теорія держави»містять в собі 21 завдання, за які максимально можна отримати 30 балів.

Завдання самостійної підготовки із залікового модулю «Загальна теорія права»містять в собі 33 завдання, за які максимально можна отримати 20 балів.

Види завдань:

- визначення термінів;

- зображення схем (таблиць);

- здійснення аналітичної роботи та порівняльного аналізу;

- наведення практичних прикладів;

- підготовка конспекту з теоретичних питань курсу;

Система оцінки самостійної роботи курсантів та студентів з курсу «Теорія держави та права» буде оцінюватися в залежності від об’єму виконаної самостійної роботи, завдання якої містяться у методичних рекомендаціях з курсу «Теорія держави і права», виходячи із максимуму – 100%, а саме:

 

Самостійна робота
обсяг виконаної роботи Кількість балів Критерії оцінки
І семестр (30 балів) ІІ семестр (20 балів)
80 – 100% 25-30 18-20 Відмінне виконання завдань самостійної майже без помилок
60 – 80% 24-18 14-17 Самостійна робота виконана із незначними помилками
30 – 60% 17-10 6-13 Самостійна робота має суттєві недоліки
Менше 30% Самостійна робота не відповідає мінімальним критеріям

 

Мінімальна сума балів, яку можна отримати за самостійну роботу, дорівнює 10 – за І семестр навчання та 6 – за ІІ семестр навчання відповідно, якщо менше, то це відповідає незадовільній оцінці – «0».

*** - одержання додаткових балів «контроль участі» буде здійснюватися у межах тільки «0» або «10» балів.

Курсанти та студенти мають право отримати зазначені бали за «контроль участі» тільки за умов активної праці на семінарських заняттях; якісного виконання самостійної роботи, яка містить додаткові пояснення, графічні зображення, схеми тощо; участі у науковій діяльності (конференціях, семінарах, круглих столах тощо).

 

Система оцінювання модульного контролю

при max 40 балах

 

Бали Національна шкала
37 – 40 балів «5» відмінно
30 – 36 балів «4» добре
20 – 29 балів «3» задовільно
Менше 20 балів «0» незадовільно

 

Система оцінювання курсової роботи з курсу

«Теорія держави і права»

 

Бали Критерії оцінювання ECTS
90 – 100 відмінний захист майже без помилок A
85 – 89 якісний захист із незначними помилками BC
75 – 84 захист вище середніх стандартів, але з деякими помилками BC
65 – 74 в цілому змістовний захист зі значним и помилками DE
60 – 64 захист відповідає мінімальним критеріям DE
Менше 60 незадовільний захист FX

 

 

4. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1 (Загальна теорія держави)

 

Тема 1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права (ТДП)

(семінар – 4 год.)

 

План

(СЕМІНАР 1)

1. Поняття ТДП як науки та навчального курсу.

2. Особливість предмета науки ТДП.

3. Завдання та функції ТДП як науки.

4. Місце ТДП в системі юридичних та суспільних наук.

(СЕМІНАР 2)

1. Система методів ТДП.

2. Загальнонаукові методи ТДП.

3. Спеціально наукові методи ТДП.

4. Теоретичні підходи дослідження державно-правових явищ.

 

Ключові терміни та поняття:

Об’єкт науки – відносини та явища, на які спрямовується її дослідження.

Предмет науки – частина або певний аспект прояву об’єкта, що досліджується наукою.

Метод науки – конкретний прийом або спосіб пізнання, що застосовується відповідною наукою.

Теорія держави та права (ТДП) – це юридична наука, яка становить систему знань про найзагальніші закономірності виникнення, структури, функціонування та розвитку держави і права.

Об’єкт науки ТДП– є державно-правові явища, правові процеси, взаємні відносини, які складають основу юридичної науки.

Предмет науки ТДП – держава та право як специфічні суспільні явища, загальні закономірності їх виникнення, призначення, функціонування та сутності.

Методологія ТДП – сукупність всіх конкретних прийомів і способів пізнання, що їх застосовує теорія держави і права при вивченні свого предмету.

Функції науки ТДП – завдання, які покликана виконувати наука, в результаті дослідження свого предмета.

Структура– сукупність стійких зв’язків об’єкта, яка забезпечують її цілісність.

Система – об’єднання деякої різноманітності в єдине і чітко розділене ціле, елементи якого по відношенню до цілого та іншим частинам займають відповідні їм місця.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. / переклад з російської. – Харків: Консум, 2006. – С. 8-21.

2. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 6-58.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник. – Харків: Еспада, 2006. – С. 21-42.

4. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – С. 5-17.

5. Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: державний іспит. – Харків: Одісей, 2007. – С. 4-20.

6. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: Одісей, 2007. – С. 5-23.

7. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: підручник. – К.: Кондор, 2006. – С. 9-23.

8. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: Юрисконсульт, 2006. – С. 9-13.

9. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. – Харьков: Эспада, 2005. – С. 22-45.

10. Загальна теорія держави і права: навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін., за ред. В.В. Копейчикова. – стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, - 2000. – С. 5-18.

11. Титаренко Ю.Л. Теорія держави і права: навчальний посібник. – Донецьк: ДІВС МВС України, 1997. – С. 10-29.

12. Сурилов А.В. Теория государства и права: Учебное пособие. – К.; Одесса: Выща школа, 1989. – С. 11-102.

13. Кельман М.С. Теорія держави: навчальний посібник. – Тернопіль: Поліграфія, – 1997. – С. 4-26.

14. Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій. – Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. – К.: Вентурі, 1996. – С. 3-12.

15. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Юрайт-М, – 2002. – С. 11-49.

16. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – С. 9-37.

17. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Т.1. Теория государства. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – С. 7-25.

18. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. профессора В.Г. Стрекозова. – М.: «Дабахов, Ткачёв, Димов», 1995. – С. 9-31.

19. Глебов А.П. Новое поколение учебников по теории государства и права // Государство и право. – 1997. – № 4. – С. 63-69.

20. Коростей В. Якою бути національній теорії держави і права? // Право України. – 2001. – № 7. – С. 23-26.

 

Завдання для самостійної роботи за темою № 1

1. Дати визначення термінів: об’єкт науки, предмет науки, предмет науки ТДП, структура, система, структурний аналіз, функціональний аналіз, емпіричний аналіз, порівняльне правознавство, базис, надбудова.

2. Зробити графічне зображення (схема, таблиця) загальнонаукових і спеціально наукових методів ТДП та наведіть приклади їх застосування.

3. Навести приклади реалізації функцій ТДП.

 

Питання та завдання до теми

1. Визначте структуру предмета науки ТДП та поясніть її.

2. Розкрийте зміст методологічної функції ТДП стосовно галузевих юридичних наук.

3. Які риси характеризували ідеологічне викривлення юридичної науки у СРСР?

4. Які недоліки властиві соціологічному та історичному методам?

5. Навести приклади застосування системно-структурного методу в юридичній науці.

6. Навести приклади застосування системно-функціонального методу в юридичній науці.

7. Навести приклади застосування компаративного методу в юридичній науці.

8. Знайти спільні риси та розбіжності у ТДП та історії.

9. Знайти спільні риси та розбіжності у ТДП та юридичній деонтології.

10. Розкрити роль науки ТДП у формуванні майбутнього юриста.

___________________________________________________________________

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты