Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 2. Походження держави та права
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. III. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
  10. Ius gentium и его роль в истории права

(семінар курсанти – 6 год., студенти – 4 год.)

 

План

(СЕМІНАР 1)

1. Характеристика економічної основи первісного суспільства.

2. Влада та соціальна організація первісного суспільства.

3. Характеристика соціальних норм первісного суспільства.

(СЕМІНАР 2)

1. Характеристика теорій походження держави.

2. Ознаки держави, що відрізняють її від первіснообщинного ладу.

3. Характеристика основних теорій виникнення права.

(СЕМІНАР 3)

1. Причини виникнення права та його відмінності від норм первісного суспільства.

2. Право як явище цивілізації та культури.

3. Загальне та особливе у походженні держави та права у різних народів.

Ключові терміни та поняття:

Первісний лад – первинна архаїчна формація, яка характеризується спільною власністю на засоби виробництва, колективною працею та споживанням, низьким рівнем розвитку виробничих сил.

Спосіб виробництва – історично визначений спосіб добутку матеріальних благ, необхідних людям для виробничого та особистого споживання.

Економічні відносини – сукупність матеріальних відносин між людьми у процесі суспільного виробництва та прямування суспільного продукту від виробництва до споживання.

Держава– суверенна політико-територіальна організація класового суспільства, що має спеціальний апарат управління і примусу і здатна надавати своїм велінням загальнообов’язкової сили.

Державний суверенітет – це ознака держави, що визначає її незалежність, повноту влади всередині країни, а також самостійність у зовнішніх відносинах з іншими державами.

Державна влада – здатність одного суб’єкта нав’язувати свою волю іншим суб’єктам у сфері управління справами держави і суспільства шляхом використання можливостей державного апарату.

Суспільна влада – вольові відносини між людьми з приводу організації їх спільної діяльності, вироблення та здійснення спільної для конкретного соціального колективу волі.

Соціальні норми – правила поведінки людей та їх об’єднань, що мають загальний характер і забезпечуються особистими переконаннями та засобами громадського або державного впливу з метою забезпечення порядку і стабільності у суспільстві.

Мононорма– обов’язкове правило поведінки в первісному суспільстві, в якому не диференціювалися різноманітні норми соціальної регуляції (мораль, релігія, право, етика).Звичай – правило поведінки, що склалося історично і в результаті багаторазових повторень увійшло у звичку людей.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. / переклад з російської. – Харків: Консум, 2006. – С. 22-40.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник. – Харків: Еспада, 2006. – С. 43-57.

3. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – С. 28-44.

4. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: Одісей, 2007. – С. 24-47.

5. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: підручник. – К.: Кондор, 2006. – С. 24-45.

6. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: Юрисконсульт, 2006. – С. 28-34.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. – Харьков: Эспада, 2005. – С. 46-62.

8. Теорія держави і права: Навчальний посібник / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. – К.: Знання, 2005. – С. 35-64.9. Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права: навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – С. 38-63.

10. Загальна теорія держави і права: навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін., за ред. В.В. Копейчикова. – стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, - 2000. – С. 19-31.

11. Кельман М.С. Теорія держави: навчальний посібник. – Тернопіль: Поліграфія, – 1997. – С. 27-55.

12. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Юрайт-М, – 2002. – С. 50-69, 83-89.

13. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – С. 50-75.

14. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Т.1. Теория государства. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – С. 29-74.

15. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник / 3-є вид., стереотип. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 301 с.

16. Брояка Ю.В. Органическая теорія происхождения государства А.Д. Градовского // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2006. – № 6. – С. 23-28.

17. Любашец В.Я. Теоретико-методологические проблемы становления и развития государства. // Северо-кавказский юридический вестник. – Ростов-н/Д., 2005. – № 3. – С. 23-50.

18. Тимошенко В.І. Держава: виникнення, сутність та призначення. // Наук. вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 1. – С. 51-57.

19. Тимошенко В.І. Договірна теорія виникнення держави. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 1. – С. 201-205.20. Тихомиров Ю.А. Государство: развитие теории и общественная практика. // Правоведение. – 1999. – № 3. – С. 3.

 

Завдання для самостійної роботи за темою № 2

1. Дати визначення понять: спосіб виробництва, економічні відносини, сім’я, рід, плем’я, первісний лад, суспільна влада, соціальні норми, мононорма, звичай, публічна влада, державний суверенітет.

2. Підготувати порівняльну таблицю ознак соціальних норм первісного суспільства та норм права.

3. Зробити короткий конспект основних теорій походження держави і права (матеріалістична теорія, теорія насилля, іригаційна теорія, договірна теорія, теологічна теорія).

 

Питання та завдання до теми

1. Які чинники в процесі розвитку первісного суспільства призвели до відмирання традиційних форм організації суспільства?

2. Визначте та поясніть джерела (походження) соціальних норм первісного суспільства.

3. Визначте типову соціальну структуру первісного суспільства.

4. Наведіть приклади виникнення держав за схемою іригаційної теорії.

5. Наведіть приклади виникнення держав за схемою теорії насилля.

6. Наведіть приклади виникнення держав за схемою договірної теорії.

7. Охарактеризуйте східнослов’янський шлях виникнення держави.

8. Охарактеризуйте сучасну державну владу в Україні.

9. Дослідити паралельність шляхів розвитку державної та суспільної влади.

10. Легітимність та легальність державної влади.

___________________________________________________________________

 

Тема 3. Сутність і типологія держав

(семінар курсанти – 6 год., студенти – 4 год.)

 

План

(СЕМІНАР 1)

1. Сутність держави: класовий та загальносоціальний підхід.

2. Соціональне призначення держави.

3. Сучасне розуміння держави.

(СЕМІНАР 2)

1. Суверенітет, як основа утворення державності.

2. Суверенітет народу як основа державного суверенітету.

3. Суверенітет нації та його втілення в державному суверенітеті.

(СЕМІНАР 3)

1. Поняття типології держав та характеристика основних підходів.

2. Марксистський підхід до типології держави (історичні типи держави та права).

3. Цивілізаційний підхід до типології держави та права (західний та східний, доіндустріальний, індустріальний та постіндустріальний, аграрний та промисловий тощо типи).

 

Ключові терміни та поняття:

Базис– сукупність виробничих відносин, які складають економічний лад суспільства на даному етапу його розвитку, яким відповідає функціонально з ним пов’язана інституціонально-ідеологічна надбудова.

Надбудова – сукупність суспільних відносин, форм суспільної свідомості та заснувань, які породжуються базисом та сприяють його укріпленню.

Формація– це історичний тип суспільства, заснований на певному способі виробництва.

Соціальна структура суспільства – упорядкована сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих соціальних груп, соціальних інститутів і відносин між ними.

Соціальний клас – це велика група людей, які мають однаковий соціально-економічний статус в системі соціальної стратифікації.

Суверенітет народу – це верховенство народу як джерела та носія влади, його право самому вирішувати свою долю безпосередньо або через представницькі державні установи.

Суверенітет нації – це повновладдя нації, яке реалізується через її свободні політичні права.

Тип держав – сукупність держав, котрі мають спільні риси, які проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку, базуванні на однакових суспільних відносинах.

Цивілізація – сукупність ознак суспільного та політичного укладу та духовного развитку, визначаючих високий ступінь розвитку людського суспільства від первісного стану.

Культура – сукупність матеріальних та духовних цінностей, життєвих уявлень, зразків поведінки, норм, способів і прийомів людської діяльності, яка відображає певний рівень історичного розвитку суспільства та людини.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. / переклад з російської. – Харків: Консум, 2006. – С. 40-42, 51-56.

2. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 59-73.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник. – Харків: Еспада, 2006. – С.64-76, 82-89.

4. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – С. 45-54.

5. Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: державний іспит. – Харків: Одісей, 2007. – С. 31-37.

6. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: Одісей, 2007. – С. 48-60.

7. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: підручник. – К.: Кондор, 2006. – С. 63-85.

8. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: Юрисконсульт, 2006. – С. 23-26.

9. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. – Харьков: Эспада, 2005. – С. 69-81, 90-97.

10. Теорія держави і права: Навчальний посібник / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. – К.: Знання, 2005. – С. 72-80.

11. Загальна теорія держави і права: навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін., за ред. В.В. Копейчикова. – стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, - 2000. – С. 19-31.

12. Кельман М.С. Теорія держави: навчальний посібник. – Тернопіль: Поліграфія, – 1997. – С. 56-100.

13. Сурилов А.В. Теория государства и права: Учебное пособие. – К.; Одесса: Выща школа, 1989. – С. 103-189.

14. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – С. 328-332.

15. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Т.1. Теория государства. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – С. 102-150.

16. Любашиц В.Я. Методология исследования государства и государственной власти (системно-структурный аспект). // Северо-кавказский юридический вестник. – 2006. – № 2. – С. 3-24.

17. Грачёв Н.И. Государственный и народный суверенитет в их «внешнем» и «внутреннем» выражении. // Философия права. – 2006. – № 4. – С. 27-31.

18. Грачёв Н.И. Происхождение суверенитета: государство и верховная власть в традиционном мировозрении. // Философия права. – 2006. – № 1. – С. 88-94.

19. Копоть В.О. Сутність держави: поняття, аспекти, методи дослідження. // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 2. – С. 50-55.

20. Маликов А.В. Обзор нетрадиционных типологий государства. // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1998. – № 6. – С. 102.

 

Завдання для самостійної роботи за темою № 3

1. Дати визначення поняттям: базис, надбудова, формація, соціальна структура суспільства, соціальний клас, суверенітет народу, суверенітет нації, типологія держав, цивілізація, культура.

2. Зробити порівняльну таблицю ознак західного та східного типів держав.

3. Визначити та дослідити аспекти сутності держави.

 

Питання та завдання до теми

1. Охарактеризувати різні підходи до сутності держави.

2. Як визначається сутність держави в загальносоціальному контексті?

3. Поясніть державну функцію панування та експлуатації в контексті матеріалістичної теорії.

4. Дайте визначення поняття “тип економічної формації”.

5. Визначте головні складові історичного типу держави.

6. Які чинники призвели до відмирання феодальної держави та виникнення буржуазного типу держави і права в контексті марксистської теорії?

7. Основні риси рабовласницького суспільства.

8. Основні риси феодального суспільства.

9. Визначте ознаки “статичного” та “динамічного” суспільства у контексті цивілізаційного підходу.

10. Які риси властиві для “східних” держав щодо розуміння права як соціального регулятора?

___________________________________________________________________


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты