Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМодульний контроль № 1
Читайте также:
  1. I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
  2. II семестр – срок сдачи контрольных работ до 1 апреля текущего учебного года.
  3. II часть контрольного задания
  4. II. Контроль исходного уровня знаний студентов, полученных при подготовке дома (опрос, программированный контроль).
  5. II. Контроль прибутковості.
  6. III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
  7. III. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ.
  8. III. О Германии. Политические и экономические принципы, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в начальный контрольный период
  9. III. Тестовый контроль знаний
  10. IV-1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1.

Модульний контроль проводиться у формі письмової контрольної роботи, яка містить в собі завдання 3-х рівнів: 1-й рівень складається з 20 тестових питань, де в кожному питанні правильний тільки один з чьотирьох варіантів (кожна правильна відповідь на питання дає 1 бал); 2-й рівень складається з 5 питань на знання основних термінів та понять з курсу (кожна правильна та повна відповідь на питання дає 2 бали); 3-й рівень складається з 2-х загальних проблемних питань (правильна та аргументована відповідь на питання дає 5 балів).

Критерії оцінювання завдань 2-го рівня:

Завдання виконано в повному обсязі – 2 бали.

Завдання виконано в неповному обсязі з помилками – 1 бал.

Питання не розкрито – 0 балів.

 

Критерії оцінювання завдань 3-го рівня:

Завдання виконано в повному обсязі, аргументовано, пов’язано з практикою – 5 балів.

Завдання виконано в повному обсязі, не аргументовано або не пов’язано з практикою – 3-4 бали.

Завдання виконано в неповному обсязі з помилками – 1-2 бали.

Питання не розкрито – 0 балів.

Приблизний перелік питань модульного контролю

 

1. Абсолютна монархія

2. Абсолютна теократична монархія

3. Влада та соціальна організація первісного суспільства.

4. Державний суверенітет

5. Дієздатність особи

6. Дуалістична монархія

7. Загальне та особливе у походженні держави та права у різних народів.

8. Класифікація органів держави.

9. Конфедеративна держава

10. Місце ОВС в механізмі держави.

11. Об’єкт науки ТДП

12. Ознаки буржуазної держави та буржуазного права.

13. Ознаки держави, що відрізняють її від первіснообщинного ладу.

14. Ознаки рабовласницької держави та рабовласницького права.

15. Ознаки феодальної держави та феодального права.

16. Орган державної влади

17. Політична і державна влада та їх співвідношення.

18. Політична система суспільства

19. Поняття громадянського суспільства

20. Поняття державного службовця та посадової особи.

21. Предмет науки ТДП

22. Президентська республіка

23. Принцип верховенства права

24. Принципи удосконалення системи прав людини в умовах переходу до ринкової економіки

25. Причини виникнення права та його відмінності від норм первісного суспільства.26. Проблеми формування правової держави в Україні

27. Система органів (апарату) держави.

28. Сутність і соціональне призначення держави.

29. Удосконалення системи прав людини в умовах переходу до ринку.

30. Умови виникнення держави.

31. Унітарний територіальний устрій

32. Федеративна держава

33. Характеристика економічної основи первісного суспільства.

34. Характеристика соціальних норм первісного суспільства.

35. Цивілізаційний підхід до типології держави та права (західний та східний, доіндустріальний, індустріальний та постіндустріальний, аграрний та промисловий типи).

36. Юридична особа

37. Яка із перелічених ознак не властива державному органу

38. Яка із перелічених теорій пояснює походження держави через економічні відносини суспільства

39. Який орган держави формує уряд у дуалістичній монархії

40. Які ознаки із перелічених не властиві федерації

_____________________________________________________________________

5. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2 (Загальна теорія права)

Тема 8. Поняття права, право в системі соціальних норм

(семінар курсанти – 2 год., студенти – 4 год.)

 

План

(СЕМІНАР 1)1. Різні методологічні підходи до вивчення права (нормативний, ціннісний, діяльністичний, інтегративний, системний тощо).

2. Поняття та ознаки права.

3. Принципи права.

4. Функції та соціальна роль права.

(СЕМІНАР 2)

1. Поняття і види соціальних норм.

1.1. Характеристика видів соціальних норм.

1.2. Співвідношення норм права з нормами моралі.

1.3. Право, політика, економіка.

2. Право як соціальний регулятор у різних правових системах.

 

Ключові терміни та поняття

Право – це система формально визначених норм та принципів, які регулюють суспільні відносини, встановлюються охороняються державою і мають за мету узгодження індивідуальних, групових і суспільних інтересів.

Функції права – це основні напрями та способи впливу права на суспільні відносини.

Принципи права – це фундаментальні норми права, які регулюють суспільні відносини на найвищому рівні абстрактності, за логічною формою є загальними і мають найвищу юридичну силу.

Природне право – право як ідея свободи людини, право, яке існує незалежно від того, визнане воно державою чи ні, та надається людині від народження.

Позитивне право – право, існуюче, закріплене державою, визнане державою, право, викладене в законах.

Норми моралі – правила поведінки, які встановлюються в суспільстві відносно з моральними уявленнями людей про добро і зло, справедливість і несправедливість, обов’язок, честь і гідність, охороняються силою суспільного погляду або внутрішнім переконанням.

Релігійні норми – регулюють питання релігійних ритуалів, обрядів, церемоній, а також досить широкі сфери суспільних відносин, включаючи державну владу та практичну діяльність людей.Норми звичаї – це правила поведінки, що склалися у визначеному суспільному середовищі і в результаті їх багаторазового повторення ввійшли у звичку людей.

Корпоративні норми – правила поведінки, які виробляються окремими спільнотами, організаціями, корпораціями: статути політичних партій, профспілок, статути приватних підприємств, банків та інших комерційних структур тощо.

Соціально-технічні норми – це правила поведінки людей під час користування технічними приладами, природними ресурсами тощо.

 

ОНСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. / переклад з російської. – Харків: Консум, 2006. – С. 207-236.

2. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 225-295.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник. – Харків: Еспада, 2006. – С. 239-281.

4. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – С. 110-126.

5. Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: державний іспит. – Харків: Одісей, 2007. – С. 95-109.

6. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: Одісей, 2007. – С. 189-205.

7. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: підручник. – К.: Кондор, 2006. – С. 190-212.

8. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: Юрисконсульт, 2006. – С. 113-136.

9. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. – Харьков: Эспада, 2005. – С. 260-306.

10. Теорія держави і права: Навчальний посібник / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. – К.: Знання, 2005. – С. 145-161.

11. Загальна теорія держави і права: навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін., за ред. В.В. Копейчикова. – стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, - 2000. – С. 100-114.

12. Титаренко Ю.Л. Теорія держави і права: навчальний посібник. – Донецьк: ДІВС МВС України, 1997. – С. 55-64.

13. Кельман М.С. Теорія права: навчальний посібник. – Тернопіль: Поліграфія, – 1998. – С. 5-42.

14. Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій. – Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. – К.: Вентурі, 1996. – С. 12-26.

15. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Юрайт-М, – 2002. – С. 171-187.

16. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – С. 107-170.

17. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Т.2. Теория права. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – С. 3-90.

18. Ллойд Д. Идея права. / пер. с англ.: М.А. Юмашева, Ю.М. Юмашев; Науч. ред. Ю.М. Юмашев. – 3-е изд. – М.: Книгодел, 2006. – 415 с.

19. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов / Сост и общ. ред. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – 1080 с.

20. Сушко Є.Р. Верховенство права: проблеми розуміння та застосування. // Судова апеляція. – 2007. – № 1. – С. 13-21.

 

Завдання для самостійної роботи за темою № 8

1. Дати визначення поняттям: позитивне право, природне право, історичний тип права, норми моралі, норми етики, релігійні норми, норми звичаї, корпоративні норми, соціально-технічні норми, мононорми.

2. Зробити корткий конспект питання питання про позитивне та природне право.

3. Зробити графічну таблицю класифікації функцій права.

Завдання та питання до теми

1. Назвіть ознаки, які відрізняють норми моралі від норм права за теорією І. Канта.

2. Які ознаки відрізняють звичаєві норми від норм права?

3. Визначте поняття корпоративних норм та наведіть приклади.

4. Наведіть приклади канонічних норм.

5. Що є джерелом природного права в контексті ідеалістичних (природноправових теорій)?

6. Які ознаки відрізняють позитивне право від природного права?

7. Охарактеризуйте специфічні риси нормотивістського підходу до вивчення права.

8. Які завдання вирішує аксеологічний підхіддо вивчення права?

9. Наведіть приклади галузевих принципів права.

10. Дайте визначення „надпозитивних принципів права” та наведіть приклади.

_____________________________________________________________________

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты