Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМодульний контроль № 2
Читайте также:
  1. I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
  2. II семестр – срок сдачи контрольных работ до 1 апреля текущего учебного года.
  3. II часть контрольного задания
  4. II. Контроль исходного уровня знаний студентов, полученных при подготовке дома (опрос, программированный контроль).
  5. II. Контроль прибутковості.
  6. III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
  7. III. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ.
  8. III. О Германии. Политические и экономические принципы, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в начальный контрольный период
  9. III. Тестовый контроль знаний
  10. IV-1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1.

Модульний контроль проводиться у формі письмової контрольної роботи, яка містить в собі завдання 3-х рівнів: 1-й рівень складається з 20 тестових питань, де в кожному питанні правильний тільки один з чьотирьох варіантів (кожна правильна відповідь на питання дає 1 бал); 2-й рівень складається з 5 питань на знання основних термінів та понять з курсу (кожна правильна та повна відповідь на питання дає 2 бали); 3-й рівень складається з 2-х загальних проблемних питань (правильна та аргументована відповідь на питання дає 5 балів).

Критерії оцінювання завдань 2-го рівня:

Завдання виконано в повному обсязі – 2 бали.

Завдання виконано в неповному обсязі з помилками – 1 бал.

Питання не розкрито – 0 балів.

 

Критерії оцінювання завдань 3-го рівня:

Завдання виконано в повному обсязі, аргументовано, пов’язано з практикою – 5 балів.

Завдання виконано в повному обсязі, не аргументовано або не пов’язано з практикою – 3-4 бали.

Завдання виконано в неповному обсязі з помилками – 1-2 бали.

Питання не розкрито – 0 балів.

Приблизний перелік питань модульного контролю

 

1. Англосаксонська правова система.

2. Види норм права.

3. Види нормативно-правових актів в Україні.

4. Види правовідносин.

5. Види юридичної відповідальності.

6. Ефективність правового регулювання.

7. Загальні положення теорії тлумачення права: поняття, об’єкт, предмет, мета, функції тлумачення норм права.

8. Історичний спосіб тлумачення права.

9. Канонічні норми як джерело (форма) права.

10. Логічний спосіб тлумачення права.

11. Методи, способи та типи правового регулювання.

12. Механізм правового регулювання: структура, стадії, види.

13. Мовний спосіб тлумачення права.

14. Нормативно-правовий акт як джерело (форма) права.

15. Об’єкти правових відносин.

16. Поняття і види соціальних норм.

17. Поняття і ознаки норм права.

18. Поняття і основні ознаки правових відносин та їх види.

19. Поняття правотворчості: види, функції.

20. Поняття публічного і приватного права.

21. Поняття суб’єктивного права і юридичного обов’язку.

22. Поняття та ознаки права. Функції та соціальна роль права.

23. Поняття юридичних фактів та їх класифікація.24. Поняття юридичної відповідальності.

25. Право як соціальний регулятор у різних правових системах.

26. Правова доктрина як джерело (форма) права.

27. Правова система мусульманських держав.

28. Правова система України.

29. Правові системи Сходу (Індія, Китай).

30. Правозастосовний акт: поняття, види.

31. Правопорушення: поняття, склад, види.

32. Предмет і метод правового регулювання.

33. Принципи права.

34. Принципи та підстави юридичної відповідальності.

35. Романо-германська правова система.

36. Система законодавства сучасної України.

37. Системний спосіб тлумачення права.

38. Специфіка структури норми права в різних галузях права.

39. Стадії правозастосовного процесу.

40. Стадії правотворчості.

41. Структура норм права.

42. Суб’єкти правових відносин та їх види.

43. Суб’єкти тлумачення норм права.

44. Судова практика як джерело права в Україні.

45. Судовий прецедент як джерело (форма) права.

 


6. Перелік питань до підсумкового контролю (іспит)

 

Розділ І «Загальна теорія держави»

 

1. Поняття та структура предмета науки ТДП.2. Завдання та функції ТДП як науки.

3. Поняття методології та система методів ТДП.

4. Класифікація та характеристика методів права науки ТДП.

5. Теоретичні підходи дослідження державно-правових явищ (марксизм, ідеалізм, позитивізм, реалізм тощо).

6. Характеристика економічної основи первісного суспільства.

7. Влада та соціальна організація первісного суспільства.

8. Характеристика соціальних норм первісного суспільства.

9. Умови виникнення держави.

10. Поняття та ознаки держави, ознаки що відрізняють державу від первіснообщинного ладу.

11. Загальне та особливе у походженні держави та права у різних народів.

12. Сутність і соціальне призначення держави.

13. Ознаки феодальної держави та феодального права.

14. Ознаки буржуазної держави та буржуазного права.

15. Ознаки рабовласницької держави та рабовласницького права.

16. Цивілізаційний підхід до типології держави та права (західний та східний, доіндустріальний, індустріальний та постіндустріальний, аграрний та промисловий тощо типи).

17. Формаційний підхід до типології держав. Характеристика історичних типів держав.

18. Поняття механізму та апарату держави.

19. Поняття, ознаки та класифікація органів держави.

20. Місце ОВС в механізмі держави.

21. Поняття державного службовця та посадової особи.

22. Політична і державна влада та їх співвідношення.

23. Поняття види та складові елементи політичної системи суспільства.

24. Поняття та види форми державного правління.

25. Поняття та види державних політичних режимів.

26. Поняття та види монархій.

27. Поняття та види республік.28. Поняття та види унітарних держав.

29. Поняття та види федерацій.

30. Поняття та ознаки конфедерацій.

31. Поняття та види демократичного політичного режиму.

32. Поняття та види антидемократичного політичного режиму.

33. Форма держави України.

34. Внутрішні функції держави.

35. Зовнішні функції держави.

36. Специфіка функцій різних типів держави.

37. Поняття, види та функції органів виконавчої влади.

38. Поняття, види та система функцій держави.

39. Внутрішні функції держави у контексті теорії соціальної держави.

40. Правовий статус людини і громадянина в умовах формування правової держави.

41. Органи законодавчої влади: поняття, завдання, компетенція та функції.

42. Поняття громадянського суспільства та його політичні й економічні ознаки.

43. Структура громадянського суспільства та його функції у відносинах з органами держави.

44. Проблема відносин між державою, громадянином та громадянським суспільством.

45. Проблематика прав і свобод громадянина з позицій марксизму та теорії «соціальної держави». Удосконалення системи прав людини в умовах переходу до ринку.

46. Взаємодія держави із громадянським суспільством.

47. Поняття та ознаки правової держави.

48. Принципи правової держави.

49. Принцип правової держави у судовій практиці.

50. Значення судового контролю у механізмі правової держави.

51. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову.

 

Розділ ІІ «Загальна теорія права»

 

1. Основні теорії виникнення держави та права.

2. Причини виникнення права та його відмінності від норм первісного суспільства.

3. Характеристика історичних типів права.

4. Поняття та ознаки права. Функції та соціальна роль права.

5. Принципи права та їх значення для юридичної практики.

6. Поняття і види соціальних норм.

7. Право як соціальний регулятор у різних правових системах.

8. Механізм правового регулювання: структура, методи, стадії, види.

9. Структура механізму правового регулювання. Методи правового регулювання.

10. Структура норм права.

11. Види норм права.

12. Специфіка структури норми права в різних галузях права.

13. Поняття системи права, характеритика елементів системи права.

14. Поняття публічного і приватного права.

15. Поняття та види систематизації нормативно-правових актів.

16. Види нормативно-правових актів в Україні.

17. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та по колу осіб.

18. Поняття правотворчості: види, функції, принципи та стадії.

19. Законодавча техніка.

20. Система законодавства сучасної України.

21. Поняття джерела права. Характеристика видів джерел права.

22. Нормативно-правовий акт як джерело (форма) права.

23. Судовий прецедент як джерело (форма) права.

24. Правова доктрина як джерело (форма) права.

25. Надпозитивне право як джерело (форма) права.

26. Канонічні норми як джерело (форма) права.

27. Нормативно-правовий договір як джерело (форма) права.

28. Система джерел права сучасної України.

29. Судова практика як джерело права в Україні.

30. Поняття й основні ознаки правових відносин та їх види.

31. Поняття суб’єктивного права і юридичного обов’язку.

32. Структура правових відносин.

33. Суб’єкти правових відносин та їх види.

34. Об’єкти правових відносин.

35. Види правовідносин.

36. Поняття юридичних фактів та їх класифікація.

37. Стадії правозастосовного процесу.

38. Правозастосовний акт: поняття, види.

39. Форми реалізації норм права: поняття та види.

40. Юридичний процес: поняття, структура, суб’єкти, принципи, види.

41. Поняття та види тлумачення норм права.

42. Суб’єкти, об’єкт, предмет, мета та функції тлумачення норм права.

43. Мовний спосіб тлумачення права.

44. Граматичний спосіб тлумачення норм права.

45. Логічний спосіб тлумачення права.

46. Системний спосіб тлумачення права.

47. Історичний спосіб тлумачення права.

48. Поняття та зміст метатеорії тлумачення права.

49. Прогалини в праві та способи їх подолання.

50. Правопорушення: поняття, склад, види.

51. Поняття юридичної відповідальності. Принципи та підстави юридичної відповідальності.

52. Види юридичної відповідальності.

53. Характеристика правової системи: поняття та структура.

54. Романо-германська правова система.

55. Англосаксонська правова система.

56. Правові системи Сходу (Індія, Китай, мусульманські держави).

57. Правова система України.

 

7. Загальний перелік нормативних актів, рекомендованих до вивчення

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. ‑ № 49. – Ст. 272.

3. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 року № 3018-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. ‑ № 27-28.

4. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-ІV: Офіц. видання. – К.: Ін Юре, 2004. – 28 с.

5. Про об’єднання громадя:» Закон України від 16 червня 1992 року № 2460-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. ‑ № 34-92. – Ст. 504.

6. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР // Голос України. 22.10.1996.

7. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. ‑ № 45. – Ст. 397.

8. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2365-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. ‑ № 23. – Ст. 118.

9. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. ‑ № 24. – Ст. 170.

10. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3724-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. ‑ № 52. – Ст. 490.

11. Цивільний кодекс України: Офіційний текст / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.

12. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

13. Уголовный кодекс Украины. Коментарий / Под ред. Ю.А. Карамзина, Е.Л. Стрельцова. – Харьков: Одиссей, 2001. – 960 с.

14. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. ‑ № 40-41. – Ст. 492.

15. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 року № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. ‑ № 6. – Ст. 56.

16. Кримінально процесуальний кодекс України. – Харьков: Одиссей, 2005. – 264 с.

17. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 року № 2747- IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. ‑ № 37. – Ст. 446.

18. Концепція судово-правової реформи в Україні // Відомості Верховної Ради України. – 1992. ‑ № 30. – Ст. 426.

19. Концепція удосконалення судоустрою і забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів / Офіційний текст. Національна комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права. – К., 2006. ‑ № 4. – С. 27.

 

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты