Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 9. Норми права
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. III. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
  10. Ius gentium и его роль в истории права

(семінар – 4 год.)

 

План

(СЕМІНАР 1)

1. Поняття і ознаки норм права

2. Структура норм права.

3. Види норм права.

(Семінар 2)

1. Специфіка структури норм права в різних галузях права.

2. Співвідношення норм права і статті нормативного акта.

Ключові терміни та поняття

Гіпотеза норми права – це частина норми права, в якій викладаються фактичні обставини, за наявності яких діє норма права.

Диспозиція норми права – це частина норми права, в якій викладається саме правило поведінки

Санкція норми права – це частина норми права, в якій викладається вид та міра покарання, що накладаються на особу правопорушника, або дії, які він повинен вчинити по відношенню до іншої сторони зобов’язання у випадку невиконання або неналежного виконання умов договору, які завдали шкоди тощо.

Абсолютно визначена санкція – це така санкція, в якій точно вказано міру відповідальності.

Відносно визначена санкція – це така санкція, в якій вказано вищі і нижчі межі виду відповідальності, а вибір між цими межами виходить із доцільності застосування конкретної міри покарання.

Альтернативна санкція – це така санкція, в якій становлено два чи більше видів відповідальності.

Бланкетна норма – використовує загальні терміни, які позначають юридичні поняття або правила поведінки, не розкриваючи при цьому їхнього змісту.

Дефінітивна норма – дає визначення юридичних понять

Імперативна норма – містить диспозицію, в якій визначається правило поведінки, яке не припускає відхилення від її приписів і вимагає суворого дотримання.

Диспозитивна норма – містить диспозицію, в якій визначається правило поведінки, яке дозволяє відхилення від її приписів, надаючи можливість сторонам відносин доповнювати чи змінювати свої взаємні права та обов’язки за узгодженням між собою або слідування іншим правилам.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. / переклад з російської. – Харків: Консум, 2006. – С. 260-292.

2. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 365-385.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник. – Харків: Еспада, 2006. – С. 389-428.4. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – С. 127-137.

5. Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: державний іспит. – Харків: Одісей, 2007. – С. 110-130.

6. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: Одісей, 2007. – С. 206-215.

7. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: підручник. – К.: Кондор, 2006. – С. 213-228.

8. Теорія держави і права: Навчальний посібник / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. – К.: Знання, 2005. – С. 189-223.

9. Загальна теорія держави і права: навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін., за ред. В.В. Копейчикова. – стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, - 2000. – С. 145-158.

10. Титаренко Ю.Л. Теорія держави і права: навчальний посібник. – Донецьк: ДІВС МВС України, 1997. – С. 65-77.

11. Кельман М.С. Теорія права: навчальний посібник. – Тернопіль: Поліграфія, – 1998. – С. 61-78.

12. Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій. – Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. – К.: Вентурі, 1996. – С. 44-53.13. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Юрайт-М, – 2002. – С. 207-218.

14. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – С. 200-207.

15. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Т.2. Теория права. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – С. 213-226.

16. Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. – М.: Юрид. литература, 1981. – 144 с.

17. Эффективность правовых норм / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский и др. – М.: Юрид. литература, 1980. – 280 с.

18. Корнута Р. Вітчизняні погляди на структуру норми права. // Право України. – 2007. – № 7. – С. 19-21.

19. Левченко И.П. Стуктура нормы права и функции её элементов. // Вестник Московского университета МВД России. – 2004. – № 4. – С. 17-21.

20. Берг В.О. Некоторые вопросы теории нормы права. // Государство и право. – М., 2003. – № 4. – С. 19-25.

Завдання для самостійної роботи за темою № 9

1. Дати визначення понять: гіпотеза норми права, диспозиція норми права, санкція норми права, абсолютно визначена санкція, відносно визначена санкція, альтернативна санкція, бланкетна норма, дефінітивна норма, імперативна норма, диспозитивна норма.

2. Зробити таблицю елементів норми права з наведенням прикладів.

3. Скласти графічну схему видів норм права.

 

Практичні завдання до теми

1. Визначте структуру норми, вид норми та вид гіпотези, які сформульовані у ч.2 ст.7 ККУ («Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України»):«Якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті, за вчинені злочини зазнали кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці злочини».

2. Визначте структуру норми та вид санкції, які сформульовані у ч.1 ст.114 ККУ («Шпигунство»):

«Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, ‑ караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років».

3. Визначте структуру норми, вид диспозиції та вид санкції, які сформульовані у ч.1 ст.119 ККУ («Вбивство через необережність»):

«Вбивство, вчинене через необережність, ‑ карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк».

4. Визначте структуру норми, вид диспозиції та санкції, які сформульовані у ч.3 ст.135 ККУ («Залишення в небезпеці»):

«Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, ‑ караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років».

5. Визначте структуру норми та вид норми за різними критеріями, які сформульовані у ч.3 абз.2 ст.6 ЦКУ («Акти цивільного законодавства і договір»):

«Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов`язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами».

6. Визначте структуру норми та вид норми за різними критеріями, які сформульовані у ч.1 ст.8 ЦКУ («Аналогія»):

«Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону)».

7. Визначте структуру норми та вид норми за різними критеріями, які сформульовані у ч. 1 ст. 54 ЦКУ («Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування»).

«Якщо фізична особа-підприємець визнана безвісно відсутньою, недієздатною чи її цивільна дієздатність обмежена або якщо власником майна, яке використовувалося у підприємницькій діяльності, стала неповнолітня чи малолітня особа, орган опіки та піклування може призначити управителя цього майна».

8. Визначте структуру норми та вид норми за різними критеріями, які сформульовані у ч. 4 ст. 72 ЦКУ («Управління майном особи, над якою встановлено опіку»):

«Якщо підопічний є власником нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або передати його за договором в управління іншій особі».

9. Визначте структуру норми та вид норми за різними критеріями, сформульованої у п.2 ч. 2 ст. 111 ЦКУ («Порядок ліквідації юридичної особи»)

«В разі недостатності у юридичної особи, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної особи».

____________________________________________________________________

 

Тема 10. Правотворчість, джерела права

(семінар курсанти – 2 год., студенти – 4 год.)

 

План

(СЕМІНАР 1)

1. Поняття правотворчості та її ознаки.

2. Принципи правотворчості.

3. Функції правотворчості

4. Правотворчій процес: поняття, стадії та суб’єкти.

5. Особливості законотворчого процесу в умовах формування сучасної України як правової держави.

(СЕМІНАР 2)

1. Поняття джерела (форми) права: класифікація.

2. Види джерел права:

2.1. Нормативно-правовий акт;

2.2. Судовий прецедент;

2.3. Правова доктрина;

2.4. Канонічні норми;

2.5. Нормативно-правовий договір.

3. Система джерел права сучасної України.

4. Судова практика як джерело права в Україні:

4.1. Прецедентне право в галузі прав людини Європейського суду;

4.2. Акти Конституційного Суду України;

4.3. Судова практика Верховного Суду України, Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України.

 

Ключові терміни та поняття:

Правотворчість – це діяльність державних органів, посадових осіб держави по створенню, зміні та відміні нормативно-правових актів, яка здійснюється у встановленому законом порядку та заснована на певних принципах.

Принципи правотвочості – загальновизнані норми, які виступають у якості невід’ємних вимог, що ставляться до змісту нормативно-правових актів та процесу їх підготовки та прийняття.

Функції правотворчості – основні напрями діяльності щодо встановлення, зміни чи відміни правових норм, виникнення та розвитку законодавства.

Джерела права – зовнішні офіційно-документальні способи вираження змісту права, що виходять від держави.

Нормативно-правовий акт – це виданий у встановленому порядку офіційний документ компетентного правотворчого органу, що містить норми права.

Судовий прецедент – це рішення, яке було винесене судом і є нормою для всіх нижчих судів при розгляді наступних аналогічних справ.

Правова доктрина – являє собою науково-теоретичне викладення правових принципів, юридичних конструкцій, теоретико-правових обгрунтувань та окремих юридичних норм, яке належить авторитетним юристам, науковцям та практикам, за якими визнається загальнообов’язкове значення.

Канонічні норми – це сукупність правил поведінки, які сформувалися на основі певної релігії.

Нормативно-правовий договір – це спільний документ двох або більше правотворчих органів, який містить правові норми загального характеру та які встановлюються на основі спільної угоди.

Правовий звичай – це правило поведінки, що склалося в результаті багаторазового повторення певних дій, які в свою чергу санкціонуються та забезпечуються державою.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. / переклад з російської. – Харків: Консум, 2006. – С. 293-310.

2. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 334-364.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник. – Харків: Еспада, 2006. – С. 429-454.

4. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – С. 138-158.

5. Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: державний іспит. – Харків: Одісей, 2007. – С. 141-147, 155-163.

6. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: Одісей, 2007. – С. 232-247, 259-270.

7. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: підручник. – К.: Кондор, 2006. – С. 229-257.

8. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: Юрисконсульт, 2006. – С. 161-169.

9. Теорія держави і права: Навчальний посібник / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. – К.: Знання, 2005. – С. 162-188.

10. Загальна теорія держави і права: навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін., за ред. В.В. Копейчикова. – стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, - 2000. – С. 159-169.

11. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави і права: Посібник для студентів спеціальності «правознавство», вид. 2-е зі змінами й доповненнями. – К. – 1994. – С. 85-94.

12. Кельман М.С. Теорія права: навчальний посібник. – Тернопіль: Поліграфія, – 1998. – С. 79-129.

13. Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій. – Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. – К.: Вентурі, 1996. – С. 34-43.

14. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – С. 171-199.

15. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Т.2. Теория права. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – С. 132-173, 263-310.

16. Демків Р. Форма (джерело) права: проблеми розуміння. // Підприємництво. Господарство. Право. – 2007. – № 6. – С.118-121.

17. Дзейко Ж. Закономірності становлення законодавчої техніки в Україні: теоретичні аспекти. // Підприємництво. Господарство. Право. – 2007. – № 8. – С.70-73.

18. Данильченко Т. Правотворчість як ефективний засіб міжнародно-правового регулювання. // Підприємництво. Господарство. Право. – 2007. – № 7. – С.108-110.

19. Мазуренко А.Н. Цели, средства и результаты в правотворческой политике. // Философия права. – 2007. – № 1. – С.32-38.

20. Камю В. Джерела права. // Український юрист. – 2006. – № 2. – С.88.

 

Завдання для самостійної роботи за темою № 10

1. Дати визначення понять: правотворчість, правотворчий процес, функції правотворчості, реалізація права, джерела права, нормативно-правовий акт, судовий прецедент, правова доктрина, канонічні норми, нормативно-правовий договір.

2. Зробити короткий конспект стадій правотворчого процесу.

3. Зробити порівняльну таблицю джерел права України, Німеччини, Великобританії.

 

Завдання та питання до теми

1. Визначте, які суб’єкти правотворчості є в Україні.

2. Охарактеризуйте основні функції правотворчості.

3. Які риси правотворчості характеризують специфіку тоталітарної та авторитарної держави (на прикладі СРСР)?

4. Який порядок набрання законом чинності?

5. Визначте поняття та функції судового контролю конституційності законодавства.

6. Які тенденції сучасної правотворчості в Україні?

7. Визначте поняття первинних та вторинних джерел права.

8. Наведіть приклади правових доктрин як джерел права із юридичної практики зарубіжних країн.

9. Чи є судова практика джерелом права в сучасній Україні?

10. Розкрийте зміст поняття „юридична сила нормативно-правового акта”.

____________________________________________________________________

Тема 11. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки та види

(семінар – 2 год.)

ПЛАН

(СЕМІНАР 1)

1. Поняття та ознаки нормативно-правового акта.

2. Співвідношення понять „законодавчий акт” та „закон”.

3. Види нормативно-правових актів України:

3.1. Поняття юридичної сили нормативно-правового акта.

3.2. Поняття закону і його види за юридичною силою.

3.3. Види підзаконних актів.

 

Ключові терміни та поняття

Конституція– це закон громадянського суспільства вищої юридичної сили, визначається як „основний закон” держави, оскільки встановлює правові основи конституційного ладу, регулює найбільш важливі правові відносини і приймається в особливій юридичній процедурі.

Конституційні закони – це законодавчі акти, які конкретизують положення конституції в окремому нормативному акті, вони мають вищу юридичну силу стосовно інших законів, крім самої конституції.

Органічні закони – є видом конституційних законів, особливістю яких є те, що їх прийняття прямо передбачається конституцією.

„Реформуючі закони” – це закони, якими вносяться зміни до конституції.

Закон – нормативно-правовий акт, який регулює найбільш важливі суспільні відносини, прийнятий вищим представницьким органом держави і має вищу юридичну силу.

Нормативно-правовий акт – виданий в особливому порядку офіційний документ компетентного правотворчого органу, що містить норми права.

„Юридична сила” нормативно-правового акту – це така його властивість, яка визначає його місце в ієрархії інших нормативно-правових актів, що зумовлюється обсягом повноважень органу держави, який його видав.

Підзаконний нормативно-правовий акт – це нормативний акт, який приймається на основі закону з метою конкретизації нормативних приписів або уточнення юридичних процедур його реалізації тощо.

Зворотня сила закону – закон розповсюджує свою дію на нові та старі відносини, які виникли до та після набрання чинності, тобто закон розповсюджується на всі факти.

Указ президента – підзаконний акт-документ, що видається на основі та на виконання закону з найважливіших питань життя суспільства і держави з метою сприяння єфективній реалізації закону.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. / переклад з російської. – Харків: Консум, 2006. – С. 311-343.

2. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 344-353.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник. – Харків: Еспада, 2006. – С. 455-511.

4. Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: державний іспит. – Харків: Одісей, 2007. – С. 149-154.

5. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: Одісей, 2007. – С. 248-258.

6. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: Юрисконсульт, 2006. – С. 146-153.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. – Харьков: Эспада, 2005. – С. 497-552.

8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. – Харків: Консум, 2000. – С. 337-373.

9. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Т.1. Теория государства. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – С.

10. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Т.2. Теория права. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – С. 197-210.

11. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. профессора В.Г. Стрекозова. – М.: «Дабахов, Ткачёв, Димов», 1995. – С. 239-257.

12. Алексеев С.С. Теория права. – М.: БЕК, 1994. – 224 с.

13. Кельзен Г. Чисте правознавство / Пер. з нім. О. Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.

14. Давид Р. Основные правовые системы современности / Перевод и вступ. статья В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1988. – 496 с.

15. Куценко І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку підзаконних актів в Україні. // Державо і право. – 2007. – вип. 38. – С. 116-123.

16. Шамсутдінов О. Концепція проекту нормативно-правового акту: поняття та сутність. // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 1. – С. 56-65.

17. Шопина О.В. Система классификации правовых актов. // Актуальные проблемы правоведения. – 2006. – № 1. – С. 23-28.

18. Томкіна О. Поняття і передумови ефективності нормативних актів КМУ. // Юридична Україна. – 2005. – № 7. – С. 19-22.

19. Луцкий М. Проблема действия нормативных актов во времени и пространстве. Аспекты “реанимации” норм права на Украине. // Юридическая практика. – 2003. – 28 января. – № 4. – С. 8-9.

20. Мурашин О. До питання про поняття правового акта. // Підприємництво. Господарство. Право. – 2002. – № 12. – С.7-9.

21. Васильев Р.Ф. О понятии правового акта. // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1998. – № 5. – С. 3.

Завдання для самостійної роботи за темою № 11

1. Дати визначення понять: нормативно-правовий акт, юридична сила нормативно-правового акту, закон, конституція, підзаконний нормативно-правовий акт, корпоративний нормативний акт.

2. Скласти схему системи нормативних актів України за їх юридичною силою та визначте порядок набуття ними чинності.

3. Законспектувати співвідношення понять “законодавчий акт” та “закон”.

 

Практичні завдання та питання до теми

1. Розкрийте зміст поняття „юридична сила нормативно-правового акту”.

2. Практичне завдання: визначте порядок дії нормативних актів у просторі та за колом осіб:

- Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян».

- Закон України від 19.12.1991 р. № 2001-ХІІ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали у наслідок Чорнобильської катастрофи».

- Закон України від 16.10.1996 року «Про Конституційний суд України».

- Закон України від 20.12.1991 року «Про міліцію»

- Рішення Донецької обласної Ради від 15.03.2006 «Про підтримку багатодітних сімей».

3. Практичне завдання: визначте з якої дати вступають в силу:

- Закон України від 07.02.2002 року «Про судоустрій України», якщо у самому законі дата вступу в силу не визначена.

- Указ Президента України від 19 липня 2005 року «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності».

- Наказ Міносвіти від 31.08.1998 року № 321 «Про затвердження типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України».

4. Практичне завдання: визначити порядок набуття юридичної сили нормативних актів:

- Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міносвіти України від 15.07.1996

№ 245.

- Наказ МОН України «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» від 20.10.2004 № 812.

- Закон України від 16.06.1992 року № 2460-ХІІ «Про об’єднання громадян».

5. Дайте визначення місцевого підзаконного нормативного акту, його види та ознаки.

6. Що таке конституційний закон та його види?

7. Охарактеризуйте співвідношення понять „законодавчий акт” та „закон”.

8. Дайте визначення законодавчої техніки, охарактеризуйте її елементи та види.

9. Визначте основні ознаки нормативно-правових актів.

____________________________________________________________________


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты