Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дніпропетровс ьк
 

 

Навчально-методичний посібник і комплекс завдань для самостійного вивчення та оцінки знань студентів (напрямку 6.030601 «Менеджмент») по дисципліні «Економіка підприємства» (Електрона версія)

 

 

В.Я.Швець, проф., д.е.н. (розділи 1,2);

В.В. Бойко, проф., к.т.н. (розділи 2, 3,4)

 

 

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії менеджменту виробничої сфери

Протокол №9 від10.12.2012 року

 

Розглянуто по нормативній дисципліні «Економіка підприємства»: її зміст, плани проведення занять,теми самостійної робота; теоретичні питання та задачі що до модульних контролів; комплекс завдань для індивідуального завдання та курсової роботи, приведені методики та приклади їх виконання; установлені рівні оцінки знань студентів по модульному контролю, екзамену та курсовій роботі, згідно зі шкалої оцінювання по національній системі та системою ЕСТS.

 

Відповідальний за випуск (в електроній версії)

Зав. кафедри менеджменту виробничої сфери проф., д.е.н. В.Я. Швець

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. Вступ
1. Зміст основних розділів, розподіл часу, види засвоєння та оцінка вивчення (в системі ЕСТS) дисципліни «Економіка підприємства»  
П. Теми і плани семінарських, практичних та самостійних занять .Зміст та оцінка модульного та екзаменаційного контролю  
Ш. Завдання та методичні рекомендації по самостійному виконанню індивідуального завдання та курсової роботи  
Ш.1. Загальні питання до виконання індивідуального завдання та курсової роботи
Ш.2. Зміст індивідуального завдання та методологія його виконання
Ш.3. Зміст курсової роботи та методологія її виконання.
Список рекомендованої літератури
Додаток 1.Шкала оцінювання знань студента: національна та ЕСТS
Додаток 2.Зразок титульного аркуша індивідуального завдання та курсової роботі  

ВСТУП

Економіка підприємства є складовою загальної економічної науки, її вивчення - це питання, актуальні для суспільного виробництва, а саме: економічні форми, у яких здійснюються виробництво і підприємництво, закономірності їхнього розвитку; виробничі ресурси підприємстваа, використання, показники їх економічної ефективності та відтворення в умовах ринкової економіки; спосіб вибору й використання обмежених економічних ресурсів для виробництва матеріальних благ; аналіз зв'язків і взаємодій ресурсів виробництва; їх інтегрування в витратах підприємства; формування та розподіл прибутків, види рентабельності ; економічні закони: механізм їхньої дії й використання.

Метою вивчення економіки підприємства як конкретної економічної науки є положення про підприємства, принципи, форми, методи й способи управління (елементи менеджменту, маркетингу), його планування (регулювання), у тому числі розробка бізнес-плану, впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, вибір суспільних форм організації виробництва, використання економічних ресурсів і, як наслідок, - економічні результати виробничо-господарської й підприємницької діяльності, виражені в таких поняттях, як собівартість продукції, її ціна, прибуток від реалізації, рентабельність, прибутковість підприємства.

Завдання .В умовах переорієнтації основ виробничої й підприємницької діяльності підприємств України економіка націлена на вирішення таких завдань, як: наближення суспільних економічних наук до питань реальної економіки підприємств; виключення порожнього теоретизування; удосконалення розділів (тем), що вивчають ме ханізм ринкового управління; вивчення досвіду світової економічної думки з метою оптимального застосування його на підприємствах. Саме це визначає особливості курсу "Економіка підприємства" та його місце в навчальному плані для студентів напрямку 6.030601 «Менеджмент» 4

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти: виконувати розрахунки основних економічних показників, вибирати основні напрямки їх підвищення та проводити аналітичне їх обґрунтування.

Оцінка знань студентів по дисципліні «Економіка підприємства» проводиться згідно шкали оцінювання: національної та ECTS ( додаток) по змістовим тестам (темам), які складають модулі та екзамен.

Всього щодо вивчення дисципліни «Економіка підприємства» планується: 108 годин, із них лекції - 32 год., практика та семінарські заняття - 24 год., самостійна робота - 52 год. Окрім вище зазначеного планується виконання курсової роботи - 18 годин.

На протязі вивчення дисципліни «Економіка підприємства» планується проведення: два модульні контролі по змістовим модулям (темам). Модулі передбачають подальше ланкування в екзамені. Оцінка знань передбачає : всього по модульному контролю – 100 балів, з них - модуль I – 38 балів, модуль II – 62 бали; екзамен – 60-90 балів; оцінка за виконання та захист курсової роботи до 100 балів (дивись табл.).

І. ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ, РОЗПОДІЛ ЧАСУ ТА ОЦІНКА ВИВЧЕННЯ (В СИСТЕМІ ЕСТS) ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Таблиця 1.1


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 81; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты