Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дисципліна економіки підприємства. Навчальне навантаження
 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання заочна форма навчання  
Кількість кредитів – 3 (108годин) Галузь знань економіка підприємства       Нормативна    
Напрям підготовки 6.030601    
  Модулів-два     Спеціальність (професійне спрямування): менеджер виробничої сфери Рік підготовки  
2-й      
Змістових модулів-16  
Семестр  
Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсова робота) – 18годин  
I-й    
  Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних -7годин, самостійної роботи студента – 6 годин       Освітньо –кваліфікаційний рівень: Бакалавр Лекції  
32 год.    
Практичні, семінарські  
24 год.    
Лабораторні  
год.-    
Самостійна робота  
52 год.    
Вид контролю: екзамен    
Курсова робота 18 год.  
           

 

Зміст основних розділів, розподіл часу по дисципліні «Економіка підприємства» (табл.2) складені ( в основному) на основі використання базового навчального посібника «Економіка підприємств України» (Бойко В.В. – Дніпропетровськ: НГУ, 2008) , державних нормативних актів та іншого інформаційного матеріалу з питань економіки підприємства.

 

 

Таблиця 1.2

Зміст основних розділів, розподіл часу, види засвоєння та розподіл балів оцінки знань по змістовим модулям (темам) дисципліни «Економіка підприємства»

  № Зміст основних розділів дисципліни Часи та види засвоєння основних розділів дисципліни   Розподіл балів оцінки знань модуль- контроль
Аудиторне навантаження, час   Самостійна робота
Всього, годин В тому числі
Лекцїї Семінарські та практичні заняття
  Всього                    
  Модуль I. Основи економічного функціонування і управління виробництвом. Виробничі ресурси          
  РОЗДІЛ I. Підприємство і об’єднання в системі економіки України - 2,0    
               

 

 

Продовження табл.1.2

I.1 Підприємство в умовах ринкової економіки. 2,5 0,5 - 2,0  
1. Основні риси, цілі функціонування, права та обов’язки підприємства.        
2. Соціально-економічні та організаційні форми підприємств.      
3. Види діяльності підприємств.      
РОЗДІЛ II. Виробниче підприємство та його економічна стратегія 4,5 1,5   3,0  
II.1 Виробництво та підприємство. Суспільні форми організації та розміщення.   3,0   1,0   -   2,0  
1.     2.   3. Промислове виробництво в системі економіки України. Галузева структура. Підприємство та виробництво. Ознаки класифікації. Суспільні форми організації виробництва. Концентрація. Спеціалізація. Кооперуванння. Комбінування. Розміщення.        
 
 
II.2 Якість та конкурентноспроможність продукції. Науково-технічний прогрес і якість продукції.   1,5   0,5   -   1,0  
1. Якість та конкурентноспроможність продукції. 2. Науково-технічний прогрес і якість продукції. 3. Інноваційна діяльність підприємств і науково- технічний прогрес.  
 
                       

 

Продовження табл. 1.2

  РОЗДІЛ III. Система управління підприємством. Виробнича програма підприємства. Трудові ресурси підприємства   21,5   6,5   6,0   9,0  
III.1 Система управління підприємством 2,5 0,5 - 2,0
1. Зовнішнє середовище підприємства.      
2. Управління підприємством.Мета. Принципи. Функції.Методи господарського керівництва.      
3. Система державного управління підприємством.      
4. Планування виробництва - визначальний принцип управління підприємством.      
5. Удосконалення управління підприємством в умовах ринкової економіки.      
III.2 Виробнича програма підприємства 7,0 2,0 2,0 3,0
1. Поняття виробничої програми підприємства.        
2. Основні розділи і показники виробничої програми.      
3. Розробка виробничої програми підприємства. Принципи.Етапи. Методи.      
4. Виробничі потужності підприємства. Господарська стратегія і економічне обгрунтування виробничої програми підприємства.      
III.3 Трудові ресурси підприємства 4,0 4,0 4,0
1. Трудові ресурси і кадри підприємства. Поняття, класифікація, структура кадрів.        
2. Форми підготовки і підвищення кваліфікації працівників підприємства.      

Продовження табл. 1.2

Організація праці на підприємстві. Планування і відбір кадрів        
4. Ефективність праці на підприємстві. Поняття, показники її рівня і методи вимірювання.      
5. Фактори зростання продуктивності праці.      
6. Мотивація праці.    
7. Поняття оплати праці та заробітної плати працівників підприємства.      
8.   9. Принципи організації заробітної плати працівників підприємства.        
Форми і системи заробітної плати.
10. Преміювання працівників підприємства.
11. Оплата праці та її диференціація.
12. Планування фонду заробітної плати та нарахування оплати праці працівникам підприємства.      
13. Регулювання оплати праці працівникам підприємства.    
14. Соціальні заходи. Планування та облік відрахувань на соціальні заходи.    
РОЗДІЛ IV. Економічні ресурси (активи) виробничого підприємства 31,0 8,0 13,0    
IV.1 Майно та капітал підприємства 5,0 2,0 1,0 2,0
1. Майно підприємства. Поняття і склад майна підприємства.    
2. Капітал підприємства  
3. Капітальні вкладення і капітальне будівництво – основа виробництва майна тривалого користування.      
IV.2 Основні виробничі засоби підприємства 7,5 2,5 2,0 3,0
               

 

 

 

Продовження табл. 1. 2

1. Основні виробничі засоби підприємства. Сутність і роль основних виробничих засобів в економіці підприємства.        
2. Класифікація і структура основних виробничих засобів підприємства.      
3. Облік, планування та оцінка основних виробничих засобів за первісною, відновною, залишковою та ліквідаційною вартістю.      
  4. Знос основних виробничих засобів. Види зносу та методи його визначення.      
  5. Амортизація основних засобів. Порядок і методи її визначення.    
  6. Відшкодування зносу основних засобів. Форми відшкодування та джерела їх фінансування.      
  7. Особливості організації, планування та виконання ремонтних робіт.      
  8. Показники рівня використання основних виробничих засобів.      
  9. Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних виробничих засобів.      
  10. Позикові основні засоби підприємства (оренда).      
  IV.3 Нематеріальні активи підприємства 2,5 0,5 1,0 1,0
  1. Поняття нематеріальних активів.        
  2. Визнання, оцінка та види оплати нематеріальних активів підприємства.      
  3. Облік, знос і методи відшкодування зносу нематеріальних активів підприємства.      
               

 

Продовження табл. 1.2

4. Питання економічної ефективності використання нематеріальних активів підприємства.      
Модуль ІІ. Матеріально- сировинні ресурси підприємства. Економічні результати діяльності підприємства                    
IV.4 Матеріально-сировинні ресурси підприємства 4,0 1,0 1,0 2,0
2.   3. Класифікація матеріально-сировинних ресурсів.        
Нормування матеріально- сировинних ресурсів.      
4. Питання економічної ефективності використання матеріально-сировинних ресурсів на підприємстві.      
IV.5 Оборотні кошти підприємства 10,5 3,5 3,0 4,0
1. Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства.        
2. Облік і оцінка вибуття запасів на підприємстві.      
3. Нормування оборотних коштів підприємства.      
4. Показники рівня використання оборотних коштів підприємства.      
5. Підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.      
IV.6 Матеріально- технічне постачання та збут продукції підприємства 1,0 - - 1,0
1. Поняття і роль матеріально- технічного постачання і збуту у виробничої та фінансової діяльності підприємства.      
                   

 

 

Продовження табл. 1.2

2. Матеріально-технічне постачання та збут продукції підприємства.        
3.     4.   5. Організація, регулювання та форми матеріально-технічного постачання. Організація збуту промислової продукції. Служба маркетингу і приємства. Вдосконалення організації матеріально-технічного постачання і збуту продукції на підприємстві.      
РОЗДІЛ V. Виробничо-господарські витрати і економічні результати підприємства України 10,0 8,0 19,0  
V.1 Податки у виробничо - господарської діяльності підприємства 3,5 0,5 2,0
1. Загальна характеристика системи оподаткування підприємств України.    
2. Деякі податки, збори і відрахування. Методика Розрахунку і віднесення їх на витрати підприємства і в цеху підприємства.    
V.2 Собівартість продукції. Виробничо - господарські витрати виробничого підприємства 18,0 6,0 4,0 8,0
1. Поняття собівартості продукції виробничого підприємства. Місце виробничої собівартості продукції в системі економічних показників підприємства.    
2. 3. Види собівартості продукції. Класифікація та структура витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.  
               

 

Продовження табл.1.2

4.   5. Планування та облік виробничої собівартості продукції на підприємстві. Методи планування. Шляхи зниження собівартості продукції підприємства.        
6. Планування та облік виробничо- господарських витрат підприємства.    
V.3 Ціна і ціноутворення на промислову продукцію в умовах ринкової економіки 3,5 0,5 1,0 2,0
1. Ціна на промислову продукцію, її функції і склад.  
2. Основні види цін
3. Цінова політика підприємства та методи встановлення цін.      
4. Фактори що визначають ціноутворення. Удосконалення оптових цін на промислову продукцію в умовах ринкової економіки.      
V.4 Прибуток. Рентабельність виробництва 9,0 2,0 2,0 5,0
1. Поняття прибутку. Функції та види прибутку.        
2. Поняття рентабельності. Види рентабельності.      
3. Чинники підвищення рентабельності виробництва.      
4. Аналіз динаміки загальної рентабельності підприємства.      
5. Методика визначення зміни прибутку за чинниками.      
6. Аналіз прибутковості підприємства графічним та аналітичним методами.      
V.5 Фінансові ресурси та фінансове планування виробничого підприємства 3,0 1,0 - 2,0
1. Фінансові ресурси та фінансові підприємства в умовах ринкової економіки.      

 

Продовження табл.1.2

 
2.     3. Основи організації і використання фінансових ресурсів підприємства. Власні фінансові ресурси виробничого підприємства.          
     
4. Фінансове планування і фінансовий план.    
5. Звіт про фінансові результати та Баланс підприємства.        
6. Бізнес-план підприємства.        
РОЗДІЛ VI. Оцінка економічної і соціальної ефективності виробничого підприємства 8,0 2,0 2,0 4,0    
VI.1 Оцінка економічної і соціальної ефективності виробничого підприємства 8,0 2,0 4,0  
1. Економічна та соціальна ефективність виробничого підприємства.        
2.     3. Чинники підвищення економічної ефективності виробництва підприємства. Критерії і система показників ефективності виробництва підприємства.      
       
4. Аналіз прибутковості (рентабельності) виробничого підприємства.        
РОЗДІЛ VII. Економіка інвестиційного і фінансового підприємництва підприємства 4,0 2,0   2,0    
VII.1 Економіка інвестиційного підприємництва підприємства 2,0 1,0   1,0  
1. Поняття і принципи інвестиційної діяльності.    
2. Капіталостворюючі інвестиції.  
3. Прийоми і методи проектного аналізу.        
VII.2 Економіка фінансового підприємництва підприємства 1,0 1,0   1,0  

 

 

Закінчення табл. 1.2

 
1. Загальні поняття фінансового підприємництва. Портфельні інвестиції.        
2. Ризики фінансових інвестицій.  
3. Портфель цінних паперів та його управління.    
     
Всього  
  із них індивідуальне завдання          
  Виконання та захист курсової Роботи            
  Разом   52 18  
                   

 

 

П. ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ТА САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ. ЗМІСТ ТА ОЦІНКА МОДУЛЬНОГО І ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО КОНТРОЛЬЮ

П.I. МОДУЛЬ I. Основи економічного функціонування і управління підприємством. Виробничі ресурси (оцінка 38 балів)

Тема. Підприємство в умовах ринкової економіки (оцінка 2 бали)

(самостійна робота, 2 години)

1. Поняття підприємства в умовах ринкової економіки.

2. Соціально-економічні та організаційні форми підприємства.

3. Види діяльності пі дприємств.

4. Закон України “Про підприємства України”.

5. Проблеми визначення і обґрунтування напрямків діяльності підприємств (фірм).

6. Господарчі товариства. Організаційні та економічні особливості акціонерних товариств.

7. Вибір типу підприємства для домашніх завдань.

 

Тема. Виробництво та підприємство. Загальні форми організації і розміщення (оцінка 2 бали)

(самостійна робота, 3 години)

1. Промислове виробництво в системі народного господарювання. Галузева структура.

2. Підприємство і виробництво. Класифікація підприємств. Загальна (внутрішньофірмова) структура підприємства.

3. Суспільні форми організації виробництва. Концентрація. Спеціалізація. Кооперація. Комбінування. Розміщення.

 

Тема. Якість і конкурентоспроможність продукції. Науково-технічний прогрес та якість продукції (оцінка 2 бали)

(самостійна робота, 1 година)

1. Якість і конкурентоспроможність продукції.

2. Науково-технічний прогрес та якість продукції.

3. Інноваційна діяльність підприємства та науково-технічний прогрес.

Тема. Система управління і прогнозування виробництвом і підприємством в умовах становлення ринкової економіки (оцінка 3 бали)

(самостійна робота, 2 години)

1. Зовнішнє середовище підприємства.

2. Керування підприємством. Цілі. Функції. Принципи. Методи управління.

3. Система управління підприємством.

4. Планування виробництва – визначальний принцип управління підприємством.

5. Вдосконалення управління підприємством.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты