Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка за виконання та захист курсової роботи:»Визначення та розрахування загальних показників підвищення економічної ефективності підприємства» - 100 балів.
П.3. Теоретичні питання та задачі відповідно до модульного контролю

П.3.1. Теоретичні питання до Модулю №1

1. Акордна система оплати праці це:

2. Асортимент – це:

3. В умовах ринку до економічної функції держави належить...

4. Валова продукція це:

5. Вартість відтворення основних засобів підприємства:

6. Винагороди працівникам за підсумки роботи за рік у складі коштів належать до...

7. Виплати матеріальної допомоги робітникам підприємства по тимчасовій непрацездатності належать до...

8. Виробнича потужність підприємства – це...

9. Виробнича потужність підприємства визначається за:

10. Виробничий цикл це:

11. Встановлена потужність підприємства це:

12. Джерело відтворення основних засобів підприємства:

13. Для чого нормується час на виготовлення продукції?

14. Для яких економічних показників повинні виконуватися співвідношення:

15. До погодинної форми оплати праці належать...

16. До показників, що характеризують економічну ефективність роботи устаткування, відносять:

17. До показників, що характеризують технічний рівень устаткування, відносять:

18. Договірне регулювання оплати праці найманих працівників підприємств здійснюється на основі...

19. Елементний склад нематеріальних активів, це:

20. За валовою продукцією обчислюється...

21. За яких умов підприємству необхідно продати непотрібне йому устаткування?

22. Залишкова вартість основних засобів це:

23. Інформаційні ресурси, це:

24. Капітальні вкладення це:

25. Коли на підприємстві міститься незавершене виробництво, яке заносять до статистичного обліку?

26. Мінімальна заробітна плата – це...

27. Модернізація виробничих потужностей підприємства передбачає...

 

28. На ваш погляд, для якого типу виробництва характерна обмежена номенклатура продукції, обсяг випуску може бути достатньо великим,а вироблення окремих виробів повторюється певними партіями періодично?

29. На ваш погляд, за валовою продукцією обчислюється...

30. На ваш погляд, за який показник необхідно встановити премію робітнику?

31. На ваш погляд, які з нижченаведених показників характеризують ступінь технічної оснащеності праці персоналу?

32. Надбавки до оплати відповідно до тарифних ставок і посадових окладів робітників у передбачених розмірах у складі коштів, які спрямовуються на споживання, належать до...

33. Надбавки до оплати праці відповідно до тарифних ставок та окладів робітників у передбачених розмірах входять до складу коштів...

34. Назвіть систему основних показників плану капітальних вкладень.

35. Назвіть склад елементів оплати праці працівникам підприємства за рік.

36. Номенклатура – це:

37. Об’єкти промислової власності нематеріальних активів це:

38. Об’єктом винаходу може бути...

39. Облік та вартісна оцінка основних засобів, це:

40. Облік та технічна оцінка основних засобів, це:

41. Основна заробітна плата – це...

42. Паушальна сплата за користування нематеріальними активами це:

43. Планування, що охоплює на підприємстві довгострокове (стратегічне) і середньострокове планування, називається:

44. Повні сумарні капітальні витрати всього проекту, приведені до останнього року їх освоєння(будівництва) повинні бути:

45. Показники, що характеризують рівень вартісного зносу основних засобів, це:

46. Показники, що характеризують рівень використання основних засобів, це:

47. Премії робітникам підприємства нараховуються...

48. При відрядній формі оплати праці оплата проводиться за:

49. При почасовій формі оплати праці оплата проводиться за...

50. При прогресивно-відрядній формі оплати праці оплата проводиться за:

51. Професія працівника це:

 

 

52. Процес одночасного розвитку багатьох технологічно не пов’язаних між собою видів виробництва, значного розширення номенклатури та асортименту вироблюваних підприємством виробів, називається:

53. Реалізована продукція це:

54. Ритм це:

55. Розвиток технічної бази підприємства здійснюється шляхом...

56. Роялті це:

57. Середня заробітна плата робітників це:

58. Середньорічна чисельність працівників підприємства це:

59. Середньорічний баланс виробничих потужностей підприємства це:

60. Сумісник праці на підприємстві це:

61. Товарна продукція – це...

62. Трудомісткість це:

63. У виробничий цикл включається...

64. Уставний капітал це:

65. Чим відрізняється організація оплати праці за штатним розкладом від відрядної форми?

66. Чим відрізняється поняття «майно» підприємства від його основних засобів?

67. Чим відрізняється сплата за нематеріальні активи за системою «костплас» від паушальних платежів?

68. Чим відрізняється тарифна сітка для обчислення заробітної платні від штатного розкладу підприємства?

69. Чим відрізняються погодинна та відрядна форми організації оплати праці?

70. Чисельність промислових працівників це:

71. Що таке дійсний робочий час (у днях) на підприємстві?

72. Що таке тарифна ставка?

73. Як ви вважаєте, чи потрібно (і чому) цеху (підприємству), де виробничий цикл більше 24 годин, матеріальні та інші виробничі ресурси у більшій кількості, ніж для товарної продукції за однаковий період часу.

74. Який з показників ефективності основних засобів використовується при обчисленні їх залишкової вартості?

75. Який із критеріїв покладено в класифікаційну основу поділу підприємств за розмірами?

76. Які з нижченаведених нематеріальних ресурсів не є об’єктами промислової власності?

77. Які з нижченаведених показників характеризують ступінь технічної оснащеності праці персоналу? 24

78. Які капітальні вкладення не переходять у вартість основних засобів підприємства?

79. Які ресурси потрібні підприємству для організації виробництва.

80. Які системи оплати праці та умови преміювання робітника на підприємстві ви оберете?


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 115; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты