Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПідготовка довідок, проектів дипломатичних, юридичних та інших ділових документів
Читайте также:
  1. Автоматизація комп‘ютерних проектів. Автоматизований розрахунок обміну валют
  2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб
  3. Аналіз документів
  4. Взаємодія норм адміністративного права з нормами інших галузей права
  5. Види дипломатичних документів договірного характеру
  6. Види інформаційних документів, що готуються в посольствах, генконсульствах, представництвах
  7. Види інформаційних документів, які готуються в закордонних представництвах України.
  8. ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
  9. Вимоги до змісту й оформлення документів
  10. Вимоги керівних документів по забезпеченню продовольством військовослужбовців.

Самостійно, використовуючи інформаційно-аналітичний матеріал, зібраний особисто або наданий іншими фахівцями, уміти:

- вибирати структуру та форму документа;

- вибирати стиль викладу документа;

- викладати текст документа з використанням програмно-технічних засобів.

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки є галузевим стандартом вищої освіти, який визначає нормативний термін та нормативну частину змісту навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфі­ка­цій­н­о­го рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготов­ки фахівця.

Цей стандарт викори­с­товується при:

· розробці та корегуванні галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-про­фе­сійної програми під­г­о­­т­о­вки фахівців, засобів діагностики якості вищої освіти);

· розробці та корегуванні стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативних частин освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів, програм навчальних дисциплін );

· визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та під­ви­ще­ння кваліфікації.

Цей стандарт встановлює:

· нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, їх інформаційний обсяг та рівень їх засво­є­­н­­ня в процесі підготовки фахівця, відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

· рекомендований перелік навчальних дисциплін підго­то­вки фахівців;

· форми державної атестації;

· нормативний термін навчання.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством.

Стандарт придатний для цілей ліцензування та акредитації напрямів і спеціальностей, сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.

В додатках А,Б,В освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів [] наведена система змістових модулів, перелік навчальних дисциплін і практик, обсяг навчальних занять та самостійної роботи в годинах та кредитах.

Нормативна частина змісту навчання ОПП підготовки фахівців з міжнародної інформації (бакалаврів) містить цикли дисциплін:а) цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

1. Історія України.

2. Ділова українська мова.

3. Українська та зарубіжна культура.

4. Релігієзнавство.

5. Теорія держави і права.

6. Соціологія.

7. Філософія.

8. Основи економічних теорій.

9. Основи психології та педагогіки.

10. Політологія.

11. Логіка.

12. Фізичне виховання.

б) цикл науково-природничої підготовки:

13. Основи екології та безпека життєдіяльності

14. Інформатика

15. Математичні основи інформаційних технологій

16. Системний аналіз

17. Прикладна інформатика

18. Теорія прийняття рішень

19. Комп’ютерна обробка даних

20. Основи наукових досліджень

в) цикл професійно-практичної підготовки:

21. Історія політичних та правових вчень

22. Країнознавство

23. Теорія міжнародних відносин

24. Міжнародні відносини та зовнішня політика

25. Зовнішня політика України

26. Дипломатична та консульська служба

27. Міжнародні організації

28. Дипломатичний протокол і етикет

29. Світова економіка

30. Міжнародні економічні відносини31. Економіка та зовнішньо-економічні зв’язки України

32. Менеджмент і маркетинг

33. Порівняльне конституційне право

34. Міжнародне публічне право

35. Міжнародне приватне право

36. Іноземна мова

37. Іноземна мова спеціальності

38. Теорія та практика перекладу

39. Вступ до спеціальності

40. Основи міжнародних інформаційних відносин

41. Теорія та практика комунікації

42. Конфліктологія та теорія переговорів

43. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних

відносинах

44. Аналіз зовнішньої політики

45. Міжнародна інформація

46. Міжнародні інформаційні системи та технології

47. Теорія масової комунікації

48. Зв’язки з громадськістю

49. Міжнародне інформаційне право

Нормативна частина змісту навчання ОПП підготовки магістрів з спеціальності "Міжнародна інформація" містить цикли дисциплін:

1. Методика викладання у вищій школі

2. Математичне моделювання та прогнозування в

міжнародних відносинах

3. Інформаційні війни

4. Аналіз соціальних систем

5. Міжнародні системи та глобальний розвиток

6. Інформаційне суспільство

7. Науково-педагогічний практикум

8. Практикум перекладу

 

2.4 Навчальні плани , навчальні та робочі навчальні програми дисциплін

 

З урахуванням вимог варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності “Міжнародна інформація” розроблені відповідні навчальні плани [11,12].

Навчальний план - це компонент стандарту вищої освіти вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.Особливістю реалізації навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності “Міжнародна інформація” в умовах педагогічного експерименту з кредитно-модульної організації навчального процесу є формування індивідуальних навчальних планів, в яких на ІІІ – ІУ курсах бакалаврської підготовки відводиться 20%, а в період магістерської підготовки – 33% часу на вивчення навчальних дисциплін за вибором студента.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты