Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛекція 3. Учасники міжнародних проектів
Читайте также:
  1. Автоматизація комп‘ютерних проектів. Автоматизований розрахунок обміну валют
  2. Державний брендінг в міжнародних відносинах
  3. До вимог міжнародних норм та правил
  4. Добржанська О.Л. Системні методи дослідження міжнародних відносин. Навч. Посібник. – Інститут міжнародних відносин, 2009. – 124 с.
  5. Експертні системи в міжнародних відносинах
  6. Загальна характеристика міжнародних комунікацій
  7. Загальні підходи до оцінки проектів
  8. Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах
  9. КЛАСИФІКАЦІЯ І СКЛАД ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОЕКТІВ
  10. Класифікація проектів

План

1. Склад, ролі і взаємозв’язок учасників проектів.

2. Основні функції і взаємодія учасників проекту.

3. Формування і розвиток команди міжнародного проекту.

4. Управління конфліктами в міжнародних проектах.

Основні поняття: учасники проектів, проект-менеджер, інвестор, замовник, контрактор, підрядник, ліцензор, команда міжнародного проекту, життєвий цикл проектної команди, координаційна група.

Література:1,С.21-22; 2,С.71-77; 4,С.195-220; 5,С.91-116; 6,С.540-587; 8,С.176-192; 10,С.202-204; 11,С.25-29.

1. Склад, ролі і взаємозв’язок учасників проектів

Учасники проекту – основний елемент його структури, тому що саме вони забезпечують реалізацію задуму. Залежно від типу проекту в його реалізації можуть брати участь від однієї до кількох десятків організацій. Кожна з них виконує певні функції, має певну ступінь участі у проекті й несе конкретну міру відповідальності за його реалізацію.

Учасники міжнародного проекту – юридичні або/та фізичні особи, які зобов’язані виконати деякі функції, передбачені міжнародним проектом, та інтереси яких будуть задіяні при його реалізації.

До класифікації учасників проекту, що використовується у світовій практиці управління проектами та при реалізації міжнародних проектів в Україні, належать такі їх види:

1. Ініціатор – сторона, яка є автором головної ідеї проекту, його попере­днього обґрунтування та пропозицій по здійсненню. Ініціатором може виступати практично кожний з учасників проекту, але в ос­таточному підсумку ділова ініціатива по здійсненню проекту по­винна виходити від замовника проекту.

2. Замовник – головна сторона, зацікавлена у здійсненні проек­ту та досягненні його результатів, майбутній власник та користувач результатами проекту. Він визначає основні вимоги та масштаб проекту, забезпечує фінансування проекту за рахунок своїх коштів чи коштів залучених інвесторів, укладає контракти з головними виконавцями проекту, несе відповідаль­ність за цими контрактами, керує процесом взаємодії між усіма учасниками проекту, несе відповідальність за проект перед суспільством.

3. Інвестор – сторона, що вкладає кошти в проект як свої, так і залучає кредити. Якщо інвестором не є замовник, то це, як правило, банки, міжнародні інвестиційні фонди та інші ор­ганізації. Мета інвестора – збільшення прибутку на свої інвестиції від реалізації проекту. Інвестори укладають контракт чи кредитну угоду із замовником, контролюють виконання контрактів, здійснюють розрахунки з іншими сторонами по мірі виконання проекту, є пов­ноправними партнерами проекту та співвласниками всього май­на, яке залучається за рахунок їх інвестицій, доки їм не буде по­вернуто всі кошти по контракту чи за кредитною угодою.4. Керівник (менеджер) проекту – юридична (фізична) особа, якій замов­ник та інвестор делегують повноваження щодо керівництва всією роботою по здійсненню проекту – планування, організацію, контроль та координацію робіт всіх учасників проекту. Замовник укладає контракт з керівником проекту, в якому визначається склад функцій і повноважень керівника проекту. Менеджер проекту керує та координує всі роботи щодо проекту продовж усього його життєвого циклу до досягнення визначених результатів при додержанні встановлених строків, бюджету та якості.

5. Команда проекту – специфічна організаційна структура, очолювана керівником проекту та створена на період здійснення проекту. Завдання команди – виконання функцій управління проектом до ефективного досягнення цілей проекту. Склад і функції команди проекту залежать від масштабів, складності та інших характеристик проекту.6. Контрактор – сторона чи учас­ник проекту, що вступає до відносин із замовником та бере на се­бе обов'язок за виконання робіт і послуг по контракту відносно всього проекту або його частини. Контрактором може виступати керівник проекту чи інші ак­тивні учасники проекту.

7. Проектувальник – юридична особа, що виконує за контрак­том проектно-дослідницькі роботи в межах проекту. Вступає в договірні відносини з генконтрактором проекту чи безпосередньо із замовником.

8. Підрядник – юридична особа, пропозиція якої прийнята замовником, несе відповідальність за виконання робіт відповідно до умов контракту. Добирає субпідрядни­ків та укладає угоди з ними на виконання окремих робіт і по­слуг.

9. Постачальники – контрактори, які здійснюють різні види поставок на контрактній основі (матеріали, устаткування, транс­портні засоби та ін.).

10. Ліцензори – організації, що видають ліцензії на право воло­діння земельною ділянкою, виконання окре­мих видів робіт і послуг, проведення торгів.

11. Органи влади країни, де реалізуються проекти – сторона, що задовольняє свої інтереси шля­хом отримання податків від учасників міжнародного проекту. Ця сторона висуває вимоги державного, суспільного, екологічного та соціального характеру, пов'язані з реалізацією проекту.

12. Власник земельної ділянки – юридична чи фізична особа, яка є власником земельної ділянки, залученої до проекту, вступає у відносини із замовником та передає на договірній основі право користування чи володіння цією ділянкою землі.13. Виробник кінцевої продукції проекту – здійснює експлуа­тацію створених основних фондів та виробляє кінцеву продук­цію. Головна мета – отримання прибутку від продажу готової продукції споживачам. Бере участь на всіх фазах проекту та взаємодіє з основними учасниками проекту. Його роль і функ­ції залежать від частки власності у кінцевих результатах прое­кту. В багатьох випадках є замовником чи інвестором проекту.

14. Споживачі кінцевої продукції – юридичні та фізичні особи, які є покупцями й користувачами кінцевої продукції, що встано­влюють вимоги до виробленої продукції та наданих послуг і формують попит на них. За рахунок коштів споживачів відшко­довуються витрати на проект і формується прибуток всіх учасників проекту.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты