Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛекція 1. Міжнародний проект і його структура
Читайте также:
  1. Foreign Office – структура, функции…..
  2. I. СОСТАВ И ОБЪЕМ ПРОЕКТА.
  3. I. Сущность и структура финансового рынка.
  4. I. Цели и задачи проекта
  5. II. Объем и сроки выполнения задач в рамках проекта
  6. II. Примеры проективных методик
  7. II. Цели и задачи проекта
  8. III. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
  9. III. Технологическое проектирование строительных процессов.
  10. NPV ПРОЕКТА. НЕПРОСТОЙ ВЫБОР

План

1. Поняття та сутність міжнародного проекту, його ознаки, складові частини і характеристики.

2. Класифікація проектів, їх основні аспекти.

3. Міжнародний проект та його оточення.

4. Структура міжнародного проекту і її елементи.

Основні поняття: міжнародний проект, системний підхід, монопроекти, мультипроекти, мегапроекти, оточення проекту, структура міжнародного проекту, моделі структуризації.

Література: 1,С.15-16; 2,С.47-61,77-81; 4,С.6-13,21-36; 5,С.7-35,74-90; 6,С.9-60; 8,С.5-15,21-25; 10,С.18-43; 11,С.13-30.

1. Поняття та сутність міжнародного проекту, його ознаки, складові частини і характеристики

Зародження управління проектами як самостійної дисципліни припадає на 30-і роки минулого століття і пов'язане з розробкою спе­ціальних методів координації інжинірингу великих авіаційних та наф­тогазових проектів у США. Початок сучасної концепції управління проектами сформувався в середині 50-х років в США і з 60-х років здійснюється рух проект-менеджменту на Схід. До Міжнародної Асоціації Управління Проектами (ІРМА), яка до 1990 року обмежува­лася державами Західної Європи, на початку 1990 року увійшла Росія, а в період з 1991 по 2004 рр. – Румунія, Україна, Індія і Китай.

Міжнародні проекти складають значну частину спеціальних ви­дів проектів, вирізняються великою вартістю і обсягами, організацій­ною і технічною складністю, а також значною роллю в економіці і по­літиці тих країн, для яких вони розробляються. Причинами появи про­ектів є незадоволений попит, надлишкові ресурси, ініціатива підпри­ємців, реакція на політичний і соціальний тиск, інтереси кредиторів.

Рішення про участь в міжнародному проекті як комплексі взаємо­пов’язаних заходів міжнародної компанії чи організації, спрямованих на досягнення поставленої конкрет­ної мети на протязі визначеного і часу і за встановленим бюджетом, приймається на основі міжнародного маркетингу, який супроводжує реалізацію прийнятого до виконання проекту.

Управління міжнародним проектом – діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю.

Робота по міжнародним проектам має свою специфіку:

1. Ступінь проектного аналізу та обробки для міжнародних проектів повинен бути на порядок вищим, ніж для аналогічних внутрішніх проектів. Деякі багатонаціональні фірми мають свої відділення в декількох країнах та розподіляють між ними роботи по значним проектам.

2. Обладнання і матеріали для робіт за кордоном закуповують на сві­товому ринку. Закупівельна організація повинна мати можливість стежити за міжнародними операціями, за роботою постачальників і за фазами забезпечення поставок.

3. Широко розповсюджена система залучення субпідрядників, на підбір кадрів, терміни перевезення і організацію роботи яких по­трібні значні витрати часу.


Міжнародний проект має свої ознаки – зміна стану, обмеженість у часі, обмеженість ресурсів, неповторність, комплексність, специфіч­на організація проекту; складові частини – початкові умови, область припус­тимих рішень, вибір і оцінка альтернатив, документація, види забезпечення, методи і техніка управління проектами; характеристики – обсяги робіт, терміни виконання, вартість, витрати, собівартість, прибуток, якість, комерційний ризик, надійність, життєздатність проекту, конку­рентоспроможність, соціальна і суспільна значимість та може розглядатися з позиції системного підходу як процес переходу з початкового стану в кінцевий результат за участі ряду обмежень та механізмів (рис.1).Рис. 1. Міжнародний проект з позиції системного підходу

Міжнародний проект визначає цілеспрямовану зміну складної системи, обмежену у часі з встановленими вимогами щодо вартості і якості результатів та зі специфічною організацією, що передбачає створення команди професіоналів з різних держав-учасників проекту.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 17; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты