Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРЕКОМЕНДОВАНО
Читайте также:
  1. Рекомендовано Министерством образования
  2. Список використаної та рекомендованої літератури
  3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ_

до видання та використання у

навчальному процесі Вченою

Радою ПУСКУ

“___” _________ 2006 року

Протокол № ____

 

ВСТУП

У сучасній економіці більшість господарських завдань розв’язується на основі певних проектів, тобто спочатку визначаються цілі, а потім робиться спроба досягти їх з урахуванням часових, ресурсних і фінансових обмежень. Планування проектів у поєднанні з процеса­ми регулювання й контролю утворюють процес управління проекта­ми, або проектний менеджмент. Світовий досвід свідчить, що управління проектами стало загальним стандартом поведінки у практичній діяльності.

Сфера застосування управління проектами постійно розширюється, хоча на прак­тиці є справою складнішою, ніж використання традиційних ме­тодів управління. Необхідність ефективно вирішувати чис­ленні проблеми управління сучасними міжнародними проектами обумовлює великий інтерес до них широких кіл спеціалістів, зайнятих управлінням та організацією в різних галу­зях економіки.

Мета курсу “Управління міжнародними проектами” – ознайомити студентів з ме­тодологією управління проектами, стандартами і технологією їх роз­робки та реалізації; сформувати стратегічне управлінське мислення, практичні навички у сфері управління міжнародними проектами, вміння використо­вувати спеціальні та довідкові літературні джерела, а також закони України у практичній діяльності.

Підготовка і реалізація міжнародних проектів – складний і високоризиковий вид господарської діяльності, що стає дедалі спеціалізованішим. Управління міжнародними проектами є синтетичною дисципліною, що поєднує як спеціальні, так і міждисциплінарні знання.

Спеціальні знання відбивають особливості тієї сфери діяльності, до якої належать проекти (будівельні, інноваційні, екологічні, науково-дослідні та ін.). Універсальні знання й методи управління проектами, що стосуються загальних закономірностей, властивих проектам у всіх сферах діяльності, дають змогу розв’язувати такі завдання:

q визначати цілі проекту;

q формувати його обґрунтування;

q структурувати проект (виокремлювати підцілі, підпроекти, чер­ги, етапи);

q визначати фінансові потреби і джерела його фінансування;

q обирати постачальників, підрядників та інших виконавців (на основі торгів і конкурсів);q готувати і укладати контракти;

q розраховувати кошторис і бюджет проекту;

q визначати терміни виконання проекту та розробляти графіки реалізації:

q контролювати процес виконання проекту і коригувати план його реалізації;

q управляти ризиками проектної діяльності.

Методика вивчення курсу з управління міжнародними проектами базується на єдності проблемних лекцій і семінарських занять, які передбачають розгляд господарських ситуацій, розв’язання типових управлінських теоретичних і практичних завдань, навчання методиці складання, планування та аналізу проектів. Також передбачені індивідуальні заняття викладача зі студентами і самостійна робота студентів над темами курсу. Підсумком вивчення даного курсу є іспит.

Питання, що розглядаються при вивченні дисципліни, тіс­но пов’язані з теоретичними і практичними проблемами фінансового, інноваційного та інвестиційного менеджменту, стратегічного плану­вання, маркетингу, управління персоналом, макро- та мікроекономікою.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

- теоретичні основи управління міжнародними проектами;

- основні функції проект-менеджменту;- способи організації управління проектами та планування змісту проекту;

- джерела ресурсного забезпечення проекту;

- ризики, що виникають при управлінні міжнародними проектами;

- системи контролю за виконанням проекту;

вміти:

- планувати зміст міжнародного проекту;

- контролювати хід його виконання;

- формувати команду міжнародного проекту;

- користуватися пакетами прикладних програм для управління проектами.

Викладання курсу “Управління міжнародними проектами” згідно з навчальною програмою Полтавського університету споживчої кооперації України забезпечить студентів знаннями з основ упра­вління проектами, дозволить їм опанувати методо­логію, необхідну для успішного управління міжнародними проектами, а також набути навичок адаптації і впровадження проектних рішень в практичну діяль­ність.

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты