Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Екологічні права і обов’язки громадян.
 

Особлива природа та зміст екологічних прав обумовлює їх виділення в окрему групу.

Екологічні права людини і громадянина — це встановлені та гарантовані державою можливості у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпе­ки. Вони пов'язані з охороною, використанням і відтворенням природних ресурсів, забезпеченням екологічної безпеки, запобіганням і ліквідацією не­гативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природ­не середовище, збереженням природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

Конституція України закріпила ряд екологічних прав людини і громадя­нина, зокрема, право на безпечне життя і здоров'я. Проте, уперше в Україні екологічні права людини і громадяни були визначені в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища». Відповідно до статті 9 цьо­го Закону кожний громадянин має право:

1) на безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;

2) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструк­ції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього при­родного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь у прийнятті рішень із цих питань;

3) участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього при­родного середовища, раціонального і комплексного використання природ­них ресурсів;

4) здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

5) об'єднання в громадські природоохоронні формування;

6) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, установ­лених законом тощо.

Розвиток і становлення екологічних прав громадян є одним із пріоритет­них напрямків діяльності міжнародних організацій. Яскравим прикладом є Конвенція Європейської Економічної Комісії ООН «Про доступ до інформа­ції, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», ухвала 25 червня 1998 р. і ратифікована Україною 6 липня 1999 р.

Конвенція визначила три основних екологічних права, що розглядаються як важливі чинники в становленні демократії:

1) доступ громадськості до екологічної інформації;

2) участь громадськості у процесі прийняття рішень із питань щодо довкілля;

3) доступ громадськості до правосуддя з питань щодо довкілля.

Крім екологічних прав громадяни мають й екологічні обов'язки. Екологіч­ні обов'язки людини і громадянина передбачені в ряді нормативно-правових актів.

Діюче законодавство передбачає, що кожний громадянин України має право на безпечне для його життя і здоров’я навколишнє природне середовище.
Громадяни мають право брати участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до державних та господарських органів, установ та організацій з цих питань.

Кожен громадянин України має право на участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природнього середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів.

Громадяни можуть об’єднуватися у громадські природоохоронні формування, а також отримувати у встановленому законом порядку повну і достовірну інформацію про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров’я населення.

Громадяни мають право на загальне і спеціальне використання природних ресурсів, на одержання екологічної освіти, подавати до суду позови до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права громадян.

Поряд з екологічними правами громадяни мають певні обов’язки. Так, незалежно від того, чи є громадяни природокористувачами (тобто використовують природні ресурси), чи ні, вони зобов’язані берегти природу, раціонально використовувати природні ресурси, охороняти її багатства, вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення (плата за спеціальне природокористування встановлюється на основі нормативів плати і лімітів використання природних ресурсів).
Крім того, громадяни України зобов’язані не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів, а також компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 104; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты