Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди цінних паперів.
Читайте также:
  1. Види цінних паперів
  2. Види цінних паперів та їх загальна характеристика
  3. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів
  4. Емісія цінних паперів
  5. Методи оцінювання вартості цінних паперів та розрахунок їх прибутковості
  6. Первинний і вторинний ринки цінних паперів.
  7. Ринок цінних паперів, його особливості
  8. Статистика цінних паперів.
  9. Сутність і види цінних паперів

Акції (від лат. аctio дія, дозвіл) – цінні папери, випущені акціонерними товариствами, які засвідчують вкладення певної кількості капіталу і дають право їхньому власникові на отримання певного доходу (дивіденду) з прибутку акціонерного товариства.

Класифікація (види) акцій:

ü на пред’явника;

ü іменні;

ü привілейовані (власник акції має право на фіксовану частку доходу – дивіденд);

ü прості (розмір дивідендів визначається не одразу, а після отримання прибутку);

ü з правом голосу;

ü без права голосу.

Облігація (від лат. obliqo – зобов’язання) – документ, що засвідчує передачу грошей у борг на певний строк із правом отримання щорічного фіксованого доходу та зобов’язання про повернення суми боргу у визначений строк.

Вексель (від нім. Wechsel – розмін) письмове боргове зобов’язання за встановленою законом формою, яке видається позичальником (боржником) кредитору (векселеотримувачу), що надає останньому права вимагати від боржника повернення зазначеної у векселі суми у певний строк .

Варрант - цінний папір, що випускається разом з облігацією чи привілейованою акцією і дає її власникові право на додаткові пільги у визначений час.

Ваучер – майновий купон, що видається в процесі приватизації державного майна для придбання акцій підприємств, які підлягають приватизації.

Сертифікат (депозитний) – фінансовий документ, випущений банком , який засвідчує наявність грошового депозиту і зобов’язання виплатити цю суму тримачеві сертифіката у певний строк.

Коносамент – розписка, що видається агентом транспортного підприємства (судна, літака) відправникові вантажу , яка засвідчує прийняття вантажу для перевезення і зобов’язання видати його в пункті призначення коносаменту.

На первинному ринку цінних паперів відбувається розміщення щойно випущених цінних паперів. Емітентами можуть бути: державні органи влади різних рівнів, підприємства, організації, іноземні юридичні особи.

Вторинний ринок цінних паперів забезпечує перепродаж раніше випущених цінних паперів через фондову біржу і позабіржовий оборот. Громадяни та юридичні особи, що купують цінні папери від свого імені й за свій рахунок, є інвесторами.

Валютна біржа – біржа, що здійснює на регулярній та впорядкованій основі купівлю-продаж іноземної валюти за ринковими цінами. Курс, який встановлюється на біржі, називають офіційним курсом. Він лежить в основі розрахунків комерційних банків з клієнтами. У роботі валютної біржі беруть участь представники держави. Біржовим валютним товаром є валюта і золото.Біржа праці – державна структура, яка опосередковує стосунки між роботодавцями і найманою робочою силою.

Функції служби зайнятості:

ü вивчення і прогнозування ситуації ;

ü організація громадських робіт;

ü організація перекваліфікації кадрів за вимогами ринку;

ü виплата допомоги з безробіття;

ü відшкодування (часткове) витрат, пов’язаних зі зміною місця роботи.

Фрахтова біржа – постійно діючий ринок, на якому укладаються угоди щодо фрахтування та відфрахтування суден.

Тут концентрується інформація про:

ü попит і пропозицію на тоннаж;

ü рівень фрахтових ставок;

ü умови договору фрахтування.

Універсальна біржа – біржа, яка здійснює операції не тільки з широким асортиментом товарів, а й з валютою, цінними паперами та фрактовими контрактами.

Отже, біржі – це ринкові структури, де укладаються угоди, здійснюються біржові операції.Класифікація біржових операцій:

Угода (операція) – домовленість про взаємну передачу прав та зобов’язань стосовно біржового товару, яка супроводжується передачею фінансового інструмента (банківських документів чи грошей) від однієї особи до іншої.

Форвардна угода – строкова угода за готівковою формою розрахунку, відповідно до якої покупець і продавець погоджуються на поставку товару обумовленої якості та кількості (або валюти) на певну дату в майбутньому. Ціна товару, курс валюти фіксуються в момент укладання угоди.

Ф’ючерні угоди – про купівлю-продаж фінансових інструментів або товарів обумовленої марки на біржах за умови оплати їх за узгодженою ціною через певний проміжок часу після укладання угоди. Ф’ючерні угоди укладаються не з метою купівлі чи продажу, а з метою страхування (хеджування) угоди стосовно наявного товару, або для отримання прибутку від зміни цін і курсів, що відбуваються на кінець ліквідаційного періоду.

Онкольні угоди – система купівлі реального товару або цінних паперів, за якою ціна не фіксується аж до вимоги покупця.

Опціон – договірне зобов’язання купити або продати певний вид цінностей чи фінансових прав за встановленою на момент підписання угоди ціною в межах певного періоду.

Аукціон – форма організації реалізації товарів та послуг, що грунтується на проведенні публічних торгів, де право купити має той, хто пропонує найвищу ціну. Первинна (вихідна) ціна визначається угодою між організатором аукціону і власником – продавцем. Види аукціонів: товарні, валютні.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты