Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Динаміка руху автомобіля
 

Диференційне рівняння прямолінійного руху автомобіля може бути записано у наступному вигляді:

(7)

де – маса автомобіля;

– коефіцієнт, що враховує інерцію обертових мас трансмісії та ведучих коліс автомобіля;

– повна колова сила на ведучих колесах автомобіля;

– сума сил опору руху автомобіля, що залежать від його швидкості;

– сила опору під час руху на підйом (+), при спуску – (–);

– сила тяжіння від повної маси автомобіля;

– кут нахилу поверхні дороги;

V – швидкість руху автомобіля;

– прискорення автомобіля.

Для розв'язання рівняння руху автомобіля необхідно визначити повну колову силу та сили опору руху відносно лінійної швидкості руху.

Схему сил, що діють на автомобіль у загальному випадку його руху наведено на рис. 3 за наступних припущень:

– дорожні умови під правими та лівими колесами кожного з мостів автомобіля однакові, тому всі сили, що діють на міст, можуть бути зведені до його середини;

– автомобіль симетричний відносно поздовжньої осі;

– нормальні складові реакції дороги докладені до середини контактної поверхні, а їх зміщення враховане в моментах опору коченню коліс мостів.

 

 

Рис. 3 Схема сил, що діють на автомобіль у загальному випадку руху

 

Спроектувавши всі сили, що діють на автомобіль, на площину,

паралельну опорній поверхні, одержимо:

Рˊркол = Рw+Ph+Pjпост+Px1, (8)

де Рˊркол сила тяги еластичних коліс в неусталеному режимі (у ній

враховані опір коченню коліс, а також – інерційний момент опору їх прискореному обертанню). Представимо РˊрколРх1= РколРfк.

Тоді з виразу (8) після перетворень отримаємо:

Рколколдfкhw + Рj. (9)

Прийнявши в (1) Кд =1 і враховуючи, що Рh і Рj можуть бути як додатними, так і від’ємними з (6.9) отримуємо силу тяги автомобіля (Рр≡ Ркол):

Рр = Мк∙Iт ∙ƞт / гдfк±Рhw ± Рj. (10)

Сили, розташовані справа в (6.10), є силами опору руху автомобіля. Позначимо їх: Ропfк±Рhw ± Рj. Рівняння (10) можна записати у вигляді:

Рр = Роп. (11)

Рівняння (10) або (11) називають тяговим балансом автомобіля.

Якщо сила тяги автомобіля більша за силу зчеплення коліс з опірною поверхнею, то колеса буксують. Тобто максимальна сила тяги автомобіля не повинна перевершувати силу зчеплення, яка дорівнює

Рφ = Rх= φ ∙ Rzвед, (12)

де φ – коефіцієнт тертя зчеплення (покою);

Rzвед – нормальна реакція опорної поверхні на ведучі колеса автомобіля.

Значення коефіцієнтів тертя кочення fк і зчеплення φ наведено в таблиці 1

Таблиця 1

 

Вид покриття та стан дороги Коефіцієнти
    fк φ
Цементо та асфальтобетон:    
сухий гладкий 0,012-0,025 0,5-0,6
сухий шорсткий 0,020-0,025 0,7-0,9
вологий 0,020-0,025 0,4-0,5
вогкий 0,022-0,025 0,3-0,4
брудний 0,025-0,028 0,2-0,3
засніжений 0,028-0,035 0,2-0,3
обледенілий 0,020-0,025 0,05-0,1
Щебінь або гравій:    
Оброблений в'яжучим матеріалом, сухий 0,020-0,025 0,6-0,7
не оброблений в'яжучим матеріалом, сухий 0,025-0,030 0,5-0,6
брудний 0,030-0,040 0,4-0,5
засніжений 0,030-0,050 0,3-0,4
обледенілий 0,030-0,040 0,1-0,2
Бруківка:    
суха 0,025-0,035 0,4-0,5
мокра 0,025-0,035 0,3-0,4
брудна 0,035-0,055 0,2-0,3
засніжена 0,035-0,055 0,2-0,3
обледеніла 0,030-0,040 0,05-0,15
Сухий піщаний масив 0,20-0,25 0,40-0,45

 

При русі автомобіля зі швидкістю до 50 км/год. коефіцієнт опору коченню можна вважати сталим. При швидкостях понад 100 км/год. спостерігається досить інтенсивне підвищення коефіцієнта fк..

Користуючись рівнянням для визначення сили опору коченню, можна визначити потужність опору коченню при заданій швидкості руху автомобіля:

Nfk =Pfk∙V = (Ma∙g∙ fк..cosα∙V) / 1000, кВт. (13)

 

Умовою руху автомобіля є нерівність, яка має вигляд:

Роп ≤ Рр ≤ Рφ. (14)

Сила опору при русі автомобіля по похилій площині визначається за формулою:

Ph = , (15)

де – кут поздовжнього нахилу полотна дороги.

Ухил дороги (tg ) – це підвищення її по висоті до довжини основи, на якій відбулося вказане підвищення. Позначають його символом і. Наприклад, і = 0,02; і = 2%; і = 20‰ (проміле).

Оскільки кути звичайно невеликі (до 4…50), то приймають sin = tg = i. Тоді Ph = ∙і.

Часто визначають спільний опір руху автомобіля від втрат на кочення коліс і підйом автомобіля:

Pψ = Pfk ± Ph = Ma ∙g (fк ∙cosα ± sin ) = Ma∙g∙ψ. (17)

При малих ψ = fк + і.

Потужність, яку витрачає автомобіль на подолання опору дороги, визначається за формулою:

Nψ =Pψ∙V = (Ma∙g∙ ψ ∙V) / 1000, кВт. (18)

Сила опору від дії сил інерції визначається за формулою:

 

Рj = ±Ma∙δ∙ , (19)

де δ – коефіцієнт обертових мас, який визначають за емпіричною формулою:

δ = 1 + σ1∙І2к + σ2, (20)

де σ1, σ2 – константи, які враховують сили інерції обертових мас трансмісії, приведених до маховика;

Ік – передаточне число коробки передач.

Сила опору повітря під час руху автомобіля зумовлена:

– зустрічним тиском повітря на фронтальну (лобову) поверхню автомобіля;

– розрідженням, яке створюється позаду автомобіля;

– тертям часточок повітря по поверхні автомобіля.

Відповідно до законів аеродинаміки елементарні сили опору повітря розподілені по всій поверхні автомобіля. Проте з достатньою точністю можна вважати, що їх рівнодійна прикладена у центрі парусності автомобіля , тобто в точці, що збігається із центром мас автомобіля.

Для визначення величини сили опору повітря використовують формулу:

Pw = Cw∙F∙q, (21)

де q = ρ ∙(V2 /2) - швидкісний напір, кг/с2, який дорівнює кінетичній енергії кубічного метра повітря, що рухається із швидкістю, чисельно рівною швидкості автомобіля відносно повітряного середовища, м/с;

ρ – густина повітря, кг/м3;

F - лобова площа (площа Міделя - для автомобілів приймається рівною площі проекції автомобіля на площину, що перпендикулярна його поздовжній осі), м2;

Сw- безрозмірний коефіцієнт повної аеродинамічної сили.

Проекцію Рn сили Рw на вісь X називають силою опору повітря або
силою лобового опору, тобто

Pn = Cx∙F∙ ρ ∙(V2 /2), (22)

 

де Сx- безрозмірний коефіцієнт лобового опору повітря; V - відносна швидкість повітря.

Якщо взяти ρ = const (на рівні моря ρ = 1,225 кг/м3), то коефіцієнт 0,5Сx∙ρ = Кв можна вважати таким, що залежить тільки від форми кузова та кута напливу повітря τ. Цей коефіцієнт називають коефіцієнтом обтічності. Коефіцієнт Кв є еквівалентним силі опору повітря, що діє на 1 м2 площі автомобіля при відносній швидкості 1 м/с. Між коефіцієнтами Сх та Кв існує чисельна залежність Кв = 0,61 Сх.

Наближені значення Кв та Сх для різних типів АТЗ при куті напливу, що дорівнює нулю, наведено в табл. 2.

При русі автомобіля в нерухомому повітряному середовищі відносна швидкість повітря Vп = V. Тоді

Pnв ∙F∙ V2 . (22)

Добуток Кв ∙F називають фактором обтічності.

Площа F може бути визначена із технічної документації на АТЗ, а при її відсутності – наближено з виразу

F= ∙Вг∙Нг, (23)

де – коефіцієнт заповнення площі: для легкових автомобілів = 0,78-0,80; для вантажних = 0,85-0,90 (більші значення беруться для автомобілів більшої вантажопідйомності); Вгг – найбільші ширина та висота автомобіля.

Таблиця 2

Коефіцієнти лобового опору повітря та обтічності АТЗ (Сх, Кв)

 

 

Тип автотранспортного засобу Коефіцієнти
Сх Кв, Нс/м2
Легкові автомобілі 0,3-0,6 0,20-0,35
Автобуси:    
капотного компонування 0,75-0,90 0,45-0,55
вагонного компонування 0,60-0,75 0,35-0,45
Вантажні автомобілі:    
Бортові 0,90-1,15 0,50-0,70
з кузовом фургон 0,80-1,00 0,50-0,60
Автоцистерни 0,90-1,10 0,55-0,65
Автопоїзди 1,40-1,55 0,85-0,95
Спортивні автомобілі 0,25-0,30 0,15-0,20

 

За наявності вітру у формулі (22) швидкість автомобіля V необхідно замі­нити геометричною сумою Vр швидкостей автомобіля V та повітря Vв:

 

Vр = (V2 + V2 в + 2∙V∙Vв∙cosβv)0,5, (24)

 

де βv – кут між напрямком вітру та поздовжньою віссю автомобіля. Коефіцієнт Кв в цьому випадку повинен відповідати куту натікання, що обчислюється за формулою:

τ = агсsіn(Vв/ V∙ sinβv). (25)

Беручи при зустрічному вітрі βv = 0, Vp = V + Vв, а при попутному вітрі: βv =1800, Vp = V – Vв.

Потужність, що витрачається на подолання опору повітря, в загальному випадку руху дорівнює:

Nn = Pn∙V = Kв∙F∙V3/1000, кВт. (26)

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 299; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты