Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоказники динамічності автомобіля при нерівномірному русі
Читайте также:
  1. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  2. Грошова маса та її показники. Швидкість обігу грошей.
  3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА УГРУПОВАННЯ
  4. Динаміка руху автомобіля
  5. Динамічний фактор і динамічний паспорт автомобіля
  6. Економічне зростання, його критерії та показники
  7. Експлуатаційні властивості автомобіля
  8. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне внутрішнє відбиття. Дисперсія світла
  9. Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер
  10. Лекція 1.Основні показники діяльності гірничого підприємства

Показниками динамічності автомобіля при нерівномірному русі є прискорення (сповільнення), час і шлях розгону (гальмування) автомобіля в певному інтервалі зміни швидкості. Нерівномірний рух може бути прискореним або сповільненим. Величини прискорень, що розвиваються автомобілем на різних передачах, визначають за формулою:

, м/с2 (36)

де – коефіцієнт опору дороги для даної швидкості автомобіля, який для заданої швидкості можна визначпти за формулою:

; f0=0,012…0,018; =fk +i; при i=0 ψ=fk і 0 = f0;

, (37)

δ – коефіцієнт, що враховує інерцію обертових мас, який визначають за емпіричною формулою:

. (38)

Орієнтовні значення максимальних прискорень (у м/с2) при розгоні автомобіля з максимальною інтенсивністю складають: для легкових автомобілів –2,0 ...2,5 на першій і 0,8 … 1,2 – на вищій передачах; для вантажних автомобілів відповідно – 1,7 … 2,0 і 0,25 … 0,5; для автобусів – 1,8 … 2,3 і 0,4 … 0,8.

Найчастіше прискорення визначають для руху автомобіля по дорозі з коефіцієнтом опору = 0,02…0,04.

Отже, для визначення прискорень можна користуватися формулою:

j =dV/ dt = 9,81∙(D – 0,04) / (1 + σ1∙І2к + σ2), м/с2. (6.37)

За результатами розрахунків будують таблицю за зразком, який наведено нижче (таблиця 3) .

Таблиця 3 Параметри руху автомобіля при розгоні

 

V, км/год. Da V2 Da j, м/с2
V1          
V2          
і т. д.          

 

При побудові графіків на рис. 7…9 значення V і D переносять з таблиці 3. Для швидкостей V < 30 км/год залежність втрат на опір дороги від швидкості можна не враховувати.

Значення величин V i D обчис­люють для кожної з передач коробки передач (у разі необхідності – і додат­кової коробки) як мінімум при 7…8 значеннях кутової швидкості із швид­кісного діапазону двигуна. За резуль­татами розрахунків будують графік прискорень (рис.10) автомобіля.

 

Рис.10 – Графік прискорень авто­мобіля

Час tр і шлях Sр розгону автомобіля визначають графоаналітичним способом. З цією метою криві прискорень розбивають на інтервали і вважають, що в кожному інтервалі зміни швидкості автомобіля відбувається з постійним прискоренням jср, величину якого визначають за формулою:Jср = 0,5 (jп + jк), (38)

де jп і jк – прискорення на початку і в кінці інтервалу зміни швидкості.

Для більшої точності розрахунку інтервали швидкості ∆V беруть рівними 2 … 3 км/г. на 1-ой передачі, 5 … 10 км/г. на проміжних передачах і 10…15 км/г. – на вищій передачі.

Визначивши величину середнього прискорення jср знаходять час розгону tр автомобіля при зміні швидкості його руху від Vп до Vк:

(39)

де Vп і Vк – швидкості на початку і в кінці інтервалів зміни швидкості.

Тоді, загальний час розгону від мінімально стійкої Vmin до кінцевої Vmax швидкості буде дорівнювати:

tр = ∆t1 + ∆t2 +...+ ∆tп. (40)

По значеннях tр, що обчислюються для різних швидкостей, будують криву часу розгону (наведено нижче), починаючи з Vmin, для якої t = 0.

Для швидкості V1 відкладають значення ∆t1, для швидкості V2 –значення (∆t1 + ∆t2) і так далі.

Для визначення показників динамічності автомобіля при розгоні з максимальною інтенсивністю в розрахунки вводять максимально можливі при даній швидкості прискорення. Якщо на графіку криві прискорень сусідніх передач перетинаються, то для розрахунку слід брати прискорення ділянок кривих, що знаходяться праворуч від точок перетину. Якщо ж криві прискорень не перетинаються, то їх розрахунковими ділянками для всіх передач (окрім першої) є праві гілки, що відсікаються вертикалями, про-веденими через праві кінці, розташованих вище кривих (див.рис.10).При розрахунку шляху розгону Sр приблизно вважають, що в кожному інтервалі зміни швидкості автомобіль рухається рівномірно з середньою швидкістю:

(41)

При цьому припущенні приріст ∆Sі шляху розгону в інтервалі швидкостей від Vп до Vк визначають за формулою:

,м (42)

Тоді, загальний шлях розгону Sр від мінімально стійкої Vmin до кінцевої Vmax швидкості буде дорівнювати:

Sp = ΔS1 + ΔS2 +...+ ΔSn. (43)

Залежність шляху розгону від швидкості будують для тих же інтервалів зміни швидкості, що і криву часу розгону і в тій же послідовності. Для побудови вказаних вище графіків складають таблицю 4.

Таблиця 4

Визначення часу і шляху розгону автомобіля

Швидкості при розгоні, км/г Прискорення при розгоні, м/с2 jср, м/с2 Δti, с   tр, с   Vср, м/с   ΔSi, м   Sp, м  
Vп Vк Jп jк
                     

 

У графи 8 і 11 заносять сумарні значення часу і шляху, рахуючи від початкової швидкості. При початковій швидкості Vmin час і шлях розгону дорівнюють нулю, тому криві tр і Sр беруть початок не з початку координат.Показники динамічності автомобіля при гальмуванні розраховують, розв’язуючи рівняння руху автомобіля. При різних значеннях зчеплення з дорогою передніх і задніх коліс автомобіля, зупиночний шлях Sо в м визначають з врахуванням коефіцієнта ефективності гальмування за формулою:

, (44)

де Vо – початкова швидкість гальмування, км/год;

tсум = (tр + tпр) – сумарний час реакції водія tр і спрацьовування гальмівного приводу tпр, с;

кэ - коефіцієнт ефективності гальмування;

– коефіцієнт зчеплення.

Для побудови залежності шляху до зупинки Sо від початкової швидкості гальмування Vо задаються декількома (не менше ніж шістьма) значеннями швидкості в діапазоні від V0 = 0 до V0 = Vmax і по отриманих результатах будують графік S0 = f(V0). Розрахунок ведуть при = 0,7.

Час спрацьовування гальмівного приводу і час реакції водія залежать, головним чином, від конструкції гальмівного приводу і кваліфікації водія. У розрахунках приймають: для автомобіля з гідравлічним приводом – tсум = 1,2с; для автомобіля з пневматичним приводом – tсум =1,6 с.

Коефіцієнт ефективності гальмування показує, у скільки разів дійсне уповільнення автомобіля нижче максимально можливого на даній дорозі. У розрахунках приймають: кэ= 1,2 для легкових автомобілів і кэ= 1,3…1,4 – для вантажних автомобілів і автобусів.

Залежності часу, шляху розгону і гальмового шляху автомобіля від швидкості будують на одному графіку, зразок якого наведено на рис.11.

Рис. 11 – Залеежність від швидкості руху автомобіля часу, шляху разгону і шляху гальмування


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 143; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты