Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДинамічний фактор і динамічний паспорт автомобіля
Читайте также:
  1. II. Анализ чувствительности прибыли к изменению анализируемых факторов
  2. III. Системообразующие факторы в маркетинге
  3. IV. Определение компенсирующего объёма реализации при изменении анализируемого фактора
  4. L-формы бактерий, их особенности и роль в патологии человека. Факторы, способствующие образованию L-форм. Микоплазмы и заболевания, вызываемые ими.
  5. R Электрофизиологические факторы риска пароксизмов мерцания предсердий
  6. А. Типы (виды и подвиды) детерминирующих конфликтную юридическую деятельность факторов
  7. Аi - весомость каждого фактора в интегральной оценке конкурентоспособности предприятия.
  8. Абиотикалық факторлар. Топырақ факторларының қасиеттері
  9. Абиотические факторы водной среды
  10. Абиотические факторы почвы

Тягово-швидкісні властивості автомобіля оцінюють за допомогою його динамічної характеристики, графіка прискорень та швидкісної харак­теристики розганяння.

Динамічний фактор, інваріантний щодо маси автомобіля, найбільш об'єктивно оцінює його тягово-швидкісні властивості.

Динамічний фактор дорівнює відношенню залишкової сили тяги до сили тяжіння від повної маси автомобіля:

, (30)

де Ра = Рp – Рw – залишкова сила тяги, котра може бути використана на подолання сил опору дороги та розгону автомобіля;

Gа - сила тяжіння від повної маси автомобіля (Ма).

Беручи до уваги рівняння тягового балансу автомобіля і припускаючи cosα =1,а sinα =0 , вираз для динамічного фактора можна записати так:

D= φ∙cosα ± sinα ± (δ /g)∙ , або D = ψ ± (δ /g)∙ . (31)

При усталеному русі D = ψ можна зразу визначити максимальну швидкість руху автомобіля в заданих умовах. Динамічна характеристика допомагає порівнювати тягово-швидкісні властивості автомобілів з різною масою.

Динамічною характеристикою автомобіля називають графік залежності динамічного фактора D при повному завантаженні автомобіля від швидкості руху на різних передачах КПП. ЇЇ вигляд наведено на рис. 5 і 6.

 

Рис. 5 – Динамічна характеристика: визначення швидкості автомобіля

 

Рис. 6 – Динамічна характеристика: визначення коефіцієнта ψ

Для побудови динамічної характеристики зручно користуватись таблицею, яку наведено нижче.

Динамічна характеристика автомобіля

1 передача 2 передача 3 передача і т.д.
V, км/г Ра, кН D V, км/г Ра, кН D V, км/г і т.д.
V1              
V2              
V3              
і т. д.              

 

Слід зазначити, що при змінюванні завантаження автомобіля його вага менша ваги , а динамічний фактор Dх більше D, оскільки:

, або . (32)

Для незавантаженого автомобіля, вага якого , динамічний фактор визначається з виразу:D0 = D∙ . (33)

Щоб не перераховувати при кожній зміні навантаження величину динамічного фактора, динамічну характеристику доповнюють номограмою завантажень. З цією метою вісь абсцис динамічної характеристики продовжують вліво і наносять на ній шкалу навантажень Н %. З нульової точки шкали завантажень будують вісь ординат і наносять на ній шкалу динамічного фактора D0 для не завантаженого автомобіля. Величину масштабу «а0» в мм для шкали «D0» знаходять із співвідношення:

 

, мм, (34)

 

де а - масштаб шкали динамічного фактора D для повністю завантаженого автомобіля, мм.

Рівнозначні ділення шкал D і Dо сполучають між собою прямими лініями і отримують номограму завантажень. Щоб оцінити можливість роботи автомобіля без буксування ведучих коліс при різному завантаженні автомобіля, необхідно зіставити величини динамічних факторів за умовами тяги D і зчеплення Dφ. Таке зіставлення виконують за допомогою графіка контролю буксування, що характеризує величини динамічного фактора Dφ по зчепленню при різних значеннях навантаження і коефіцієнта зчеплення.Значення динамічних факторів по зчепленню завантаженого Dφ, і не завантаженого автомобіля Dоφ при різних значеннях коефіцієнта зчеплення визначають за формулами:

. (35)

і відкладають, відповідно, по осях D і D0 відповідно у тому ж масштабі. Значення Dφ і D, обчислені для однакових коефіцієнтів зчеплення φ сполучають між собою прямими пунктирними лініями. Над кожною пунктирною лінією вказують значення коефіцієнта зчеплення.

Динамічна характеристика, доповнена номограмою навантажень і графіком контролю буксування, називається динамічним паспортом автомобіля. Зразок динамічного паспорту показано на рис 7.

 

 

Рис. 7 – Динамічнкий паспорт автомобіля

 

Користуючись динамічним паспортом, можна вирішувати задачі по визначенню показників динамічності автомобіля.

Розглянемо сказане вище на конкретних прикладах.

На рис. 8 показано порядок визначення динамічного фактора, якому відповідає точка А при 90% навантаженні. Точка А знаходиться між лініями, які відповідають значенням динамічного фактора 0,20 і 0,30. Розіб’ємо відрізок ав на п’ять рівних частин. Точка А знаходиться приблизно посередині відрізка ав. Отже динамічний фактор дорівнює 0,25.

 

Рис. 8 – Динамічна характеристика з номограмою навантажень.

 

Розв’язок інших задач. Так, на рис. 8 штрих пунктирною лінією показано, що при навантаженні Н=40% і швидкості автомобіля Va = 47 м/с коефіцієнт ψ=0,048. При Н=80% і ψ=0,14 максимальна швидкість автомобіля Va = 27 м/с, а при Va = 39 м/с і ψ=0,10 навантаження на автомобіль не повинно перевищувати 20% (точка В).

Горизонтальна лінія, проведена через точку перетину вертикальної лінії з кривою динамічного фактора, може пройти або вище правого верхнього кінця, або нижче лівого нижнього кінця похилої прямої, яка відповідає заданому значенню ψ. Останнє означає, що при D > ψ для руху автомобіля зі сталою швидкістю необхідно прикрити дросельну заслінку (зменшити D, тобто тягу). У другому випадку рівномірний рух неможливий, оскільки D < ψ навіть при повністю відкритій дросельній заслінці і навантаженні, рівному нулю (рівномірний рух при D = ψ).Коло задач розширюється , якщо динамічну характеристику з номограмою навантажень доповнити графіком контролю буксування – штрихові лінії на рис. 9.

 

Рис. 9 – Динамічний паспорт автомобіля

 

Наприклад, можна встановити обмеження, які накладаються на рух автомобіля зчепленням коліс з дорогою. При необхідності визначення мінімального значення коефіцієнта зчеплення φ при заданих навантаженні і швидкості. По заданих Н і Va і похилих штрихових лініях знаходять Dφ.

Так при швидкості Va = 25 м/с і навантаженні Н=80% коефіцієнт φ=0,23 (точка А).

При визначенні залежності між заданим навантаженням (наприклад, Н=40%)і коефіцієнтом опору руху автомобіля ψ (наприклад ψ=0,2) проводять вертикальну лінію через точку, що відповідає заданому навантаженню, на ній відкладають задане значення коефіцієнта ψ і по похилих штрихових лініях визначають коефіцієнт φ. У даному випадку φ=0,37 (точка В).

При відомих навантаженні Н і коефіцієнті φ можна визначити максимальні значення ψ і Va. Якщо Н=50% і φ=0,7, то коефіцієнт ψ=0,38 (суцільна похила лінія над штрих-пунктирною). При такому значенні ψ автомобіль може рухатись лише на першій передачі з прикритою дросельною заслінкою.

При коефіцієнтах ψ=0,20 і φ=0,4, а також навантаженні Н=90% швидкість автомобіля Va = 22 м/с.

Динамічну характеристику з номограмою навантажень і графіком контролю буксування називають динамічним паспортом автомобіля.

Динамічний паспорт автомобіля, як було показано, дозволяє вирішувати тягово-швидкісні якості автомобіля в конкретних умовах його експлуатації .

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 335; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты