Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрганізація розрахунків у системі масових електронних платежів
Читайте также:
  1. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
  2. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
  3. Бухгалтерський облік у системі наук
  4. Види електронних мереж
  5. Вихідні дані для здійснення розрахунків в індивідуальному завданню
  6. Відомість розрахунків з торговими партнерами
  7. Врахування темпераменту дитини в системі гувернерського виховання.
  8. Все вирощене насіння батьківських форм повністю обробляється в системі першої ланки і відпускається потім насінницьким господарствам для посіву на ділянках гібридизації.
  9. Держава в системі суспільного відтворення
  10. Довідник алгоритмів розрахунків

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) – це внутрішня багатоемітентна платіжна система, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою банківських платіжних карток за технологією, що розроблена Національним банком України.

До складу НСМЕП входять: платіжна організація; члени платіжної системи; учасники платіжної системи.

Платіжною організацією є юридична особа, яка є власником або одержала право на використання знака для товарів і послуг НСМЕП та інших знаків, що ідентифікують належність карток до НСМЕП, і яка визначає правила роботи та виконує інші функції щодо забезпечення діяльності НСМЕП та несе відповідальність згідно із законодавством та укладеними нею договорами.

Загальне управління системою здійснює Рада Платіжної організації, яка вирішує питання про прийняття або виключення до НСМЕП нових членів; виконує арбітражні функції; установлює ліміти для кожного платіжного інструмента; установлює загальносистемні комісійні; приймає стратегічні рішення щодо подальшого розвитку НСМЕП тощо.

Членами даної системи є емітенти та еквайри, які уклали договір з Платіжною організацією про вступ до НСМЕП. Ними можуть бути банки, які одержали ліцензію НБУ на здійснення емісії платіжних карток та еквайрингу – діяльності банку, що включає в себе проведення розрахунків з підприємствами торгівлі (послуг) за операції, які здійснені держателями платіжних карток, і виконання операцій з видачі готівки держателям платіжних карток.

Учасниками НСМЕП є юридичні або фізичні особи — суб'єкти відносин, що виникають при здійсненні розрахункових операцій за допомогою платіжних карток, банки-члени НСМЕП.

До учасників НСМЕП належать:

1) розрахунковий банк, яким є НБУ або уповноважений Платіжною організацією банк-резидент;

2) Головний процесинговий центр – юридична особа, яка на підставі належно оформленого права здійснює процесинг та виконує функції клірингової установи НСМЕП;

3) регіональний процесинговий центр – юридична особа, яка на підставі належно оформленого права здійснює процесинг та виконує кліринг для окремої групи членів НСМЕП;

4) процесинговий центр банківського рівня – юридична особа, яка на підставі належно оформленого права здійснює процесинг та виконує згідно з договорами з емітентами та/або еквайрами їх інформаційне обслуговування;5) технічні еквайри – юридична особа, яка яка здійснює технічний еквайрінг, тобто діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та/або еквайрів за операціями, здійсненими із застосуванням карток;

6) торговці,

7) держателі платіжних карток.

Для вступу до НСМЕП комерційний банк надсилає на адресу Платіжної організації відповідну заяву та копію ліцензії НБУ на здійснення емісії (еквайрингу) платіжних карток. Після цього банк укладає договір з Розрахунковим банком про прове­дення взаєморозрахунків у НСМЕП і з Головним та/або Регіональним процесинговими центрами про обслуговування розрахунків платіжними кар­тками в НСМЕП.

Після включення до НСМЕП банк самостійно проводить емісію платіжних карток і розширює мережу еквайрингу (у разі потреби збільшує кількість терміналів і банкоматів).

Платіжною карткою називається спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказування коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і послуг, переказування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання готівки в касах банків, у торговців і в банкоматах, а також здійснення інших операцій за договором між банком і клієнтом.Усі картки, що використовуються в НСМЕП, поділяються на дві групи — платіжні та службові.

Платіжні картки призначені для здійснення їх держателями таких операцій:

- платежів за товари та послуги;

- одержання готівки;

- перерахування коштів з відповідного рахунку (карткового або рахунка завантаження) на визначений рахунок одержувача коштів;

- одержання інформації щодо стану рахунків (у тому числі виписок з рахунків).

З допомогою платіжних карток можна здійснювати і інші операції, суть та кількість яких залежить від виду картки. У світовій практиці вже існує багато видів платіжних карток, які різняться характером емітента (банки, небанківські структури), типом платіжної системи (внутрішньобанківські, внутрішньодержавні, міжнародні), характером власника (приватна особа, корпорація), функціональним призначенням (кредитна картка, дебетова картка), тех­нологією використання (картки з магнітною смугою, картка з мікросхемою або смарт-картка, суміщена картка), за ступенем пільг для користувачів («стандартні», класичні (бізнес), «золоті», «платинові», найелітніші).

Службові картки залежно від їх призначення поділяються на такі типи: модулі безпеки терміналів, трансфертні та картки доступу.

Модулі безпеки терміналів – зберігають системні криптографічні ключі, проводять перевірку та авторизацію платіжних карток, накопичують інформацію про платежі.Трансфертні картки використовуються для передавання інформації з торгівельного термінала в еквайр чи процесинговий центр та передавання службової інформації назад.

Картки доступу призначені для розмежування прав доступу окремих осіб до терміналів, а також функцій НСМЕП.

На території України застосовуються платіжні картки, емітовані банками-членами внутрішніх платіжних систем, та платіжні картки, емітовані банками, які є членами міжнародних платіжних систем. Міжнародною платіжною системою є платіжна система, сфера діяльності якої поширюється на територію кількох країн. Платіжною організацією в міжнародній системі може бути як нерезидент, так і резидент України.

Вітчизняні банки згідно з чинним законодавством України можуть укладати угоди з організаціями міжнародних платіжних систем (VISA International та EURO PAY International та інші) про членство в них, а також з платіжними організаціями небанківських платіжних систем (AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB, JCB та інших) про участь у цих системах. Еквайринг на території України здійснюється лише банками-резидентами.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты