Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиробнича програма (ВПр) підприємства
Читайте также:
  1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  2. Аналіз небезпеки підприємства
  3. Аналіз ринкових можливостей підприємства
  4. Визначення фінансового результату діяльності підприємства
  5. Вимірювання величини виробничого потенціалу підприємства на базі поелементного підходу
  6. Виробнича структура підприємства та фактори її розвитку
  7. Витрати підприємства та їх характеристика
  8. Графоаналітична модель потенціалу підприємства
  9. ДЖЕРЕЛА І ЧИННИКИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Оптимальна виробнича програма (річний план виробництва) – програма, що відповідає структурі ресурсів підприємства і забезпечує найкращі результати його діяльності за визначеними критеріями.

Вона повинна включати певну номенклатуру продукції, та обсяги в натуральних і вартісних показниках, числові значення техніко-економічних, соціальних та інших показників за критеріями і враховувати обмеження щодо матеріальних ресурсів і персоналу, виробничих потужностей тощо.

Номенклатура – перелік назв окремих видів продукції.

Асортимент – різновид виробів в межах даної номенклатури.

Виробнича програма підприємства – план виробництва і реалізації продукції, є основним і вихідним розділом плану господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Виробнича програма визначає: обсяг випуску продукції; номенклатуру і асортимент випуску продукції; кількість; якість; строки (терміни); вартість випуску продукції.

При розробленій ВПр вирішуються такі задачі:

- підвищення якості;

- підвищення надійності;

- поліпшення дизайну виробу з урахуванням попиту і дій конкурентів;

- забезпечення високих і стійких темпів зростання випуску продукції у вартісних і натуральних показниках;

- формування номенклатури і асортименту виробу відповідно до стадій їх життєвого циклу;

- найбільш повне використання виробничих потужностей і ресурсного потенціалу підприємства.

15.2. Виробнича потужність підприємства (ВПП)

Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску запропонованої номенклатури продукції; залежить від специфіки виробництва і галузевої підпорядкованості. Вимірюється в тих одиницях, в яких планується випускпродукції.

ВПП характеризується за рівнем розрахунку:

- покращеного устаткування чи укрупненої групи;

- конкретного підрозділу підприємства;

- конкретного підприємства в цілому.

ВПП класифікується за видами:

-проектна;

- визначена в процесі реконструкції діючого або при будівництві нового підприємства;

- поточна – визначається періодично у зв’язку із змінами умов виробництва. Обчислюється в кінці року;

- резервна – має формуватися та існувати постійно в певних галузях народного господарствадляпокриття пікових навантажень.

ВПП формується під впливом багатьох факторів:

- номенклатура, асортимент, якість продукції;

- кількість встановленого обладнання, розміри, склад виробничих площ;

- прогресивні техніко-економічні норми випуску продукції

і використання устаткування;

- тривалість виробничого циклу і зміни, змінність.

ВПП визначається за всією номенклатурою виробництва продукції. ВПП встановлюється виходячи з продуктивності основних цехіввиробництвазврахуванням заходів щодо ліквідаціївузьких місць і можливого внеску господарського кооперування. При розрахунках ВПП враховується все діюче і недіюче обладнання.ВПП обчислюється за технічними чи проектними нормами продуктивності обладнання, використання виробничих площ, трудомісткості виробів, норм випуску продукції з урахуванням прогресивних технологій. Для розрахунку ВПП приймається максимально можливий фонд часу роботи обладнання.

Загальна ВПП розраховується за формулою:

(15.1)

де Ni-виробнича потужність ; ai-годинна продуктивність

і-того устаткування; Tp-річний фонд часу роботи обладнання, год.; mi-середньорічна кількість і-того обладнання, шт.

(15.2)

де ti-трудомісткість виготовлення продукції.

Поряд з розрахунком ВП основних цехів розраховують ВП решти ланок. Визначення ВП завершується складанням балансу, що фіксує зміни розрахункового періоду і характеризує вихідну потужність:

(15.3)

де Nвих - вихідна потужність на кінець розрахункового періоду; Nвх - вхідна потужність на початок розрахункового періоду; Nвв, Nвив - введена і виведена ВП у розрахунковому періоді.

Вихідну потужність розраховують за формулою:

(15.4)

де Nотз - зміна ВП протягом розрахункового періоду внаслідок організаційно-технічних заходів; Np- нарощування ВП внаслідок реконструкції; Nаc - зміна ВП з-за зміни асортименту.

Середньорічна ВП визначається за формулою:

(15.5)

де k –кількість повних місяців експлуатації обладнання з повною потужністю протягом року.

Для торфопідприємств враховують кількість днів роботи виробничих площ протягом сезону видобутку:

(15.6)

де - площа полів видобутку торфу на початок сезону видобутку, га; qсез - плановий сезонний збір, т/га; Тсез- тривалість сезону, днів; k - кількість днів роботи ВП з повною потужністю; Fвв, Fвив – площа прирізок, що вводяться і виводяться за рік, га

Номінальний фонд часу роботи ВП за період:

(15.7)

де Фк - календарний фонд часу роботи за період, днів; С, В-святкові і вихідні дні, tзм - тривалість зміни, годин; nзм – змінність роботи обладнання

Дійсний фонд часу роботи обладнання:

(15.8)

де - частка втрат часу на ремонт, %

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 25; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты