Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСИЛЛАБУС 4 страница

Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. Hand-outs 1 страница

Дәріс: кіріспе, шолу, проблемаға бағытталған,пресс-конференция дәрістер, алдын-ала жоспарланған қателері бар, презентацияға жалғасатын мультимедиялық форматтағы кері байланыс қолданылған дәрістер, проблемалық және тақырыптық, жалпылама

Зертханалақ-практикалық сабақтар:оқытушымен бірге теориялық материалды талдау, ауызша және жазбаша сауалнама, жұптасып, тақырып бойынша тәжірибелік жұмысты орындау, орындалған тәжірибелік жұмысты талқылау, талдау хаттамасын толтыру, тесттік бақылау, ситуациялық есептерді шешу.

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ОБСӨЖ): тапсырмаларды орындау (сұрақтарға жазбаша түрде жауап, презентациялар, кестелерді, сызбанұсқаларды толтыру) және т.б.

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ):Ғылыми әдебиетпен, интернет-ресурстармен, электронық оқу және ғылыми ғылыми әдебиетпен жұмыс, презентациялар мен тақырыптық рефераттар дайындау.

2.9. Студенттердің дағдылары мен білімін бағалау әдістері:

Ағымдағы бақылау: зертханалық-практикалық сабақ барысында және СӨЖ тапсырмаларын орындау нәтижесімен жүргізіледі.

Мақсаты – теориялық материалды, когнитивтік, операциональдық, коммуникативтік дағдыларды меңгеру жәнестуденттердің өзіндік жұмыстарын орындау деңгейін жүйелі түрде бақылау.

Зертханалық-практикалық сабақтар.

Орындалу талаптары:

Зертханалық-практикалық сабақтарға міндетті түрде қатысу, тақырыбы бойынша сабаққа дайындалып келу, аудиториялық және зертханалық жұмыстарды орындау және т.б.Студентке балдар ауызша және жазбаша сауалнамаға жауаптары, тесттік тапсырмаларға жауаптары, зертханалық тәжірибелерді орындауы, зертханалық жұмыстардың тапсырмаларын орындауы және дәптерге толтыруы бойынша қойылады.Бағалау талаптары:

Теориялық білімдері, практикалық, коммуникативтік дағдылары, құқықтық компетенциясы, өзін-өзі дамыту дағдылары бөлек бағаланады.

Теориялық білімдері әр студентке әрбір практикалық сабақта және аралық бақылауда бағаланады.

Практикалық дағдылары әр студентке әрбір зертханалық-практикалық сабақта (зертханалық жұмыстың нәтижелері бойынша, зертханалық жұмыстың тапсырмаларын оррындауы және дәптерге толтыруы бойынша), және аралық бақылауда бағаланады.

Коммуникативтік дағдылары лабораториялық жұмысының тапсырмаларын орындау барысында студенттердің коммуникативтік дағдыларын тікелей бағалау арқылы анықталады.

Құқықтық компетенция №1 сабақта және аралық бақылаулар кезінде бағаланады.Өзін-өзі дамыту дағдылары №1 мен №2 аралық бақылау және 5 СӨЖ тақырыбын тапсыру және қорғау арқылы бағаланады (СӨЖ тапсыру кезеңіне сәйкес).

Компетенциялар бойынша бағалар саны

№. Сабақ тақырыбы Бағаланатын компетенциялар
Білімі Практдағдыл Комм дағдылар Құқықтық Өзін-өзі дамыту
    Химия-токсикологиялық зертханасында қауіпсіздік техникасы шаралары бойынша инструктаж жүргізу. Сот-химиялық сараптамасының негізгі ережелері. +       +  
Сот-химиялық сараптамасы аймағындағы жұмысты реттейтін құжаттар. Меңгеруі тиіс: химик-эксперттің жұмыс журналын толтыра білуі; химико-токсикологиялық зерттеудің актысын дұрыс жазуды үйрену +        
Жүйелі ХТТ методологиясы. GLP принциптері. ҚР химия- токсикологиялық сараптамасын құқықты реттеу +        
Ағзадағы бөгде текті қосылыстардың токсикокинетикасы және биотрансформациясы +       +  
Ағзадағы заттардың таралуының жалпы заңдылықтары. Бөтен қосылыстардың метаболизміне әсер ететін факторлар + + +    
Тақырып бойынша бастапқы білім деңгейін бақылау (тестілеу, ауызша және т. б.): «Биологиялық текті нысандардан «дәрілік уларды» оқшаулаудың жалпы және жеке әдістері» + +      
Практикалық бөлім: «Васильева әдісі» мысалында моделдік бионысаннан белгісіз заттарды оқшаулаудың техникасын меңгеру. Қышқыл, бейтарап, әлсіз негізді және негізді сипаттағы заттарды анықтаудың әдістерімен техникаларын меңгеру + +      
«Дәрілік улар» сандық анықтаудың әдістерімен техникаларын меңгеру + +      
Дәрілік заттарға бағытталмаған сот-химиялық сараптама жүргізудегі практикалық есептерді шешу. + +     +  
Сараптама қорытындысы (сот-химиялық зерттеу актысы) бойынша нәтижесін жазу. Тақырып бойынша алынған мәліметтердің қорытындысын жазу (тестілеу, ауызша сұрақ жауап және т.б.) +   +      
Өткір уланулардың аналитикалық диагностикасы. Талдаудың ерекшеліктері өткір улануға аналитикалық диагностика жүргізудегі зерттеудің нәтижелерінің интерпретациясы. Клиникалық диагностиканың мүмкіншіліктері + +        
Көп сатылы ситуациялық есептерді шешу: - талданатын сынамаларға алдын ала сынақ жүргізу; - сынамаларды дайындау; - химико-токсикологиялық зерттеулерді жүргізу + +      
Көп сатылы ситуациялық есептерді шешу: - талданатын сынамаларға алдын ала сынақ жүргізу; - сынамаларды дайындау; - химико-токсикологиялық зерттеулерді жүргізу +        
Көп сатылы ситуациялық есептерді шешуді аяқтау. Аналитикалық диагностика қорытындысын жазу +       +  
Ситуациялық есептерді шешу: - сынамаларды талдауға дайындау; - әр түрлі бионысандардан опиаттарды идентификациялау; - аналитикалық диагностика қорытындысын жазу +   +      
Ситуациялық есептерді шешу: - сынамаларды талдауға дайындау; - әр түрлі бионысандардан каннабиноидтарды идентификациялау; - аналитикалық диагностика қорытындысын жазу + +      
Ситуациялық есептерді шешу: - сынамаларды талдауға дайындау; - әр түрлі бионысандардан фенилалкиламиндерді, ЛСД идентификациялау; - аналитикалық диагностика қорытындысын жазу + +      
Көп сатылы ситуациялық есептерді шешу. Аналитикалық диагностика қорытындысын жазу. Наркомания және токсикоманияның аналитикалық диагностикасы. Опиаттар. Каннабиноидтар. Фенилалкиламиндер. ЛСД. Физико-химиялық қасиеттері. Фармакокинетика және метаболизмі. Әр түрлі биосынамалардан наркотикалық заттардың табылғандығын дәлелдеу +        
Пестицидтер. Жалпы сипаттамасы. Жіктелуі. Пестицидтерді қолданудан туындайтын экологиялық мәселелер. Пестицидтердің ХТТ әдістері +       +  
Фосфорорганикалық қосылыстардың улы химикттарын (ФОҚ): хлорофос, дихлофос, карбофос, метафос оқшаулау және ашу әдістерінің техникасын меңгеру + +     +   +  
Карбамин қышқылының туындылары пестицидтер-севин. Сумен экстракцияланатын уытты заттар тобы. Минералды қышқылдар, күйдіргі сілтілер және олардың тұздарының ХТТ әдістері. Өсімдіктер нысандарынан нитриттерді, нитраттарды оқшаулау және анықтау техникасын игеру + +        
Сумен экстракциялау арқылы оқшауланатын заттарға бағытталмаған сот- химиялық талдау жүргізудегі экспертті есепті шешу: - талданушы сынамаға алдын-ала сынақ жүргізу; - химия-токсикологиялық зерттеулерді жүргізу; -сараптама қорытындысын жазу (сот-химиялық зерттеу актісі) + +        
Тақырып бойынша бастапқы білім деңгейін бақылау (тестілеу, ауызша және т. б.): «Металдық уларды» биологиялық тектес нысандардан оқшаулаудың ортақ және жеке меншікті әдістері». Тәжрибелік бөлімі: «Биологиялық объектілердегі ауыр металдар мен мышьяктың белгісіз қосылыстарын оқшаулау әдісі техникасын меңгеру» + +        
Барий, қорғасын, висмут, марганец, мыс, күміс, сурьма, таллий, хром, мырыш, мышьяк қосылыстарының ашу әдістері техниасын игеру. Сынап қосылыстарын бөлшекті ашу және анықтау әдістері. +        
«Металдық улардың» сандық анықтау әдістері мен техникасын игеру. «Металдық уларға» бағытталмаған сот-химиялық талдау бойынша тәжірибелік есеп шешу. + +       +  
«Металдық уларды» зерттеу нәтижелерін қорытындылау. Сараптама қорытындысын (сот-химиялық зерттеу ) + +     +    
«Ұшқыш улаларды» биология тектес нысандардан оқшаулау әдістері». Дистилляттағы «ұшқыш уларды» ашу үшін химиялық әдісті қолдану. Дисстилляттан спирттерді: метил, этил, изоамил; этиленгликольді, фенолды, сірке қышқылын оқшаулайтын, анықтайтын әдістемелердің техникасын меңгеру + +        
«Ұшқыш уларды» бөлу, идентификациялау және сандық анықтау үшін газ-хроматографиялық әдісті қолдану. Ішкі нормализация әдісімен сандық талдау әдістемесінің техникасын меңгеру. Алкогольды мастықты қазiргi кезеңдегі талдаудың физика-химиялық әдістерін қолдану арқылы сараптау. Қорытындыны рәсімдеу + +        
«Ұшқыш уларға» бағытталмаған сот-химиялық талдау бойынша тәжірибелік есеп шешу. Сараптама қорытындысын (сот-химиялық зерттеу актісі) рәсімдеу. + +     +  
Қандағы карбоксигемоглобинді химиялық талдау техникасын, әдістемелерді меңгеру + +     +  

 

Ағымдағы (аралық) бақылауды бағалау талаптары.

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

Тестілеу (ағымдағы, аралық бақылау) нәтижесін бағалау

Тест түріндегі тапсырмалар саны (30 төмен емес) 1 дұрыс жауапқа балл (100 :тапсырмалар саны) Дұрыс жауаптардың саны Берілген балдың жиынтығы (1 дұрыс жауапқа балл Х дұрыс жауаптардың саны)
       

Ең жоғарғы балл – 100.

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

Ауызша (жазбаша) сауалнама нәтижесін бағалау

Бағалау талаптары Деңгейі
Өте жақсы Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Тақырыпты түсіну деңгейі 11.25 7,5
2. Логикалық ойлау қабілеті 11,25 7,5
3. Жауаптың мазмұнының қойылған сұрақтарға сәйкестігі
4. Берілген жауапта барлық қажетті теориялық деректердің болуы 7,5 5,0
5. Жауапта дұрыс таңдалған мысалдардың болуы 7,5 5,0
6. Сөйлеу мәдениеті 7,5 5,0
7. Маманданған терминологияны білуі 7,5 5,0
8. Қорытынды жасай білу 7,5 5,0

Ең жоғарғы балл – 100.

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

Зертханалық жұмыстың орындалуын бағалау

№ п/п Бағалау талаптары Деңгейі
Өте жақсы Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Жұмыстың орындалу әдістемесімен танасып, қажетті ыдысты, реактивтерді, құрылғыны т.б. дайындады.
2. Зертханалық тәжірибеге қажетті құралды дұрыс құрастырды.
3. Кауіпсіздік техникасы мен жұмысты орындау әдістемесін игеруін көрсете білді
4. Жұмыстың алынған (мүмкін болатын) нәтижелерін талдады.
5. Орындалған жұмыс бойынша сұрақтарға дұрыс жауап берді.
6. Орындалған жұмыс бойынша хаттаманы дұрыс толтырды, реакцияның теңдеуін, қажетті есептеулерді келтірді.

Ең жоғарғы балл – 100.

СӨЖ бағалау талаптары

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

Рефератты бағалау талаптары

№ п/п Бағалау талаптары Деңгейі
Өте жақсы Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Реферат мазмұнының тақырыбына, жоспарына және қойылған міндеттерге сәйкестігі. 9,75 6,5
2. Тақырыпты қамтыудың толықтығы мен сабақтастығы. 9,75 6,5
3. Материалды жинақтап, қорытынды жасай білуі. 9,75 6,5
4. Қажетті әдебиетпен жұмыс жасай білуі. 9,75 6,5
5. Реферат бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру.
6. Рефератты безендірудің кафедраның талаптарына сәйкестігі.
7. Химиялық формулалардың сапасы мен толықтығы.
8. Әдебиетті таңдау.  

Ең жоғарғы балл – 100.

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

Мультимедиялық форматтағы презентацияны бағалау талаптары

Бағалау талаптары Деңгейі
Өте жақсы Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Тақырыбы, жоспары жазылған титульдік слайдтың болуы, слайдтардың қажетті мөлшерінің болуы, пайдаланған әдебиеттің және Internet әдебиетінің тізімі. 7,5
2. Презентация мазмұнының тақырыбына және қойылған міндеттерге сәйкестігі. 7,5
3. Слайдтардың логикалық түрде кезектесіп орналасуы. 7,5
4. Материалды баяндау стилі (жинақылығы, нақты анықтамалар, құрылымы). 7,5
5. Заманауи информациялық әдебиетті толық көлемде пайдалану. 7,5
6. Материалды жинақтап, қорытынды жасай білуі. 7,5
7. Презентация материалымен танысу деңгейі. 7,5
8. Анық, қатесіз, кезект түрде баяндай білу. 7,5
9. Жеке көзқарасын қорғай білу және айтылған сыннан дұрыс қорытынды жасай білу. 7,5
10. Слайдтарды безендіру сапасы (түрлі-түстілігі, көрнекілігі және т.б.).   7,5

Ең жоғарғы балл – 100.

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

Тақырыптық кроссвордты бағалау талаптары

№ п/п Бағалау талаптары Деңгейі
Өте жақсы Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Кроссвордтың мазмұнының тақырыбына сәйкестігі.
2. Қойылған сұрақтардың сауаттылығы, нақтылығы.
3. Кроссвордтың сұрақтарының саны.
4. Қолданылған әдебиеттің тізімінің болуы.
5. Эстетикалық талаптарға сай безендірілуі.

Ең жоғарғы балл – 100.

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

Студенттің коммуникативтік дағдыларын бағалау талаптары

 

Бағалау талаптары Деңгейі
Өте жақсы Жарамды Түзету қажет Жарамсыз
1. Өзін-өзі ұстау дағдылары 11,25 7,5
2. Белсенді тыңдай білу дағдылары 11,25 7,5
3. Ақпаратты нақты және толық жеткізе білу дағдылары 11,25 7,5
4. Өз көзқарасын, ұстанымын жеткізе білу дағдылары 11,25 7,5
5. Дәйекті түрде сөйлей білу дағдылары 11,25 7,5
6. Тыңдаушыға түсіністікпен қарап, қызығушулық таныта білу дағдылары 7,5
7. Тыңдаушының көңіл-күйін түсіне білу дағдылары. 7,5 5,62 3,75
8. Тыңдаушының көзін жеткізе білу даағдылары 7,5 5,62 3,75
     

Ең жоғарғы балл – 100.

Студенттердің біліміне бақылау жүргізу технологиясы

I = R х 0,6 + E1 х 0,25 +Е2х 0,15

I –қорытынды баға

R –жіберілу рейтингінің бағасы

E –қорытынды бақылау бойынша баға (пән бойынша экзамен)

Рейтинг құралады 60%Ідан,

экзамен 40% данІдан

Студенттің ағымдағы рейтинг бағасы мен қорытынды бақылаудың бағасы қосылады:

Бірінші рейтинг мына формула бойынша есептелінеді:

t 1ағымдағы бақылау=тәжірибелік сабақтың орташа бағасы(тәжірибе, семинар) +ОБСӨЖ орташа бағасы + СӨЖ орташа бағасы

r1 аралық бақылау

Күнделікті тәжірибелік сабақ, СБСӨЖ, СӨЖ, қорытынды бақылаудағы 100 баллының 100% ға қатынасын есептеу

Екінші рейтинг мына формула бойынша есептелінеді:

t 2ағымдағы бақылау=тәжірибелік сабақтың орташа бағасы(тәжірибе, семинар) +ОБСӨЖ орташа бағасы + СӨЖ орташа бағасы

r2 аралық бақылау

Жіберілу рейтингі: студенттің қорытынды бағасы 60 % -дан кем болмау керек, сондықтан оқыту пәні бойынша жылдық бағаны мына формула бойынша есептейді:

Жылдық бағасы 30% -дан көп немесе тең болса ғана экзаменге жіберіледі.

Аралық бақылау бағасы болмаған жағдайда, жіберілу рейтингісіне тек ағымдағы баға саналады.

Экзаменді жүргізу технологиясы және экзаменнің бағасы.

Максималды пайыздық құрамы қорытынды бақылаудың 100 % құрайды. Емтихан қабылдаушы қорытынды бақылаудың бағасын емтиханның (ведомость) мәліметтер парағына қояды. Қорытынды оқу білімін тексеру құралдарын қолданады.

Ауызша сұрақ қою арқылы қорытынды оқу білімін тексеру (емтихан билет бойынша жүргізіледі, билетте 2 сұрақтан болады)

Жұмыстың сапалы орындалуы Баға диапазоны
Орындалмаған Себепсіз экзаменде болмауы 0 %
Әрбір сұраққа білім деңгейінің бағасы 0-30%
Қосымша сұрақтардың бағасы 0-10%
  Қорытынды: 0-100%

 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 25; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СИЛЛАБУС 3 страница | Несие № 1
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты