Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБЕЗТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ
Читайте также:
  1. ERP система
  2. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  5. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  6. IV. УМСТВЕННЫЙ ТРУД КАК СИСТЕМА
  7. SCADA-система
  8. VI. Половая система
  9. А. Общество как динамическая равновесная система четырех динамических равновесных систем
  10. Абсолютный идеотизм и философская система Гегеля.

 

Перехід економіки України до ринкових відносин зу­мовив виникнення і розповсюдження безтарифної систе­ми оплати праці. Остання відноситься, як правило, до колективних систем оплати праці. Вона застосовується у тих випадках, коли ту чи іншу роботу з виробництва про­дукції або надання послуг здійснює бригада. У зв'язку з цим, заробіток окремого працівника, члена такого колек­тиву залежить від результатів роботи всього колективу та його особистого внеску в результат цієї роботи. Розподіл заробітку колективу між його членами здійснюється, як правило, пропорційно до відпрацьованого часу, квалі­фікації працівників, коефіцієнта трудової участі (КТУ). Конкретний порядок розподілу заробітку між членами колективу визначається в колективному договорі.

Загальними рисами для безтарифних систем є:

- гарантії працівникам лише мінімального обов'язко­вого рівня заробітної плати, не нижче законодавче уста­новленої мінімальної заробітної плати;

- визначення спочатку загальної суми заробленої ко­лективом заробітної плати, потім вирахування з неї суми гарантованої мінімальної оплати всіх працівників колек­тиву, потім розподілу залишку між членами колективу за певними встановленими заздалегідь умовами;

- рівні умови щодо можливості впливу на розмір своєї заробітної плати всіх працівників колективу незалежно від категорії і посади.

Під час розподілу залишку заробітної плати між чле­нами колективу важлива роль відводиться КТУ, який є узагальненим показником, що відображає реальний вклад кожного учасника бригади в загальні результати діяль­ності з урахуванням індивідуальної продуктивності, якості праці, відношення до праці.

Показники, що підвищують КТУ: високий рівень ви­конання завдань, висока трудова активність, ефективне використання обладнання;

висока професійна майстерність; допомога та передача досвіду, ефективне використання часу тощо.

Показники, що зменшують КТУ:

— невиконання виробничого завдання, відставання від загального рівня бригади;

— недостатня професійна майстерність, що проявля­ється у виготовленні неякісної продукції, порушенні правил техніки безпеки;

— запізнення на роботу, інші порушення трудової дисципліни

Окрім тарифної і безтарифної системи в якості нових форм оплати праці можна назвати змішану систему, і в її складі комісійну форму оплати праці і дилерський меха­нізм.Комісійна форма оплати праці передбачає оплату діяльності працівника щодо укладання будь-якої угоди від особи підприємства в комісійних відсотках від сумарного розміру цієї угоди.

Дилерський механізм передбачає закупівлю працівни­ком частини продукції підприємства за власний рахунок з подальшою її реалізацією власними силами. Тобто це виплата заробітної плати авансом у вигляді «натури», з подальшим перерозрахунком.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты