Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаС. Пептидази, аргінази, глюкокінази
D. Трипсину, лізоциму, цитратсинтази

Е. Альдолази, сукцинатдегідрогенази, гексокінази

 

30. У хворого з болем у животі виявили високу амілазну активність у крові та сечі. Який патологічний процес характеризується такими змінами?

А. Панкреатит

В. Гепатит

С. Перфоративна виразка шлунка

D. Гострий гастрит

Е. Жовчокам’яна хвороба

 

31. Хворого доставила в стаціонар машина «швидкої допомоги» з попереднім діагнозом гострий панкреатит. Активність якого ферменту в крові та сечі необхідно визначити для підтвердження цього діагнозу?

А. Альфа-амілази

В. АсАТ

С. АлАТ

D. Гама-амілази

E. Лактадегідрогенази

 

32. У сироватці крові хворого виявлено різке підвищення активності трипсину, альфа-амілази, ліпази. Для якого захворювання це є характерним?

A. Гострий панкреатит

B. Хронічний гепатит

C. Злоякісні новоутворення

D. Холестаз

E. Отруєння інсектицидами

 

33. У сироватці крові хворого виявлено різке підвищення активності креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази. Яке захворювання можна припустити?

A. Інфаркт міокарда

B. Хронічний панкреатит

C. Гемолітична жовтяниця

D. Гострий гепатит

Е. Нефроз

 

34. У сироватці крові хворого виявлено високу активність ізоферменту ЛДГ1. Патологічний процес в якому органі має місце?

A. Cерце

B. Печінка

C. Скелетні м'язи

D. Підшлункова залоза

E. Нирка

 

35. Хворому встановили попередній діагноз: інфаркт міокарда. Характерною ознакою для цього захворювання є істотне підвищення в першу добу в крові активності:

А. Креатинфосфокінази

В. Каталази

С. Г-6-ФДГ

D. a-Амілази

Е. Аргінази

 

36. Під час дослідження секреторної функції шлунка виявлено зменшення концентрації хлоридної кислоти в шлунковому соці. Активність якого ферменту при цьому буде знижуватись?

А. Пепсину

В. Ліпази

С. Гексокінази

D. Амілази

Е. Карбоксипептидази

 

37. У дієтології при непереносимості молока дітьми використовують молоко, в якому ферментативним шляхом зменшено вміст лактози. Який фермент використовують з цією метою?

А. Бета-галактозидазу

В. Альфа-амілазу

С. Бета-глюкозидазу

D. Бета-амілазу

Е. Альфа-глюкозидазу

 

38. При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Травлення і всмоктування яких речовин порушене в цьому випадку?А. Білків

В. Нуклеїнових кислот

С. Полісахаридів

D. Дисахаридів

Е. Ліпідів

 

39. Після додавання витяжки з підшлункової залози в пробірку з розчином крохмалю, відмічено зникнення синього забарвлення в пробі з розчином йоду, що свідчить про гідроліз крохмалю. Під впливом якого ферменту підшлункової залози це відбулося?

А. б-Амілази

В. Хімотрипсину

С. Ліпази

D. Альдолази

Е. Трипсину

 

40. Під час вивчення складу підшлункового соку було встановлено, що він містить велику кількість ферментів. Деякі з них виділяються в неактивній формі. Які це ферменти?

А. Трипсиноген, хемотрипсиноген

В. Нуклеаза, пепсин

С. Сахараза, амілаза

D. Амілаза, ліпаза

Е. Нуклеаза, пептидаза

 

41. При вживанні свіжого молока у дитини спостерігаються розлади травного тракту, тоді як вживання інших вуглеводовмісних продуктів не викликає подібних порушень. Генетично детерміновану відсутність якого ферменту можна передбачити в даному випадку?

А. Лактази

В. ГлікогенсинтетазиС. Гексокинази

D. Фосфоглюкомутази

Е. Глюкозо-6-фосфатізомерази

 

42. У хворого порушено перетравлювання білків у шлунку та тонкій кишці. Дефіцитом яких ферментів зумовлений цей процес?

А. Пептидаз

В. Амілаз

С. Ліпаз

D. Оксидоредуктаз

Е. Трансфераз

 

43. Який фермент використовується як фармпрепарат для лікування гнійних ран?

А. Трипсин

В. Лужна фосфатаза

С. Каталаза

D. Кисла фосфатаза

Е. Аргіназа

 

44. (Ф) У дванадцятипалій кишці під впливом ферментів підшлункової залози відбувається травлення різноманітних компонентів їжі. Які з перерахованих нижче ферментів гідролізують О-глікозидні зв’язки вуглеводів?

А. Альфа-амілаза

В. Карбоксипептидаза

С. Ліпаза

D. Трипсин

Е. Уреаза

 

45. (С) Зниження співвідношення аденілових нуклеотидів АТФ/АДФ призводить до посилення гліколізу в тканинах пародонта в умовах гіпоксії. Яка реакція при цьому активується?

А. Фосфофруктокіназна

В. Тріозофосфатізомеразна

С. Лактатдегідрогеназна

D. Альдолазна

Е. Енолазна

 

46. (С) У хворого,який страждає на цингу, порушені процеси утворення сполучної тканини, що призводить до розхитування і випадання зубів. Порушення активності якого ферменту зумовлює ці симптоми?

А. Лізилгідроксилази

В. Глікозилтрансферази

С. Проколагеппептидази N-кінцевого пептиду

D. Проколагеппептидази С-кінцевого пептиду

Е. Еластази

 

47. У хворого 34 роки наявна знижена витривалість до фізичних навантажень, у той час як вміст глікогену у скелетних м’язах підвищений. Зниженням активності якого ферменту це зумовлено?

А. Фосфофруктокінази

В.Глікогенфосфорилази

С.Глюкозо-6-фосфатазиD.Глікогенсинтази

Е.Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

 

48. У хворого 50-ти років в результаті тривалого нераціонального харчування розвинувся гіповітаміноз С (цинга). Зниження активності якого ферменту лежить в основі ураження сполучної тканини при цій патології?

А.Пролінгідроксилази

В.Триптофангідроксилази

С. Глутамінази

D.Аланінамінотрансферази

Е. Піруваткарбоксилази

 

49. Відомо, що травлення білків, жирів та вуглеводів здійснюється за допомогою, відповідно, протеаз, ліпаз та амілаз. Який із травних соків містить всі три групи ферментів у достатній для травлення кількості?

А. Сік підшлункової залози

В. Шлунковий сік

С. Сік товстої кишки

D.Слина

Е. Жовч

 

50. Підшлункова залоза виділяє фермент, який здатний руйнувати a-1,4-глікозидні зв’язки в молекулі глікогену. Вкажіть цей фермент:

А. a-Амілаза

В. Хімотрипсин

С. Ентерокіназа

D. Лізоцим

Е. Фосфатаза

 

51. Йони важких металів дуже токсичні. Вони блокують SH-групи, що входять до активного центру ферментів. До якого типу належить механізм їх інгібування?

А. Незворотне

В. Субстратне

С. Безконкурентне

D. Конкурентне

Е. Неконкурентне

 

52. Взаємодія катехоламінів з b-адренорецепторами підвищує рівень цАМФ у клітинах тканин. Назвіть фермент, який каталізує реакцію утворення цАМФ?

А. Аденілатциклаза

В. Креатинкіназа

С. Фосфодіестераза

D. Фосфатаза

Е. Гуанілатциклаза

 

53. В еритроцитах з СО2 та Н2О утворюється карбонатна кислота. Який фермент забезпечує синтез карбонатної кислоти в еритроцитах та її розщеплення в капілярах легень?

А. Карбоангідраза

В. Амілаза

С. Лужна фосфатаза

D. Ліпаза

Е. Еластаза

 

54. Дегідрогенази – це ферменти, які відщеплюють атоми Гідрогену від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа?

А. Оксидоредуктази

В. Ізомерази

С. Трансферази

D. Гідролази

Е. Ліпази

 

55. У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність якого може бути знижена при такому стані?

А. Креатинфосфокіназа

В. Транскетолаза

С. Каталаза

D. Амілаза

Е. g-Глутамінтрансфераза

 

56. Хворому з непереносимістю антибіотиків для лікування пневмонії призначений сульфален. Через декілька днів у хворого розвинувся гемоліз еритроцитів. Недостатність якого ферменту в організмі хворого сприяла розвитку цього побічного ефекту?

А. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

В. Уридиндифосфатглюкуронової трансферази

С. Холінестерази

D. N-ацетилтрансферази

Е. Ацетальдегіддегідрогенази

 

57. При дослідженні крові у хворого виявлена виражена гіпоглюкоземія натще. При дослідженні біоптату печінки з’ясувалося, що в клітинах печінки не відбувається синтез глікогену. Недостатність якого ферменту є причиною захворювання?

А. Глікогенсинтетази

В. Глікогенфосфорилази

С. Альдолази

D. Фруктозодифосфатази

Е. Піруваткарбоксилази

 

58. (Ф) Перетравлення білків у травному каналі – комплексний процес їх гідролізу до пептидів і вільних амінокислот. Назвіть ферменти, що розщеплюють білки в дванадцятипалій кишці:

А. Трипсин, хімотрипсин

В. Пепсин, гастриксин

С. Ліпаза, фосфоліпаза

D. Амілаза, мальтоза

Е. Ентерокіназа, ліпаза

 

59. У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1, ЛДГ2, АсАТ, креатинфосфокінази-МВ. В якому органі відзначається порушення біохімічних процесів?

А. Серце

В. Нирки

С. Печінка

D.Скелетні м’язи

Е. Підшлункова залоза

60. (С) Важливу роль в процесі мінералізації емалі відіграє лужна фосфатаза слини, яка викликає:

А. Збільшення концентрації неорганічного фосфату

В. Зменшення концентрації неорганічного фосфату

С. Зменшення концентрації Кальцію

D. Зменшення концентрації Кальцію та Фосфору

Е. Зниження резистентності емалі до карієсогенних чинників

 

61. Які з ферментних препаратів використовують для лізису гною та некротичних тканин?

А. Трипсин

В. Амілазу

С. Ліпазу

D. Нуклеазу


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты