Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА. Вуглеводи
В. Ліпіди

С. Прості білки

D. Нуклеопротеїни

Е. Хромопротеїни

64. При механічній жовтяниці порушуються процеси перетравлення в кишці через відсутність жовчних кислот. Який панкреатичний фермент активується цими кислотами?

А. Ліпаза

В. Трипсиноген

С. Проеластаза

D. Прокарбоксипептидаза

Е. Хімотрипсиноген

65. У експериментальних тварин з раціону харчування вилучили ліпоєву кислоту, при цьому у них спостерігалося інгібування піруватдегідрогеназного комплексу. Чим слугує ліпоєва кислота для цього фермента?

А. Коферментом

В. Субстратом

С. Інгібітором

D. Алостеричним регулятором

Е. Продуктом

66. (С) Гідролітичний фермент лізоцим слини має сильно виражену антибактерицидну дію завдяки активуванню в мембрані мікроорганізмів процесу:

А. Розщеплення дисахаридів

В. Розщеплення білків

С. Розщеплення нейтральних жирів

D. Розщеплення фосфоліпідів

Е. Розщеплення мікропротеїнів

 

67. (С) З віком знижується активність привушних слинних залоз. Активність якого ферменту буде різко зменшуватись в слині?

А. Амілази

В. Лізоциму

С. Фосфатази

D. Гексокінази

Е. Мальтази

 

68. (С) Аналіз слини хворого на пародонтоз вказав на зниження активності каталази. Активація якого процесу відмічена у цього пацієнта?

А. Вільно-радикального окиснення

В. Мікросомального окиснення

С. Субстратного фосфорилування

D. Мітохондріального окиснення

Е. Анаеробного окиснення

 

69. (С) Відомо, що в немовлят у відповідь на смоктальні й ковтальні рухи при годуванні виробляється лінгвальна ліпаза слизовою оболонкою кореня язика та глотки. На які ліпіди найактивніше впливає цей фермент?

А. Тригліцериди, які містять жирні кислоти з короткою та середньою довжиною ланцюга

В. Тригліцериди, які містять ЖК з довгим ланцюгом

С. Фосфоліпіди

D. Гліколіпіди

Е. Сфінголіпіди

70. При лабораторному дослідженні дитини виявлено підвищений вміст у крові та сечі лейцину, валіну, ізолейцину та їх кетопохідних. Сеча мала характерний запах кленового сиропу. Недостатність якого ферменту зумовила це захворювання?

А. Дегідрогеназа розгалужених амінокислот

В. Фосфофрукомутаза

С. Амінотрансфераза

D. Фосфофруктокіназа

Е. Глюкозо – 6 – фосфатаза 

71. У лікарню гопіталізований 9-ти річний хлопчик, з розумовими і фізичними вадами. При біохімічному аналізі крові виявлено підвищений вміст фенілаланіну. Блокування якого ферменту може призвести до такого стану?

А. Фенілаланін -4 – монооксигенази

В. Глутамінтрасамінази

С. Глутаматдекарбоксилази

D. Оксидази гомогентизинової кислоти

Е. Аспартатамінотрансферази

 

72. Калію ціанід, що є отрутою, потрапив до організму пацієнта і викликав смерть через кілька хвилин. Найвірогіднішою причиною його токсичної дії було порушення активності:

А. Цитохромоксидази

В. АТФ-синтази

С. Каталази

D. Синтезу гемоглобіну

Е. НАДФ-Н-дегідрогенази

73. У 22-річної жінки внаслідок тривалого вживання сульфаніламідних препаратів з’явилися ознаки гемолітичної анемії, що зумовлюється спадковим порушенням синтезу ферменту пентозофосфатного циклу – глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, який забезпечує утворення в організмі:

А. НАДФ-Н2

В. АТФ

С. ФАД

D. НАД

Е. ФМН

 

74. Хворий надійшов до хірургічного відділення з діагнозом: гострий панкреатит. Розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтоване?А. Контрикал

В. Хімотрипсин

С. Панкреатин

D. Трипсин

E. Фібринолізин

 

75. При лабораторному дослідженні у хворого виявили стеаторею. Вкажіть фермент, недостатність дії якого призвела до виникнення цього симптому:

A. Ліпаза

B. Хімотрипсин

C. Пепсин

D. Лактаза

E. Амілаза

 

76. Похідні птерину (аміноптерин і метотрексат) – є конкурентними інгібіторами дигідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Ці лікарські засоби призводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого полімеру при цьому пригнічується?

A. ДНК

B. Білок

C. Гомополісахариди

D. Гангліозиди

E. Глікозаміноглікани

 

77. До лікаря звернулася мати з приводу поганого самопочуття дитини – відсутність апатиту, поганий сон, дратівливість. При біохімічному дослідженні в крові виявлено відсутність ферменту глюкоцереброзидази. Для якої патології це характерно?

A. Хвороба Гоше

B. Хвороба Тея-Сакса

C. Хвороба Гірке

D. Хвороба Німана-Піка

E. Хвороба Помпе

 

78. При загостренні ревматоїдного артриту хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначений целекоксиб. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?

A. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-2

B. Пригнічення фосфоліпази А2

C. Переважаюча стимуляція аденілатиклази

D. Пригнічення фосфодіестерази

E. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-1

 

79. У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ4,5, АлАТ, карбамоїлорнітинтрансферази. В якому органі можна передбачити розвиток патологічного процесу?A. Печінка (можливий гепатит)

B. Серцевий м’яз (можливий інфаркт міокарда)

C. Скелетні м’язи

D. Сполучна тканина

E. Нирки

 

80. Дитина 1-го року відстає в розумовому розвитку від своїх однолітків. Ранком відзначаються блювання, судоми, непритомність. У крові – гіпоглікемія натще. З дефектом якого ферменту це пов’язане?

A. Глікогенсинтетази

B. Сахарази

C. Аргінази

D. Фосфорилази

E. Лактаза

 

81. У хворого діагностовано алкаптонурію. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:

A. Оксидаза гомогентинзинової кислоти

B. Фенілаланігідроксилаза

C. Піруватдегідрогеназа

D. ДОФА-декарбоксилаза

E. Глутаматдегідрогеназа

 

82. У хірургічне відділення лікарні надійшла хвора з явищами гострого панкреатиту: пронос, блювання, сильний оперізуючий біль, слабкість, гіпотензія, зневоднення організму. Який препарат з антиферментною активністю показаний хворому?

A. Контрикал

B. Атропіну сульфат

C. Натрію гідрокарбонат

D. Адреналін

E. Анальгін

 

83. Батьки хлопчика3-х років звернули увагу на потемніння кольору його сечі при відстоюванні. Об’єктивно: температура у нормі, шкірні покрови чисті, рожеві, печінка не збільшена. Назвіть імовірну причину даного стану:

A. Алкаптонурія

B. Синдром Іценко-Кушінга

C. Подагра

D. Гемоліз

E. Фенілкетонурія

 

84. Для лікування деяких інфекційних захворювань, викликаних бактеріями, застосовують сульфаніламідні препарати, що блокують синтез фактора росту бактерій. Назвіть механізм їх дії:

A. Є антивітамінами пара-амінобензойної кислоти

B. Є алостеричними ферментами

C. Є алостеричними інгібіторами ферментів

D. Беруть участь в окисно-відновних реакціях

E. Інгібують всмоктування фолієвої кислоти

 

85. Для запобігання нападів гострого панкреатиту лікар призначив трасілол (контрикал, гордокс), який є інгібітором:

A. Трипсину

B. Гастриксину

C. Еластази

D. Хімотрипсину

E. Карбоксипептидази

 

86. Недостатність в організмі мікроелементу селену проявляється кардіоміопатією. Імовірною причиною такого стану є зниження активності такого селенвмісного ферменту:

A. Глутатіонпероксидаза

B. Каталаза

C. Лактатдегідрогеназа

D. Цитохромоксидаза

E. Сукцинатдегідрогеназа

 

87. Повне окиснення глюкози до кінцевих продуктів вуглекислого газу і води поза організмом проходить при температурі 200о С. Аналогічний процес ферментативного окиснення глюкози в організмі відбувається при 37о С. Вкажіть причину зміни температурного режиму процесу:

А. Пониження енергії активації реакції

В. Підвищення енергії активації реакції

С. Пониження вільної реакції

D. Порушення гідрофобних взаємодій

Е. Підвищення кінетичної енергії субстрату

 

88. Експериментально довели, що фермент уреаза підвищує швидкість гідролізу сечовини при рН 8 і 10оС в 10 мільйон разів в порівнянні з неферментативним процесом. Вкажіть причину зміни швидкості реакції:

А. Зменшення енергії активації реакції гідролізу

В. Зменшення вільної енергії реакції

С. Підвищення кінетичної енергії субстрату

D. Підвищення енергії активації реакції гідролізу

Е. Порушення гідрофобних взаємодій

 

89. У 50-літнього чоловіка, який на протязі тривалого часу зловживав алкоголем, значно підвищений рівень глутаматамінотрансферази крові. Які біохімічні реакції каталізує даний фермент?

А. Переамінування

В. Окиснювальне дезамінування

С. Синтез глутамату

D. Декарбоксилювання

Е. Гідроліз

 

90. Чоловік 50 років пережив миттєвий стрес. У крові різко збільшилась концентрація адреналіну і норадреналіну. Вони інактивуються в мікросомах. Які ферменти каталізують цей процес?

А. Моноамінооксидази

В. Глікозидази

С. Пептидази

D. Діамінооксидази

Е. Естерази

 

91. Оптимальна температура для дії внутрішньоклітинного ферменту глутаматдекарбоксилази 37о С. При підвищенні температури до 50о С швидкість ферментної реакції знизилась. Яка причина зниження швидкості реакції?

А. Денатурація молекули ферменту

В. Зміна ступеня йонізації функціональних груп ферменту

С. Прискорення прямої реакції

D. Прискорення зворотньої реакції

С. Зміна ступеня йонізації функціональних груп субстрату

 

92. У хворих деякими формами лейкозів клітини не здатні перетворювати аспарагінову кислоту в аспарагін. Введення аспарагінази в кров хворих лейкозом призводить до загибелі ракових клітин. Виберіть вид специфічності аспарагінази:

А. Абсолютна

В. Відносна

С. Стереохімічна

D. Групова

Е. Видова

 

93. При інкубації гексокінази протягом 12 хвилин при 80оС фермент втратив активність. Яка основна причина інактивації ферменту?

А. Руйнування нековалентних зв’язків

В. Розрив пептидних зв’язків

С. Руйнування кисневих зв’язків

D. Руйнування четвертинної структури білка

Е. Руйнування первинної структури білка

 

94. При вивченні механізму ферментативної реакції були виявлені функціональні групи, що забезпечують зв’язок молекули ферменту з субстратом і приймають пряму участь в акті каталізу. Як називається ділянка ферменту, утворена цими групами?

А. Активний центр

В. Алостеричний центр

С. Кофермент

D. Кофактор

Е. Простетична група

 

95. При обстеженні робітників металургійного заводу виявлено зниження активності тіолових ферментів, які інгібуються іонами важких металів з утворенням меркаптидів: E-SH+Ag+→E-S-Ag+H+. Які речовини можна використати для реактивізації таких ферментів?

А. Глутатіон

В. Серин

С. Глутамат

D. Валін

Е. Глюкоза

 

96. При обстеженні робітників металургійного заводу виявлено зниження активності тіолових ферментів, які інгібуються йонами важких металів з утворенням меркаптидів: E-SH+Ag+→E-S-Ag+H+. Яка амінокислота може бути функціонально важливою для цих ферментів?

А. Цистеїн

В. Серин

С. Валін

D. Аланін

Е. Гліцин

 

97. .Авідин є сильним специфічним інгібітором біотинових ферментів. Яка з нижчеприведених реакцій буде блокуватися при додаванні авідіну до клітинного гомогенату?

A. Піруват → Оксалоацетат

B. Глюкоза → Піруват

C. Оксалоацетат → Глюкоза

D. Глюкоза → Рибозо-5-фосфат

E. Лактат → Піруват

 

98. Активність яких ферментів необхідно визначити з діагностичною і прогностичною метою, якщо в клініку поступив хворий з патологією серцевого м’язу?

A. Креатинкінази, АлАТ, АсАТ

B. Аргінази, пептидази, фосфатази

C. Лізоциму, цитратсинтази, альдолази

D. Нейрамінідази, гексокінази, піруваткінази

E. ПДГ, МДГ, ІДГ, _КГДГ

 

99. Хворому на подагру лікар призначив алопуринол, що привело до зниження концентрації сечової кислоти. Яка властивість алопуринолу забезпечує терапевтичний ефект у даному випадку?

A. Конкурентне інгібування ксантиноксидази

B. Збільшення швидкості виведення азотвмісних речовин

C. Прискорення катаболізму піримідинових нуклеотидів

D. Уповільнення реутилізації піримідинових нуклеотидів

E. Прискорення синтезу нуклеїнових кислот

 

100.Для лікування злоякісних пухлин призначають метотрексат-структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дігідрофолатредуктази і тому подавляє синтез:

A. Нуклеотидів ДНК

B. Моносахаридів

C. Жирних кислот

D. Гліцерофосфатидів

E. Глікогену

 

101. Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів в результаті зниження активності фермента:

A. Циклооксигенази

B. Пероксидази

C. 5-ліпоксигенази

D. Фосфоліпази А2

E. Фосфодіестерази

 

102. Назвіть фермент, визначення якого в крові є найбільш інформативним в перші години після виникнення інфаркту міокарда:

A. Креатинфосфокіназа

B. Аспартатамінотрансфераза

C. Аланінамінотрансфераза

D. Лактатдегідрогеназа

E. Глутаматдегідрогеназа

 

103.У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність і виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить?

A. Підшлункової залози

B. Печінки

C. Шлунку

D. Нирок

E. Кишечника

 

104. Хвороба Гірке – це захворювання, при якому спостерігається накопичення глікогену в печінці та нирках. Дефіцит якого ферменту є причиною цього захворювання?

A. Глюкозо-6-фосфатази

B. Глікогенфосфорилаза

C. Кінази фосфорилази

D. Фосфоглюкомутаза

E. Глюкокіназа

 

105. У пацієнта 40 років непереносимість вуглеводів молока. Недостатністю якого ферменту травлення можна пояснити це явище?

A. Лактази

B. Лактатдегідрогенази

C. Мальтази

D. Ліпази

E. Амілази

 

106. Чоловік 46 років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах, які загострилися після вживання м’ясної їжі. У хворого діагностована сечо-кам’яна хвороба з накопиченням сечової кислоти. Цьому пацієнту призначено аллопуринол, який є конкурентним інгібітором ферменту:

A. Ксантиноксидази

B. Уреази

C. Аргінази

D. Дигідроурацилдегідрогенази

E. Карбамоїлсинтетази

 

107. Чоловік 52 років звернувся до лікаря зі скаргами на ураження суглобів. Був поставлений діагноз подагра. Порушення якого ферменту приводить до розвитку цієї патології?

A. Ксантиноксидази

B. Сукцинатдегідрогенази

C. Піруватдегідрогенази

D. Епімерази

E. Трансамінази

 

108. У регуляції активності ферментів важливе місце належить їхній постсинтетичній ковалентній модифікації. Яким із зазначених механізмів здійснюється регуляція активності глікогенфосфорилази і глікогенсинтетази?

A. Фосфорилювання-дефосфорилювання

B. Метилювання

C. Аденілювання

D. Обмежений протеоліз

E. АДФ-рибозилювання

 

109. При малярії призначають препарати – структурні аналоги вітаміну В2 (рибофлавіну). Порушення синтезу яких ферментів у плазмодія викликають ці препарати?

A. ФАД-залежних дегідрогеназ

B. Цитохромоксидаз

C. Пептидаз

D. НАД- залежних дегідрогеназ

E. Амінотрансфераз

 

110. При алкаптонурії у сечі хворого знайдено велику кількість гомогентизинової кислоти (сеча темніє на повітрі). Вроджений дефект якого ферменту має місце.

A. Оксидази гомогентизинової кислоти.

B. Аланінамінотрансферази

C. Тирозинази

D. Фенілаланін-4-монооксигенази

E. Тирозинамінотрансферази

 

111. При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази ) та ЛДГ-1. Зробіть припущення можливої патології.

A. Інфаркт міокарду

B. Гепатит

C. Ревматизм

D. Панкреатит

E. Холецистит

 

112.У новонародженої дитини після годування молоком спостерігалися диспептичні розлади диспепсія, блювота). При годуванні розчином глюкози ці явища зникали. Вкажіть фермент, що бере участь в перетравленні вуглеводів, недостатня активність якого приводить до вказаних розладів.

A. Лактаза

B. Амілаза

C. Сахараза

D. Ізомальтаза

E. Мальтаза

 

113. У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових оболонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Який найбільш імовірний симптом.

A. Алкаптонурія

B. Альбінізм

C. Цистинурія

D. Порфірія

E. Гемолітична анемія

 

114. У чоловіка 53 років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено алопурbнол, який є конкурентним інгібітором фермента:

A. Ксантиноксидази

B. Уреази

C. Уратоксидази

D. Дигідроурацилдегідрогенази

E. Уридилілтрансферази

115.Мати зауважила занадто темну сечу у її 5-річної дитини. Дитина скарг ніяких не висловлює. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Поставлено діагноз алкаптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце?

A. Оксидази гомогентизинової кислоти

B. Фенілаланінгідроксилази

C. Тирозинази

D. Оксидази оксифенілпірувату

E. Декарбоксилази фенілпірувату

 

116. Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, активність яких ферментів порушується

A. ПВК – дегідрогеназного комплексу

B. Мікросомального окислення

C. Метгемоглобінредуктази

D. Глутатіонпероксидази

E. Глутатіонредуктази

 

117. У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50 років з діагнозом інфаркт міокарду. Активність якого ферменту буде найбільш підвищена на протязі перших двох діб?

A. Аспартатамінотрансферази

B. Аланінамінотрансферази

C. Аланінамінопептидази

D. ЛДГ4

E. ЛДГ5

 

118. У хлопчика 2 років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки, катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, однак тест толерантності до глюкози в нормі. Вкажіть, спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?

A. Галактози

B. Фруктози

C. Глюкози

D. Мальтози

E. Сахарози

 

119. Із гомогенатів тканин печінки, серця, скелетних м’язів щура виділили ферменти, які каталізують реакцію дегідрування лактату. Виділені форми відрізнялися електрофоретичною рухливістю і молекулярними масами. Як називаються такі ферменти?

А. Ізоферменти

В. Коферменти

С. Холоферменти

D. Кофактори

Е. Проферменти

 

120. При обстеженні хворого встановлено підвищення в крові активності ізоферментів креатинкінази ММ1 і ММ3. Вкажіть їх спільні властивості:

А. Каталізують одну і цю ж реакцію

В. Чутливість до різних інгібіторів

С. Електрофоретична рухливість

D. Молекулярна маса

Е. Термолабільність

 

121. При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування.

A. Каталаза

B. Цитохромоксидаза

C. Сукцинатдегідрогеназа

D. Кетоглутаратдегідрогеназа

E. Аконітаза

 

122. Структурною особливістю регуляторних ферментів є наявність алостеричного центру. Вкажіть його роль.

A. Зв’язує регуляторний ефектор

B. Зв’язує субстрат

C. Змінює структуру субстрата

D. Сприяє дисоціації кофермента

E. Зв’язує кофермент

 

123. Фермент здійснює перенос функціональної групи від одного субстрата до другого. Вкажіть клас цього ферменту.

A. Трансфераза

B. Ізомераза

C. Оксидоредуктаза

D. Лігаза

E. Гідролаза.

 

124. Біогенні аміни утворюються за допомогою декарбоксилаз. До якого класу відносяться ці ферменти?

A. Ліази

B. Оксидоредуктази

C. Ізомерази

D. Гідролази

E. Трансферази

 

125. (C) Лізоцим – фермент з класу гідролаз, який виконує захисну функцію слини. Його антибактеріальні властивості обумовлені здатністю порушувати структурну цілісність клітинної стінки бактерій, гідролізуючи:

A. Глікозидні зв’язки мукополісахаридів

B. Пептидні зв’язки білків

C. Ефірні зв’язки ліпідів

D. Глікозидні зв’язки азотистих основ і пентоз

E. Антигени і ендотоксини, розташовані в стінці

 

126. До якого класу ферментів належить глюкокіназа, яка каталізує реакцію перенесення фосфорної групи з АТФ на глюкозу?

A. Трансферази

B. Ліази

C. Ізомерази

D. Гідролази

E. Оксидоредуктази

 

127. Відомо, що в складі біологічних мембран клітин деякі ферменти здатні утворювати поліферментні комплекси, що каталізують послідовності спряжених біохімічних реакцій. До такого комплексу належить:

A. Піруватдегідрогеназа

B. Гексокіназа

C. Лактатдегідрогеназа

D. Фосфорилаза

E. Фосфофруктокіназа

 

128. (C) Який фермент має демінералізуючу дію – посилює розщеплення мінеральних компонентів тканин зуба?

A. Кисла фосфатаза.

B. Лужна фосфатаза

C. Глюкозо-6-фосфатаза

D. Глікогенфосфорилаза

E. Фосфотрансфераза

 

129. (Ф) Фермент оксидаза D-амінокислот каталізує дезамінування тільки D-амінокислот. Яка властивість ферментів виявляється при цьому?

A. Стереохімічна специфічність

B. Термолабільність

C. Відносна специфічність

D. Залежність від рН

E. Абсолютна специфічність

 

130. (C) Однією із важливих фізіологічних функцій слини є захисна функція. Назвіть ферментативні механізми захисту слини.

A. Мієлопероксидаза, пероксидазна система, лізоцим

B. Амілаза, мальтаза, сахараза.

C. Гіалуронідаза, нейрамінідаза, нуклеаза.

D. Фосфоліпаза А2, тригліцеридліпаза.

E. Лужна фосфатаза, калікреїн, калідин.

 

131. (Ф,С) Залежно від часу знаходження їжі в роті, розщеплюється різна кількість зв’язків і утворюється суміш декстринів, мальтози та ізомальтози. Який фермент перетравлює вуглеводи у ротовій порожнині?

A. Амілаза

B. Ліпаза

C. Оліго-1,6-глікозидаза

D. Аміло-1,6-глікозидаза

E. Мальтаза

 

132. Недостатня секреція якого ферменту зумовлює неповне перетравлювання жирів в кишково-шлунковому тракті та появу великої кількості нейтральних жирів в калових масах?

A. Панкреатичної ліпази

B. Фосфоліпази

C. Ентерокінази

D. Амілази

E. Пепсину

 

133. У дитини 2 років спостерігається різке відставання в психомоторному розвитку, зниження слуху і зору, різке збільшення печінки і селезінки. Діагностовано спадкове захворювання Німана-Піка. Який генетичний дефект став причиною даного захворювання?

A. Дефіцит сфінгомієлінази

B. Дефицит глюкозо-6-фосфотази

C. Дефицит аміло-1,6-глікозидази

D. Дефицит кислої ліпази

E. Дефицит ксантиноксидази

 

134. В лікарню поступив хворий 56 років який страждає на подагру. Для лікування хвороби призначено алопуринол, який є конкурентним інгібітором ксантиноксидази, що приймає участь у розпаді:

A. Пуринових нуклеотидів

B. Піримідинових нуклеотидів

C. Глікопротеїнів

D. Фосфопротеїнів

E. Ліпопротеїнів

 

135. Під час дослідження секреторної функції шлунка виявлено гіпохлоргідрію. Активність якого ферменту при цьому буде зниженою?

A. Пепсину

B. Дипептидаз

C. Амілази

D. Гексокінази

E. Ліпази

 

136. У медичній практиці застосовують сульфаніламідні препарати, які є антиметаболітами параамінобензойної кислоти, яка синтезується мікроорганізмами. Протимікробна дія їх базується на блокуванні синтезу та функції коферменту вітаміну:

A. Фолієвої кислоти

B. Пантотенової кислоти

C. Оротової кислоти

D. Нікотинової кислоти

E. Аскорбінової кислоти

 

137. (С) У клінічній практиці застосовують для лікування туберкульозу препарат ізоніазид – антивітамін, який здатний проникати у туберкульозну палочку. Туберкулостатичний ефект обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій завдяки утворенню несправжнього коферменту з:

A. НАД

B. ФАД

C. ФМН

D. ТДФ

E. КоQ

 

138. Хворий 49 років водій за професією скаржиться на нестерпні стискаючі болі за грудиною, що “віддають” у ділянку шиї, які виникли 2 години тому. Стан важкий, блідість, тони серця послаблені. Лабораторне обстеження показало високу активність креатинкінази та ЛДГ1. Для якого захворювання характерні подібні зміни?

A. Гострий інфаркт міокарда

B. Гострий панкреатит

C. Стенокардія

D. Жовчо-кам'яна хвороба

E. Цукровий діабет

 

139. Фосфорорганічні сполуки (високотоксичні отрути нервово-паралітичної дії) гальмують ацетилхолінестеразу шляхом утворення ковалентних зв’язків з ОН-групами серину в активному центрі ферменту. Який тип гальмування є характерним для цього класу сполук?

A. Незворотне

B. Зворотне

C. Конкурентне

D. Неконкурентне

E. Ретроінгібування

 

140. Одним із шляхів регуляції активності ацетил-КоА карбоксилази (лімітуючого фермента в синтезі жирних кислот) є ретроінгібування кінцевим продуктом - пальмітоїл-КоА. Ретроінгібування є варіантом:

A. Алостеричного інгібування

B. Необоротного інгібування

C. Конкурентного гальмування

D. Ковалентної модифікації ферменту

E. Безконкурентного гальмування

 

141. (С) Перетворення проліну на гідроксипролін та лізину на гідроксилізин в молекулі колагену каталізують ферменти:

A. Гідроксилази

B. Гідролази.

C. Оксидази

D. Дегідрогенази.

E. Дегідратази.

 

142. У плазмі крові пацієнта з'явилось підвищення активності ізоферментів ЛДГ1 і ЛДГ2. Про патологію якого органа це свідчить?

A. Міокарда

B. Печінці

C. Нирках

D. Мозку

E. Скелетних м'язів

 

143. (Ф) Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, який хімічний зв’язок вони розщеплюють:

A. Пептидний

B. Глікозидний

C. Водневий

D. Ефірний

E. Фосфодіефірний

 

144. (Ф) Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють:

A. Глікозидний

B. Водневий

C. Пептидний

D. Амідний

E. Фосфодіефірний

 

145. (Ф) Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок. який вони розщеплюють:

A. Складноефірний

B. Пептидний

C. Глікозидний

D. Водневий

E. Амідний

 

146. Для ранньої діагностики м'язових дистрофій найбільш інформативним є визначення у плазмі крові активності ферменту:

A. Креатинкінази

B. Лактатдегідрогенази

C. Аланінамінотрансферази

D. Аспартатамінотрансферази

E. Гексокінази

 

147. У хворого в сечі виявили підвищений вміст сечової кислоти. Лікар призначив алопуринол. Вкажіть біохімічний механізим дії цього препарату:

A. Іінгібування ксантиноксидази

B. Активація циклооксигенази

C. Інгібування дезамінази

D. Активація фосфорилази

E. Активація нуклеозидази

 

148. Хворий скаржиться на болі за грудиною з лівої сторони, потовиділення та посилене серцебиття. Які з перелічених ферментів слід визначити в крові для підтвердження діагнозу інфаркту міокарда?

A. АсАТ, КФК, ЛДГ-1

B. АлАТ, альдолаза, ЛДГ-4

C. Амілаза, лужна фосфатаза, АлАТ

D. Кисла фосфатаза, ЛДГ-5, ЛДГ-4

E. альфа-фетопротеїн, альдолаза, КФК

 

149. Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів грунтується на структурній подібності їх з:

A. Параамінобензойною кислотою

B. Глутаміновою кислотою

C. Фолієвою кислотою

D. Нуклеїновою кислотою

E. Антибіотиками

 

150. Травні ферменти підшлункової залози виробляються в неактивному стані. Який фермент в кишці запускає перетворення проферментів у ферменти?

A. Ентерокіназа

B. Лактаза

C. Амінопептидаза

D. Амілаза

E. Хімотрипсин

 

151. У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлункової залози необхідно застосувати:

A. Інгібітори протеолітичних ферментів

B. Інсулін

C. Трипсиноген

D. Антибіотики

E. Сульфаніламідні препарати

 

152. Речовини в травній системі зазнають певних змін. Ферменти якого класу головним чином здійснюють ентеральні перетворення?

A. Гідролази

B. Оксидоредуктази

C. Трансферази

D. Ліази

E. Лігази

 

153. При деяких захворюваннях шлунка призначають пепсин, який являє собою протеолітичний фермент. Вкажіть хімічні зв`язкі, на які він діє.

A. пептидні

B. глікозидні

C. ефірні

D. дисульфідні

E. водневі

 

154. Лікарський препарат контрікал застосовується для попередження аутолізу підшлункової залози. Інгібітором яких ферментів є цей препарат?

A. Протеаз

B. Ліпаз

C. Глікозидаз

D. Нуклеаз

E. Синтетаз

 

155. Відомо, що визначення ізоферментів ЛДГ використовують в диференціальній діагностиці патологічних станів. За якою властивістю розділяють ізоформи лактатдегідрогенази?

A. За електрофоретичною рухомістю

B. За гідрофільністю

C. За гідрофобністю

D. За розчинністю

E. За небілковими компонентами

 

156. Для росту ряду ракових клітин необхідний певний ростовий фактор. При лікуванні лейкозів застосовують фермент, що руйнує цей незамінний фактор, а саме:

A. Аспарагіназа

B. Глутаміназа

C. Сукцинатдегідрогеназа

D. Цитратсинтетаза

E. Аспартатамінотрасфераза

 

157. Прозерин застосовувався для лікування міастеній та інших захворювань м’язової системи. Цей препарат є конкурентним інгібітором ферменту:

A. Ацетилхолінестерази

B. Сукцинатдегідрогенази

C. Лактатдегідрогенази

D. Цитратсинтази

E. Аргінази

 

158. Протипухлинний фармпрепарат метотрексат є структурним аналогом фолієвої кислоти. Механізм дії цього препарату полягає в інгібуванні ферменту:

A. Дигідрофолатредуктази

B. Ксантиноксидази

C. Гексокінази

D. Креатинкінази

E. Лактатдегідрогенази

 

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 49; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.148 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты